လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈဟူေသာ အဓိပၸါယ္ရွိသည့္ cheat, fraud ႏွင့္ trickery တို႔အတြက္ ေၾကာင္းတူသံကဲြ Synonyms ၇၅ လံုး

လူေတြဟာ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈကို ျမင့္မားတဲ့ ပညာရပ္တစ္ခု (ဒါမွမဟုတ္) ပိုၿပီးတိတိက်က်ဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္တန္းက်ေသာ ပညာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ခ်ဲ႕ထြင္လာၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လဲ အဂၤလိပ္စကားမွာ ဒီလို လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပရန္အတြက္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ ေ၀ါဟာရမ်ားကို တီထြင္ ထားပါတယ္။ အခုေဆာင္းပါးမွာ ေဖာ္ျပလိုက္တာကေတာ့ cheat, fraud ႏွင့္ trickery တို႔အတြက္ နာမ္ (noun) (သို႔) ႀကိယာ(verb) ပံုစံျဖင့္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ က်ယ္ျပန္႔ေပမဲ့ ၿပီးျပည့္စံုျခင္းမရွိေသးတဲ့ ေၾကာင္းတူသံကဲြေတြ (synonyms)ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စကားမွာသာ စကားပရိယာယ္ေတြမ်ားျပားလွေပမဲ့ ဘာသာျပန္လိုက္ေတာ့ ျမန္မာစကားမွာ ဒီေလာက္မမ်ားလွပါ။

 1. Bamboozle : to deceive or undermine လွည့္စားသည္ (သို႔) လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ (သို႔) ၾသဇာသက္ေရာက္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။
 2. Beat : to cheat (လိမ္လည္လွည့္ျဖားသည္။)
 3. Beguile : to deceive or trick (to lure) {လိမ္လည္သည္ (သို႔) လွည့္စားသည္။ (ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းသည္။)}
 4. Bilk : one who defrauds; to defraud (or evade or frustrate) {(သူတစ္ပါးထံမွ) လိမ္ညာယူသူ၊ လိမ္ညာယူသည္ (သို႔) ေရွာင္လႊဲသည္ (သို႔) ကဖ်က္ယဖ်က္ လုပ္သည္။)}
 5. Bleed : to be the victim of extortion (ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညႇစ္ျခင္းခံရေသာ သားေကာင္)
 6. Blind : subterfuge (ကလိမ္ဉာဏ္) {ဤစာရင္းပါအမွတ္စဥ္ 70 ကိုလည္း ၾကည့္ပါ}
 7. Bluff : an act of deception or misdirection, or to undertake such an act. (လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္း (သို႔) တလဲြတေခ်ာ္အသံုးျပဳျခင္း (သို႔) ထိုသို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ျခင္း)
 8. Buffalo : to deceive (လိမ္သည္)
 9. Bunco : a game or scheme designed to cheat someone (တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို လိမ္လည္လွည့္ျဖားရန္အတြက္ စီစဥ္ထားေသာ ကစားနည္း (သို႔) အႀကံအစည္။)
 10. Burn : to deceive (လိမ္သည္)
 11. Chicanery : deception (လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္း)
 12. Chisel : to engage in unfair practices (တရားမ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သည္။)
 13. Chouse : to cheat or trick (လိမ္လည္လွည့္စားသည္ (သို႔) ႏွစ္ေပါက္တစ္ေပါက္႐ိုက္ သည္။)
 14. Con : one who cheats or manipulates, or an act or operation to that end; to cheat or manipulate. (လိမ္လည္လွည့္စားသည္ (သို႔) ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္သူ (သို႔) ထိုသို႔ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္စားသည္ (သို႔) ႀကိဳးကိုင္ ျခယ္လွယ္သည္။)
