အသံုးဝင္ေသာ အဂၤလိပ္စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား (Certainly/ Hardly/ Idea/ Just/ Matter)

 

Certainly not! (လံုး၀ပဲ)

You use certainly not! as a stronger way of saying 'no' in answer to a question:
လံုး၀ပဲ certainly not!ကို ေမးခြန္းကို အျငင္းအေနျဖင့္ ေျပာရာတြင္ ပိုမို ထိေရာက္ေအာင္ ေျပာဆိုရာတြင္ အသုံးျပဳသည္။

 • 'Are you going to give up work now you are 60?'
  အခုအသက္ ၆၀ ရွိျပီဆိုေတာ့ အလုပ္က အနားယူေတာ့မွာလား။
  'Certainly not! I'm fit and healthy and well able to work.'
  လံုး၀ပဲ။ ငါက က်န္းမာတယ္။ ျပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသးတယ္။
 • 'Did you lend Jack your car?'
  Jack ကို မင္းကားငွားလိုက္လား?
  Certainly not! He is a very bad driver.'
  လံုး၀ပဲ။ သူက အရမး္ဆုိးတဲ့ ကားေမာင္းသမားေလ။

 

Hardly (ေ၀းပါေသးတယ္)


You say hardly when something seems very unlikely or unreasonable to you:
ေ၀းပါေသးတယ္ hardlyကို သင့္အတြက္ တစ္စံုတစ္ခုသည္ မျဖစ္ႏိုင္ (သို႔) က်ိဳးေၾကာင္းမသင့္ေလ်ာ္ပါက အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

 • Will Sara be at Meg's wedding?'
  Sara က Meg ရဲ႕ မဂၤလာေဆာင္မွာ ရွိမွာလား။
  'Hardly! She used to be engaged to the groom.'
  ေ၀းပါေသးတယ္ သူမက သတို႔သားနဲ႔ အရင္တုန္းက ေစ့စပ္ဖူးတယ္ေလ။
 • Will we reach the hotel before dinner?'
  ဟိုတယ္ကို ညစာမစားခင္ေလာက္ေရာက္ႏိုင္မလား။
  'Hardly! We've still 150 kilometres to go.
  ေ၀းပါေသးတယ္။ ေနာက္ထပ္ ကီလိုမီတာ ၁၅၀ ေလာက္သြားရဦးမယ္။I've no idea (မေျပာတတ္ဘူး)


You say I've no idea when you wish to emphasize that you do not know the answer to something:
မေျပာတတ္ဘူး I’ve no idea ကို တစ္စံုတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျဖမသိေၾကာင္းကို
အေလးေပး ေျပာလိုသည့္အခါတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

 • 'Where has Jim gone?'
  Jim ဘယ္သြားလဲ
  'I've no idea. He left without saying anything.'
  မေျပာတတ္ဘူး။ သူက ဘာမွမေျပာပဲထြက္သြားတာပဲ။
 • I've no idea why Ben and Tom quarrelled.
  Ben နဲ႔ Tom ဘာေၾကာင့္စကားမ်ားလဲေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။
  They've always been such good friends.
   သူတို႔က အျမဲတမ္း သူငယ္ခ်င္းေကာင္းေတြ ပဲ။It's just that
(အဲ့ဒါကေတာ့)


You say it's just that when you are giving a reason for something or explaining something:
အဲဒါကေတာ့ it’s just thatကို အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးလိုေသာအခါ (သို႔) ရွင္းျပလိုေသာ အခါတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 

 • I'd like to go to the wedding. It's just that - I have to work that day.
  ငါက မဂၤလာေဆာင္ကို သြားခ်င္ပါတယ္။ အဲ့ဒါက ငါအဲ့ဒီေန႔မွာ အလုပ္လုပ္ရမွာ မို႔လို႔ပါ။
  I know 1 said that I would finish the work by this afternoon. It's just that it is taking much longer than I thought it would.
  ဒီေန႔ ေန႔လည္ခင္းမွာ အလုပ္ကို အျပီးလုပ္မယ္လို႔ေျပာခဲ့တာငါသိပါတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ငါမွန္းတာထက္ အခ်ိန္ပိုၾကာသြားလို႔ပါ။What's the matter? (ဘာျဖစ္ေနတာလဲ။)You say what's the matter? when you ask why someone is upset, angry, etc:
ဘာျဖစ္ေနတာလဲ what’s the matterကို တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ဘာအတြက္ေၾကာင့္ ၀မ္းနည္း၊ စိတ္ဆိုးေနသည္ စသည္တို႕ကို ေမးရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။

 • Jane is crying. What’s the matter with her?
  Jane ငိုေနတယ္။ သူမဘာျဖစ္ေနတာလဲသိဘူး။
  What's the matter with Ben? He's just left the house looking furious
  Ben ဘာျဖစ္ေနတာလဲ။ အိမ္ထဲကေန အခုေလးတင္ပဲ စိတ္ဆိုးေနတဲ့ပံုနဲ႕ ထြက္သြားတယ္။

 

You can read other lessons posted by me here.


Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.
Language Republic

Views: 4097

Reply to This

Replies to This Discussion

It is really kind of you.

That is very useful for us.

Please teach us more and more.

Thanks and regards,

That is very useful for us.

thank you...................

Many Thanks :)

Thanks. this post is very useful and helpful for me. thank you so much.

I really like that. I always reading your posts. May be knowledgeable and healthy

thanks so much

Thank you very much,that is great post.

That's interesting post. So thanks you very much.

Thnks alots for your post.

I'll read all of your post to improve my skillful.

Thanks for your useful posts. I welcome if you often write more posts.

thanks.it's very useful

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service