တစ္စံုတစ္ရာ သို႕မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ အသြင္သ႑ာန္ သို႕မဟုတ္ ထင္ရေသာ အေနအထားကို ေဖာ္ျပလိုပါက as if ကို သံုးႏိုင္ပါသည္။ as though ကိုလည္း as if နဲ႕ ထပ္တူ သံုးစြဲႏုိင္ပါသည္။


ဥပမာအခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္၏ ေနာက္တြင္ အဓိပၸါယ္႐ွင္းလင္းခ်က္ သို႕မဟုတ္ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ပံု သို႕မဟုတ္ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။


 • He looks as if/though he hasn’t slept all night. (သူ႕ပံုစံက တစ္ညလံုး မအိပ္ရတဲ့အတိုင္းဘဲ) (သူ၏ အသြင္သ႑ာန္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ထင္ျမင္ယူဆရခ်က္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အလြန္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနသည့္ အသြင္႐ွိသည္။)
 • It feels as if/though summer’s on the way. (ေႏြရာသီေရာက္ေတာ့မယ့္အတိုင္းဘဲ ခံစားရတယ္) (ပူေႏြးေသာေလ၊ ေနသာေသာ ေကာင္းကင္တို႕ကို ၾကည့္၍ ယင္းသို႕ ထင္ျမင္ယူဆရျခင္းျဖစ္သည္။)
 • It sounds as if/though they’ve arrived. (အသံနားေထာင္ၾကည့္ရတာ သူတို႕ ေရာက္လာတဲ့အတိုင္းဘဲ) (ကားတစ္စင္း ထိုးဆိုက္သည့္အသံ၊ တံခါးမ်ား ပြင့္လာသည့္အသံ၊ ျပင္ပတြင္ လူမ်ား စကားေျပာဆိုေနၾကသည့္ အသံမ်ားကို ၾကားရသျဖင့္ ယင္းသို႕ ထင္ျမင္ယူဆရျခင္းျဖစ္သည္။)

အစစ္အမွန္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္အတြက္ as if ႏွင့္ as though ကို အတိတ္ကာလ ႀကိယာ past verb tense ႏွင့္လည္း တြဲသံုးႏိုင္ပါသည္။


 • She behaves as if/though she were the Queen. (ဘုရင္မႀကီးပံုစံဖမ္းေနတယ္) (ဘုရင္မႀကီးမဟုတ္သည္မွာ သိသာထင္႐ွားပါသည္။)
 • He walks as if/though he were an old man. (အဖိုးႀကီးလို လမ္းေလွ်ာက္တယ္) (တကယ္ေတာ့ အသက္မႀကီးေသးပါ။)
 • They talk as if/though the world were coming to an end. (ကမၻာပ်က္ေတာ့မည့္အလား ေျပာဆိုေနၾကသည္) (ကမၻာႀကီး အဘယ္မွာ ပ်က္ဦးမည္နည္း။)

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဝါက် ႏွစ္ေၾကာင္းကို ႏိႈင္းယွဥ္ ၾကည့္ပါ။


 • He looks as if/though he’s sick. (ေနမေကာင္းတဲ့ပံုဘဲ) (ေနမေကာင္းပါ)
 • He talks as if/though he were sick. (ေနမေကာင္းတဲ့ပံုနဲ႕ စကားေျပာတယ္) (တကယ္ေတာ့ ေနမေကာင္းတာ မဟုတ္ပါ။)

အလြတ္သေဘာ ေျပာဆိုရာတြင္ as if/though ေနရာ၌ like ကို သံုးစြဲႏုိင္ပါသည္။


 • He looks like he hasn’t slept all night. (သူ႕ပံုစံက တစ္ညလံုး မအိပ္ရတဲ့အတိုင္းဘဲ)
 • It feels like summer’s on the way. (ေႏြရာသီေရာက္ေတာ့မယ့္အတိုင္းဘဲ ခံစားရတယ္)
 • It sounds like they’ve arrived. (အသံနားေထာင္ၾကည့္ရတာ သူတို႕ ေရာက္လာတဲ့အတိုင္းဘဲ)


အနည္းငယ္ ေလ့က်င့္ၾကည့္ၾကပါစို႕။ စကားစုမ်ား၏ ပထမအပိုင္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ ေပးထားပါသည္။


1) He walks with a limp, (သူလမ္းေလွ်ာက္တဲ့အခါ ေထာ့နဲ႕ေထာ့နဲ႕ျဖစ္တယ္)