 15. Cozenage : fraud {အေယာင္ေဆာင္သည္ (ႀကိယာပံုစံမွာ cozen ျဖစ္သည္။)}
 16. Craft : cunning {(ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္မ်ားေသာ(အမ်ားအားျဖင့္ နာမ၀ိေသသနပံုစံျဖစ္ေသာ crafty ကို အသံုးျပဳပါသည္။)}
 17. Crib : a method or device for cheating on a test, to cheat, or to have the habit of cheating in this manner. (စာေမးပဲြတစ္ခုတြင္ စာခိုးခ်ရန္ နည္းလမ္း (သို႔) ကိရိယာတစ္ခု၊ ခိုးခ်သည္၊ (သို႔) ဤနည္းျဖင့္ ခိုးခ်ေသာ အေလ့ အက်င့္ရွိသည္။)
 18. Diddle : swindle (verb form only) {ကလိမ္က်သည္၊ (ႀကိယာအေနျဖင့္သာ အသံုးျပဳသည္။)}
 19. Do : to cheat (လိမ္လည္လွည့္စားသည္။)
 20. Do in : to cheat (လိမ္လည္လွည့္စားသည္။)
 21. Doctor : to alter or modify deceptively (လွည့္စားျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစသည္။)
 22. Dodge : an act of deceit or a trick; to deceive or to trick (လိမ္ညာေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္(သို႔) လွည့္စားျခင္း၊ လိမ္ညာသည္ (သို႔) လွည့္စားသည္။
 23. Dupe : one who fools another, or the act of fooling (as dupery, the act of fooling or the condition of being fooled) {တျခားတစ္ေယာက္ကို တစ္ပတ္႐ိုက္ေသာသူ၊ (သို႔) တစ္ပတ္႐ိုက္ေသာ အျပဳအမူ၊ dupery သည္ နာမ္ျဖစ္ပါသည္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ တစ္ပတ္႐ိုက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (သို႔) တစ္ပတ္႐ိုက္ျခင္းခံရေသာ အေျခအေန)}
 24. Duplicity : using words or actions to deceive (လွည့္စားရန္အတြက္ စကားလံုးမ်ား (သို႔) အျပဳအမူမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း)
 25. End run : an evasive maneuver or trick (ေကြ႕လည္ေၾကာင္ပတ္လုပ္၍ လွည့္စားျခင္း (သို႔) လွည့္ကြက္)
 26. Euchre : to cheat or trick (also the name of a card game.) {လိမ္လည္သည္ (သို႔) လွည့္စားသည္ (ဖဲကစားနည္းတစ္မ်ိဳး၏ အမည္လည္းျဖစ္သည္။)}
 27. Feint : a fake attack or blow intended to distract the target from a real assault; to make such a move (ပစ္မွတ္ကို တကယ့္တိုက္ခိုက္ျခင္းမွ အာ႐ံုေျပာင္းေစရန္အတြက္ အေယာင္ေဆာင္ထိုးႏွက္ျခင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အကြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း)
 28. Fiddle : swindle (British English; also to deceive by altering or manipulating) (ကလိမ္က်သည္။ ၿဗိတိသွ်သံုး အဂၤလိပ္စကားျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖင့္ (သို႔) ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ျခင္းျဖင့္ လိမ္ညာသည္ဟူ၍လည္း အဓိပၸါယ္ရ ပါသည္။)
 29. Fix : an act or instance of influencing illegally or improperly; to influence illegally or improperly. (ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ (သို႔) မ႐ိုးသားဘဲႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္(သို႔) ျဖစ္ရပ္၊ ဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီဘဲ (သို႔) မ႐ိုးသားဘဲႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးသည္)
