Analogy ဆိုသည္မွာ အရာဝတၳဳမ်ားတခုႏွင့္တခုမည္သို့ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္း ႏိႈင္းယွဥ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

e.g. Nose is to smell as tongue is to taste.


ဥပမာ။ "ႏွာေခါင္း" ႏွင့္ "လွ်ာ"ကို ႏိႈင္းယွဥ္ရာတြင္ "ႏွာေခါင္း" သည္ "အနံ႕အာရုံခံရာ object" ျဖစ္ျပီး  "လွ်ာ"သည္ "အရသာခံရာ object" ျဖစ္ေၾကာင္း  ႏိႈင္းယွဥ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


Practice Exercise

Direction: Write the correct word on the blank to fill in the missing part of each analogy. The first one has been done for you..


e.g. ____Scissors_____ are to paper as saw is to wood.
fold; scissors; thin


ကြက္လပ္ပါေသာစာေၾကာင္းတေၾကာင္းႏွင့္ထိုကြက္လပ္တြင္သင့္ေလ်ာ္ရာစကားလုံးကို ေရြးခ်ယ္ရန္ စာလုံးသုံးလုံးစီ ေပးထားပါသည္။ ထိုစာလုံးမ်ားအနက္မွေရြးခ်ယ္ထားသည့္ မွန္ကန္ေသာစာလုံးကို ေရြးခ်ယ္ျပီး နမူနာျပထားသည့္အတိုင္း ကြက္လပ္တြင္ထည့္သြင္းေျဖဆိုရန္ျဖစ္သည္။


ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၾကရေအာင္။


1. Man is to boy as woman is to ________.
mother; girl; lady


2.  _______ is to cellar as sky is to ground.
down; attic; up


3. Rag is dust as _______ is to sweep.
floor; straw; broom


4. Freezer is to cold as stove is to _______.
cook; hot; recipe


5. Car is to ______ as book is to book shelf.
ride; gas; garage


6. Window is to _______ as car is to metal.
glass; clear; house


7. Eyes are to seeing as feet are to ________.
legs; walking; shoes


8. Gas is to car as ________ is to lamp.
electricity; plug; cord


9. Refrigerator is to food as ________  as is to clothes.
fold; material; closet


10. Floor is to down as ceiling is to ________.
high; over; up


11. Pillow is to soft as rock is to _______.
dirt; hard; hurt


12. Carpenter is to house as poet is to ________.
verse; novel; writing


13. Lamp is to light as clock it to ________.
time; hand; number


14. _______ is to hand as sole is to foot.
wrist; finger; palm


15. Piglet is to pig as ______ is to kangaroo.
calf; cub; joey


ကြက္လပ္ျဖည့္ ေျဖဆိုျပီးပါက အေျဖမ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းေရးသားခ်က္မ်ားကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။


e.g. Scissors are to paper as saw is to wood.

ေပးထားေသာဝါက်တြင္ "paper" ႏွင့္ပတ္သက္၍
"fold" စာရြက္ေခါက္သည္။
"scissors" ကပ္ေၾကးျဖင့္စကၠဴျဖတ္သည္။


"thin" ပါးလႊာေသာစကၠဴဟူ၍ ေပးထားေသာစာလုံးသုံးလုံး လုံးျဖင့္ "paper" ကိုသုံးရန္ သင့္ေလ်ာ္ပါေသာ္လည္း analogy ၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ "saw is to wood" သစ္သားကို လႊျဖင့္တိုက္ျဖတ္ရသည္ႏွင့္ တူညီေစရန္  "Scissors" are to paper  ဟု အေျဖမွန္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။


1. lady
Woman is to lady ကိုေရြးပါမွ other part ျဖစ္ေသာ "Man is to boy" ႏွင့္ကိုက္ညီမည္ျဖစ္ပါသည္။


2. attic
"Attic" အိမ္တေဆာင္၏ "ထပ္ခိုး" ကို "cellar" ေျမေအာက္ခန္းႏွင့္ ျပဆိုသကဲ့သို့ "sky" မိုးေကာင္းကင္ကို "ground" ေျမၾကီးႏွင့္ antonym ဆန္႕က်င္ဘက္သေဘာ (အထက္ႏွင့္ေအာက္၊ မိုးႏွင့္ေျမ) ဟူ၍ ခိုင္းႏိႈင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။


3. broom
"Rag" ေကာ္ေဇာၾကမ္းႏွင့္ "dust" ဖံုတို႕သည္ ဆက္စပ္မႈရွိသကဲ့သို့ "broom" (n) တံျမက္စည္းႏွင့္ "sweep" (v) လွည္းသည္ စသည္ျဖင့္ ေဝါဟာရ ႏွီးႏြယ္မႈ ရွိပုံကို ခိုင္းႏိႈင္းထားပါသည္။


4. hot
"Freezer" ေရခဲခံအခန္း၏ေအးျမေသာ "cold" ကို "stove" မီးဖို၏ပူေသာ "hot" ႏွင့္ "cold" and "hot" ႏိႈင္းယွဥ္ ျပဆိုရာ၌ object ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ "freezer"ႏွင့္ "stove" ကိုအသုံးျပဳထားပါသည္။

 

5. garage
"Car" ကို "garage" ကားဂိုေဒါင္၊ ကားထားရာေနရာ ႏွင့္ "book"ကို "book shelf" စာအုပ္စင္၊စာအုပ္ထားရာေနရာ၊ ထားသိုရာအရပ္ႏွစ္ခုကို ခိုင္းႏိႈင္းပါသည္။


