စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ဘာသာစကား - အပိုင္း (၁)

[Zawgyi]

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
အဂၤလိပ္စကားေျပာ ပတ္၀န္းက်င္ တြင္ အက်ိဳးရွိရွိပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ အဂၤလိပ္စာသဒၵါကို ပိုင္ႏိုင္စြာ နားလည္ထားရမဲ့အျပင္ အဓိကက်တဲ့ ဆက္သြယ္ေရးအေျခခံ သေဘာတရားမ်ားကိုလည္း သိရွိထားရန္ လိုပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာ အဂၤလိပ္စာ အသံုးျပဳတဲ့အခါတိုင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမဲ့ အဓိကအခ်က္မ်ားကို အေလးထားေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေအာက္ပါက႑မ်ား၌ အေျခအေနတိုင္းတြင္ ဆီေလ်ာ္ေသာ အဂၤလိပ္စာ အသံုးျပဳျခင္းကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမဲ့ ဘာသာစကားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးအေျခအေနတိုင္းတြင္ နားလည္ထားရန္ လိုအပ္တဲ့အေရးပါေသာ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

 

 • လုပ္ငန္း (Function): စကားေျပာရတဲ့အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ?
  What is the main purpose of the conversation?
 • နယ္ပယ္ (Domain): ဒီအျပန္အလွန္စကားေျပာတဲ့ဆီမွာကိုယ္႕ရာထူးကဘာလဲ?ကိုယ္႕တာ၀န္ကဘာလဲ?
  What is my position in this conversation? What is my role?
 • သတ္မွတ္အသံုးအႏႈန္း (Register Use): ဘယ္သူနဲ႔စကားေျပာေနတာလဲ?
  Who am I speaking with?
 • အေရးႀကီးမႈ (Urgency): ေျပာမဲ့စကားကဘယ္ေလာက္ေတာင္အေရးႀကီးလဲ?
  How important is what I have to say?


လုပ္ငန္း (Function)


လုပ္ငန္းဆိုတာကေတာ့ ကိုယ္ေျပာတဲ့စကားရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ေျပာေနတဲ့ စကားဟာ ေလးနက္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔လား? ေျပာေနတဲ့စကားဟာ အပ်င္းေျပဖို႔လား? ဥပမာအေနနဲ႔ ေအာက္ပါ ၀ါက်ကို ၾကည့္ပါ။


    You’ve got to be joking! (ေနာက္ေနျပန္ပါၿပီ!)


ဒီ၀ါက်ဟာ ေလးနက္တဲ့စကားကို ေျပာေနခ်ိန္မွာဆိုရင္ သင့္အေျပာကို နားေထာင္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္သည္ သင့္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင္ေျပာတဲ့စကားကို ေသာ္လည္းေကာင္း အေလးအနက္ မထားဘူးဆိုတာကို ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဒါဟာ မေကာင္းတဲ့ လကၡဏာျဖစ္ၿပီး သင့္အေနနဲ႔ သင့္ရာထူးကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီ၀ါက်ကိုပဲ ေန႔လည္စာ စားေနစဥ္ သင္ဟာသပံုျပင္ေျပာတုန္း မွတ္ခ်က္ ခ်တာဆိုရင္ေတာ့ သင့္အေျပာကို သူ႕အေနနဲ႔ ရယ္စရာအျဖစ္ ယူဆတယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ေျပာလက္စပံုကို ဆက္လို႔ေတာင္မွ ေျပာခ်င္ေျပာေပလိမ့္ဦးမယ္။


ဒီဥပမာကေတာ့ ရိုးရွင္းေၾကာင္း ထင္ရွားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဘာသာစကားရဲ႕ လုပ္ငန္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းသည္ ဘယ္လိုအသံုးအႏႈန္း၊ ဘယ္လိုပံုစံေတြကို သံုးရမယ္ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္တဲ့အခါမွာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းျခင္း၊ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ တင္ဆက္ျခင္း အစရွိတဲ့ ဘာသာစကားလုပ္ငန္းေတြ အတြက္ဆိုရင္ ယဥ္ေက်းတဲ့ရံုးအသံုးအႏႈန္းပံုစံလိုအပ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ အခ်ိန္ေတြ က်ရင္ေတာ့ ရင္းႏွီးတဲ့အရပ္သံုးစကားကို သံုးပါတယ္။ အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ ရင္းႏွီးလြတ္လပ္တဲ့ အခ်ိန္အခါေတြဟာ သင့္အေနနဲ႔ ဥပမာစကားမ်ား (Idiomatic phrases) ကိုကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္းၾကြားခြင့္ ရႏိုင္ပါသည္။ အလုပ္ကိစၥတာ၀န္မ်ားဆိုင္ရာ ဘာသာစကား လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ (formal language functions) အရပ္သံုး စကားမ်ား (colloquial) (သို႔) ဥပမာစကား (idioms) မ်ားကို မသံုးတာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။


စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ အဂၤလိပ္စာအသံုးအႏႈန္း: နယ္ပယ္၊ သတ္မွတ္ခ်က္၊အေရးႀကီးမႈ


Domain (နယ္ပယ္)


နယ္ပယ္ (Domain) သည္ သင္ပါ၀င္ေနတဲ့ ဘယ္ေဆြးေႏြးပဲြ၌ မဆို သင္ရရွိတဲ့အခြင္႔အေရး နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ တာ၀န္မ်ားကို သိရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  ေဆြးေႏြးမႈ သည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သေဘာေဆာင္လား? အလုပ္အတြက္ လူေတြ႕စစ္ေဆးေန တာလား?


ဒီအေျခအေနတစ္ခုစီမွာ ကိုယ္ေရးကို္တာ ေမးခြန္းမ်ားကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေျဖရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာေနတဲ့စကား (Conversation)သည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သေဘာေဆာင္ေနရင္ ဘယ္ေမးခြန္းကိုမဆို လြတ္လပ္စြာ ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ပဲ အလုပ္အတြက္ လူေတြ႕စစ္ေဆးေနတာဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္မိသားစု၊ ကိုယ့္အႀကိဳက္၊ အစရွိတာေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေမးခြန္းမ်ားသည္ မသင့္ေလ်ာ္ေပ။ အလုပ္ခြင္ထဲမွာ ဆိုလည္း ဒီအတိုင္းပါပ။ဲ အျပန္အလွန္ ေျပာေနသူႏွစ္ဦးရဲ႕ ဆက္ဆံေရးေပၚ လိုက္ၿပီး အခ်ိဳ႕ ေမးခြန္းေတြကို ေမးႏိုင္ေျဖႏိုင္ပါတယ္။


သတ္မွတ္အသံုးအႏႈန္း (Register Use)


သတ္မွတ္အသံုးအႏႈန္း (Register Use) သည္ သင္ႏွင့္ သင္စကားေျပာေနသူ ၾကားမွာရွိ တဲ့   ဆက္ဆံေရးေပၚ မူတည္ၿပီး သံုးရမဲ့ ဘာသာစကား အမ်ိဳးအစားကို ေျပာျခင္းျဖစ္ တယ္။ သင္ႏွင့္ စကားေျပာေနသူသည္ သင့္ရဲ႕ လက္ေအာက္ငယ္သားလား? ဒါမွမဟုတ္ ထိုပုဂၢလ္သည္ သင့္ရဲ႕ အထက္လူႀကီးလား? ဒီလူနဲ႔သင္ဟာ ရင္းႏွီးလား? ေနာက္ ေျပာင္လို႔ရလား?


ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေျခအေနဟာ ရင္းႏွီးမႈပိုေလေလ စကားအသံုးအႏႈန္းကလည္း အရပ္ဟန္ပိုဆန္ေလေလပါပဲ။ US မွာဆိုရင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ပထမနာမည္(first name) ေခၚျပီး အရပ္သံုးစကား ကိုပိုသံုးၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္မွာလည္း အထက္လူႀကီးနဲ႔ေျပာတာဆိုရင္ေတာ့  မွန္ကန္ယဥ္ေက်းတဲ့ စာစကား ေပစကား (formal language) ကိုပဲ အသံုးျပဳျဖစ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ (ဥပမာ Ms. Smith.)


အေရးႀကီးမႈ (Urgency)


