အဂၤလိပ္စာေရးနည္းအျဖာျဖာ အပိုင္း-၆ (Business email & Academic email/ American style)

အဂၤလိပ္စာေရးနည္းအျဖာျဖာ အပိုင္း-၆ (Business email & Academic email/ American style)

 

          အေမရိကန္စတိုင္(လ္) Business email ႏွင့္ Academic email ေရးသားရာတြင္ သံုးႏႈန္းရမည့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္း မ်ားသည္ ယခင္ တင္ျပခဲ့ေသာ ပံုစံမ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘာသာစကား အသံုးအႏႈန္းမ်ားသာ အနည္းငယ္ ကြာျခားသြားပါသည္။ American style ႏွင့္ British style အဓိက ကြာျခားသည္မွာ British email တြင္ တစ္ခါတစ္ရံ formal ဆန္တတ္ေသာ္လည္း American style email သည္ အလြန္ formal မဆန္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ British (formal) တြင္ “I would be grateful if you could send your payment to …. /A list of fees can be found on our website. /Please don’t hesitate to contact me …. ”  စသည္ျဖင့္ formal ဆန္ဆန္ သံုးႏႈန္းသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး American တြင္ “Please send your payment to …./You can find a list of fees on our website. /Please feel free to contact me ” စသည္ျဖင့္ ေရးသားၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

          အေမရိကန္စတိုင္(လ္) Business email ႏွင့္ Academic email ႏွစ္ေစာင္ကို နမူနာ အျဖစ္ ေဖာ္ျပကာ ရွင္းလင္း တင္ျပသြားပါမည္။

Business email

To :         kmiller@charitytrainers.org

From :     risai@newgreenspaces.jp

Date:       08/19/2012

Subject:  Request for customized training

Dear Ms. Millers,

I am writing to ask about the possibility of organizing a customized training program for a group of five of our mid-level managers. We would be interested in having them learn more about staff recruitment, project management, and fundraising practices in the American charity and nonprofit sector. Could you please let me know what scheduling and pricing options are available for a week-long course fulfilling these requirements                ?

Sincerely yours,

Risa Inyaka

New Green Spaces, Japan

                ရက္စြဲတပ္ ရာတြင္ British style (19/8/2012) သည္ dd/mm/yy ျဖစ္ၿပီး American style တြင္ mm/dd/yy ပံုစံျဖင့္ ေရးသားသည္ကို သတိျပဳရမည္၊ အမည္ကို ေရးသားေသာအခါ Mr ဟုေရးၿပီးလွ်င္ full stop (.) အသံုးျပဳသည္ကိုလည္း သတိထားရပါမည္။ (Dear Ms. Millers) စာကိုယ္တြင္ အသံုးျပဳေသာ စကားလံုးမ်ားအတြက္ စာလံုးေပါင္း (spelling) မ်ားကို အေမရိကန္ စာလံုးေပါင္း US spelling ျဖင့္သာ အသံုးျပဳရပါမည္။ (ဥပမာ - customize, flavor, center, etc) တိုက္႐ိုက္အသံုး “you” ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ email ၏ အဆံုးသတ္တြင္ Sincerely yours (သို႔မဟုတ္)Sincerely ဟု ေရးသားကာ နိဂံုးခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။ Academic email ကို နမူနာျဖင့္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္။

Academic email

To :                         jacobi@bussch.clemson.edu

From :                     rwagner@stud.clemson.edu

Date:                       08/23/2012

Subject:                  Proposed meeting this wee

Attachments:          mif.doc  

Dear Dr. Jacobi,

I am planning to submit the attached paper to ‘ Markets in Focus ’ next week. I wonder if it mighty be possible for us to meet to discuss it before I send it off? I’d be very grateful for your comments and advice. I’m available every day after 3 p.m., or in the mornings on either Tuesday or Thursday.

Many thanks,

Ross Wanger

          Academic email ေရးသားရာတြင္ Subject တြင္ တိုတိုႏွင့္ လိုရင္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေရးသားပါ၊ ထပ္တြဲထည့္ေပးမည့္ Attachments မ်ားကို အမည္ႏွင့္ တကြ ေဖာ္ျပေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ဖိုင္အရြယ္အစား (file size) ကို 2MB ထက္ မေက်ာ္သင့္သည္ကို လည္းသတိထားရပါမည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အတိုင္း အမည္ကို ေရးသားၿပီးလွ်င္ full stop (.) ကို အသံုးျပဳရပါမည္။ email ကို ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေလးေလးစားစား အဆံုးသတ္ ရပါမည္။

          ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် လုပ္ငန္းခြင္တြင္ email ျဖင့္ဆက္သြယ္ ေနၾကသူမ်ား အတြက္ တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာမွ အေထာက္အကူ ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လွ်က္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္။

 

ေအာင္ကိုဦး(UMK)

Phone: (95) 9 421752568

Email: siraungkou.umk@gmail.com

 

 

Views: 712

Reply to This

Replies to This Discussion

thank you

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service