[Zawgyi]

စာရင္းပညာ ၊ အေၿခခံ သေဘာတရား

စာရင္းပညာသည္ လြန္ခဲ ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက စတင္ထြန္းကားလာခဲ ့ၿပီး ယေန ့တုိင္ တြင္က်ယ္စြာ အသုံးၿပဳေနၾကဆဲ ၿဖစ္သည္ ့သိပၸံနည္းက်ေသာ ၀ိဇၨာပညာရပ္ပင္ ၿဖစ္ပါသည္။
စတင္ ထြန္းကားေပၚေပါက္စက တစ္ဘက္သြင္းစနစ္ကုိ အေၿခခံခဲ ့ေသာ္လည္း ယင္းစနစ္၏ အားနည္းခ်ိဳ ့ယြင္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မေ႐ွးမေႏွာင္းမွာပင္ ႏွစ္ဘက္သြင္းစာရင္းစနစ္သုိ ့ ကူးေၿပာင္းခ်ဲ ့ထြင္ သုံးစြဲလာခဲ ့ၾကသည္။
ႏွစ္ဘက္သြင္းစာရင္း စနစ္၏ အားသာခ်က္မ်ားၿဖင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ေန ့စဥ္စာရင္းသြင္းခ်က္မ်ားမွ တဆင့္ ကာလ တစ္ခုအတြင္း လုပ္ငန္း၏ အ႐ႈံး /အၿမတ္ အေၿခအေန ၊ လုပ္ငန္းမွ ရရန္႐ွိ/ေပးရန္ ႐ွိအေၿခအေန၊ လုပ္ငန္း၏ပုိင္ဆုိင္မႈ (ပစၥည္း၊ ေငြ၊ ကုန္ )၊ လုပ္ငန္းမွေပးရန္တာ၀န္မ်ား စသည့္ လုပ္ငန္း၏ ဘ႑ာေရး အေၿခအေနမ်ားကုိ အလြယ္တကူၾကည့္ၿမင္သုံးသပ္ႏုိင္ေပသည္။

လုပ္ငန္း တစ္ခု၏ေန ့စဥ္စာရင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ စာရင္းႏွစ္ဘက္အၿမင္ ၊ ႏွစ္ဘက္႐ႈေထာင့္မွ သုံးသပ္၍လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ စာရင္းႏွစ္ခုအနက္ စာရင္းတစ္ခုတြင္ ၿမီစားတစ္ဘက္၊ အၿခား စာရင္းတစ္ခုတြင္ၿမီ႐ွင္ တစ္ဘက္္တစ္ၿပိဳင္ တည္း ေရးသြင္းမွတ္တမ္းတင္ၿခင္းသည္ ႏွစ္ဘက္သြင္းစာရင္းစနစ္၏ အဓိက အေၿခခံ သေဘာတရားပင္ၿဖစ္သည္။


