အတိုေကာက္မ်ား၊ အတိုေကာက္ ေ၀ါဟာရမ်ားႏွင့္ ပထမအကၡရာစုမ်ား (Abbreviations, Acronyms, and Initialisms)

[Zawgyi]

အတိုေကာက္မ်ား၊ အတိုေကာက္ ေ၀ါဟာရမ်ားႏွင့္ အတိုေကာက္အကၡရာမ်ား ျခားနားခ်က္ကို ယေန႕ ေဖာ္ျပပါမည္။ စကားစုတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ေသာ စကားလံုးမ်ား၏ ပထမအကၡရာမ်ားကို ေပါင္းစုထားသည့္ အတိုေကာက္အားလံုးကို အတိုေကာက္ ေ၀ါဟာရ acronym ဟု မဆိုႏုိင္ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ ပထမအကၡရာစု initialism သာ ျဖစ္ပါသည္။

 

အတိုေကာက္ ေ၀ါဟာရ acronym မ်ား

စကားလံုးကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ တိုေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါက အတိုေကာက္ abbreviation ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ "etcetera"  ကို "etc." ဟု ေရးျခင္း၊ "October"  ေအာက္တိုဘာကို "Oct." ဟု ေရးျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အတိုေကာက္ ေ၀ါဟာရ acronym မ်ားမွာ ေ၀ါဟာရအျဖစ္ အသံထြက္ႏိုင္ေသာ အတိုေကာက္အမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ National Aeronautics and Space Administration အမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖြဲ႕ကို "NASA"  ဟု အတိုေကာက္ျပဳလုပ္ထားရာ ယင္းအတိုေကာက္ကို နာဆာဟု အသံထြက္ႏုိင္ပါသည္။ Organization of the Petroleum Exporting Countries ေရနံတင္ပို႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ ကို "OPEC"  ဟု အတိုေကာက္ျပဳလုပ္ထားၿပီး အိုပက္ဟု အသံထြက္ပါသည္။ အတိုေကာက္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕သာလွ်င္ အသံထြက္ႏုိင္ေသာ အတိုေကာက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ျဖင့္ အတိုေကာက္ ေ၀ါဟာရ acronym မ်ားအားလံုး အတိုေကာက္ abbreviation မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ အတိုေကာက္ abbreviation မ်ား အားလံုး အတိုေကာက္ ေ၀ါဟာရ acronym မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။

 

ပထမအကၡရာစု initialism မ်ား

ပထမအကၡရာစု initialism မ်ားမွာ ေနာက္ထပ္ အတိုေကာက္ abbreviation အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ အကၡရာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းေၾကာင့္ အတိုေကာက္ ေ၀ါဟာရ acronym မ်ားႏွင့္ ေရာတတ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ အသြင္သာဆင္တူၿပီး ပထမအကၡရာစု initialism မ်ားမွာ အသံထြက္၍ မရပါ။ "Federal Bureau of Investigation" ျပည္ေထာင္စု စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာန ႏွင့္ "Central Intelligence Agency" ဗဟိုေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီ တို႕ကို “FBI”ႏွင့္  “CIA” ဟူ၍ အသီးသီး အတိုေကာက္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ "FBI" ႏွင့္ "CIA"  ကို အတြင္းလူမ်ားက တစ္ခါတစ္ရံ “ဖစ္ဘီ” ႏွင့္ “ဆီအာ” ဟု အသံထြက္ေခၚဆိုျခင္းမ်ား ႐ွိပါသည္။ သို႕ေသာ္ ၎င္းတို႕ကို သာမန္အားျဖင့္ စကားလံုးမ်ားကဲ့သုိ႕ အသံထြက္ျခင္း မ႐ွိဘဲ “အက္ဖ္ဘီအိုင္” ႏွင့္ “စီအိုင္ေအ” ဟုသာ ကမၻာက သိထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပထမအကၡရာစု initialism မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

 

