အဂၤလိပ္စာအသံုးအႏႈန္းတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ (စာ) တည္းျဖတ္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္ (၇) ခ်က္

အဂၤလိပ္စာအသံုးအႏႈန္းတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ (စာ) တည္းျဖတ္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္ (၇) ခ်က္

သင့္ရဲ႕ အေရးအသားဟာ မွန္ကန္ေၾကာင္း သင္ဘယ္လိုေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါသလဲ? စကားေျပ ေရးသားတယ္ ဆိုတာ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ သင့္ေတာ္တဲ့ စကားလံုးေတြကို အသံုးျပဳသြားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ (၇) ခ်က္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

  1. မသိေသးတဲ့ စကားလံုးတစ္လံုးရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို ရွာေဖြပါ။ အဲဒီစကားလံုးကို အသံုးမျပဳခင္ ၄င္းရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို နားလည္ေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ပါ။ လတ္တေလာ သင္ဖတ္ခဲ့ဘူးတဲ့ ၾကားခဲ့ဘူးတဲ့ စကားလံုးတစ္လံုးကို အသံုးျပဳေရးသားဖို႔ရာ လြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီစကားလံုးရဲ႕ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ (definition) နဲ႔ ၄င္းရဲ႕ ဂယက္အနက္ (connotation) တို႔ကို နားလည္ၿပီလို႔ မွားယြင္းစြာ ယံုၾကည္ၿပီး အသံုးျပဳလိုက္ပါက စာဖတ္သူေတြကို ႐ႈတ္ေထြး (confuse) ေစတဲ့အျပင္ မရည္ရြယ္ဘဲႏွင့္ လွည့္စား (mislead) သလိုျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ခါမွ် မသံုးဘူးေသးတဲ့ေ၀ါဟာရ တစ္လံုးကို အသံုးမျပဳခင္ ႏွစ္ခါျပန္ စစ္ေဆး (double-check) ပါ။ (အဓိပၸါယ္သိတယ္လို႔ ထင္ထားၿပီး အရင္က သံုးခဲ့ဘူးတဲ့ စကားလံုးမ်ားကိုလည္း အဲဒီလိုပဲ လုပ္သင့္ပါတယ္။)
  2. ေ၀ါဟာရတစ္လံုးရဲ႕ ရွင္းလင္းတိက်တဲ့ အဓိပၸါယ္ကို ေ၀ါဟာရပေဒသာက်မ္း (thesaurus) (သို႔) ေၾကာင္းတူသံကဲြေတြကို စုစည္းထားေသာစာအုပ္ (synonym finder)တို႔တြင္ ရွာေဖြပါ။ အဲဒီလိုရွာတဲ့ အခါမွာလည္း အနက္တူစကားလံုးေတြရဲ႕ ကဲြျပားတဲ့ဂယက္အနက္ေတြကိုပါ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ အသံုးမ်ားတဲ့စံစကားလံုးေတြနဲ႔ စကားစုေတြကို စကၠဴအလံစိုက္ထားပါ။ စကားလံုးတစ္လံုးရဲ႕ မွန္ကန္တိက်တဲ့ ေၾကာင္းတူသံကဲြစကားလံုး (synonyms) ကို ရရွိႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ စာအုပ္ေတြကို လွန္ေလွာၾကည့္ပါ။ website ထဲ ၀င္ၾကည့္ပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း အျပင္ပန္းအားျဖင့္ ဆင္တူတယ္လို႔ ထင္ရတဲ့ စကားလံုးေတြကိုေတာ့ ျပတ္သားတဲ့ အာ႐ံုေတြနဲ႔ သတိထားပါ။
  3. သင့္ရဲ႕ အေရးအသားဟာ ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီး ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္ပါေစ။ ႀကီးက်ယ္တဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ အလြန္အမင္းစာဟန္ေပဟန္ပါၿပီး စည္းေဘာင္၀င္တဲ့ ႐ံုးသံုးစကားလံုးေတြ (overly formal language) ကို ေရွာင္ပါ။ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္အတြက္ စာကို ေရးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အထင္ႀကီးေစရန္အတြက္ မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္ဆိုလိုခ်င္တာကိုေရးပါ။ ေရးတဲ့အတိုင္းလည္း အဓိပၸါယ္ေပၚလြင္ပါေစ။ အရည္အေသြး မက်သြားပါေစနဲ႔။ တစ္ဖက္ကလည္း ကိုယ့္အေရးအသားေၾကာင့္ ေပးခ်င္တဲ့အခ်က္အလက္ မေပ်ာက္သြား ပါေစနဲ႔။ ေခတ္မီတိက်တဲ့ အေရးအသားနဲ႔ ဟိတ္ဟန္မ်ားတဲ့ အေရးအသား (၂)မ်ိဳးၾကားမွာ နယ္နိမိတ္ပါးပါးေလးပဲျခားပါတယ္။