စာရင္းသမား လုပ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္

“စာရင္းသမား ေလွေလွာ္သြား“ ဟူ၍ပင္ဆုိရေပမည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ေရေပၚတြင္ ေလွေလွာ္ရာ၌ ဟုိေကြ ့ေရာက္လွ်င္ဟုိတက္ႏွင့္ေလွာ္ ၊ ဒီေကြ ့ေရာက္လွ်င္ ဒီတက္ႏွင့္ေလွာ္ရမည္ကုိ ေတြ ့ၾကဳံလာရမည့္ လမ္းခရီးအေနအထားကုိၾကည့္၍ ဆုံးၿဖတ္ေလွာ္ခတ္ရသကဲ ့သုိ ့ ၊ စာရင္းပညာၿဖင့္ အသက္ေမြးသူတုိ ့သည္လည္း မိမိတုိ ့သိ႐ွိနားလည္ထားသည့္ ပညာရပ္ကုိ အေၿခခံၿပီး လုပ္ငန္း၏ သေဘာသဘာ၀ (Nature of Work) ႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီစြာ လုိအပ္၍ သိသာထင္႐ွားေစမည့္ စာရင္းပုံစံမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္စြမ္း႐ွိရေပမည္။ ေလွၾကီးထုိး႐ုိး႐ုိးၿဖင့္ စာရင္းပုံစံမ်ားတသမတ္တည္း ခ်မွတ္ၿပီး စာရင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား အလ်င္စလုိ မစတင္သင့္ပါ။ မိမိတာ၀န္ယူလုပ္ကုိင္ရမည့္ အလုပ္ဌာနသည္ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ိဳးလဲ။ အေရာင္းအ၀ယ္
Trading လား၊ ၀န္ေဆာင္မႈ Service ေပးေသာလုပ္ငန္းလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ထုတ္လုပ္မႈ Manufacturing လား၊ အခ်ိဳ ့ မွာ အေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈတြဲဖက္ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ိဳး။ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္အေရာင္းအ၀ယ္တြဲဖက္ထားေသာ
လုပ္ငန္းမ်ိဳး။ ထုိသုိ ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဘယ္လုိစာရင္းထိန္းသိမ္းေရးဆြဲမလဲ၊ လုပ္ငန္း႐ွင္ သုိ ့မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ ့(Board of Directors ) အေလးထား သိခ်င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားက ဘာေတြလဲ။ လုိအပ္တဲ ့စာရင္း ဇယား၊ ပုံစံေတြ (Forms & Formats) က ဘယ္လုိေတြၿဖစ္မလဲ စသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ၾကိဳတင္စဥ္းစားဖုိ ့လုိအပ္ပါသည္။

စာရင္းပညာသည္ သိပၸံနည္းက်ေသာ ၀ိဇၨာပညာရပ္ (Scientific Art ) ၿဖစ္သည္ႏွင့္အညီ (+) , ( - ) ,( x ) , (÷) သခ်ၤာသေဘာတရားကုိ သိ႐ွိ နားလည္႐ုံမွ်မက ဖန္တီးမႈ ( Creation ) , ေတြးေတာၾကံဆမႈ ( Thinking) , တုိ ့ကုိ ဗဟုသုတ (Knowledge) , လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (Work Experience ) တုိ ့ႏွင္ ့အတြဲညီစြာေပါင္းစပ္တတ္မႈ႐ွိရန္လည္း အထူးလုိအပ္ပါသည္။ စာရင္းကုိင္သည္ မိမိတာ၀န္ယူရမည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ တိတိက်က် သိ႐ွိရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ေငြစာရင္း ၊ လယ္ဂ်ာသြင္းၿခင္းအၿပင္ အစမ္း႐ွင္းတမ္းမွ သည္ အေရာင္းအ၀ယ္ ၊ အ႐ွဴံးအၿမတ္စာရင္း လက္က်န္႐ွင္းတမ္းမ်ား ေရးဆြဲသည္အထိ တာ၀န္ယူရမည္ေလာ ။ သုိ ့မဟုတ္ မည္သည္ ့အပုိင္း (Segment) ထိ တာ၀န္ယူရမည္ကုိ ကြဲၿပားေစသင့္ပါသည္။