ျခံဳငံုေဖာ္ျပခ်က္

ထို႕ေၾကာင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္သားႏုိင္ပါသည္။ 

  • ပထမအကၡရာစု initialism  မ်ားမွာ ေ၀ါဟာရတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ေသာ စကားလံုး(မ်ား)၏ ပထမ အကၡရာ (မ်ား) ကို စုစည္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အကၡရာစုကို စကားလံုးသဖြယ္ အသံမထြက္ႏိုင္ပါ။ ဥပမာ “FBI,” “CIA,” “FYI” (for your information)  (သင္သိႏိုင္ပါရန္), ႏွင့္ “PR” (public relations) (ျပည္သူ႕ဆက္္ဆံေရး) တို႕ ျဖစ္ပါသည္။
  • အတိုေကာက္ ေ၀ါဟာရ acronym မ်ားမွာ ေ၀ါဟာရတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ေသာ စကားလံုး(မ်ား)၏ ပထမ အကၡရာ (မ်ား) ကို စုစည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အကၡရာစုကို စကားလံုးသဖြယ္ အသံထြက္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ “NASA” ႏွင့္ “NIMBY”(not in my backyard) (ဒို႕အိမ္နားမွာေတာ့ မျဖစ္ဘူး) တို႕ ျဖစ္ပါသည္။
  • အတိုေကာက္ abbreviation မ်ားမွာ စကားလံုးကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ တိုေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပံုစံမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

 

တစ္ခါတစ္ရံ အတိုေကာက္ ေ၀ါဟာရ acronym မ်ားမွာ အလြန္အသံုးမ်ားလာၿပီး ေ၀ါဟာရတစ္ခုသဖြယ္ လက္ခံသံုးစြဲျခင္းလည္း ႐ွိပါသည္။ "scuba"  ကဲ့သို႕ေသာ အတိုေကာက္ ေ၀ါဟာရ acronym မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မူလက "self-contained underwater breathing apparatus" သီးျခားအသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ေရေအာက္ ေလ႐ွဴကိရိယာ ကို အတိုေကာက္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ အဘိဓာန္မ်ား တြင္ "scuba"  ကို စကားလံုးတစ္လံုးအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပၾကပါသည္။

 

ROFL ကို မည္သို႕ အမ်ိဳးအစား ခြဲမည္နည္း။ 

တစ္ခါတစ္ရံ ပထမအကၡရာစု သို႕မဟုတ္ အတိုေကာက္ ေ၀ါဟာရ ဟူ၍ ႐ွင္းလင္းစြာ ခြဲျခား၍ မရေသာ အတိုေကာက္မ်ားလည္း ႐ွိႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ အင္တာနက္တြင္ မၾကာခဏ "rolling on the floor laughing" ၾကမ္းေပၚလူးလွိမ့္ရယ္ေမာေနသည္ ဟူေသာ စကားစုကို ROFL ဟု အတိုေကာက္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ စာေရးသူက ROFL ကို အတိုေကာက္ ေ၀ါဟာရအျဖစ္ "roffle"  ဟု အၿမဲတေစ အသံထြက္ ပါသည္။ သို႕ေသာ္ တြစ္တာမွ မိတ္ေဆြမ်ားကို ေမးျမန္း၍ စစ္တမ္းေကာက္ယူၾကည့္ေသာအခါ ထက္၀က္ခန္႕က အာရ္အိုအက္ဖ္အယ္လ္ ဟု အကၡရာတစ္လံုးခ်င္း အသံထြက္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ စာေရးသူကဲ့သို႕ေသာ သူမ်ားအတြက္ ROFL သည္ အတိုေကာက္ ေ၀ါဟာရ ျဖစ္ေသာ္လည္း အကၡရာတစ္လံုးခ်င္း အသံထြက္ၾကသူမ်ားအတြက္ ပထမအကၡရာစု ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ROFL ကဲ့သို႕ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို မည္သို႕ ေခၚေ၀ၚသင့္ေၾကာင္း စာေရးသူ အေနျဖင့္ ေက်နပ္ေလာက္ ေသာ အေျဖ ႐ွာမေတြ႕ေသးပါ။ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ အေခၚအေ၀ၚျဖစ္သည့္ အတိုေကာက္ abbreviation ဟုသာ ေခၚေ၀ၚသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားကလည္း ယင္းအသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ ဖုန္းျဖင့္ စာတိုပို႕ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ သေကၤတမ်ား/အင္တာနက္ အတိုေကာက္ ေ၀ါဟာရမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အသံထြက္ ေျပာဆိုရန္ မသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကပါသည္။

