သင္၏စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈဆုိင္ရာစြမ္းရည္သည္ မည္မွ်ထိေရာက္မႈရွိပါသနည္း

စီးပြားေရးပညာရွင္တုိင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တိုင္းသည္ မိမိတို႔သည္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆက္ဆံေျပာဆိုသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တကယ္ဟုတ္၊ မဟုတ္ သူတို႔ မည္သုိ႔သိႏုိင္မည္နည္း။ အမွန္တကယ္တြင္ လက္ခံနားေထာင္သူ၏ သိျမင္ခံစားခ်က္ကသာလွ်င္ အေရးႀကီးသည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈ ညံ့ဖ်င္းသူမ်ားသည္ အၿမဲတမ္းနီးပါးပင္ နားေထာင္မႈညံ့ဖ်င္းသူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လည္း သူတို႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သူတို႔ကိုယ္တုိင္ ၾကားသိ ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ အေမရိကန္ကုေဋႂကြယ္သူေဌးၾကီး Warren Buffet (၀ါရန္ဘတ္ဖတ္ထ္)သည္ တစ္ႀကိမ္က စီးပြားေရး သင္တန္းတစ္ခုတြင္ စကားေျပာဆိုရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေျပာဆိုဆက္ဆံႏုိင္စြမ္းသည္ ေျပာသူ၏တန္ဖိုးအား ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။


ထိုအခ်က္သည္ ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားထုိက္ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိဆန္းစစ္ျပီးတုိးတက္မႈရွိလာေစရန္ျပဳလုပ္ရမည့္ လိုအပ္ခ်က္ ႐ွိေနသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္ တစ္ခုခုစတင္ျပဳရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သင္ဘာကိုရွာရမည္ကို မသိပါက မိမိကိုယ္ကိုဆန္းစစ္ရုံသက္သက္သည္ သင့္အားမည္သည့္အကူအညီမွ ေပးစြမ္းမည္မဟုတ္ေခ်။ တကယ့္ အကူအညီေပးႏုိင္သည့္အရာကို ကၽြႏ္ု္ပ္ စာအုပ္သစ္တစ္အုပ္တြင္ ေတြ႕ခဲ့ပါသည္။ အသိအမွတ္ျပဳခံရဆံုး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင္ ေျပာဆိုဆက္ဆံေရး ဆုိင္ရာ အထူးကၽြမ္းကၽြင္သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သူ Dianna Booher (ဒိုင္ယာနာဘုိဟာ)၏  "What MORE Can I Say" (ကၽြႏ္ုပ္ဘာေတြထပ္ေျပာ၍ ရႏိုင္ပါေသးသနည္း) စာအုပ္ပင္ျဖစ္ သည္။ ထုိစာအုပ္ထဲတြင္ စာေရးသူသည္ ထိေရာက္ေသာ စီးပြားေရးေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း၏ အတုိင္းအတာ မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေရးသားထားပါသည္။


ထိုစာအုပ္တြင္ သူမက ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ နား၀င္လက္ခံလာေအာင္ေျပာဆိုျခင္း အတတ္ပညာတို႔တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္ အခ်က္ကိုးခ်က္ပါ၀င္သည့္ စီစစ္ျပဳလုပ္ရန္အခ်က္မ်ားစာရင္းကို ေရးေပးထားပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို ပညာရွင္တုိင္းက မိမိဘာသာ အကဲျဖတ္စိစစ္ တန္ဖိုးျဖတ္ရာတြင္အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္ယံုၾကည္ပါသည္။ သင္တို႔ စတင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ သူမ၏ အျမင္အခ်ဳိ႕ကို ကၽြႏ္ုပ္က ဤေနရာတြင္ ျပန္လည္ေရးသားလုိက္ပါသည္။


(၁) မယံုၾကည္မႈထက္ ယံုၾကည္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ျပေပးပါ။


ထိေရာက္ေသာ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းသည္ သင့္အေပၚ၊ သင္ေျပာဆိုလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ၄င္းကိုေျပာဆိုတင္ဆက္ပံုတို႔တြင္ ယံုၾကည္မႈရွိေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ တူသည္ဟုထင္ရေသာသူမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားကယံုၾကည္ရသည္ဟု လူမႈေရးဆုိင္ရာ သက္ေသအေထာက္အထားရွိေသာသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈရွိသည္ဟု ခံစားရသူမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္္ေလ့ရွိသည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒရွိသူမ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိသည္ကို ျပသႏုိင္သူမ်ားသည္ ယံုၾကည္ခံရသူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ထိုသူမ်ားထဲက တစ္ဦးျဖစ္ပါသလား။