လုပ္ငန္းသည္ စဥ္ဆက္မၿပတ္ လုပ္ကုိင္ေနၿပီး စာရင္းကုိင္အဆက္ဆက္ေၿပာင္းကာ မိမိတာ၀န္ယူရမည့္အခ်ိန္တြင္စာရင္းအစမွ အဆုံးတုိင္ တာ၀န္ယူရမည္ဆုိပါက ဘာေတြလုိအပ္မည္ဟု သင္ထင္ပါသလဲ ။ သင့္အေနၿဖင့္ မည္သည့္စာရင္းမ်ားကုိ စတင္လွန္ေလွာပါမည္နည္း ။ ေငြစာရင္းစာအုပ္ ၊ လယ္ဂ်ာစာအုပ္မ်ားအပါအ၀င္ ပထမသြင္း စာရင္း စာအုပ္မ်ား ၊ အစဥ္အဆက္မွ အစမ္း႐ွင္းတမ္းမ်ား ၊ အေရာင္း ႏွင့္ အ၀ယ္ လခ်ဳပ္မ်ားဟု ဆုိပါလွ်င္ ၎တုိ ့သည္ သင့္စားပြဲေပၚသုိ ့မၾကာမီအခ်ိန္အေတာအတြင္း ေရာက္႐ွိလာႏုိင္ေပသည္ ။ ၎တုိ ့ႏွင့္ပင္သင္အမွန္တကယ္လုပ္ငန္း စတင္ႏုိင္ပါသည္ ။ သုိ ့ရာတြင္ သင္သည္ စာရင္းကာလကုန္ဆုံး၍လခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာမ်ားၿပဳစုရေတာ့မည့္ အခ်ိန္တြင္ သင္ေရးဆြဲထားေသာ စာရင္းမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ၿဖစ္သည့္ လုပ္ငန္း၏ ဘ႑ာေရး အေၿခအေနၿပ႐ွင္းတမ္း လြယ္လြယ္ကူကူ ၿပီးေၿမာက္ႏုိင္ပါမည္လား။ (၀ါ) လက္က်န္႐ွင္းတမ္း အလြယ္တကူ ကုိက္ညီပါမည္လား။ အကယ္၍ လက္က်န္႐ွင္းတမ္း ကုိက္ညီရန္ အခက္အခဲ ႐ွိေနၿပီ ဆုိပါက သင္သည္ ဂ်ာနယ္ၿဖင့္ စာရင္းညွိႏႈိင္းခ်က္မ်ားကုိ အဓိကထား ၿပန္လည္စစ္ေဆးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ တစ္ခုသတိၿပဳရန္မွာ မိမိ တာ၀န္မယူမီ အခ်ိန္အထိိ စာရင္းမ်ားအားလုံး ပိတ္သိမ္း႐ွင္းလင္းထားေသာ စာရင္းဖြင့္လက္က်န္႐ွင္းတမ္းသည္ သင္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ပင္မေသြးေၾကာပင္ၿဖစ္ပါသည္။


စာရင္းဖြင့္ လက္က်န္႐ွင္းတမ္းမ႐ွိပါက သင္ ဘာလုပ္မည္နည္း။ မ႐ွိသည့္အတုိင္းဆက္လက္စခန္းသြားမည္ေလာ။ သုိ ့တည္းမဟုတ္ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္း၍ လုပ္ငန္း၏စာရင္းဖြင့္လက္က်န္႐ွင္းတမ္းကုိ စတင္ေရးဆဲြမည္လား ။ ေသခ်ာသည္မွာ ဒုတိယနည္းလမ္းကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ၿခင္းက သင့္အတြက္ အမွန္ကန္ဆုံးေ႐ြးခ်ယ္မႈပင္ ၿဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ရ႐ွိလာမည့္ စာရင္းဖြင့္ လက္က်န္႐ွင္းတမ္းက သင္ စတင္ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္မည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဆက္စပ္တည္း ၿဖစ္ေစ ရန္ ေပါင္းကူးေပးေပလိမ့္မည္။ စာရင္းကုိင္ တစ္ယာက္အေနၿဖင့္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လုိအပ္သည့္ သတင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မ်က္ၿခည္မၿပတ္ လက္ခံရယူေနရပါမည္။ စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ား တစ္စြန္း တစ္စ မွသည္ အဆုံးထိတုိင္ေအာင္ သိ႐ွိရန္ စူးစမ္းရပါမည္ ။ မိမိလုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မည္သူ ့ထံမွရ႐ွိႏုိင္သည္ ။ မည္သည့္ေနရာမွ ရယူႏုိင္သည္တုိ ့ကုိလည္းၾကိဳတင္ေလ ့လာထားရပါမည္။


စာရင္းသမားဟူသည္ မ်က္စိကုိလည္း ဖြင့္ထားရပါမည္။ နားကုိလည္းစြင့္ထားရပါမည္။ စူးစမ္းေလ့လာတတ္ေသာအေလ့အက်င့္လည္း႐ွိရပါမည္။ ခ်င့္ခ်ိန္ ႏႈိင္းဆတတ္ေသာ ဥာဏ္လည္း႐ွိရပါမည္။ ႏႈတ္ဖြာတတ္သူလည္း မၿဖစ္ရပါ ။ အတြင္းစည္း ၊ အၿပင္စည္း သေဘာတရားမ်ားကုိ နားလည္သူလည္း ၿဖစ္ရပါမည္ ။ စာရင္းသမား က်င့္၀တ္မ်ားကုိေစာင့္ထိန္းသူ လည္း ၿဖစ္ရပါမည္။ စာရင္းကုိင္ တစ္ဦးသည္ စာရင္းပညာ အဆင့္မည္မွ်ပင္ ရွိေစကာမူ မိမိ အသုံးၿပဳေသာ စာရင္းအေၿခၿပဳ နည္းလမ္းမ်ားသည္ စာရင္းကုိင္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ႐ွိရန္ အထူးဂ႐ုၿပဳရပါမည္။