 30. Fleece : to perpetrate extortion or fraud (or to charge excessively) (ၿခိမ္းေျခာက္ ေငြညႇစ္ျခင္း (သို႔) အေယာင္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္မႈကို က်ဴးလြန္ျခင္း (သို႔)။
 31. Flimflam : Fraud or deceit or to subject someone to fraud or deceit {အေယာင္ ေဆာင္ သို႔ လိမ္ညာမႈ (သို႔) လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ အေယာင္ေဆာင္သည္ (သို႔) လိမ္ညာသည္။}
 32. Front : an entity ostensibly responsible for something but masking the identity of the entity actually engaging in endeavor, to act as the masking agent. (တစ္ခုခုအတြက္ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ တာ၀န္ရွိေသာ အဖဲြ႕ အစည္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ တကယ္အားထုတ္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းသည္ မည္သည့္အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ဖံုးကြယ္ထားသည္။ အေယာင္ျပအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္)
 33. Fudge : To fake or to go beyond the bounds of proper conduct (အေယာင္ေဆာင္သည္ (သို႔) ျပဳမူေနထိုင္သင့္ေသာ စည္းေဘာင္မွ ေက်ာ္လြန္ ျခင္း)
 34. Gammon : deceitful talk; to deceive or fake (လိမ္ညာေသာ စကား၊ လိမ္ညာျခင္း (သို႔) အေယာင္ေဆာင္ျခင္း)
 35. Gaff : a fraud, trick, or gimmick, to deceive or trick or set up a fraud or trick (လိမ္လည္မႈ၊ လွည့္စားမႈ (သို႔) ထြင္လံုး၊ လိမ္လည္သည္ (သို႔) လွည့္စားသည္ (သို႔) အေယာင္ေဆာင္မႈ (သို႔) လွည့္စားမႈကို ျဖစ္ပြားေစသည္။
 36. Gull : one who is easily deceived, to deceive (အလြယ္တကူ လိမ္ညာျခင္းခံရတတ္သူ၊ လိမ္ညာသည္။)
 37. Gyp : one who cheats or deceives an act of cheating or deception, to cheat. (လိမ္လည္လွည့္စားသူ (သို႔) လိမ္ညာသူ၊ လိမ္လည္လွည့္စား (သို႔) လိမ္ ညာသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ လိမ္လည္လွည့္စားသည္။)
 38. Have on : to deceive or trick (လိမ္ညာသည္ (သို႔) လွည့္စားသည္ (ၿဗိတိသွ်သံုး အဂၤလိပ္စကား)
 39. Hoax : an act of deception, or something intended to deceive; to trick into accepting or believing something false (လိမ္ညာေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (သို႔) လိမ္ညာရန္အတြက္ အသံုးျပဳရန္ ရည္ရႊယ္ထားေသာ အရာတစ္ခုခု၊ လိမ္ညာမႈကို လက္ခံရန္ (သို႔) ယံုၾကည္ရန္ လွည့္စားျခင္း)
 40. Hose : to cheat or trick (လိမ္လည္လွည့္စားသည္ (သို႔) ပရိယာယ္ဆင္သည္။)
 41. Humbug : something intended to deceive, or a deceptive person or attitude (also, nonsense), to deceive {လိမ္ညာရာတြင္ အသံုးခ်ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ အရာတစ္ခုခု၊ လိမ္ညာေသာသူ (သို႔) လိမ္ညာလိုသည့္ သေဘာထား၊ (ထို႔ျပင္ မဟုတ္တ႐ုတ္ဟူ၍လည္း အဓိပၸါယ္ရသည္။) လိမ္ညာ သည္။}
 42. Hustle : the act of deception to obtain or sell some thing; to use deception to obtain or sell something or to lure others to gamble (တစ္ခုခုကို ရယူရန္ (သို႔) ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ လိမ္ညာေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္/လိမ္ညာမႈကို အသံုးျပဳသည္ (သို႔) ေလာင္းကစားလုပ္ရန္ အတြက္ အျခားသူေတြကို ေသြးေဆာင္ျခင္း)
 43. Jig : a trick (လွည့္စားမႈ)