2) She’s so pale! (သူမ မ်က္ႏွာ အရမ္းျဖဴပတ္ျဖဴေယာ္နဲ႕)

3) These children make so much noise! (ဒီကေလးေတြ ဆူညံလိုက္တာ)

4) It’s been very cold lately. (ခုတေလာသိပ္ေအးတာဘဲ)

5) He won’t mention any names. (ဘယ္သူ႕နာမည္ကိုမွ သူက မေျပာဘူး)

6) She talks as if she were a millionaire, (သူမ စကားေျပာတာ သန္း ႂကြယ္သူေဌးပံုစံဖမ္းေနတယ္)

7) They talk as though they were angels, (စကားေျပာတာ နတ္သားနတ္သမီးေတြ က်ေနတာဘဲ)

8) He behaves as though he knew all the answers, (အေျဖေတြအားလံုး သိထားသလို ျပဳမူတယ္)

9) She behaves as though she were the only driver on the road, (သူမ ကားေမာင္းပံုက လမ္းေပၚမွာ သူတစ္ေယာက္တည္း ကားေမာင္းတဲ့သူ႐ွိတာ က်ေနတာဘဲ)

10) Although it happened years ago, (လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ျဖစ္ခဲ့တာေပမယ့္)

 

သက္ဆုိင္ရာ ဒုတိယအပိုင္းမ်ားႏွင့္ မွန္ကန္ေအာင္ တြဲေပးပါ။ ေဆာင္းပါးအဆံုးတြင္ အေျဖမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 

(က) It sounds as though there were a herd of elephants in the next room. (ဟိုဘက္အခန္းထဲ ဆင္အုပ္တစ္အုပ္ ေရာက္ေနသလိုဘဲ)

(ခ) but he is actually quite ignorant. (ဒါေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ သူဘာမွ သိနားလည္တာ မဟုတ္ဘူး)

(ဂ) She looks as though she’s seen a ghost. (သူမပံုစံက သူရဲကို ေတြ႕လိုက္ရတဲ့ပံုမ်ိဳး)

(ဃ) not paying attention to other motorists. (အျခားကားေမာင္းတဲ့သူေတြကို ဂ႐ုလံုးဝ မစိုက္ဘူး)

(င) I remember it as if it were yesterday. (မေန႕ကျဖစ္ခဲ့တဲ့အတုိင္း မွတ္မိေနတယ္)

(စ) as though his leg was hurting him. (ေျခေထာက္နာေနတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးဘဲ)

(ဆ but really they’re naughty children. (ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ လိမၼာတ့ဲကေလးေတြ မဟုတ္ဘူး)

(ဇ) It seems as if he’s trying to protect someone. (သူတစ္ေယာက္ေယာက္ကို အကာအကြယ္ေပးေနတဲ့ ပံုမ်ိဳးဘဲ)

(စ်) It feels as if winter is coming. (ေဆာင္းေရာက္ေတာ့မယ္လို႕ ခံစားရတယ္)

(ည) but actually she’s quite poor. (ဒါေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ သူမဟာ အေတာ္ဆင္းရဲ႐ွာတယ္)

 

• အေျဖမွန္မ်ားမွာ ၁-စ၊ ၂-ဂ၊ ၃-က၊ ၄-စ်၊ ၅-ဇ၊ ၆-ည၊ ၇-ဆ၊ ၈-ခ၊ ၉-ဃ၊ ၁ဝ-င ျဖစ္ပါသည္။

 

(Guy Perring ၏ As if you didn’t already know! အားဆီေလ်ာ္သလို ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္ ေရးသားထားေသာ မူလေဆာင္းပါးႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေဆာင္းပါးမ်ားအား ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)

 

အထက္ပါ ေဆာင္းပါးအားကူးယူ၍ အျခား website ႏွင့္ blog မ်ားတြင္ တင္မည္ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/as-if-you-didnt-already-know မွကူးယူေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးပါရန္။

Views: 1784

Reply to This

Replies to This Discussion

thank you so much ,
Great!
Myanmar Network ................. Thank a lot. I am going to wait to read the next lessons of Myanmar Network. Reading this lesson improve my English skill.
great job! good writing.
helpful !
it is useful... Thanks
Thank you
thanks for sharing......
I like about this.
Thank you very much!!!
Good! Thanks!
(င) (စ) မွာထပ္ေနပါတယ္ခင္ဗ်ာ...

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service