အေရးႀကီးမႈသည္ ကိုယ္ေပးခ်င္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ရဲ႕ အေရးႀကီးပံုႏွင့္ပတ္သက္ပါတယ္။ အေရးႀကီးပံုကို ကိုယ္သံုးလိုက္တဲ့ ဘာသာစကားအသံုးအႏႈန္းကလည္း ေဖာ္ျပေနပါလိမ့္မယ္။ ေျပာလိုတဲ့အေၾကာင္းအရာက အရမ္းအေရးႀကီးေနၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ လက္ေအာက္ငယ္သားနဲ႔ ေျပာေနတဲ့ အခ်ိန္ဆိုရင္ အမိန္႔ေပးတဲ့ပံုစံ (Imperative form) ဟာ သင့္ေတာ္ပါလိမ့္မည္။ ဥပမာ Mr. Jackson ကို ေခၚလိုက္စမ္း! (Call Mr. Jackson!) အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း ကိုယ္ေျပာမဲ့ စကားက အေရးလည္း သိပ္မႀကီးဘူး။ ေျပာေနတဲ့သူကလည္း ကိုယ့္ရဲ႕အထက္အရာရွိဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီလူရဲ႕ အာရံုစိုက္မႈကိုရဖို႔ ပိုၿပီး မွန္ကန္ယဥ္ေက်းတဲ့ စာစကားေပစကား(formal forms)ကို အသုံးျပဳရပါလိမ့္မယ္။


ဥပမာ- ေႏွာက္ယွက္မိတာကိုခြင့္လႊတ္ပါ Mr.Brown ဒါေပမဲ့အခ်ိန္ေလး ေပးႏိုင္တဲ့အခါက်ရင္ ဒီအစီရင္ခံစာကို တဆိတ္ေလာက္ ၾကည့္ေပးႏိုင္ပါမလား ခင္ဗ်ား။

“Excuse the interruption Mr. Brown, but would you mind taking a look at this report when you have the time?”


ဒီေနရာမွာလည္း အေမရိကန္လုပ္ငန္းခြင္ ေတြမွာဆိုရင္ ပိုအေရးႀကီးတဲ႔ စကားမ်ားကို ရိုးရိုးရွင္းရွင္းနဲ႔ဒဲ့ဒိုး ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။သိပ္အေရးမႀကီးတဲ့ စကားမ်ားကိုေတာ႔ စာစကားေပစကား (formal language) ကို အသံုးျပဳၿပီး ေပ်ာ႔ေျပာင္းေအာင္ လုပ္ၾကပါတယ္။

 

   -ေနာက္ေန႕မွာဆက္ပါမယ္-

 

Related Post -

 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ဘာသာစကား - အပိုင္း (၂)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ဘာသာစကား - အပိုင္း (၃)

 

 

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.

Language Republic


[Unicode]

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စကားပြော ပတ်ဝန်းကျင် တွင် အကျိုးရှိရှိပါဝင်နိုင်ဖို့ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စာသဒ္ဒါကို ပိုင်နိုင်စွာ နားလည်ထားရမဲ့အပြင် အဓိကကျတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံ သဘောတရားများကိုလည်း သိရှိထားရန် လိုပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ အင်္ဂလိပ်စာ အသုံးပြုတဲ့အခါတိုင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမဲ့ အဓိကအချက်များကို အလေးထားဖော်ပြထားပါတယ်။ အောက်ပါကဏ္ဍများ၌ အခြေအနေတိုင်းတွင် ဆီလျော်သော အင်္ဂလိပ်စာ အသုံးပြုခြင်းကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမဲ့ ဘာသာစကားနှင့်ပတ်သက်သော အကြံပြုချက်များ ပါဝင်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေတိုင်းတွင် နားလည်ထားရန် လိုအပ်တဲ့အရေးပါသော အခြေခံအချက်များကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။

 

လုပ်ငန်း (Function): စကားပြောရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ?
What is the main purpose of the conversation?
နယ်ပယ် (Domain): ဒီအပြန်အလှန်စကားပြောတဲ့ဆီမှာကိုယ့်ရာထူးကဘာလဲ?ကိုယ့်တာဝန်ကဘာလဲ?
What is my position in this conversation? What is my role?
သတ်မှတ်အသုံးအနှုန်း (Register Use): ဘယ်သူနဲ့စကားပြောနေတာလဲ?
Who am I speaking with?
အရေးကြီးမှု (Urgency): ပြောမဲ့စကားကဘယ်လောက်တောင်အရေးကြီးလဲ?
How important is what I have to say?


လုပ်ငန်း (Function)

လုပ်ငန်းဆိုတာကတော့ ကိုယ်ပြောတဲ့စကားရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖော်ပြနေပါတယ်။ ပြောနေတဲ့ စကားဟာ လေးနက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လား? ပြောနေတဲ့စကားဟာ အပျင်းပြေဖို့လား? ဥပမာအနေနဲ့ အောက်ပါ ဝါကျကို ကြည့်ပါ။

    You’ve got to be joking! (နောက်နေပြန်ပါပြီ!)

