ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ Development Opportunities (DEVOPS) 2nd batch အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူ

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ျမန္မာ) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္သည့္ အတိုင္ပင္ခံအၾကံေပးမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ဦးတည္၍ အလုပ္သင္အတိုင္ပင္ခံ (Trainee Consultants) မ်ားကိုေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးမည့္ Development Opportunities - Training and skills for aspiring development practitioners ဟု အမည္ေပးထားေသာ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ပထမအသုတ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ မၾကာမီလပိုင္းအနည္းငယ္အတြင္းတြင္ ျပီးဆုံးပါေတာ့မည္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဒုတိယအသုတ္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စတင္ေခၚယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမႈဘ၀ႏွင့္ စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲမႈတို႔ကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည့္ လိုအပ္ေသာစြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ရမည္ျဖစ္သည္။


တက္ေရာက္သူမ်ားမွ သင္တန္းေၾကးလုံးဝေပးရန္မလိုသည့္ ဤအစီအစဥ္၌ ပါဝင္ခြင့္ရေသာ အလုပ္သင္အတိုင္ပင္ခံမ်ားသည္ အရပ္ဖက္လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း၊ ပညာေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈရွိေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒသုံးသပ္ျခင္း ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ျခင္း အစရွိသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သင္တန္း (သို႕) အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တက္ေရာက္ရပါမည္။ ထို႕ေနာက္ သင္တန္းသားမ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ား၊ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား တိုးတက္ေအာင္ လမ္းညႊန္ပံ့ပိုးမႈေပးမည့္ အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္သည့္ ဆရာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ဆရာမ်ား၏ လမ္းညႊန္ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ရယူ၍ ရရွိထားေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ နည္းပညာအသစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္တာဝန္ (assignment) မ်ား၌ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ၾကာ သင္တန္းကာလျပီးဆုံးပါက သင္တန္းျပီးစီးေၾကာင္း လက္မွတ္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။


ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ဤအစီအစဥ္တြင္ ပညာေရး (Education)၊ ဥပေဒ (Law)၊ အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာလူ႕အဖဲြ႕အစည္းတိုးျမႇင့္အားျဖည့္မႈ (Civil Society Strengthening)၊ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ (Economic Development) သို႕မဟုတ္ လူမႈေရးသိပံၸ (Social Science) က႑မ်ား၌ MSc/MA မဟာဘြဲ့မ်ားအတြက္ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနေသာ (သို႔မဟုတ္) ဘြဲ႕ရၿပီးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။


ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ပညာရည္ထူးခၽြန္ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ အဂၤလိပ္စာအေျပာႏွင့္ အေရးစြမ္းရည္မ်ား ျမင့္မားျခင္း၊ အေကာင္းဖက္သို႔ လူအဖြဲ႕အစည္းေျပာင္းလဲမႈတြင္ ခိုင္မာစြာ စိတ္ႏွစ္ျမႇဳပ္၍ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိခဲ့ျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးရွိျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္တတ္ျခင္း၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ကိုယ္တိုင္လြတ္လပ္စြာ ဆန္းသစ္တီထြင္ ေတြးေခၚႏိုင္ျခင္း၊ ၁၂ လ ၾကာမည္ျဖစ္ေသာ သင္တန္း၌ အၿမဲအဆင္သင့္ရွိေနၿပီး အခ်ိန္ေပးႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ျပဳလြယ္ေျပာင္းလြယ္၍ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ျပည့္မီရမည္။


ေလွ်ာက္ထားရန္

ဤအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္လိုသူမ်ားသည္ ဤေနရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ ေသာၾကာေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ online မွ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။


ပဏာမအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ားကို လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၅ ခု ဇြန္လ ၂၆ ရက္ ေသာၾကာေန႕ေနာက္ဆုံးထား၍ ဆက္သြယ္ပါမည္။ အျခားသိလိုသည္မ်ားရွိပါက ဦးေဇာ္ျမတ္လင္း (Programme Coordinator)၊ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၊ အီးေမးလ္ ZawMyat.Lin@mm.birtishcouncil.org ႏွင့္ ဖုန္း ၃၇၀၉၃၃၊ ၂၅၆၂၉၀၊ ၂၅၆၂၉၁ လိုင္းခြဲ ၃၃၆၆ ထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

______________________________

Call for Applications

Development Opportunities (DEVOPS) 2nd Batch (2015-16)
Development opportunities for aspiring consultants creating social change

The British Council Myanmar is looking to recruit a selected group of trainee consultants to participate in the 2nd batch of ‘Development Opportunities (DEVOPS), an innovative professional development programme in Myanmar. 