 44. Jugglery : deception or trickery, (in verb form juggle) to deceive or trick (လိမ္ညာမႈ (သို႔) လွည့္စားမႈ(ႀကိယာ-juggle) လိမ္ညာသည္ (သို႔) လွည့္စား သည္။)
 45. Legerdemain : to deceive by distraction or misleading (အာ႐ံုအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း (သို႔) အထင္အျမင္မွားေစျခင္းျဖင့္ လိမ္ညာ ျခင္း)
 46. Mulct : to defraud or obtain by fraud. (also, a fine or to fine) (လိမ္ညာယူသည္ (သို႔) လိမ္ညာျခင္းျဖင့္ ရယူသည္။ (ဒဏ္ေငြ သို႔ ဒဏ္တပ္သည္လို႔လည္း အဓိပၸါယ္ရပါသည္။)
 47. Nobble : to cheat (especially, in British English, by drugging a race horse) {လိမ္ညာသည္ (ၿဗိတိသွ်သံုး အဂၤလိပ္စာမွာေတာ့ ျမင္းၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ မ်ားကို ေဆးတိုက္၍ ႐ံႈးေအာင္ လုပ္ႀကံျခင္းကို ဆိုလိုသည္။)}
 48. Pluck : fleece (ရိတ္သည္)
 49. Out on : an act of deception or trickery (the noun form is hyphenated) to deceive or trick (လိမ္ညာေသာ (သို႔) လွည့္စားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၄င္း၏ noun form သည္ put-on ျဖစ္သည္။) လိမ္ညာသည္ (သို႔) လွည့္စားသည္။)
 50. Ream : to cheat (လိမ္လည္လွည့္စားသည္။)
 51. Rip off : an act of cheating or fraud (the noun form is hyphenated); to cheat or defraud (or to steal or copy) (လိမ္လည္လွည့္စားေသာ (သို႔) အေယာင္ေဆာင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (နာမ္ပံုစံလိုပါက စာလံုးႏွစ္လံုးၾကားတြင္ တံုးတိုကို ထည့္ပါ Rip-off) လိမ္လည္လွည့္စားသည္ (သို႔) လိမ္ညာယူသည္။ (သို႔) ခိုး၀ွက္သည္ (သို႔) ကူးခ်သည္။)
 52. Rook : to defraud (လိမ္ညာယူသည္)
 53. Scam : a deceptive or fraudulent act or operation, to deceive or defraud by such an action (လိမ္လည္လွည့္စားေသာ (သို႔) အေသာေဆာင္ေသာ အျပဳအမူ (သို႔) စစ္ဆင္ေရး၊ ထိုသို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားျဖင့္ လိမ္လည္လွည့္စားျခင္း (သို႔) အေယာင္ေဆာင္ျခင္း)
 54. Screw : to extort or trick (also, to pressure or threaten) (ၿခိမ္းေျခာက္၍ (တစ္စံုတစ္ရာ)ကို ရယူျခင္း (သို႔) လွည့္စားျခင္း (ထို႔အတူ ဖိအားေပးျခင္း (သို႔) ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း)
 55. Shake down : an act of obtaining money deceptively (the noun form is a closed compound) to obtain money deceptively (ေငြကို စလိမ္ညာ၍ ရယူေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ / လိမ္ညာျခင္းျဖင့္ ေငြရယူျခင္း)
 56. Sham : a trick (also, hypocrisy or a counterfeit or imitation) (လွည့္စားမႈ၊ သူေတာ္ေကာင္းေယာင္ေဆာင္ျခင္း (သို႔) ေငြအတု (သို႔) အတု အေယာင္ပစၥည္း)
 57. Shell game : Thimblerig (ပညာသားပါပါ လွည့္စားျခင္း (အမွတ္စဥ္ 74 ကို ၾကည့္ပါ။)
 58. Short : Shortchange (ပတ္လႊတ္ျခင္း)
 59. Shortchange : to cheat by giving less than is due, or to cheat in general (ထိုက္သင့္တာထက္တမင္ေလ်ာ့ေပးျခင္းျဖင့္ လိမ္လည္လွည့္စားသည္၊ သာမန္ လိမ္လည္လွည့္စားျခင္း)
 60. Skin : fleece (ရိတ္သည္)
 61. Skulduggery : devious behavior (စဥ္းလဲေသာ အျပဳအမူ)
 62. Skunk : to cheat or fail to pay (ေငြေပးေခ်ျခင္းမျပဳရန္ လိမ္လည္လွည့္စားျခင္း (သို႔) ေငြေပးေခ်ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း)