 

အျဖတ္အေတာက္သေကၤတ Punctuation မ်ား 

အတိုေကာက္ ေ၀ါဟာရ သို႕မဟုတ္ ပထမအကၡရာစု တြင္ ပါ၀င္ေသာ အကၡရာမ်ားေနာက္တြင္  full stop သို႕မဟုတ္ period  ဟု ေခၚသည့္ အစက္ကေလးမ်ား ထည့္သင့္မသင့္ ေ၀ခြဲမရ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ တင္းၾကပ္စြာ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ထားျခင္း မ႐ွိပါ။ အခ်ိဳ႕ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ အကၡရာတစ္ခုစီမွာ စကားလံုးတစ္လံုး၏ အတိုေကာက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ full stop ခ်ရန္ လိုသည္ဟု ယူဆၿပီး အစက္မ်ား ထည့္ပါသည္။ အျခား စာအုပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ အစက္မ်ား မပါလွ်င္ ပိုမို၍ အျမင္႐ွင္းသည္၊ စာလံုးႀကီး capital letter မ်ားျဖင့္သာ ေရးသားထားျခင္းေၾကာင့္ အတိုေကာက္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ယူဆလ်က္ အစက္မ်ား မထည့္ၾကပါ။

 

ပထမအႀကိမ္ေဖာ္ျပျခင္း 

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ တရား၀င္စာ႐ြက္စာတမ္းတစ္ခုတြင္ အတိုေကာက္မည္သည့္အမ်ိဳးအစားကိုျဖစ္ေစ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက ပထမအႀကိမ္တြင္ စကားစု အျပည့္အစံုကို ဦးစြာ ေရးသားၿပီး အတိုေကာက္ကို ကြင္းခတ္၍ ေဖာ္ျပေပးရပါမည္။ အတိုေကာက္၏ အဓိပၸာယ္ကို သိႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဖုန္းျဖင့္ စာတို ေပးပို႕ရာတြင္ ဤသို႕ လုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း ပညာ႐ွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေရးသားရာ၌ အတိုေကာက္၏ အဓိပၸာယ္ကို စာဖတ္သူ သိ႐ွိလိမ့္မည္ဟု မည္သည့္အခါမွ် မယူဆသင့္ပါ။ အတိုေကာက္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ စကားစု အျပည့္အစံု မေဖာ္ျပဘဲ အသံုးျပဳျခင္းသည္ စာကို အမ်ား နားမလည္ေအာင္ ေရးထားသည့္အသြင္ ေဆာင္ေစပါသည္။ 

စကားစု အျပည့္အစံုကို ေရးသားသည့္အခါ ပံုမွန္အတိုင္းသာ ေရးသားရန္ျဖစ္ပါသည္။ ပထမ အကၡရာမ်ားကို သာမန္အားျဖင့္ စာလံုးႀကီးျဖင့္ မေရးသားပါက အတိုေကာက္တြင္ စာလံုးႀကီးျဖင့္ ေဖာ္ျပေသာ္လည္း စကားစု အျပည့္အစံုကို ေရးသားရာတြင္ စာလံုးႀကီးျဖစ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ ဥပမာ ပ်မ္းမွ်ေန႕စဥ္ထုထည္ average daily volume (ADV)  ဟူ၍ စကားစု အျပည့္အစံုကို စာလံုးႀကီး မျပဳလုပ္ဘဲ ကြင္းထဲမွ အတိုေကာက္ကိုသာ စာလံုးႀကီးျဖင့္ ေရးသားပါသည္။ ပံုမွန္ေရး႐ိုးေရးစဥ္အတိုင္း ျဖစ္ၿပီး ပထမအကၡရာစုကို မိတ္ဆက္သည့္အေနျဖင့္ သီးျခား ေျပာင္းလဲေရးသားရန္ မလိုပါ။

 

Source: Grammar Girl's Quick and Dirty Tips for Better Writing

[Unicode]

