သိထားသင့္သည့္ တိုင္းတပါး စကားလံုး ၆ မ်ိဳး

ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ေရျခားေျမျခားမွ အသံုးအႏႈန္းမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတြင္ (အျခားဘာသာစကားမ်ားတြင္လည္း ဤသို႔ႏွယ္) တစ္သားတည္းျဖစ္ ေနေခ်ေလၿပီ။ အသံုးမ်ားသည့္စကားလံုးမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ သံုးႏႈန္းပံုကိုသိထားျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ပထမဦးစြာ ၄င္းစကားလံုးမ်ားပါသည့္ အေရးအသားမ်ားကိုနားလည္ေစႏိုင္မည္။ ဒုတိယအေနႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ မလႊဲမေရွာင္သာသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ၄င္းစကားလံုးမ်ားကို သံုးေကာင္းသံုးရႏိုင္မည္။ (သို႔ရာတြင္ လူတတ္ႀကီးလုပ္သည့္ ေလသံေပါက္ေစရန္အတြက္ေတာ့ မသံုးသင့္ပါ။) ေအာက္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတြင္ အသံုးမ်ားသည့္ တိုင္းျခားစကားလံုး ၆ ခုကိုေလ့လာႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

1. De Facto

De facto သည္ “actual (adj) ” သို႔မဟုတ္ “in practice (adv)” ဟုအဓိပၸါယ္ရသည့္ လက္တင္စကားျဖစ္သည္။ ဥပေဒစကားရပ္တြင္ de facto သည္ “တရားဝင္ ဟုတ္သည္ ျဖစ္ေစ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ လက္ရွိလက္ေတြ႕ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ။” ဟုအဓိပၸါယ္ႏွင့္သံုးသည္။ ၄င္းသည္ de jure “by law တရား၀င္၊ ဥပေဒအရ” ၏ဆန္႔က်င္ဘက္ အေနႏွင့္သံုးသည္။

 • English is de facto the common language of much of the world today.
  အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ ကမၻာ့ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဘံုဘာသာစကား အျဖစ္လက္ေတြ႕တြင္ ရပ္တည္ေနသည္။
 • The country has de facto independence now, and it will soon be recognized de jure by the world's governments.
  ထိုႏိုင္ငံသည္ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးေတာ့ရပါၿပီ။ မၾကာခင္တြင္ ကမၻာက တရား၀င္အသိ အမွတ္ျပဳခံရေပမည္။


2. Vis-à-Vis

ဤစကားလံုးသည္ “face to face (adverb)” မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ဟုအဓိပၸါယ္ရသည့္ ျပင္သစ္စကားလံုးမွလာသည္။ သို႔ရာတြင္ “compared with ႏႈိင္းယွဥ္လ်က္” သို႔မဟုတ္ “in relation to ဆက္ႏြယ္လ်က္၊ ပတ္သက္လ်က္” ဟုအဓိပၸါယ္ရသည့္ ၀ိဘတ္အေနႏွင့္ပိုအသံုးမ်ားပါသည္။

 • I've got to speak to James Lewis vis-a-vis the arrangements for Thursday.
  ၾကာသပေတးေန႔အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔James Lewis နဲ႔ စကားေျပာဖို႔လိုလိမ့္မယ္။
 • The decline in the power of local authorities vis-a-vis central government is worrying.
  ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ေဒသခံအာဏာပိုင္တို႔အာဏာ က်ဆင္းလာျခင္းသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။


3. Status quo

ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲ ဟုအဓိပၸါယ္ရသည့္ ထင္ရွားသည့္လက္တင္စကား Status quo သည္ “the current or existing state of affairs” လက္ရွိရွိေနသည့္အေျခအေနတစ္ရပ္ကိုရည္ညႊန္းသည္။ တစ္ခုခုက “တည္ဆဲအေျခအေန” ကိုေျပာင္းလဲလွ်င္ changes the status quo ဟုေျပာႏိုင္သည္။

 • Certain people always want to maintain the status quo.
  လူတစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနေလးကို တည္ၿမဲေနေစခ်င္ၾကတယ္။


4. Cul-de-sac

အဆိုပါအသံုးသည္မူလက အဂၤလန္ရွိ ျပင္သစ္စကားေျပာ မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္တို႔ထံမွ ဆင္းသက္လာသည္။ လံုးေကာက္အဓိပၸါယ္အရ “bottom of a sack အိတ္ဖင္ပိတ္” ဟုအဓိပၸါယ္ရေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ “တစ္ဖက္ပိတ္လမ္း”ကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ တင္စားၿပီးသံုးသည့္အခါ ဘယ္မွမသြားႏိုင္သည့္လုပ္ရပ္၊ ထြက္ေပါက္မရွိ ေခ်ာင္ပိတ္မိသည့္ အေျခအေန ျဖစ္လာသည္။

 • This particular brand of socialism had entered a cul-de-sac
  (ဤကဲ့သို႔ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ပံုစံသည္ တစ္ဖက္ပိတ္လမ္းထဲ ေရာက္သြားခဲ့ေခ်သည္။ (ေရွ႕ဆက္မတိုးႏိုင္သည့္အေျခအေနျဖစ္သြားသည္။)
 • A cul-de-sac of poverty (The Economist)
  လမ္းပိတ္ေနသည့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ

5. Per se

Per se သည္ “ပင္ကိုအားျဖင့္၊ သူ႔ခ်ည္းသက္သက္ by itself, intrinsically” ဟုအဓိပၸါယ္ရသည့္လက္တင္ စကားျဖစ္သည္။

 • The drug is not harmful per se, but is dangerous when taken with alcohol.
  ေဆး၀ါးသည္သူ႔ခ်ည္းသက္သက္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ေဘးမျဖစ္ေစပါ။ သို႔ရာတြင္ အရက္ႏွင့္တြဲေသာက္လွ်င္ေတာ့ အႏၱရာယ္ရွိသည္။
 • Research shows that it is not divorce per se that harms children, but the continuing conflict between parents.
  သုေတသနအရ ကေလးမ်ားအား ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္းသည္ အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲျခင္းသက္သက္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ မိဘမ်ားအၾကား မၿပီးဆံုးႏိုင္သည့္ ပဋိပကၡ မ်ားေၾကာင့္ဟုဆိုသည္။


6. Ad hoc

လက္တင္ဘာသာမွ ေမြးစားထားေသာ Ad hoc သည္ နာမ၀ိေသသန adjective အေနႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႀကိယာ၀ိေသသန adverb အေနႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သံုးႏိုင္သည္။ “သီးျခား၊ အထူးကိစၥအတြက္ ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ formed or created with a specific purpose ” ႏွင့္ “သီးျခားရည္ရြယ္ခ်က္/ အေျခအေန အတြက္ for the specific purpose or situation.” ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ “ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္းမရွိေသာ၊ က်ပန္း သင့္ရာ” အေနႏွင့္လည္းသံုးသည္။

 • an ad hoc committee/meeting
  သီးျခား/အထူး ေကာ္မတီ
 • We deal with problems on an ad hoc basis (= as they happen).
  ျပႆနာေတြကို ျဖစ္လာတဲ့အတိုင္းပဲ က်ပန္းေျဖရွင္းပါတယ္။

Dailywritingtips.com မွ Daniel Scocco ၏ 6 Foreign Expressions You Should Know မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

 


LESSONS FROM OUR ARCHIVE


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - 
http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 3119

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank

Thanks for the post. Those are the usages I'd like to know/understand, very useful.

I would appreciate if you could post for the usage "I was wondering" with examples.

Thanks and Best Regards,

Cho Tun.

PS: How to save this article?

Very good

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service