<Zawgyi> 

ဘန္းစကား ဆုိလွ်င္ နားလည္မႈ လြဲတတ္ၾကပါသည္။ ဦးစြာ ႐ွင္းလင္းလိုသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ''ဘန္းစကား'' သည္ အလြတ္သေဘာ ႏႈတ္ျဖင့္ သို႕မဟုတ္ စာျဖင့္ သိေစေသာ စကားစု အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ဘဝထဲကအသံုးအႏႈန္း ဟုလည္း ဆိုႏုိင္ပါသည္။ အသံထြက္မွန္ျခင္း သို႕မဟုတ္ စကားဝဲျခင္းႏွင့္ လံုးဝ မသက္ဆုိင္ပါ။


ဘန္းစကားကို ေဒသအလိုက္ သို႕မဟုတ္ လူမႈအုပ္စုအလိုက္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ေလ့ ႐ွိပါသည္။ လူမႈေရး ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအလိုက္ လ်င္ျမန္စြာ ေပၚေပါက္လာတတ္ၿပီး ေန႕ခ်င္းညခ်င္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္ ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘန္းစကားမ်ားကို ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလြတ္သေဘာ ဆက္လက္ သံုးစြဲေနၾက ျခင္းမ်ားလည္း ႐ွိပါသည္။ တရားဝင္ ခန္႕ညားစြာ အထူးသျဖင့္ စာျဖင့္ေရးသား သံုးႏႈန္းရာ၌ ဘန္းစကား ကို မသင့္ေတာ္ဟု သာမန္အားျဖင့္ ယူဆပါသည္။


ၿဗိတိသွ်ဘန္းစကားအခ်ိဳ႕ကို ဥပမာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


၁။ bloke
၂။ sack (something) off
၃။ a (total/absolute/complete) mare
၄။ up for it
၅။ to cane something


စာ႐ႈသူသည္ ယင္းဘန္းစကားအသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အကြၽမ္းတဝင္ ႐ွိပါသလား။ အဓိပၸာယ္မ်ားကို အစဥ္လိုက္ မဟုတ္ဘဲ ေရာေမႊလ်က္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။


(က) စိတ္ပ်က္ၿငီးေငြ႕ေနၿပီျဖစ္ေသာ တစ္စံုတစ္ခုကို စြန္႕လႊတ္/စြန္႕ပစ္/အဆံုးသတ္သည္
to abandon/quite/end something you are fed up with
(ခ) တစ္စံုတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္အားထက္သန္သည္
to be keen on doing something
(ဂ) အားပါးတရ စိတ္အားထက္သန္စြာ စားသံုးသည္ သို႕မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္သည္
to consume or perform and act with vigour and enthusiasm
(ဃ) လူတစ္ေယာက္
a man
(င) ဆိုးဝါးေသာ အေတြ႕အၾကံဳ
a horrible experience


အေျဖမ်ားကို ေဆာင္းပါးအဆံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းဘန္းစကားမ်ား အသံုးျပဳပံု ဥပမာအခ်ိဳ႕ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။


၁။ He’s a really good bloke. Reliable. ဒီေကာင္တကယ့္လူေကာင္းပါ။ စိတ္ခ်ရတယ္။
၂။ I think you should sack it off. It’s not going anywhere. ဆက္မလုပ္ေတာ့တာ ေကာင္းမယ္ ထင္တယ္၊ ဘာမွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
၃။ That meeting was an absolute mare. Khalid just wouldn’t stop going on about his figures. အစည္းအေဝးကေတာ့ တကယ့္ စိတ္ပ်က္စရာပါဘဲ၊ ခါလစ္က ကိန္းဂဏန္းေတြကို မရပ္မနားေျပာေန ေတာ့တာဘဲ။
၄။ So are you up for dinner to night? Maybe we could meet around 8? ဒီည ညစာစားဖို႕ စိတ္ဝင္စားသလား၊ ၈နာရီေလာက္ ေတြ႕ၾကမလား။
၅။ I don’t have much time to prepare slides so I’m going cane ’em during lunch time. ဆလိုက္ေတြ လုပ္ဖို႕ အခ်ိန္သိပ္မ႐ွိဘူး၊ ေန႕လည္စာစားခ်ိန္မွဘဲ အသည္းအသန္ လုပ္ရေတာ့မွာဘဲ။


ဘန္းစကားမ်ားသည္ ေျပာစကားအသြင္ျဖင့္ ကာလၾကာ႐ွည္ တည္႐ွိၿပီး ျပန္႕ႏွံ႕အသံုးျပဳေနၾကၿပီးမွ စာျဖင့္ ေရးသားျခင္း၊ အဘိဓာန္မ်ားတြင္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ခံရေလ့ ႐ွိပါသည္။ ဘန္းစကား အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ယင္းသို႕ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ိဳး လံုးဝမရ႐ွိၾကပါ။