အတိုကောက်များ၊ အတိုကောက် ေဝါဟာရများနှင့် အတိုကောက်အက္ခရာများ ခြားနားချက်ကို ယနေ့ ဖော်ပြပါမည်။ စကားစုတစ်ခုတွင် ပါ၀င်သော စကားလုံးများ၏ ပထမအက္ခရာများကို ပေါင်းစုထားသည့် အတိုကောက်အားလုံးကို အတိုကောက် ေဝါဟာရ acronym ဟု မဆိုနိုင်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ ပထမအက္ခရာစု initialism သာ ဖြစ်ပါသည်။


အတိုကောက် ေဝါဟာရ acronym များ

စကားလုံးကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် တိုအောင် ပြုလုပ်ထားပါက အတိုကောက် abbreviation ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ "etcetera"  ကို "etc." ဟု ရေးခြင်း၊ "October"  အောက်တိုဘာကို "Oct." ဟု ရေးခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အတိုကောက် ေဝါဟာရ acronym များမှာ ေဝါဟာရအဖြစ် အသံထွက်နိုင်သော အတိုကောက်အမျိုးအစားများ ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ National Aeronautics and Space Administration အမျိုးသား လေကြောင်းနှင့် အာကာသ အုပ်ချုပ်မှု အဖွဲ့ကို "NASA"  ဟု အတိုကောက်ပြုလုပ်ထားရာ ယင်းအတိုကောက်ကို နာဆာဟု အသံထွက်နိုင်ပါသည်။ Organization of the Petroleum Exporting Countries ရေနံတင်ပို့သောနိုင်ငံများအဖွဲ့ ကို "OPEC"  ဟု အတိုကောက်ပြုလုပ်ထားပြီး အိုပက်ဟု အသံထွက်ပါသည်။ အတိုကောက်များအနက် အချို့သာလျှင် အသံထွက်နိုင်သော အတိုကောက်များ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြင့် အတိုကောက် ေဝါဟာရ acronym များအားလုံး အတိုကောက် abbreviation များ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အတိုကောက် abbreviation များ အားလုံး အတိုကောက် ေဝါဟာရ acronym များ မဟုတ်ကြပါ။ 

ပထမအက္ခရာစု initialism များ

ပထမအက္ခရာစု initialism များမှာ နောက်ထပ် အတိုကောက် abbreviation အမျိုးအစား တစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ အက္ခရာများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းကြောင့် အတိုကောက် ေဝါဟာရ acronym များနှင့် ရောတတ်ပါသည်။ သို့သော် အသွင်သာဆင်တူပြီး ပထမအက္ခရာစု initialism များမှာ အသံထွက်၍ မရပါ။ "Federal Bureau of Investigation" ပြည်ထောင်စု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာန နှင့် "Central Intelligence Agency" ဗဟိုထောက်လှမ်းရေး အေဂျင်စီ တို့ကို “FBI”နှင့်  “CIA” ဟူ၍ အသီးသီး အတိုကောက် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ "FBI" နှင့် "CIA"  ကို အတွင်းလူများက တစ်ခါတစ်ရံ “ဖစ်ဘီ” နှင့် “ဆီအာ” ဟု အသံထွက်ခေါ်ဆိုခြင်းများ ရှိပါသည်။ သို့သော် ၎င်းင်းတို့ကို သာမန်အားဖြင့် စကားလုံးများကဲ့သို့ အသံထွက်ခြင်း မရှိဘဲ “အက်ဖ်ဘီအိုင်” နှင့် “စီအိုင်အေ” ဟုသာ ကမ္ဘာက သိထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပထမအက္ခရာစု initialism များ ဖြစ်ပါသည်။

