အသံုးဝင္ေသာ အဂၤလိပ္စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား (Bother/Dare/Matter/Neither/Nonsense)

It's no bother (ဒုကၡမမ်ားပါဘူး)

ဒုကၡမမ်ားပါဘူး (it’s no bother) ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ကူညီရန္ ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းေဖာ္ျပသည့္အခါတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။

 • I'll look after the baby this afternoon. It's no bother. 
  ဒီေန႔လည္ ကေလးကို ထိန္းေပးပါ့မယ္။ ဒုကၡမမ်ားပါဘူး။
 • It’ll take up a lot of your time to help me with the garden.
  ကၽြန္ေတာ့္ကို ပန္းၿခံထဲမွာကူရင္ ခင္ဗ်ား အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီးေပးရမွာေပါ့။
  'It's no bother. I like gardening.' 
  ဒုကၡမမ်ားပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ပန္းပင္စိုက္ပ်ိဳးရတာကို ၀ါသနာပါပါတယ္။Don't you dare! (…….ရဲ……ၾကည္႔)

Don’t you dare (…..ရဲ…..ၾကည္႔)ကို တစ္စံုတစ္ဦးက လုပ္မယ္လို႔ ေျပာထားသည္႔ ကိစၥတစ္ခုခုကို ထိုသူအားမလုပ္ေဆာင္ရန္ အေလးအနက္တားျမစ္သည့္အခါ အသံုးျပဳသည္။

 • I'm going to tell Mum that you were late for school today.  
  ဒီေန႔ မင္း ေက်ာင္းေနာက္က်တယ္ဆိုတာ အေမ့ကို ငါေျပာလိုက္မယ္။
  Don't you dare! 
  မင္းေျပာရဲေျပာၾကည့္။
 • I thought I might borrow your mobile.
  ငါ မင္းရဲ႕လက္ကိုင္ဖုန္းကို ငွားမလားလို႔။
  Don't you dare! You should buy one of your own. 
  ငွားရဲငွားၾကည္။ မင္းကိုယ္ပိုင္တစ္လံုး၀ယ္ထားပါလား။
   


As a matter of fact (အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္)

အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ (As a matter of fact) ကို မိမိအခုေလးတင္ ေျပာလိုက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေပၚတြင္ ပို၍ စိတ္၀င္စားစရာ (သို႔) ပို၍ အံ့ၾသစရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္အလက္ကို ထပ္ေလာင္းျဖည့္စြက္ေျပာလိုေသာအခါ အသံုးျပဳသည္။

 • It's a beautiful part of the world. As a matter of fact, my parents go there every summer.  
  အဲဒါဟာ ကမၻာရဲ႕ သာယာတဲ့ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္အတိုင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္မိဘမ်ားက အဲဒီေနရာကို ေႏြရာသီတိုင္း သြားျဖစ္တယ္။
 • I've decided to go to Anne's wedding. As a matter of fact, I've already bought a new dress for it.  
  ငါ Anne ရဲ႕ မဂၤလာေဆာင္ကို သြားဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီ။ အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ အဲဒီအတြက္ ဂါ၀န္အသစ္ေတာင္ ၀ယ္ၿပီးၿပီ။Me neither (ငါေရာပဲ)

ယခုလတ္တေလာ ေျပာလိုက္ေသာ အျငင္းသေဘာေဆာင္သည့္ အဆိုျပဳခ်က္သည္ သင့္အတြက္ပါ အက်ံဳး၀င္သည္ကို ေဖာ္ျပလိုေသာအခါ ငါေရာပဲ  me neither ကို သံုးႏႈန္းပါသည္။

 • I don't eat meat. 
  ငါအသားမစားဘူး
  Me neither. 
  ငါေရာပဲ
 • I don't go to the theatre very often.
  ငါ ျပဇာတ္ရံုကို သြားေလ့သြားထ မရွိဘူး
  Me neither.
  ငါေရာပဲNonsense! (ေပါက္ကရေတြ/မဟုတ္ကဟုတ္က)


Nonsense! (ေပါက္ကရေတြ/မဟုတ္ကဟုတ္က)ကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကေျပာေသာ စကားသည္ မမွန္ကန္ေၾကာင္း (သို႔) အဓိပၸါယ္မရွိေၾကာင္း (သို႔) ရယ္စရာေကာင္းေၾကာင္း ထိုသူအား ေျပာလိုေသာအခါတြင္ အသံုးျပဳသည္။

 • This dress is too tight. 
  ဒီဂါ၀န္ကအရမ္းၾကပ္တာပဲ
  Nonsense! It fits you very well.
  ေပါက္ကရေတြ အဲ့ဒါက မင္းနဲ႔ အေနေတာ္ပဲ
 • I'm sure that I'm going to fail this English exam. 
  ဒီ အဂၤလိပ္စာ စာေမးပြဲကို ငါက်မယ္ဆိုတာ ေသခ်ာတယ္
  Nonsense! English is your best subject and you've studied hard for the exam. 
  မဟုတ္ကဟုတ္က။ အဂၤလိပ္စာက မင္းအေတာ္ဆံုး ဘာသာပဲ။ ၿပီးေတာ့ စာေမးပဲြအတြက္လည္း မင္း တအားႀကိဳးစားထားတယ္ေလ။

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.
Language Republic

Views: 4450

Reply to This

Replies to This Discussion

Good.

I also share

thank you for share

thank you

Thanks a lot

Thanks!

thank you so much...

thanks :)

ႊ့ႊႊthank you for your lessons.

Thanks.
I like this post for I have knowledge yours.
Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service