(၂) တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ျခင္းထက္ အမ်ားႏွင့္စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါ။


ၾသဇာလႊမ္းမိုး မႈရွိေစရန္ အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အေျခခံက်ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါသည္။ သင္ေျဖေသာအေျဖမ်ားေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ သင္ေမးေသာေမးခြန္းမ်ားေၾကာင့္ သင့္ကိုလူသိေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ တင္ျပေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈတစ္ခုတြင္ သင္ကထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ပံုစံမ်ဳိးေပါက္ေစေသာ္လည္း ေမးခြန္းမ်ားကမူ တစ္ဖက္လူ၏တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးရွိေစသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဆီသို႔ ေရာက္ေစမည့္ တန္ဖိုးရွိသည္ဟု အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေစပါသည္။


(၃) ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္းထက္ ရုိးစင္းမႈရွိေစရန္ ဦးတည္ခ်က္ထားပါ။


ရုိးစင္းမႈသည္ အာရံုစူးစိုက္ႏုိင္ျခင္းသို႔ ဦးတည္ပါသည္။ ၄င္းက ဆက္လက္၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွင္းလင္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ လူတို႔သည္ သူတို႔ နားမလည္ေသာအရာမ်ား၊ ႏွစ္ခြေျပာေနသည္ဟု ခံစားခံရမိသည့္အရာမ်ားႏွင့္ မလိုအပ္ဘဲႏွင့္ ရႈပ္ေထြးေအာင္ျပဳလုပ္ထားသည့္အရာမ်ားကို မယံုၾကည္ၾကပါ။ လူတို႔၏ စိတ္ သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္မႈ မ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ သူတို႔အေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္မွာ သင္၏အေျဖဆီသို႔ သြားႏိုင္ေစမည့္ မသိစိတ္က ပါသည့္ ရုိးရွင္းေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ဳိး တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။


(၄) အရိပ္အကဲနားလည္မႈရွိစြာႏွင့္ တင္ျပေျပာဆိုၿပီး၊ အလုိက္ကန္းဆိုးမသိျခင္းမ်ဳိးကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။


အခ်ဳိ႕ေသာ စကားလံုးေရြးခ်ယ္မႈမ်ား သည္ လူတို႔အား ၾကဥ္သြားေစမည္ျဖစ္သည္။ အဆင့္အတန္းမရွိျခင္း၊ အရိပ္အကဲနားလည္မႈမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိန္းခန္းႀကီးေသာအသံုးအႏႈန္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ တုန္႔ျပန္လာျခင္းမ်ဳိး ဖန္တီးလာႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ ဘက္လုိက္ေျပာဆိုမႈမ်ဳိးကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္အတြက္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ စကားလံုးမ်ား ေသခ်ာစြာ ေရြးခ်ယ္ပါ။ တဖက္သူ ပိုမိုလက္ခံနား၀င္လာမည့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ကိန္းဂဏန္း မ်ဳိး သို႔မဟုတ္ ေျပာဆိုထားခ်က္မ်ဳိးကို အသံုးျပဳရန္ စဥ္းစားပါ။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ထိရွလြယ္မည့္ သေဘာသက္ေရာက္ျခင္းမ်ဳိးပါသည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။


(၅) အနာဂတ္ျဖစ္ႏုိင္စြမ္းရန္အေပၚလည္း ေနရာေပးပါ။


အနာဂတ္ျဖစ္ႏုိင္စြမ္း၏ ဆြဲေဆာင္မႈသည္ သာမန္အားျဖင့္ လက္ရွိ ေအာင္ျမင္ေနမႈမ်ားထက္ ႀကီးမားပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ အထူးသျဖင့္ အလုပ္ခြင္ရာထူးအဆင့္ဆင့္ တိုးတက္လာမႈ၊ လုပ္ကိုင္ခ်င္စိတ္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးမႈႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ား၏ စြမ္းအားတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွန္ကန္ပါသည္။ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ အလုပ္လာအပ္သူမ်ား အတြက္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါ။ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္ထုတ္မသံုးရေသးေသာ ျဖစ္ႏုိင္စြမ္းမ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္အရာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရႏုိင္မည္နည္းကို စဥ္းစားပါ။