ဒီဝါကျဟာ လေးနက်တဲ့စကားကို ပြောနေချိန်မှာဆိုရင် သင့်အပြောကို နားထောင်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သည် သင့်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ သင်ပြောတဲ့စကားကို သော်လည်းကောင်း အလေးအနက် မထားဘူးဆိုတာကို ဖော်ပြနေပါတယ်။ ဒါဟာ မကောင်းတဲ့ လက္ခဏာဖြစ်ပြီး သင့်အနေနဲ့ သင့်ရာထူးကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းဖော်ပြဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဝါကျကိုပဲ နေ့လည်စာ စားနေစဉ် သင်ဟာသပုံပြင်ပြောတုန်း မှတ်ချက် ချတာဆိုရင်တော့ သင့်အပြောကို သူ့အနေနဲ့ ရယ်စရာအဖြစ် ယူဆတယ်လို့ ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ပြောလက်စပုံကို ဆက်လို့တောင်မှ ပြောချင်ပြောပေလိမ့်ဦးမယ်။

ဒီဥပမာကတော့ ရိုးရှင်းကြောင်း ထင်ရှားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဘာသာစကားရဲ့ လုပ်ငန်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းသည် ဘယ်လိုအသုံးအနှုန်း၊ ဘယ်လိုပုံစံတွေကို သုံးရမယ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ညှိနှိုင်းခြင်း၊ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၊ တင်ဆက်ခြင်း အစရှိတဲ့ ဘာသာစကားလုပ်ငန်းတွေ အတွက်ဆိုရင် ယဉ်ကျေးတဲ့ရုံးအသုံးအနှုန်းပုံစံလိုအပ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်တဲ့ အချိန်တွေ ကျရင်တော့ ရင်းနှီးတဲ့အရပ်သုံးစကားကို သုံးပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ရင်းနှီးလွတ်လပ်တဲ့ အချိန်အခါတွေဟာ သင့်အနေနဲ့ ဥပမာစကားများ (Idiomatic phrases) ကိုကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းကြွားခွင့် ရနိုင်ပါသည်။ အလုပ်ကိစ္စတာဝန်များဆိုင်ရာ ဘာသာစကား လုပ်ငန်းများတွင် (formal language functions) အရပ်သုံး စကားများ (colloquial) (သို့) ဥပမာစကား (idioms) များကို မသုံးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခြေအနေများအတွက် မှန်ကန်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုန်း: နယ်ပယ်၊ သတ်မှတ်ချက်၊အရေးကြီးမှု

Domain (နယ်ပယ်)

နယ်ပယ် (Domain) သည် သင်ပါဝင်နေတဲ့ ဘယ်ဆွေးနွေးပွဲ၌ မဆို သင်ရရှိတဲ့အခွင့်အရေး နဲ့ လုပ်ဆောင်ရတဲ့ တာဝန်များကို သိရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။  ဆွေးနွေးမှု သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သဘောဆောင်လား? အလုပ်အတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးနေ တာလား?။

ဒီအခြေအနေတစ်ခုစီမှာ ကိုယ်ရေးကိုတာ မေးခွန်းများကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြောနေတဲ့စကား (Conversation)သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သဘောဆောင်နေရင် ဘယ်မေးခွန်းကိုမဆို လွတ်လပ်စွာ ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ အလုပ်အတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးနေတာဆိုရင်တော့ ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့်အကြိုက်၊ အစရှိတာတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမေးခွန်းများသည် မသင့်လျော်ပေ။ အလုပ်ခွင်ထဲမှာ ဆိုလည်း ဒီအတိုင်းပါပ။ဲ အပြန်အလှန် ပြောနေသူနှစ်ဦးရဲ့ ဆက်ဆံရေးပေါ် လိုက်ပြီး အချို့ မေးခွန်းတွေကို မေးနိုင်ဖြေနိုင်ပါတယ်။

သတ်မှတ်အသုံးအနှုန်း (Register Use)

သတ်မှတ်အသုံးအနှုန်း (Register Use) သည် သင်နှင့် သင်စကားပြောနေသူ ကြားမှာရှိ တဲ့   ဆက်ဆံရေးပေါ် မူတည်ပြီး သုံးရမဲ့ ဘာသာစကား အမျိုးအစားကို ပြောခြင်းဖြစ် တယ်။ သင်နှင့် စကားပြောနေသူသည် သင့်ရဲ့ လက်အောက်ငယ်သားလား? ဒါမှမဟုတ် ထိုပုဂ္ဂလ်သည် သင့်ရဲ့ အထက်လူကြီးလား?။ ဒီလူနဲ့သင်ဟာ ရင်းနှီးလား? နောက် ပြောင်လို့ရလား? ။