သက္ႏိုင္


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons

[Unicode]

စာရင်းပညာ ၊ အခြေခံ သဘောတရား

စာရင်းပညာသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်လောက်ကတည်းက စတင်ထွန်းကားလာခဲ့ပြီး ယနေ့တိုင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေကြဆဲ ဖြစ်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသော ဝိဇ္ဇာပညာရပ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
စတင် ထွန်းကားပေါ်ပေါက်စက တစ်ဘက်သွင်းစနစ်ကို အခြေခံခဲ့သော်လည်း ယင်းစနစ်၏ အားနည်းချို့ယွင်းချက်များကြောင့် မရှေးမနှောင်းမှာပင် နှစ်ဘက်သွင်းစာရင်းစနစ်သို့ ကူးပြောင်းချဲ့ထွင် သုံးစွဲလာခဲ့ကြသည်။
နှစ်ဘက်သွင်းစာရင်း စနစ်၏ အားသာချက်များဖြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခု၏ နေ့စဉ်စာရင်းသွင်းချက်များမှ တဆင့် ကာလ တစ်ခုအတွင်း လုပ်ငန်း၏ အရှုံး /အမြတ် အခြေအနေ ၊ လုပ်ငန်းမှ ရရန်ရှိ/ပေးရန် ရှိအခြေအနေ၊ လုပ်ငန်း၏ပိုင်ဆိုင်မှု (ပစ္စည်း၊ ငွေ၊ ကုန် )၊ လုပ်ငန်းမှပေးရန်တာဝန်များ စသည့် လုပ်ငန်း၏ ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေများကို အလွယ်တကူကြည့်မြင်သုံးသပ်နိုင်ပေသည်။

လုပ်ငန်း တစ်ခု၏နေ့စဉ်စာရင်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို စာရင်းနှစ်ဘက်အမြင် ၊ နှစ်ဘက်ရှုထောင့်မှ သုံးသပ်၍လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုအတွက် သက်ဆိုင်ရာ စာရင်းနှစ်ခုအနက် စာရင်းတစ်ခုတွင် မြီစားတစ်ဘက်၊ အခြား စာရင်းတစ်ခုတွင်မြီရှင် တစ်ဘက်တစ်ပြိုင် တည်း ရေးသွင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းသည် နှစ်ဘက်သွင်းစာရင်းစနစ်၏ အဓိက အခြေခံ သဘောတရားပင်ဖြစ်သည်။