 
ခြုံငုံဖော်ပြချက်

ထို့ကြောင့် အောက်ပါအတိုင်း မှတ်သားနိုင်ပါသည်။ 

ပထမအက္ခရာစု initialism  များမှာ ေဝါဟာရတစ်ခုတွင် ပါ၀င်သော စကားလုံး(များ)၏ ပထမ အက္ခရာ (များ) ကို စုစည်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အက္ခရာစုကို စကားလုံးသဖွယ် အသံမထွက်နိုင်ပါ။ ဥပမာ “FBI,” “CIA,” “FYI” (for your information)  (သင်သိနိုင်ပါရန်), နှင့် “PR” (public relations) (ပြည်သူ့ဆက််ဆံရေး) တို့ ဖြစ်ပါသည်။
အတိုကောက် ေဝါဟာရ acronym များမှာ ေဝါဟာရတစ်ခုတွင် ပါ၀င်သော စကားလုံး(များ)၏ ပထမ အက္ခရာ (များ) ကို စုစည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး အက္ခရာစုကို စကားလုံးသဖွယ် အသံထွက်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ “NASA” နှင့် “NIMBY”(not in my backyard) (ဒို့အိမ်နားမှာတော့ မဖြစ်ဘူး) တို့ ဖြစ်ပါသည်။
အတိုကောက် abbreviation များမှာ စကားလုံးကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် တိုအောင် ပြုလုပ်ထားသော ပုံစံများ ဖြစ်ပါသည်။
 
တစ်ခါတစ်ရံ အတိုကောက် ေဝါဟာရ acronym များမှာ အလွန်အသုံးများလာပြီး ေဝါဟာရတစ်ခုသဖွယ် လက်ခံသုံးစွဲခြင်းလည်း ရှိပါသည်။ "scuba"  ကဲ့သို့သော အတိုကောက် ေဝါဟာရ acronym များ ဖြစ်ပါသည်။ မူလက "self-contained underwater breathing apparatus" သီးခြားအသုံးပြုနိုင်သော ရေအောက် လေရှူကိရိယာ ကို အတိုကောက် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါ အဘိဓာန်များ တွင် "scuba"  ကို စကားလုံးတစ်လုံးအဖြစ် ထည့်သွင်းဖော်ပြကြပါသည်။


ROFL ကို မည်သို့ အမျိုးအစား ခွဲမည်နည်း။ 

တစ်ခါတစ်ရံ ပထမအက္ခရာစု သို့မဟုတ် အတိုကောက် ေဝါဟာရ ဟူ၍ ရှင်းလင်းစွာ ခွဲခြား၍ မရသော အတိုကောက်များလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ အင်တာနက်တွင် မကြာခဏ "rolling on the floor laughing" ကြမ်းပေါ်လူးလှိမ့်ရယ်မောနေသည် ဟူသော စကားစုကို ROFL ဟု အတိုကောက် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ စာရေးသူက ROFL ကို အတိုကောက် ေဝါဟာရအဖြစ် "roffle"  ဟု အမြဲတစေ အသံထွက် ပါသည်။ သို့သော် တွစ်တာမှ မိတ်ဆွေများကို မေးမြန်း၍ စစ်တမ်းကောက်ယူကြည့်သောအခါ ထက်၀က်ခန့်က အာရ်အိုအက်ဖ်အယ်လ် ဟု အက္ခရာတစ်လုံးချင်း အသံထွက်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် စာရေးသူကဲ့သို့သော သူများအတွက် ROFL သည် အတိုကောက် ေဝါဟာရ ဖြစ်သော်လည်း အက္ခရာတစ်လုံးချင်း အသံထွက်ကြသူများအတွက် ပထမအက္ခရာစု ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ROFL ကဲ့သို့သော အသုံးအနှုန်းများကို မည်သို့ ခေါ်ေဝါ်သင့်ကြောင်း စာရေးသူ အနေဖြင့် ကျေနပ်လောက် သော အဖြေ ရှာမတွေ့သေးပါ။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အခေါ်အေဝါ်ဖြစ်သည့် အတိုကောက် abbreviation ဟုသာ ခေါ်ေဝါ်သင့်သည်ဟု ထင်မြင်ပါသည်။ အချို့သူများကလည်း ယင်းအသုံးအနှုန်းများမှာ ဖုန်းဖြင့် စာတိုပို့ရာတွင် အသုံးပြုသော သငေ်္ကတများ/အင်တာနက် အတိုကောက် ေဝါဟာရများဖြစ်ခြင်းကြောင့် အသံထွက် ပြောဆိုရန် မသင့်ကြောင်း ထောက်ပြကြပါသည်။