6. glass
"Window" ျပဴတင္းကို "glass" မွန္ျဖင့္ျပဳလုပ္သကဲ့သို့ "car" ကို "metal" သတၱဳျဖင့္ျပဳလုပ္သည္ဟူ၍ "glass" and "metal" object ႏွစ္ခုကိုအေျခခံ၍ေတြးေခၚဆင္ျခင္မႈျပဳလုပ္ထားပါသည္။


7. walking
"Eyes" မ်က္စိကို "seeing" ၾကည့္မႈတြင္ အသုံးျပဳသကဲ့သို့ ၊"feet" ေျခေထာက္မ်ားကို "walking" လမ္းေလွ်ာက္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည္ဟူ၍ ခိုင္းႏိႈင္းထားပါသည္။


8. electricity
"Gas" ကို "car"တြင္ေလာင္စာအျဖစ္အသုံးျပဳသကဲ့သို့ "electricity" လွ်ပ္စစ္ကို "lamp" မီးအိမ္၏အလင္းေရာင္ရရွိရန္ အသုံးျပဳပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ႏိႈင္းယွဥ္ခိုင္းႏိႈင္းထားပါသည္။


9. closet
"Refrigerator" ေရခဲေသတၱာကို "food" အစားအစာထားသိုရန္အျဖစ္ အသုံးျပဳသကဲ့သို့ "closet" ဗီရိုကို "clothes" အဝတ္အထည္ထားရာအရာအျဖစ္ခိုင္းႏိႈင္းပါသည္။


10. up
"Floor" ၾကမ္းျပင္အခင္းသည္ "down" ေအာက္ေျခတြင္ရွိသကဲ့သို့ "ceiling" မ်က္ႏွာက်က္သည္ "up" အထက္တြင္ရွိပုံကို "down" and "up" antonym ဆန္႕က်င္ဘက္ခိုင္းႏိႈင္းထားပါသည္။


11. hard
"Pillow" ေခါင္းအုံးသည္ "soft" ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈကိုေဖာ္က်ဴးျပီး "rock" ေက်ာက္ခဲသည္ "hard" မာေက်ာမႈကို "soft" and "hard" antonym ဆန္႕က်င္သေဘာအရခိုင္းႏိႈင္းထားပါသည္။


12. verse
"Carpenter" လက္သမားသည္ "house" အိမ္ေဆာက္သူဟုေဖာ္ညႊန္းသကဲ့သို့ "poet" ကဗ်ာဆရာသည္ "verse" ကဗ်ာလကၤာေရးစပ္သူဟူ၍ လူအသီးသီး၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခိုင္းႏိႈင္းျပဆိုထားပါသည္။


13. time
"Lamp" မီးအိမ္သည္ "light" အလင္းေရာင္ေပးေဆာင္ႏိုင္သကဲ့သို့ "clock" နာရီသည္ "time" အခ်ိန္ကိုျပဆိုႏိုင္သည္ဟူ၍ အရာဝတၳဳ ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ "lamp" and "clock" တို႕၏လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ တို႕ကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။


14. Palm
"Palm" လက္ဖဝါးသည္ "hand" လက္တြင္ရွိသကဲ့သို့ "sole" ေျခဖဝါးသည္ "foot" ေျခတြင္ရွိသည္ဟု ကိုယ္ခႏၵာအစိတ္အပိုင္းတို႕၏ တည္ရွိရာေနရာမ်ားကိုျပဆိုထားပါသည္။


15. joey
"Piglet" ဝက္ေပါက္ေလးသည္ၾကီးလာပါက "pig" ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သကဲ့သို့ "joey" ေလးသည္ ၾကီးလာလွ်င္ "Kangaroo" ျဖစ္လာမည္ဟူ၍ "young" and "old" ကိုေဖာ္ျပထားခ်င္းျဖစ္ပါသည္။

 

ဤ တူညီခ်က္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္

  • ေဝါဟာရႂကြယ္ဝေစျခင္း
  • မည္သည့္စကားလုံးမ်ားကို ခိုင္းႏိႈင္းထပ္တူျပဳျခင္းကိုေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ အက်ယ္တဝင့္ေရးသားခ်က္မ်ား၏ သေဘာကို နားလည္သုံးသပ္တတ္လာျခင္း
  • တခါတရံ ဆန္႔က်င္ဘက္စကား (antonym) မ်ားကိုပင္ခိုင္းႏိႈင္းထားသည္ကိုေလ့လာသိရွိလာျခင္း စသည္ျဖင္ ့အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကိုေလ့လာရာ၌ အသုံးဝင္အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။


တူညီခ်က္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေဝါဟာရႂကြယ္၍ study skills မ်ား တိုးတက္ႏိုင္ၾကပါေစ။


Comprehensive ၊ Curriculum Basic Skills ႏွင့္ American Education Publishing စာအုပ္တို႕မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


Related Link:
Analogies (တူညီခ်က္မ်ား) အပိုင္း (၂) by Daw Tin Nwai Win


LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1986

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks u so much.
So so good
ဗဟုသုတတိုးလို႔ေက်းဇူးပါပဲ
ေက်းဇူးအမ်ားျကီး
thanks a lot

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service