စာရင်းသမား လုပ်တော့မည်ဆိုလျှင်

“စာရင်းသမား လှေလှော်သွား“ ဟူ၍ပင်ဆိုရပေမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရေပေါ်တွင် လှေလှော်ရာ၌ ဟိုကွေ့ရောက်လျှင်ဟိုတက်နှင့်လှော် ၊ ဒီကွေ့ရောက်လျှင် ဒီတက်နှင့်လှော်ရမည်ကို တွေ့ကြုံလာရမည့် လမ်းခရီးအနေအထားကိုကြည့်၍ ဆုံးဖြတ်လှော်ခတ်ရသကဲ့သို့ ၊ စာရင်းပညာဖြင့် အသက်မွေးသူတို့သည်လည်း မိမိတို့သိရှိနားလည်ထားသည့် ပညာရပ်ကို အခြေခံပြီး လုပ်ငန်း၏ သဘောသဘာ၀ (Nature of Work) နှင့်လိုက်လျောညီစွာ လိုအပ်၍ သိသာထင်ရှားစေမည့် စာရင်းပုံစံများ ချမှတ်နိုင်စွမ်းရှိရပေမည်။ လှေကြီးထိုးရိုးရိုးဖြင့် စာရင်းပုံစံများတသမတ်တည်း ချမှတ်ပြီး စာရင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အလျင်စလို မစတင်သင့်ပါ။ မိမိတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ရမည့် အလုပ်ဌာနသည် မည်သည့်လုပ်ငန်းမျိုးလဲ။ အရောင်းအဝယ်
Trading လား၊ ဝန်ဆောင်မှု Service ပေးသောလုပ်ငန်းလား၊ ဒါမှမဟုတ် ထုတ်လုပ်မှု Manufacturing လား၊ အချို့ မှာ အရောင်းအဝယ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုတွဲဖက်ထားသောလုပ်ငန်းမျိုး။ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရောင်းအဝယ်တွဲဖက်ထားသော
လုပ်ငန်းမျိုး။ ထိုသို့သော လုပ်ငန်းမျိုးများအတွက် ဘယ်လိုစာရင်းထိန်းသိမ်းရေးဆွဲမလဲ၊ လုပ်ငန်းရှင် သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာအဖွဲ့(Board of Directors ) အလေးထား သိချင်သည့် အချက်အလက်များက ဘာတွေလဲ။ လိုအပ်တဲ့စာရင်း ဇယား၊ ပုံစံတွေ (Forms & Formats) က ဘယ်လိုတွေဖြစ်မလဲ စသည့် အချက်များကို ကြိုတင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါသည်။
စာရင်းပညာသည် သိပ္ပံနည်းကျသော ဝိဇ္ဇာပညာရပ် (Scientific Art ) ဖြစ်သည်နှင့်အညီ (+) , ( - ) ,( x ) , (÷) သင်္ချာသဘောတရားကို သိရှိ နားလည်ရုံမျှမက ဖန်တီးမှု ( Creation ) , တွေးတောကြံဆမှု ( Thinking) , တို့ကို ဗဟုသုတ (Knowledge) , လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (Work Experience ) တို့နှင့်အတွဲညီစွာပေါင်းစပ်တတ်မှုရှိရန်လည်း အထူးလိုအပ်ပါသည်။ စာရင်းကိုင်သည် မိမိတာဝန်ယူရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို တိတိကျကျ သိရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။ ငွေစာရင်း ၊ လယ်ဂျာသွင်းခြင်းအပြင် အစမ်းရှင်းတမ်းမှ သည် အရောင်းအဝယ် ၊ အရှူံးအမြတ်စာရင်း လက်ကျန်ရှင်းတမ်းများ ရေးဆွဲသည်အထိ တာဝန်ယူရမည်လော ။ သို့မဟုတ် မည်သည့်အပိုင်း (Segment) ထိ တာဝန်ယူရမည်ကို ကွဲပြားစေသင့်ပါသည်။

လုပ်ငန်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ကိုင်နေပြီး စာရင်းကိုင်အဆက်ဆက်ပြောင်းကာ မိမိတာဝန်ယူရမည့်အချိန်တွင်စာရင်းအစမှ အဆုံးတိုင် တာဝန်ယူရမည်ဆိုပါက ဘာတွေလိုအပ်မည်ဟု သင်ထင်ပါသလဲ ။ သင့်အနေဖြင့် မည်သည့်စာရင်းများကို စတင်လှန်လှောပါမည်နည်း ။ ငွေစာရင်းစာအုပ် ၊ လယ်ဂျာစာအုပ်များအပါအဝင် ပထမသွင်း စာရင်း စာအုပ်များ ၊ အစဉ်အဆက်မှ အစမ်းရှင်းတမ်းများ ၊ အရောင်း နှင့် အဝယ် လချုပ်များဟု ဆိုပါလျှင် ၎င်းတို့သည် သင့်စားပွဲပေါ်သို့မကြာမီအချိန်အတောအတွင်း ရောက်ရှိလာနိုင်ပေသည် ။ ၎င်းတို့နှင့်ပင်သင်အမှန်တကယ်လုပ်ငန်း စတင်နိုင်ပါသည် ။ သို့ရာတွင် သင်သည် စာရင်းကာလကုန်ဆုံး၍လချုပ်အစီရင်ခံစာများပြုစုရတော့မည့် အချိန်တွင် သင်ရေးဆွဲထားသော စာရင်းများ၏ နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည့် လုပ်ငန်း၏ ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေပြရှင်းတမ်း လွယ်လွယ်ကူကူ ပြီးမြောက်နိုင်ပါမည်လား။ (ဝါ) လက်ကျန်ရှင်းတမ်း အလွယ်တကူ ကိုက်ညီပါမည်လား။ အကယ်၍ လက်ကျန်ရှင်းတမ်း ကိုက်ညီရန် အခက်အခဲ ရှိနေပြီ ဆိုပါက သင်သည် ဂျာနယ်ဖြင့် စာရင်းညှိနှိုင်းချက်များကို အဓိကထား ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ခုသတိပြုရန်မှာ မိမိ တာဝန်မယူမီ အချိန်အထိ စာရင်းများအားလုံး ပိတ်သိမ်းရှင်းလင်းထားသော စာရင်းဖွင့်လက်ကျန်ရှင်းတမ်းသည် သင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ ပင်မသွေးကြောပင်ဖြစ်ပါသည်။

