မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ပါစို႔

[Zawgyi]

မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈဆုိေသာ အရည္အေသြးတစ္ရပ္သည္ ေအာင္ျမင္တုိးတက္လိုေသာ လူတုိင္းတြင္ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာ အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ဟု ျမင္မိပါသည္။ သို႔ဆုိလွ်င္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ မည္သို႕တည္ေဆာက္မည္နည္း။ မိမိကိုယ္ကုိ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ လြယ္ေသာအရာတစ္ခုမဟုတ္သလုိ ခက္ခဲေသာအရာတစ္ခုဟုလည္း မေတြးေစခ်င္ပါ။ ရုိးသားစြာေျပာရလွ်င္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ မိမိမွတစ္ပါး အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ တည္ေဆာက္ေပးလို႔မရႏိုင္ေသာ အရာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။


ပထမဦးစြာအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ၿခံဳငုံၿပီး ေလ့လာၾကည့္မည္ဆုိပါက အမ်ားစုမွာမူ မိမိကိုယ္ကုိ ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိပါလိမ့္မည္။ ပညာေရးပိုင္းကုိ ပထမဦးစြာျဖင့္ ေလ့လာၾကည့္ပါက ေက်ာင္းသား/သူ လူငယ္အမ်ားစုမွာမူ မိမိမသိ္နားမလည္သည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းျခင္းရွက္ေၾကာက္ၾကသည္ကို ဆရာတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ စာသင္ခန္းေတြမွာ ကိုယ့္အေတြ႕အၾကံဳအေနျဖင့္ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားစုမွာ မူေက်ာင္းေနအရြယ္မွစ၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳးကုိ ေၾကာက္ရြံ႕လာသည္မွာ လူႀကီးအရြယ္လုပ္ငန္းခြင္ဝင္တဲ့အထိ ေၾကာက္စိတ္လႊမ္းမိုးသြားေတာ့သည္။

ရလဒ္အေနျဖင့္ မိမိမသိနားမလည္သည္မ်ားကို ေမးျမန္း၊ ေျပာဆုိ၊ ေဆြးေႏြးမႈအက်င့္သည္ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္္သြားေပသည္။ ထိုအခါ မိမိ၏ ပညာေရး၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ အၾကံဥာဏ္စိတ္ကူးအသစ္မ်ားေတာင္းဆုိွဖလွယ္ရာတြင္ မိမိဘက္မွ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈ အားနည္းသြားေပေတာ့သည္။ ဤသည္မွာ မိမိဘဝတိုးတက္ေရးအတြက္ အတားအဆီးတစ္ခုတစ္ဖြယ္ပင္ ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာဝယ္ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္သည့္အရာကို မေၾကာက္မရြံ႕ဘဲ ရင္ဆုိင္ျခင္း၊ အမွားကုိဝန္ခံရဲတဲ့သတၱိ၊ ေမးျမန္းေျပာဆုိေဆြးေႏြးရဲတဲ့သတၱိတို႔ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္။


ထုိ႔ထက္မက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယခုေခတ္သည္ အရာရာသည္ ပြင့္လင္းတုိးတက္လာသည့္အေလ်ာက္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ လူတုိင္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ ေစာင့္ႀကိဳလ်က္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပညာသင္ဆုမ်ား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လည္း မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိေသာ အရည္အေသြးတစ္ရပ္သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ မိမိတြင္ အရည္အခ်င္းဘယ္ေလာက္ရွိေစကာမူ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈမရွိပါက ကုိယ္ႏွင့္ထိုက္တန္ပါလ်က္ႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ဖုိ႔ ရာခုိင္ႏႈန္းကပိုမ်ားသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားရန္ ႀကိဳးစားေနသူ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအား မိမိကုိယ္ကိုယံုၾကည္မႈႀကိဳတင္တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားဖုိ႔ရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။


ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ပိုင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မိိမိကိုယ္ကုိယံုၾကည္ကုိးစားမႈကို ဆန္းစစ္ၾကပါစို႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အလုပ္ေလွ်ာက္ရာတြင္ အားလုံးသိရွိၿပီးျဖစ္သည့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း (Interview) ႏွင့္ မိမိ၏အခ်က္အလက္မ်ားေရးသားျခင္းမ်ား ေတြ႕ၾကံုရမည္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ေနရာတြင္လည္း မိမိ၏ယံုၾကည္မႈကုိ အကဲျဖတ္ေလ့ရွိၾကသည္ကိုလည္း သတိျပဳေစလုိပါသည္။ ထိုသုိ႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါမွ မိမိအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈအလားအလာရွိပါမည္။ ထို႔သို႔မဟုတ္ဘဲ အလုပ္မေလွ်ာက္မီကပင္ မိမိကုိယ္ကုိယံုၾကည္မႈမရွိ၍ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိျခင္း၊ လူေတြ႕ေမးျမန္းေတြ႕ဆုံရာတြင္လည္း မိမိ၏ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ ပြင့္လင္းစြာ မေျပာဆိုရဲျခင္း၊ မေမးျမန္းရဲျခင္းသည္ စစ္ေဆးသူအတြက္ မိမိအေပၚတြင္ အထင္ႀကီးေလးစားမႈ အားနည္းသြားမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားျခင္းဆုိင္ရာတြင္လည္း ေလွ်ာက္ထားမႈမစခင္တြင္ပင္ မိမိထက္ေတာ္သူေတြအမ်ားႀကီးပဲ၊ သူတို႔ပဲရမွာဆုိတဲ့ မိမိကုိယ္ကုိ စိတ္အားငယ္ျခင္းကို ပေပ်ာက္ေအာင္ တြန္းလွန္၍ မိမိကုိယ္ကုိယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ၿပီး မိမိကုိယ္ကုိယံုၾကည္၍ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေပမယ့္လည္း ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ မိမိ၏အေတြ႕အၾကံဳေၾကာင့္လည္း စိတ္အားငယ္၍ လက္ေျမွာက္အရႈံးေပးတတ္ၾကသလို၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း ထိုအေတြ႕အၾကံဳကုိ အရင္းခံ၍ ပိုမိုေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္သြားၾကသူေတြလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဥပမာေျပာရရင္ ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးသိျပီးျဖစ္ေသာ အေမရိကႏုိင္ငံ၏သမၼတေနရာအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနေသာ ဟီလာရီကလင္တန္သည္လည္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစကာမူ ယွဥ္ၿပိဳင္ရဲသည့္သတၱိသည္လည္း ခ်ီးက်ဴးအတုယူဖြယ္စရာေကာင္းေသာအရည္အခ်င္း တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေလးစားအ တုယူဖြယ္ေကာင္းေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားမွ မိမိကုိယ္ကို ယံုၾကည္မႈအရည္အေသြးတစ္ရပ္သည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္င့ံေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ရွိရသည္သာမက မိမိပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္္း စံနမူနာယူထိုက္ေလာက္ေသာ လူႀကီး၊ လူငယ္ မေရြးေတြ႕ရွိရသည္မွာလည္း အားရစရာေကာင္းလွပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း အားက်ေနရုံႏွင့္မၿပီးဘဲ မိမိပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ စံျပပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ မိမိကုိယ္ကိုယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံမွာ မိမိ၏အေတြ႕အၾကံဳက မိမိ၏ယံုၾကည္မႈစြမ္းအားကုိ ေလွ်ာ့က်ေစေပမယ့္လည္း မိမိ၏မဆုတ္မႏွစ္ေသာ ဇြဲျဖင့္ျပန္လည္ ႀကိဳးစားၾကရေပမည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ စိတ္ အားငယ္ေနမည့္အစား မိမိ၏ၿပီးေျမွာက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္မႈကို စဥ္းစားကာ ခြန္အားျပန္လည္ရယူရမည္။ မိမိတို႔သိရွိၿပီးျဖစ္သည့္ လူတိုင္းကုိယ္စီတြင္ မိမိ၏အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ မိမိ၏အားသာခ်က္ကုိ ျပန္လည္ စဥ္းစားကာ ရည္မွန္းခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီး မိမိကိုယ္ကိုအားေပးရပါမည္။ မိမိဝါသနာပါရာကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး ထိုလုပ္ငန္း၊ ပညာရပ္ကို စိတ္ႏွစ္ကိုယ္ႏွစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မိမိကုိယ္ကုိယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳရုံသာမက ပိုမိုလြယ္ကူလာလိမ့္မည္ဟု တိုက္တြန္းအားေပးရင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

လမိုင္


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

[Unicode]

မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုဆိုသော အရည်အသွေးတစ်ရပ်သည် အောင်မြင်တိုးတက်လိုသော လူတိုင်းတွင်ရှိသင့်ရှိထိုက်သော အရည်အချင်းတစ်ရပ်ဟု မြင်မိပါသည်။ သို့ဆိုလျှင် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု မည်သို့တည်ဆောက်မည်နည်း။ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းသည် လွယ်သောအရာတစ်ခုမဟုတ်သလို ခက်ခဲသောအရာတစ်ခုဟုလည်း မတွေးစေချင်ပါ။ ရိုးသားစွာပြောရလျှင် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရာတွင် မိမိမှတစ်ပါး အခြားမည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ တည်ဆောက်ပေးလို့မရနိုင်သော အရာတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။


ပထမဦးစွာအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ခြုံငုံပြီး လေ့လာကြည့်မည်ဆိုပါက အများစုမှာမူ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရှိပါလိမ့်မည်။ ပညာရေးပိုင်းကို ပထမဦးစွာဖြင့် လေ့လာကြည့်ပါက ကျောင်းသား/သူ လူငယ်အများစုမှာမူ မိမိမသိနားမလည်သည်များကို မေးမြန်းခြင်းရှက်ကြောက်ကြသည်ကို ဆရာတစ်ယောက်အနေဖြင့် စာသင်ခန်းတွေမှာ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံအနေဖြင့်တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အများစုမှာ မူကျောင်းနေအရွယ်မှစ၍ မေးမြန်းဆွေးနွေးမှုမျိုးကို ကြောက်ရွံ့လာသည်မှာ လူကြီးအရွယ်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့အထိ ကြောက်စိတ်လွှမ်းမိုးသွားတော့သည်။


ရလဒ်အနေဖြင့် မိမိမသိနားမလည်သည်များကို မေးမြန်း၊ ပြောဆို၊ ဆွေးနွေးမှုအကျင့်သည် မရှိသလောက်ပင်ဖြစ်သွားပေသည်။ ထိုအခါ မိမိ၏ ပညာရေး၊ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် အကြံဉာဏ်စိတ်ကူးအသစ်များတောင်းဆိုှဖလှယ်ရာတွင် မိမိဘက်မှ ပါဝင်ဆွေးနွေးမှု အားနည်းသွားပေတော့သည်။ ဤသည်မှာ မိမိဘဝတိုးတက်ရေးအတွက် အတားအဆီးတစ်ခုတစ်ဖွယ်ပင် ဖြစ်လာပါတော့သည်။ ထို့ကြောင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရာဝယ် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည့်အရာကို မကြောက်မရွံ့ဘဲ ရင်ဆိုင်ခြင်း၊ အမှားကိုဝန်ခံရဲတဲ့သတ္တိ၊ မေးမြန်းပြောဆိုဆွေးနွေးရဲတဲ့သတ္တိတို့ဖြင့် ကျွန်တော်တို့ တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်သည်။


ထို့ထက်မက ကျွန်တော်တို့ ယခုခေတ်သည် အရာရာသည် ပွင့်လင်းတိုးတက်လာသည့်အလျောက် ထူးချွန်ထက်မြက်သော လူတိုင်းအတွက် အခွင့်အလမ်းများသည် စောင့်ကြိုလျက်ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ပညာသင်ဆုများ လျှောက်ထားရာတွင်လည်း မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိသော အရည်အသွေးတစ်ရပ်သည် လွန်စွာအရေးကြီးသည်ကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မိမိတွင် အရည်အချင်းဘယ်လောက်ရှိစေကာမူ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိပါက ကိုယ်နှင့်ထိုက်တန်ပါလျက်နှင့် လွဲချော်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းကပိုများသွားမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားရန် ကြိုးစားနေသူ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအား မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကြိုတင်တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့် လျှောက်ထားဖို့ရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။


ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ပိုင်းကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ကိုးစားမှုကို ဆန်းစစ်ကြပါစို့။ ကျွန်တော်တို့အလုပ်လျှောက်ရာတွင် အားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်သည့် လူတွေ့မေးမြန်းခြင်း (Interview) နှင့် မိမိ၏အချက်အလက်များရေးသားခြင်းများ တွေ့ကြုံရမည်ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ နေရာတွင်လည်း မိမိ၏ယုံကြည်မှုကို အကဲဖြတ်လေ့ရှိကြသည်ကိုလည်း သတိပြုစေလိုပါသည်။ ထိုသို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါမှ မိမိအတွက် အောင်မြင်မှုအလားအလာရှိပါမည်။ ထို့သို့မဟုတ်ဘဲ အလုပ်မလျှောက်မီကပင် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိ၍ လျှောက်ထားခြင်းမရှိခြင်း၊ လူတွေ့မေးမြန်းတွေ့ဆုံရာတွင်လည်း မိမိ၏ထင်မြင်ချက်ကို ပွင့်လင်းစွာ မပြောဆိုရဲခြင်း၊ မမေးမြန်းရဲခြင်းသည် စစ်ဆေးသူအတွက် မိမိအပေါ်တွင် အထင်ကြီးလေးစားမှု အားနည်းသွားမည်မှာ အသေအချာပင် ဖြစ်ပါသည်။ ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာတွင်လည်း လျှောက်ထားမှုမစခင်တွင်ပင် မိမိထက်တော်သူတွေအများကြီးပဲ၊ သူတို့ပဲရမှာဆိုတဲ့ မိမိကိုယ်ကို စိတ်အားငယ်ခြင်းကို ပပျောက်အောင် တွန်းလှန်၍ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီး မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်၍ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။