အဖြတ်အတောက်သငေ်္ကတ Punctuation များ 

အတိုကောက် ေဝါဟာရ သို့မဟုတ် ပထမအက္ခရာစု တွင် ပါ၀င်သော အက္ခရာများနောက်တွင်  full stop သို့မဟုတ် period  ဟု ခေါ်သည့် အစက်ကလေးများ ထည့်သင့်မသင့် ေ၀ခွဲမရ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ တင်းကြပ်စွာ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိပါ။ အချို့ စာအုပ်စာတမ်းများတွင် အက္ခရာတစ်ခုစီမှာ စကားလုံးတစ်လုံး၏ အတိုကောက်ဖြစ်သောကြောင့် full stop ချရန် လိုသည်ဟု ယူဆပြီး အစက်များ ထည့်ပါသည်။ အခြား စာအုပ်စာတမ်းများတွင် အစက်များ မပါလျှင် ပိုမို၍ အမြင်ရှင်းသည်၊ စာလုံးကြီး capital letter များဖြင့်သာ ရေးသားထားခြင်းကြောင့် အတိုကောက်ဖြစ်ကြောင်း နားလည်ပြီး ဖြစ်သည်ဟု ယူဆလျက် အစက်များ မထည့်ကြပါ။

ပထမအကြိမ်ဖော်ပြခြင်း 

နောက်ဆုံးအနေဖြင့် တရား၀င်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုတွင် အတိုကောက်မည်သည့်အမျိုးအစားကိုဖြစ်စေ အသုံးပြုမည်ဆိုပါက ပထမအကြိမ်တွင် စကားစု အပြည့်အစုံကို ဦးစွာ ရေးသားပြီး အတိုကောက်ကို ကွင်းခတ်၍ ဖော်ပြပေးရပါမည်။ အတိုကောက်၏ အဓိပ္ပာယ်ကို သိနိုင်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဖုန်းဖြင့် စာတို ပေးပို့ရာတွင် ဤသို့ လုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်သော်လည်း ပညာရှင်တစ်ဦးအနေဖြင့် ရေးသားရာ၌ အတိုကောက်၏ အဓိပ္ပာယ်ကို စာဖတ်သူ သိရှိလိမ့်မည်ဟု မည်သည့်အခါမျှ မယူဆသင့်ပါ။ အတိုကောက်များကို သက်ဆိုင်ရာ စကားစု အပြည့်အစုံ မဖော်ပြဘဲ အသုံးပြုခြင်းသည် စာကို အများ နားမလည်အောင် ရေးထားသည့်အသွင် ဆောင်စေပါသည်။ 

စကားစု အပြည့်အစုံကို ရေးသားသည့်အခါ ပုံမှန်အတိုင်းသာ ရေးသားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပထမ အက္ခရာများကို သာမန်အားဖြင့် စာလုံးကြီးဖြင့် မရေးသားပါက အတိုကောက်တွင် စာလုံးကြီးဖြင့် ဖော်ပြသော်လည်း စကားစု အပြည့်အစုံကို ရေးသားရာတွင် စာလုံးကြီးဖြစ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ ဥပမာ ပျမ်းမျှနေ့စဉ်ထုထည် average daily volume (ADV)  ဟူ၍ စကားစု အပြည့်အစုံကို စာလုံးကြီး မပြုလုပ်ဘဲ ကွင်းထဲမှ အတိုကောက်ကိုသာ စာလုံးကြီးဖြင့် ရေးသားပါသည်။ ပုံမှန်ရေးရိုးရေးစဉ်အတိုင်း ဖြစ်ပြီး ပထမအက္ခရာစုကို မိတ်ဆက်သည့်အနေဖြင့် သီးခြား ပြောင်းလဲရေးသားရန် မလိုပါ။

 

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.

Language Republic

Views: 2779

Reply to This

Replies to This Discussion

I like very much such abbreviations. Thank you so much.

thanks

Thanks

 

Many  thanks.

Attachments:

Thanks.

thanks

Thank you very much, could you please let me know COB, I knew the meaning , that is dead line but What for C and O and B

very good

Thank you very much for i know about abbreviation.

 

thanks a lot

ႊေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ေကာင္းပါတယ္

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service