အထက္ေဖာ္ျပပါ ဥပမာမ်ားမွာ အေတာ္အတန္ အေတြ႕ရမ်ားေသာ ဘန္းစကားမ်ားျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိသွ်အမ်ားစုႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာကို မိခင္ဘာသာအျဖစ္ ေျပာၾကားေသာ အျခားသူအမ်ားအျပားက နားလည္ၾကပါသည္။ (စကားအဆက္အစပ္ကိုၾကည့္၍ မွန္းဆႏုိင္ပါသည္။)


ဘန္းစကားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသနည္း။ လူတိုင္းအသံုးျပဳၾကၿပီး လူမႈဆက္ဆံေရး၏ အမွတ္လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဘန္းစကားကို နားလည္ျခင္းႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ႏိုင္နင္းစြာ အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းသည္ ဘာသာစကားအုပ္စုတစ္စုအတြင္း လက္ခံမႈရ႐ွိရန္ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။


ဘာသာစကား သင္တန္းအမ်ားအျပားတြင္ ပိုမို၍ ခန္႕ညားတည္တံ့ေသာ စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို သာ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးၿပီး ဘန္းစကားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈတတ္ၾကပါသည္။ စံသတ္မွတ္ထားေသာ ဘာသာ စကား အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို သိ႐ွိနားလည္ရန္ အေရးႀကီးသည္မွာ မွန္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ လူအမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမည္ဆိုပါက အထူးသျဖင့္ ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရမည္ဆိုလွ်င္ ဘန္းစကား သည္ အထူးအေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါသည္။ ခန္႕ညားတည္တံ့ေသာ စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား ကို လိုသည္ထက္ပို၍ အားထားအသံုးျပဳေနျခင္းျဖင့္ စာအုပ္ဆန္သည္၊ ေ႐ွးဆန္သည္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ မလံုေလာက္ သို႕မဟုတ္ ''လူေတြႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမ႐ွိသူ'' ဟူ၍ တစ္ဖက္သားက ထင္ျမင္ယူဆသြားႏိုင္ ပါသည္။


စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရာတြင္လည္း ဘန္းစကားမွာ အေရးႀကီးပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ရာတြင္ ေန႕လည္စာ စားရင္း၊ ပြဲလမ္းအခမ္းအနားတက္ရင္း၊ ေဂါက္သီးကစားရင္း အလြတ္သေဘာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ားအျပား လုပ္ကိုင္ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။


သို႕ရာတြင္ ဘန္းစကားကို အသံုးျပဳရာ၌ သတိထားရပါမည္။ ဘန္းစကားႏွင့္ ပိုမို၍ တည္ၾကည္ခန္႕ညားေသာ 'ပံုမွန္' စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို သူ႕ေနရာႏွင့္သူ လိုက္ေလ်ာညီေထြ သံုးစြဲရပါသည္။ ဘန္းစကား အမ်ားအျပားမွာ ဘဝထဲက စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္၍ ဘဝအနံ႕အသက္မ်ား ပါဝင္ေနတတ္ပါသည္။ အသံုးျပဳမည့္ ဘန္းစကားအသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ဖက္သား စိတ္ဆိုးစရာ ျဖစ္ႏုိင္မျဖစ္ႏုိင္၊ စိတ္ဆိုးစရာ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ စိတ္ဆိုးစရာျဖစ္ႏုိင္သည္ကို စစ္ေဆးစိစစ္ ေလ့လာထားဖို႕ မေမ့ပါႏွင့္။


Peevish.co.uk ကဲ့သို႕ေသာ ဘန္းစကားအဘိဓာန္ေကာင္းေကာင္း တစ္ခုကို ႐ွာေဖြ၍ အသံုးျပဳပါက အေထာက္အကူျဖစ္ပါလိမ့္မည္။


Have a good one (ဘန္းစကားတတ္၍ ေပ်ာ္႐ႊင္ပါေစ)


အေျဖမ်ား
၁-ဃ ၂-က ၃-င ၄-ခ ၅-ဂ

(Tom Hayton ၏ Are You Up for Slang? အားဆီေလ်ာ္သလိုဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္ ေရးသားထားေသာ မူလေဆာင္းပါးႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေဆာင္းပါးမ်ားအား ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)

 

အထက္ပါ ေဆာင္းပါးအားကူးယူ၍ အျခား website ႏွင့္ blog မ်ားတြင္ တင္မည္ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/are-you-up-for-slang-by-tom မွကူးယူေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးပါရန္။
<Unicode>