စာရင်းဖွင့် လက်ကျန်ရှင်းတမ်းမရှိပါက သင် ဘာလုပ်မည်နည်း။ မရှိသည့်အတိုင်းဆက်လက်စခန်းသွားမည်လော။ သို့တည်းမဟုတ် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို စုဆောင်း၍ လုပ်ငန်း၏စာရင်းဖွင့်လက်ကျန်ရှင်းတမ်းကို စတင်ရေးဆွဲမည်လား ။ သေချာသည်မှာ ဒုတိယနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ခြင်းက သင့်အတွက် အမှန်ကန်ဆုံးရွေးချယ်မှုပင် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ရရှိလာမည့် စာရင်းဖွင့် လက်ကျန်ရှင်းတမ်းက သင် စတင် တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်မည့်စာရင်းများနှင့် တစ်ဆက်စပ်တည်း ဖြစ်စေ ရန် ပေါင်းကူးပေးပေလိမ့်မည်။ စာရင်းကိုင် တစ်ယာက်အနေဖြင့် မိမိ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် လိုအပ်သည့် သတင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို မျက်ခြည်မပြတ် လက်ခံရယူနေရပါမည်။ စာရင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များ တစ်စွန်း တစ်စ မှသည် အဆုံးထိတိုင်အောင် သိရှိရန် စူးစမ်းရပါမည် ။ မိမိလိုအပ်သော အချက်အလက်များကို မည်သူ့ထံမှရရှိနိုင်သည် ။ မည်သည့်နေရာမှ ရယူနိုင်သည်တို့ကိုလည်းကြိုတင်လေ့လာထားရပါမည်။

စာရင်းသမားဟူသည် မျက်စိကိုလည်း ဖွင့်ထားရပါမည်။ နားကိုလည်းစွင့်ထားရပါမည်။ စူးစမ်းလေ့လာတတ်သောအလေ့အကျင့်လည်းရှိရပါမည်။ ချင့်ချိန် နှိုင်းဆတတ်သော ဉာဏ်လည်းရှိရပါမည်။ နှုတ်ဖွာတတ်သူလည်း မဖြစ်ရပါ ။ အတွင်းစည်း ၊ အပြင်စည်း သဘောတရားများကို နားလည်သူလည်း ဖြစ်ရပါမည် ။ စာရင်းသမား ကျင့်ဝတ်များကိုစောင့်ထိန်းသူ လည်း ဖြစ်ရပါမည်။ စာရင်းကိုင် တစ်ဦးသည် စာရင်းပညာ အဆင့်မည်မျှပင် ရှိစေကာမူ မိမိ အသုံးပြုသော စာရင်းအခြေပြု နည်းလမ်းများသည် စာရင်းကိုင် စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိရန် အထူးဂရုပြုရပါမည်။

သက်နိုင်


အခြားသင်ခန်းစာများ ဖတ်ရှု လေ့လာရန် link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-l...


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 2102

Reply to This

Replies to This Discussion

Yes,really accept.
booking,profit and loss and balance sheet are a key part of accounting.
Thank you.
Yeah true
thanks
Thank you so much.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service