အသံုးဝင္ေသာ အဂၤလိပ္စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား (Can/Help/At Least/Let/Would)

Can you? (မင္း…ႏိုင္မလား)

You use can you? when you want to ask someone to do something: 
မင္း…..ႏိုင္မလား can you? ကို တစ္စံုတစ္ဥိးအား ကိစၥတစ္စံုတစ္ခုေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။

 • Can you lend me a pen? 
  ငါ့ကို မင္းရဲ႕ ေဖာင္တိန္ ငွားႏုိင္မလား
 • Can you tell me where the station is? 
  ငါ့ကို ဘူတာရံုဘယ္နားမွာရွိတယ္ဆိုတာ မင္းေျပာျပႏုိင္မလား
   

Help! (ကယ္ၾကပါဗ်ိဳ႕)

An exclamation which you use when you are in danger or in need of assistance: 
ကယ္ၾကပါဗ်ိဳ႕ Help! သည္အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနေသာအခါ (သို႔) အကူအညီလိုအပ္ေသာအခါတြင္ အသံုးျပဳေသာ အာေမဋိတ္ စကားျဖစ္ပါသည္။

 • 'Help!' called the boy as the boat began to sink. 
  ေကာင္ေလးသည္ ေလွစတင္နစ္ျမဳပ္သည့္အခါတြင္ ကယ္ၾကပါ ဟု ေအာ္လိုက္သည္။ 
 • Help! The door is stuck and I can't get out. 
  ကယ္ၾကပါဗ်ိဳ႕။ တံခါးက ညပ္ေနလို႔ က်ေနာ္အျပင္ထြက္လို႔မရဘူးAt least (အနည္းဆံုးေတာ့)

You use at least when you wish to suggest that a situation is not as bad as it might have been or to say something positive about a bad or negative situation:
အနည္းဆံုးေတာ့ at least ကို အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္သည္ ဆိုးရြားသင့္သေလာက္ မဆိုးရြားေၾကာင္းကို အၾကံျပဳလုိေသာအခါ (သို႔) ဆိုးရြားေသာ (သို႔) ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ကို အေကာင္းေျပာလိုေသာအခါတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။

 • It rained on the day of the wedding, but at least it was dry when the photographs were being taken. 
  မဂၤလာေဆာင္ေန႔က မိုးရြားတယ္။ ဒါေပမယ့္အနည္းဆံုးေတာ့ ဓါတ္ပံုေတြ႐ိုက္တုန္းကေတာ့ ေျခာက္ေသြ႕ေနတယ္ေလ
 • It's not a very nice flat, but at least it's warm. 
  တုိက္ခန္းက သိပ္ေတာ့ မေကာင္းလွဘူး။ ဒါေပမယ့္ အနည္းဆံုးေတာ့ ေႏြးေတာ့ေႏြးတာပဲ။

   

Let me (ငါ...ပါရေစ)

You say let me do something when you are offering to help somebody:
ငါ...ပါရေစ let me ကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို အကူအညီ ေပးလိုေသာအခါတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။

 • Let me carry those books for you. 
  မင္းအတြက္ အဲဒီစာအုပ္ေတြ ငါသယ္ေပးပါရေစ။
 • 'Let me call a taxi for you. 
  မင္းအတြက္ အငွားကား ေခၚေပးပါရေစ


Would you like ...? (...ပါမလား)

You say would you like (something)? when you offer it to somebody: 
...ပါမလား (would you like...?)ကို တစ္စံုတစ္ဦးအား တစ္စံုတစ္ခုကို ေပးလိုသည့္အခါတြင္ သံုးသည့္ ယဥ္ေက်းေသာ အသံုအႏႈန္းပင္ျဖစ္သည္။)

 • Would you like some tea? 
  လက္ဖက္ရည္ သံုးေဆာင္ပါမလား
 • Would you like a biscuit? 
  ဘီစကစ္ တစ္ခ်ပ္ေလာက္ စားပါမလား


                            You can read other lessons posted by me here.


Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.
Language Republic

Views: 3649

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks.it,is very good.

thank

Thanks a lot.

thanks
Thank a lot

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service