 63. Snooker : to cheat (လိမ္လည္လွည့္စားသည္။)
 64. Snow : to deceive (or charm or persuade) (လိမ္ညာသည္ / ညႇိဳ႕ယူသည္ / ျဖားေယာင္းသည္။)
 65. Sophistry : argument or reasoning intended to deceive (လိမ္ညာရန္အတြက္ ျငင္းခံုျခင္း (သို႔) အေၾကာင္းျပျခင္း)
 66. Squeeze : to extort, or obtain by extortion (ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညႇစ္ျခင္း / ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြရယူျခင္း)
 67. Stick : to cheat or to overcharge or trick into paying (လိမ္လည္ လွည့္စားျခင္း၊ (ေငြကို)ေတာင္းသင့္သည္ထက္ ပိုေတာင္းျခင္း (သို႔) လွည့္စားျခင္း ျဖင့္ ေငြကို ေတာင္းသင့္သည္ထက္ ပိုေတာင္းျခင္း)
 68. Stiff : to cheat by refusing to pay or failing to pay (ေငြေပးရန္ ျငင္းဆိုျခင္း (သို႔) ပ်က္ကြက္ျခင္းျဖင့္ လိမ္လည္လွည့္စားျခင္း)
 69. Sting : an act of cheating or charging excessively; to cheat or charge excessively (လိမ္လည္လွည့္စားေသာ (သို႔) က်သင့္ေငြကို လြန္ကဲစြာ ေတာင္းခံ ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (သို႔) က်သင့္ေငြကို လြန္လြန္ကဲကဲေတာင္းခံသည္။)
 70. Subterfuge : trickery to conceal or evade (ေရွာင္တိမ္းရန္အတြက္ (သို႔) ဖံုးကြယ္ရန္ အတြက္ လွည့္စားျခင္း)
 71. Sucker : one who is easily cheated or deceived, to cheat or deceived (အလြယ္တကူ လိမ္လည္လွည့္စား (သို႔) အညာခံရသူ၊ လိမ္လည္လွည့္စားသည္ (သို႔) လိမ္ညာသည္။)
 72. Swindle : an act of deception or fraud to obtain something; to obtain something by deceit or fraud (တစ္ခုခုကို ရယူရန္အတြက္ လိမ္ညာေသာ (သို႔) အေယာင္ေဆာင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ လိမ္ညာျခင္း (သို႔) အေယာင္ ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အသံုးခ်သည့္ အရာတစ္ခုခုကို ရယူျခင္း)
 73. Smoke screen : ဖံုးကြယ္ရန္ (သို႔) လိမ္ညာရန္အတြက္ အရာတစ္ခုခု
 74. Thimblerig : a trick in which a small object is moved under three overturned cups and someone attempts to identify the cup it ends up under, or the person who performs the trick; to cheat in this way or in general (ေမွာက္ထားေသာ ခြက္သံုးခြက္ေအာက္တြင္ ေသးငယ္ေသာ အရာ၀တၳဳေလး ကို ေရြ႕ေစၿပီး ေနာက္ဆံုး ဘယ္ခြက္ေအာက္မွာရွိတယ္ဆိုတာကို ႀကိဳးစား၍ ေဖာ္ထုတ္ရေသာ လွည့္ကြက္ ကစားနည္း (သို႔) ထိုလွည့္ကြက္ကို လုပ္ေဆာင္သူ၊ ဤနည္းအားျဖင့္ (သို႔) သာမာန္အားျဖင့္ လိမ္လည္လွည့္စားသည္။)
 75. Wile : a deceitful trick (also, one that is merely clever or playful), or skill in luring or tricking others (in the sense of luring, often plural) (လိမ္ညာေသာ လွည့္စားမႈ (၄င္းလွည့္စားမႈသည္ ပညာသားပါေသာ (သို႔) ေပ်ာ္ေစပ်က္ေစေသာ သေဘာသက္သက္လည္းျဖစ္သည္။) ျဖားေယာင္းရာ၌ (သို႔) လွည့္စားရာ၌ ကၽြမ္းက်င္ျခင္း (Luring ကို အမ်ားကိန္း (plural)ျဖင့္သာ အမ်ားအားျဖင့္ အသံုးျပဳပါသည္။)

http://www.dailywritingtips.com မွ Mark Nichol ၏  75 Synonyms for “Cheat,” “Fraud,” or “Trickery” ကိုမွီျငမ္းထားပါသည္။ 


Views: 1460

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service