သို့ပေမယ့်လည်း ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရာတွင် မိမိ၏အတွေ့အကြုံကြောင့်လည်း စိတ်အားငယ်၍ လက်မြှောက်အရှုံးပေးတတ်ကြသလို၊ တချို့ကလည်း ထိုအတွေ့အကြုံကို အရင်းခံ၍ ပိုမိုတောင့်တင်းခိုင်မာသော ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်သွားကြသူတွေလည်း ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဥပမာပြောရရင် ယခု ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးဖြစ်သော အမေရိကနိုင်ငံ၏သမ္မတနေရာအတွက် ယှဉ်ပြိုင်နေသော ဟီလာရီကလင်တန်သည်လည်း အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်စေကာမူ ယှဉ်ပြိုင်ရဲသည့်သတ္တိသည်လည်း ချီးကျူးအတုယူဖွယ်စရာကောင်းသောအရည်အချင်း တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခေါင်းဆောင်များထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လေးစားအ တုယူဖွယ်ကောင်းသော အရည်အချင်းများမှ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအရည်အသွေးတစ်ရပ်သည်လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေမှာ ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရသည်သာမက မိမိပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်း စံနမူနာယူထိုက်လောက်သော လူကြီး၊ လူငယ် မရွေးတွေ့ရှိရသည်မှာလည်း အားရစရာကောင်းလှပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိကိုယ်တိုင်လည်း အားကျနေရုံနှင့်မပြီးဘဲ မိမိပတ်ဝန်းကျင်အတွက် စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်အောင် ကြိုးစားသွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရာတွင် တစ်ခါတစ်ရံမှာ မိမိ၏အတွေ့အကြုံက မိမိ၏ယုံကြည်မှုစွမ်းအားကို လျှော့ကျစေပေမယ့်လည်း မိမိ၏မဆုတ်မနှစ်သော ဇွဲဖြင့်ပြန်လည် ကြိုးစားကြရပေမည်။ ထို့ ကြောင့် စိတ် အားငယ်နေမည့်အစား မိမိ၏ပြီးမြှောက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော အောင်မြင်မှုကို စဉ်းစားကာ ခွန်အားပြန်လည်ရယူရမည်။ မိမိတို့သိရှိပြီးဖြစ်သည့် လူတိုင်းကိုယ်စီတွင် မိမိ၏အားနည်းချက်၊ အားသာချက်ရှိသောကြောင့် မိမိ၏အားသာချက်ကို ပြန်လည် စဉ်းစားကာ ရည်မှန်းချက် ချမှတ်ပြီး မိမိကိုယ်ကိုအားပေးရပါမည်။ မိမိဝါသနာပါရာကို လေ့လာဆန်းစစ်ပြီး ထိုလုပ်ငန်း၊ ပညာရပ်ကို စိတ်နှစ်ကိုယ်နှစ် လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရာတွင် အထောက်အကူပြုရုံသာမက ပိုမိုလွယ်ကူလာလိမ့်မည်ဟု တိုက်တွန်းအားပေးရင်း ရေးသားလိုက်ရပါသည်။


လမိုင်

အခြားသင်ခန်းစာများ ဖတ်ရှု လေ့လာရန် link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-l...

_________________________________________________________________________________________


[ Myanmar Network အသင်းဝင်ထားခြင်းဖြင့် ရရှိမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ]

- အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာနှင့် အလုပ်ခေါ်စာအသစ်များ၊ UK စာမေးပွဲ သတင်းများ နှင့် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း သတင်းများကို အသင်းဝင်များထံသာလျှင် e-mail ဖြင့် အကြောင်းကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
- ဗြိတိသျှကောင်စီမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော ပွဲများကို အသင်းဝင်များသာ ကြိုတင်သိရှိပြီး အသင်းဝင်မဟုတ်သူများထက်စော၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
- Myanmar Network ဝက်ဆိုက်ဒ်တွင် အသင်းဝင်များသာလျှင် like နှင့် comment ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
- စကားဝိုင်းများ (Forum များတွင်)နှင့် အလုပ်ခေါ်စာများကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ရေးသားနိုင်ပါသည်။
- အသင်းဝင်များတွင် ကိုယ်ပိုင် Profile Page ရှိမည်ဖြစ်ပြီး မိမိ၏ ဓာတ်ပုံ၊ မိမိကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများလည်း တင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

 

Views: 2209

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank u very much :-)
Thanks.your letter.I got some device from your letter.So,Thank you very much.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service