ဘန်းစကား ဆိုလျှင် နားလည်မှု လွဲတတ်ကြပါသည်။ ဦးစွာ ရှင်းလင်းလိုသည့် အချက်တစ်ချက်မှာ ''ဘန်းစကား'' သည် အလွတ်သဘော နှုတ်ဖြင့် သို့မဟုတ် စာဖြင့် သိစေသော စကားစု အမျိုးအစား တစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ဘဝထဲကအသုံးအနှုန်း ဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။ အသံထွက်မှန်ခြင်း သို့မဟုတ် စကားဝဲခြင်းနှင့် လုံးဝ မသက်ဆိုင်ပါ။

ဘန်းစကားကို ဒေသအလိုက် သို့မဟုတ် လူမှုအုပ်စုအလိုက် အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်လေ့ ရှိပါသည်။ လူမှုရေး ခေတ်ရေစီးကြောင်းအလိုက် လျင်မြန်စွာ ပေါ်ပေါက်လာတတ်ပြီး နေ့ချင်းညချင်း ပျောက်ကွယ်သွားတတ် ပါသည်။ အချို့သော ဘန်းစကားများကို ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ အလွတ်သဘော ဆက်လက် သုံးစွဲနေကြ ခြင်းများလည်း ရှိပါသည်။ တရားဝင် ခန့်ညားစွာ အထူးသဖြင့် စာဖြင့်ရေးသား သုံးနှုန်းရာ၌ ဘန်းစကား ကို မသင့်တော်ဟု သာမန်အားဖြင့် ယူဆပါသည်။

ဗြိတိသျှဘန်းစကားအချို့ကို ဥပမာ ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။

၁။ bloke
၂။ sack (something) off
၃။ a (total/absolute/complete) mare
၄။ up for it
၅။ to cane something

စာရှုသူသည် ယင်းဘန်းစကားအသုံးအနှုန်းများနှင့် အကျွမ်းတဝင် ရှိပါသလား။ အဓိပ္ပာယ်များကို အစဉ်လိုက် မဟုတ်ဘဲ ရောမွှေလျက် အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

(က) စိတ်ပျက်ငြီးငွေ့နေပြီဖြစ်သော တစ်စုံတစ်ခုကို စွန့်လွှတ်/စွန့်ပစ်/အဆုံးသတ်သည်
to abandon/quite/end something you are fed up with
(ခ) တစ်စုံတစ်ခုကို ပြုလုပ်ရန် စိတ်အားထက်သန်သည်
to be keen on doing something
(ဂ) အားပါးတရ စိတ်အားထက်သန်စွာ စားသုံးသည် သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်သည်
to consume or perform and act with vigour and enthusiasm
(ဃ) လူတစ်ယောက်
a man
(င) ဆိုးဝါးသော အတွေ့အကြုံ
a horrible experience

အဖြေများကို ဆောင်းပါးအဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ယင်းဘန်းစကားများ အသုံးပြုပုံ ဥပမာအချို့ကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။

၁။ He’s a really good bloke. Reliable. ဒီကောင်တကယ့်လူကောင်းပါ။ စိတ်ချရတယ်။
၂။ I think you should sack it off. It’s not going anywhere. ဆက်မလုပ်တော့တာ ကောင်းမယ် ထင်တယ်၊ ဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၃။ That meeting was an absolute mare. Khalid just wouldn’t stop going on about his figures. အစည်းအဝေးကတော့ တကယ့် စိတ်ပျက်စရာပါဘဲ၊ ခါလစ်က ကိန်းဂဏန်းတွေကို မရပ်မနားပြောနေ တော့တာဘဲ။
၄။ So are you up for dinner to night? Maybe we could meet around 8? ဒီည ညစာစားဖို့ စိတ်ဝင်စားသလား၊ ၈နာရီလောက် တွေ့ကြမလား။
၅။ I don’t have much time to prepare slides so I’m going cane ’em during lunch time. ဆလိုက်တွေ လုပ်ဖို့ အချိန်သိပ်မရှိဘူး၊ နေ့လည်စာစားချိန်မှဘဲ အသည်းအသန် လုပ်ရတော့မှာဘဲ။

ဘန်းစကားများသည် ပြောစကားအသွင်ဖြင့် ကာလကြာရှည် တည်ရှိပြီး ပြန့်နှံ့အသုံးပြုနေကြပြီးမှ စာဖြင့် ရေးသားခြင်း၊ အဘိဓာန်များတွင် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ခံရလေ့ ရှိပါသည်။ ဘန်းစကား အတော်များများမှာ ယင်းသို့ အသိအမှတ်ပြုမှုမျိုး လုံးဝမရရှိကြပါ။

အထက်ဖော်ပြပါ ဥပမာများမှာ အတော်အတန် အတွေ့ရများသော ဘန်းစကားများဖြစ်ပြီး ဗြိတိသျှအများစုနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို မိခင်ဘာသာအဖြစ် ပြောကြားသော အခြားသူအများအပြားက နားလည်ကြပါသည်။ (စကားအဆက်အစပ်ကိုကြည့်၍ မှန်းဆနိုင်ပါသည်။)

