ဒီတစ္ခါ consider ဆိုတဲ့ verb တစ္လုံးကုိေလ့လာၾကေအာင္လား။

consider ရဲ႕အဓိပၸါယ္ဟာ 4 မ်ဳိးရွိတယ္။
1 ပထမ အဓိပၸါယ္က တစ္ခုခုကို ဆုံးျဖတ္ရန္ ဂ႐ုတစုိက္ စဥ္းစားသည္ တဲ့ intran./tran ပုံစံသုံးတယ္။
ဒီအဓိပၸါယ္နဲ႔ consider ကုိသုံးတဲ့ sentence structure ေလးေတြေလ့လာၾကည့္မယ္ေနာ္။
I’d like some time to consider. (intran.)
I consider her options. (trans.)
She was considering an appeal.
VERB + -ING
We’re considering buying a new car.
You wouldn’t consider marrying a man for his money, then?
VERB + WH-WORD + SUB + VERB/ TO INFINITIVE
We need to consider how the law might be reformed.
He was considering what to do next.
2 ေနာက္ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ transitive အျဖစ္သာ သုံးတယ္။
မွတ္ထင္ယူဆသည္ လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရွိတယ္။
သုံးတဲ့ ပုံစံကေတာ့
Verb + somebody/something + Noun
Verb + somebody/something + To be Something
Verb + somebody/something + As Something
He considers himself an expert on the subject.
Eeveryone considers this reward (to be) a great honour.
This reward is considered (to be) a great honour. (passive)
People consider this workers (as) a high-risk group.
These workers are considered (as) a high-risk group.
Verb + sb/sth + (to be) adjective
Consider yourself lucky you weren’t fired.
Who do you consider (to be) responsibe for the accident?
Verb + sb/sth + to infinitive
He is generally considered to have the finest tenor voice in the country.
Verb + that-clause
She considered that it is too early to from a definite conclusion.
It + passive verb + that-clause
It is considered that the proposed development would create much-needed jobs.
3 ေနာက္ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အျခားသူမ်ားရဲ႕ ခံစားမႈ ကုိထည့္သြင္းစဥ္စားသည္ တဲ့ transitive
အျဖစ္သာ သုံးတယ္။
You should consider other people before you act.
4 ေနာက္ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဂ႐ုတစုိက္ၾကည့္သည္တဲ့ formal မွာသုံးသတဲ့၊ transitive အျဖစ္သာ
သုံးတယ္ေနာ္။ ေနာက္မွာ sb/sth ပါဖုိ႔ လုိတာေပါ့ေနာ္။
He stood there, considering the painting.
ကဲ consider ကုိသုံးတဲ့ sentence pattern ေတြကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္လုိက္မယ္ေနာ္။
Subject + Verb
I’d like some time to consider. (intran.)
Subject + Verb + Object
She never considers anyone but herself- she’s totally selfish!
I consider her options. (trans.)
She was considering an appeal.
Subject + Verb + -ing
We’re considering buying a new car.
You wouldn’t consider marrying a man for his money, then?
Subject + Verb + Wh-clause or Subject + Verb + wh-word + to infinitive
We need to consider how the law might be reformed.
He was considering what to do next.
We need to consider how the law might be reformed.
He was considering what to do next.
Subject + Verb + Object + Complement
ဒီပုံစံမွာေတာ့ complement ဟာ Noun/ Adjective/ To-infinitive ျဖစ္ႏူိင္တယ္
noun/adjective ျဖစ္တဲ့အခါ as/to be ကုိေရွ႕မွာထည့္သုံးေလ့ရွိတယ္။ သူက optional ေပါ့။
We don’t consider her suitable for the job.
People consider this workers (as) a high-risk group.
These workers are considered (as) a high-risk group.
Consider yourself lucky you weren’t fired.
Who do you consider (to be) responsibe for the accident?
He is generally considered to have the finest tenor voice in the country.
It + passive verb + that-clause
It is considered that the proposed development would create much-needed jobs.

Views: 515

Reply to This

Replies to This Discussion

I   thank  you  very  much. Post  more.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service