The 1st batch of the programme has been running since October 2014 and will finish by the end of August. Eleven participants from different backgrounds and sectors were selected for this batch and provided opportunities to learn essentials skills for development consultancy through trainings, workshops and activities assigned by their mentors. 


THE AIMS

DEVOPS Myanmar aims to establish a competitive scheme to build a national consultancy resource in Myanmar.  The programme will offer the chance for successful applicants to build the necessary skills to support social and economic change in Myanmar.  

SELECTION CRITERIA FOR PARTICIPANTS


The programme is open to Myanmar nationals studying or having graduated at MSc/MA level in the following sectors:  

 • Education
 • Justice and the Rule of Law
 • Civil Society Strengthening
 • Economic Development


In order to be considered for a place on the DEVOPS, candidates must meet the following criteria:

 • High academic ability
 • High standard of written and spoken English Language ability (IELTS 6.5 or equivalent) 
 • Proven commitment to positive change (for self, community, country) 
 • Excellent interpersonal skills (good listening skills, charisma, likes different people, diplomatic, unbiased, good networker, team-member, empathy, sense of humour, likeable, open-minded)
 • Organizational ability (planning and implementation, deadlines, self-disciplined, time-management)
 • Communication skills (facilitating, training, interviewing, listening, presenting)
 • Ability to think creatively and independently (analytical, problem solving, inquisitive) 
 • Availability and flexibility throughout the program, which will be up to 12 months (September 2014-August 2015).  

 

Under Development Opportunities, trainee consultants will:

 • Attend an induction course and introduction to consultancy terminology and skills with other DEVOPS interns.  
 • Be matched with mentors, who will guide and support the participants to develop their skills, experience and knowledge in the field on a number of assignments. 
 • Participate in the development programmes and use newly acquired skills in the field on a number of assignments, whilst being guided and supported by mentors.

   

Trainee consultants will also receive a loan of a British Council laptop, email address, British Council business cards for the duration of the programme, and a certificate of participation in the programme on their successful completion. Please note that there are no funds available for accommodation or any other costs relating to the study. Participants must be able to find their own accommodation and be self-supporting during the period of study.


There will be a limited number of places available for this programme, so not every candidate will be successful.  Short-listed candidates will be required to attend an interview to confirm their suitability for the course. Only short-listd candidates will be contacted by us to arrange a time for interview.  

HOW TO APPLY

If you are interested in applying to be part of the programme, please apply by completing this online form not later than Friday June 19th , 2015. Only short-listed candidates will be contacted by us to arrange a time for interview by Friday June 26th , 2015 .
 

For further inquiries, please contact   

Zaw Myat Lin
Programme Coordinator 
ZawMyat.Lin@mm.britishcouncil.org
T + 95(0)1 370933 Ext: 3366

Views: 1771

Reply to This

Replies to This Discussion

I want to know that Do the participants need to study fro the whole day or not

Wintlae Aung, The exact class schedule can be known only after the interview. 

Could you please tell me the time and the place?

Only after the interview, the exact class schedule will be released. Samantha 

Thanks a lot
path time or full time .What time . please tell me. thank u
It won't be full time. It will be flexible for workers.

The exact schedule can be known only after the interview. 

It may probably be full time but the exact schedule can be known only after the exam. ShweYeePo

For more specific details information, please kindly contact to U Zaw Myat Lin at zawmyat.lin@mm.britishcouncil.org or contact to 370933 ext: 3366...Thanks

For more specific details information, please kindly contact to U Zaw Myat Lin at zawmyat.lin@mm.britishcouncil.org or contact to 370933 ext: 3366...Thanks

ဘြဲ႕မရရင္​​ေကာရလားခင္​ဗ် ​ေက်ာင္​းတတ္​​ေနတုန္​းဟုတ္​လို႔ပါ

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service