ဘန်းစကားသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးပါသနည်း။ လူတိုင်းအသုံးပြုကြပြီး လူမှုဆက်ဆံရေး၏ အမှတ်လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်သောကြောင့် အရေးကြီးပါသည်။ ဘန်းစကားကို နားလည်ခြင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်နိုင်နင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းသည် ဘာသာစကားအုပ်စုတစ်စုအတွင်း လက်ခံမှုရရှိရန် လိုအပ်ချက် တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။

ဘာသာစကား သင်တန်းအများအပြားတွင် ပိုမို၍ ခန့်ညားတည်တံ့သော စကားအသုံးအနှုန်းများကို သာ သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးပြီး ဘန်းစကားကို လျစ်လျူရှုတတ်ကြပါသည်။ စံသတ်မှတ်ထားသော ဘာသာ စကား အသုံးအနှုန်းများကို သိရှိနားလည်ရန် အရေးကြီးသည်မှာ မှန်ပါသည်။ သို့သော် လူအများနှင့် အမှန်တကယ် ထိတွေ့ဆက်ဆံမည်ဆိုပါက အထူးသဖြင့် နှုတ်ဖြင့် ပြောဆိုဆက်ဆံရမည်ဆိုလျှင် ဘန်းစကား သည် အထူးအရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ခန့်ညားတည်တံ့သော စကားအသုံးအနှုန်းများ ကို လိုသည်ထက်ပို၍ အားထားအသုံးပြုနေခြင်းဖြင့် စာအုပ်ဆန်သည်၊ ရှေးဆန်သည် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု မလုံလောက် သို့မဟုတ် ''လူတွေနှင့် ထိတွေ့မှုမရှိသူ'' ဟူ၍ တစ်ဖက်သားက ထင်မြင်ယူဆသွားနိုင် ပါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရာတွင်လည်း ဘန်းစကားမှာ အရေးကြီးပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ရာတွင် နေ့လည်စာ စားရင်း၊ ပွဲလမ်းအခမ်းအနားတက်ရင်း၊ ဂေါက်သီးကစားရင်း အလွတ်သဘော အခြေအနေများတွင် အများအပြား လုပ်ကိုင်ရခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

သို့ရာတွင် ဘန်းစကားကို အသုံးပြုရာ၌ သတိထားရပါမည်။ ဘန်းစကားနှင့် ပိုမို၍ တည်ကြည်ခန့်ညားသော 'ပုံမှန်' စကားအသုံးအနှုန်းများကို သူ့နေရာနှင့်သူ လိုက်လျောညီထွေ သုံးစွဲရပါသည်။ ဘန်းစကား အများအပြားမှာ ဘဝထဲက စကားအသုံးအနှုန်းများဖြစ်၍ ဘဝအနံ့အသက်များ ပါဝင်နေတတ်ပါသည်။ အသုံးပြုမည့် ဘန်းစကားအသုံးအနှုန်းများမှာ တစ်ဖက်သား စိတ်ဆိုးစရာ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်၊ စိတ်ဆိုးစရာ ဖြစ်နိုင်လျှင်လည်း အဘယ်ကြောင့် စိတ်ဆိုးစရာဖြစ်နိုင်သည်ကို စစ်ဆေးစိစစ် လေ့လာထားဖို့ မမေ့ပါနှင့်။

Peevish.co.uk ကဲ့သို့သော ဘန်းစကားအဘိဓာန်ကောင်းကောင်း တစ်ခုကို ရှာဖွေ၍ အသုံးပြုပါက အထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မည်။

Have a good one (ဘန်းစကားတတ်၍ ပျော်ရွှင်ပါစေ)

အဖြေများ
၁-ဃ ၂-က ၃-င ၄-ခ ၅-ဂ

(Tom Hayton ၏ Are You Up for Slang? အားဆီလျော်သလိုဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင် ရေးသားထားသော မူလဆောင်းပါးနှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆောင်းပါးများအား ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)

အထက်ပါ ဆောင်းပါးအားကူးယူ၍ အခြား website နှင့် blog များတွင် တင်မည်ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/are-you-up-for-slang-by-tom မှကူးယူကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါရန်။
Views: 2202

Reply to This

Replies to This Discussion

I m ready for it... Where's other folks to do it? let me join plz...
so awesome... why dont u put more posts for us?
Thanks,
ေက်ူးဇူအထူတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ--
I also wanna learn others
Thanks..
ေက်းဇူးမ်ားစြာတင္ပါတယ္.......
Thanks
thaks

Thanks

Thanks

Thanks!

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service