ယေဘုယျအားဖြင့် အခြေအနေဟာ ရင်းနှီးမှုပိုလေလေ စကားအသုံးအနှုန်းကလည်း အရပ်ဟန်ပိုဆန်လေလေပါပဲ။ US မှာဆိုရင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဟာ အများအားဖြင့် အချင်းချင်း ပထမနာမည်(first name) ခေါ်ပြီး အရပ်သုံးစကား ကိုပိုသုံးကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဖက်မှာလည်း အထက်လူကြီးနဲ့ပြောတာဆိုရင်တော့  မှန်ကန်ယဉ်ကျေးတဲ့ စာစကား ပေစကား (formal language) ကိုပဲ အသုံးပြုဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ (ဥပမာ Ms. Smith.)

အရေးကြီးမှု (Urgency)

အရေးကြီးမှုသည် ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်ရဲ့ အရေးကြီးပုံနှင့်ပတ်သက်ပါတယ်။ အရေးကြီးပုံကို ကိုယ်သုံးလိုက်တဲ့ ဘာသာစကားအသုံးအနှုန်းကလည်း ဖော်ပြနေပါလိမ့်မယ်။ ပြောလိုတဲ့အကြောင်းအရာက အရမ်းအရေးကြီးနေပြီး ကိုယ့်ရဲ့ လက်အောက်ငယ်သားနဲ့ ပြောနေတဲ့ အချိန်ဆိုရင် အမိန့်ပေးတဲ့ပုံစံ (Imperative form) ဟာ သင့်တော်ပါလိမ့်မည်။ ဥပမာ Mr. Jackson ကို ခေါ်လိုက်စမ်း! (Call Mr. Jackson!) အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း ကိုယ်ပြောမဲ့ စကားက အရေးလည်း သိပ်မကြီးဘူး။ ပြောနေတဲ့သူကလည်း ကိုယ့်ရဲ့အထက်အရာရှိဆိုရင်တော့ အဲဒီလူရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကိုရဖို့ ပိုပြီး မှန်ကန်ယဉ်ကျေးတဲ့ စာစကားပေစကား(formal forms)ကို အသုံးပြုရပါလိမ့်မယ်။

ဥပမာ- “နှောက်ယှက်မိတာကိုခွင့်လွှတ်ပါ Mr.Brown။ ဒါပေမဲ့အချိန်လေး ပေးနိုင်တဲ့အခါကျရင် ဒီအစီရင်ခံစာကို တဆိတ်လောက် ကြည့်ပေးနိုင်ပါမလား ခင်ဗျား။”

“Excuse the interruption Mr. Brown, but would you mind taking a look at this report when you have the time?”

ဒီနေရာမှာလည်း အမေရိကန်လုပ်ငန်းခွင် တွေမှာဆိုရင် ပိုအရေးကြီးတဲ့ စကားများကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ဒဲ့ဒိုး ပြောတတ်ကြပါတယ်။သိပ်အရေးမကြီးတဲ့ စကားများကိုတော့ စာစကားပေစကား (formal language) ကို အသုံးပြုပြီး ပျော့ပြောင်းအောင် လုပ်ကြပါတယ်။

 

   -နောက်နေ့မှာဆက်ပါမယ်-

 

Related Post -

 

စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အခြေအနေများနှင့် ဆီလျော်သော ဘာသာစကား - အပိုင်း (၂)

စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အခြေအနေများနှင့် ဆီလျော်သော ဘာသာစကား - အပိုင်း (၃)

Views: 5174

Reply to This

Replies to This Discussion

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဆက္လက္ေစာင့္ေမွ်ာ္

ေလ့လာေနပါမယ္.

 

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ ရွဲလဲသြားပါတယ္

Thanks a lot.

Thanks a lot

To speak formaly, how can I study and practice?

Would u mind to answer me how to know which word is formal or not?

Do I use dictionary to know the word is formal or not?

 

u don't need to study it specially. u read many english novels, retold or original, and watch many english speaking movies then u will know it automatically.

would u mind +Ving,   I think,  I hope u can  use the correct form

thank you very much

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္............

thanks

Thanks a lot. I am waiting part(2)..

 

a lot of thanks

စကားအသံုးအႏွုန္းဆိုတာ တကယ္အေရးျကီးပါတယ္။  Hoping for coming posts.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service