မွားယြင္းတတ္သည့္ သဒၵါႏွင့္ ေ၀ါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ား ( Affect and Effect, Stationary and Stationery)

Affect and Effect

 

Affect နဲ႕ Effect သည္ အမွားမ်ားေသာ ဆင္တူယိုးမွာစကားလံုးေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။

 

Affect သည္ Verb (Action) ျဖစ္ျပီး ၊ တစ္ခုခုလုပ္ရန္ရွိေသာအခါ Affect ကို သံုးရပါမယ္။

Affect - တစ္စံုတစ္ခု (သို႕) တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ၾသဇာသက္ေရာက္၍ ေျပာင္းလဲမႈလုပ္သည္။

ဥပမာ -

The noise outside affected my performance.

 

Effect သည္ Noun (thing) ျဖစ္ျပီး၊ လုပ္ကိုင္ျပီးစိးသြားေသာအရာအမ်ားအတြက္ Effect ကို သံုးရပါမယ္။

Effect သည္ ေရွ႕တြင္ Article (an , the) လိုက္ျပီး ေနာက္တြင္ Preposition (on) ပါသည္။

ဥပမာ-

His smile had a strange effect on me.

 

ေနာက္ထပ္သံုး၍ရသည့္အသံုးအႏႈန္းမွာ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈရလဒ္ျဖစ္သည္။

ဥပမာ-

The drug has many adverse side effects.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stationary and Stationery

Stationary သည္ မလႈပ္မလွက္ျငိမ္သက္ေနျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

ဥပမာ-

The car was stationary.

Stationery  မွာ စာေရးျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအရာမ်ား ( စကၠဴ၊ ေဖာင္တိန္၊ခဲတံ၊ စာအိတ္အစရွိသည္တုိ႕ျဖစ္သည္)

ဥပမာ-

It is the secretary's job to order the stationery?

Views: 544

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks

:)

I appreciate for your post :)

thanks

ok

G!

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service