  4. နာမ၀ိေသသနမ်ား (adjectives) ႏွင့္ ႀကိယာ၀ိေသသနမ်ား (adverbs) ကို မေရြးခင္ ခိုင္မာေသာ နာမ္မ်ား ႏွင့္ ႀကိယာမ်ား(strong nouns and verbs)ကို ေရြးထုတ္ပါ။ နာမ္ႏွင့္ႀကိယာမ်ားကို အထူးျပဳေသာ စကားလံုးေတြဟာ အေတြးအေခၚေတြရဲ႕ ၾကည္လင္ျပတ္သားျခင္းကို ပိုေကာင္းေစၿပီး စာပန္းခ်ီကိုလည္း အထင္းသားေပၚေစပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီစကားလံုးေတြဟာ ၄င္းတို႔အထူးျပဳရမည့္ေ၀ါဟာရေတြကို ပဲြလုသြားရင္ေတာ့ နာမ္နဲ႔ႀကိယာေတြကို ခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ရပါမယ္။ အဲဒီလို ခိုင္မာေအာင္ လုပ္လိုက္တဲ့ အတြက္ ထူးျပဳစကားလံုးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနလည္းျဖစ္ေကာင္းျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။
  5. အလကၤာေျမာက္ဖို႔အတြက္ ျပန္ေက်ာ့ႏိုင္မဲ့အခြင့္အလမ္းေတြကို ရွာရမွာျဖစ္သလို တစ္ဖက္ကလည္း စကားလံုး ပိုလွ်ံျခင္းမရွိေအာင္ သတိျပဳရပါမယ္။ ေျပာဆိုေရးလိုတဲ့အခ်က္ကို ေလးနက္ေစတဲ့အခါမွ သာလွ်င္ မိမိအေရးအသားကို ထပ္ေက်ာ့ပါ။
  6. ေရးထားတဲ့ မူၾကမ္းကို အသံထြက္ဖတ္ျခင္းျဖင့္ သဒၵါႏွင့္ အသံုးအႏႈန္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ပါ။ သင္ဖတ္လိုက္လို႔ နားေထာင္ရတာ အဆင္မေျပျဖစ္ရင္ သင့္ရဲ႕စာကို ဖတ္ေနတဲ့သူအတြက္လည္း အဆင္မေျပ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရးထားတဲ့စာကို အသံထြက္ဖတ္တာဟာ အခ်ိန္ေပးရေပမဲ့ အသံတိတ္ၿပီး စိတ္ထဲက ဖတ္တုန္းကမျမင္ခဲ့တဲ့ အခ်ိဳးမေျပတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ အသံုးအႏႈန္းေတြကို ဒီနည္းျဖင့္ ရွာေဖြေတြ႕ ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
  7. သင့္အေရးအသားကို တျခားတစ္ေယာက္ကို ေပးဖတ္ၿပီး ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ခိုင္းပါ။ သင့္ရဲ႕မူၾကမ္းကို ဖတ္တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ သဒၵါ၊ အသံုးအႏႈန္း၊ စုစည္းပံု၊ ယုတၱိရွိမႈႏွင့္ဆိုင္တဲ့ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ မလိုပါ။ သူတို႔အေနနဲ႔ ျပႆနာရွိေနတဲ့ စကားလံုးေတြ၊ စကားစုေတြ၊ ၀ါက်ေတြနဲ႔ စာပိုဒ္ေတြကိုသာ အသားေပးေထာက္ျပဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာကေတာ့ သင္ကိုယ္တိုင္ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုေနာက္ဆံုးေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္(၇)ကေတာ့ စာေရးသားရတဲ့အခါတိုင္းအတြက္ေတာ့ လက္ေတြ႕က် ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ အေရးအသားတစ္ခုခုဟာ သင့္အတြက္ တန္ဖိုးရွိေနၿပီးေတာ့ အေရးႀကီးတယ္၊ သင့္အနားမွာလည္း ေ၀ါဟာရက်မ္းကို ေနာေၾကေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ရွိေနမယ္ဆိုရင္ သူရဲ႕ မ်က္လံုးနဲ႔ ဦးေဏွာက္ကို ခဏငွားရမ္းၿပီး အသံုးခ်လိုက္ပါ။ (ဒါေပမဲ့လည္း အသြားရွိရင္ေတာ့ အျပန္လည္းရွိရမွာေပါ့။)

Views: 4445

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank U for about that. That is very helpful for me. :) :)

thanks

ႊ့Thanks

Thanks.

Thank u !
Thanks!

thz a lot.

Thanks
ဂယက္အနက္ကို ရွင္းေပးပါဦး ေက်းဇူးပါ
ေက်းဇူးတင္ပါသည္.....
သင္ခန္းစာကုိ...လဲေလ႔လာခ်င္ပါသည္...

Thanks so much

Thank you so much.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service