တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လုိေျပာေနၾကၿပီ

ရံုးတြင္းအဂၤလိပ္စကား

အသံုးမ်ားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးအဂၤလိပ္ အီဒီယံမ်ား

အဂၤလိပ္စာ ေရးနည္းအျဖာျဖာ

အစည္းအေ၀းတြင္ပါ၀င္တက္ေရာက္ၿခင္း 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ဘာသာစကား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစည္းအေ၀းဆိုင္ရာ အဓိကက်ေသာ စကားစုမ်ား

  • စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစည္းအေ၀းဆိုင္ရာ အဓိကက်ေသာ စကားစုမ်ား - အစည္းအေ၀းက်င္းပၿခင္း (အပိုင္း ၁) (Posted on 31 August 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/key-business-meeting-ph...
  • စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစည္းအေ၀းဆိုင္ရာ အဓိကက်ေသာ စကားစုမ်ား - အစည္းအေ၀းက်င္းပၿခင္း (အပိုင္း ၂) (Posted on 2 September 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:379934
  • စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစည္းအေ၀းဆိုင္ရာ အဓိကက်ေသာ စကားစုမ်ား - အစည္းအေ၀းက်င္းပၿခင္း (အပိုင္း ၃) (Posted on 8 September 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:391243
  • စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစည္းအေ၀းဆိုင္ရာ အဓိကက်ေသာ စကားစုမ်ား - အစည္းအေ၀းက်င္းပၿခင္း (အပိုင္း ၄) (Posted on 16 September 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/key-business-meeting-ph...

လက္ေတြ႕အသံုးခ် ႐ံုးသံုးအဂၤလိပ္စာ 

Views: 14843

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service