(၆) နားေထာင္သူ၏အျမင္ကို စဥ္းစားပါ။


နားေထာင္သူမ်ားသည္ သူတို႔ၾကားခဲ့သည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္အပိုင္းအစမ်ားကို အားလံုးပ်မ္းမွ်ျခင္းခ်ကာ ထင္ျမင္ခ်က္တစ္မ်ဳိးတည္းႏွင့္ ေကာက္ခ်က္ခ် ထြက္သြားေလ့ရွိတတ္ၾကပါသည္။ ပို၍မ်ားျခင္းသည္  အၿမဲတမ္းပို၍ေကာင္းျခင္းမဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီစဥ္တင္ဆက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ မိန္႔ခြန္းမ်ား၏အရွည္ကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ။ "အျမင္"သည္ "လက္ေတြ႕အမွန္" ထက္ ပို၍အေရးႀကီးပါသည္။ အကူအညီေပးလိုျခင္း လြန္ကဲမႈလကၡဏာမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။


(၇) ေယဘုယ်ဆန္ဆန္ေျပာျခင္းမ်ဳိးမ်ားထက္ တိက်ေသာကိစၥရပ္မ်ားဆီသို႔ အာရံုစူးစုိက္ေပးပါ။

မိန္႔ခြန္းမ်ားစြာလိုရင္းမေရာက္ရျခင္းမွာ ၄င္းတို႔သည္ လူတိုင္းနွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ ကိစၥမ်ားကို ဦးတည္ၿပီး မည္သူတစ္စံုတစ္ဦးကိုမွ ၾကီးမားေသာသက္ေရာက္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ လူတို႔သည္ ေျပာဆိုခ်က္တစ္ခုက သူတို႔ႏွင့္ မည္သို႔ တုိက္ရုိက္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း သိရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သင့္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမွာ နားေထာင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီက ၎တို႕အားတိုက္႐ိုက္ေျပာေနသကဲ့သို႕ခံစားရေစရန္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။


(၈) ယထာဘူတာက်ျခင္းသာမက စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားအေပၚပါ အခြင့္ေကာင္းယူအသံုးပါ။


စိတ္ခံစားခ်က္ မ်ားသည္ မၾကာခဏပင္ ယထာဘူထာက်ျခင္းကို လႊမ္းမုိးသြားတတ္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ယထာဘူတက်ျခင္းက စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးသည္ဆိုသည္မွာ မရွိသေလာက္ နည္းပါပါသည္။ နားေထာင္သူမ်ားစြာတို႔အတြက္ ယထာဘူတက်ေသာ ရွင္းလင္းေျပာဆိုျပခ်က္တစ္ခုသည္ ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ေသာ စိတ္ခံစားခ်က္ဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို လုပ္သင့္ေၾကာင္း ထပ္မံေထာက္ခံေပးရံု သက္သက္သာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ နားေထာင္သူတစ္ဦးအား သင္ျဖစ္လိုေသာ စိတ္ခံစားခ်က္ဆီသို႔ ေရာက္ရွိရန္ တစ္ခုမကေသာ အာရံုမ်ားကို ထည့္သြင္းအသံုးခ်ပါ။


(၉) သင့္ကိုယ္ပိုင္ေတြးေခၚပံု၏ေရွ႕တြင္ စာနာနားလည္ေပးျခင္းကိုထား၍ ဦးေဆာင္ပါ။


စာနာနားလည္ေပးျခင္းဟူသည္ မည္သည့္အရာေတြေျပာခဲ့သည္၊ မည္သည့္အရာေတြမေျပာခဲ့သည္ကို တက္ၾကြစြာ နားေထာင္ေပးျခင္းႏွင့္ စတင္ပါသည္။ ထင္ျမင္ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားၾကားရွိ ကြာဟခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ပါ။ ၄င္းေနာက္တြင္ သင္၏ကိုယ္ပိုင္ ထင္ျမင္ခံစားခ်က္မ်ားျဖင့္ တစ္ဖက္လူအား နားခ် စည္းရံုးျခင္းမျပဳလုပ္မီ ၄င္းကြာဟခ်က္မ်ား ေစ့သြားေစရန္ အာရံုစူးစိုက္လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ အျခားသူမ်ားအား သင္နားေထာင္ရာတြင္ ကူညီခြင့္ေပးပါ။ ၿပီးလွ်င္ သင္၏တုံ႔ျပန္မႈအတြက္ ပံုစံစခ်ပါ။


စီးပြားေရးဆက္လက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားလည္း ပိုမိုျပင္းထန္လာေသာအခါ သင့္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရယူႏုိင္ရန္ ျမင့္မားသည့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္ၿပီးရပ္ေနပါက ေနာက္တြင္ က်န္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။

Forbes.com မွ Martin Zwilling ၏ How Effective Is Your Business Communication Skill? ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1478

Reply to This

Replies to This Discussion

Like
Thank you.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service