ဆံစ မွ ေျခဖ်ားထိ ေဝါဟာရမ်ား အပိုင္း- ၁ဝ (Cheek)

ဆံစမွ ေျခဖ်ားအထိ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ားတြင္ ယခုတစ္ပတ္အတြက္ ပါး (Cheek) ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ဆက္လက္ မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။

Cheek (n) = ပါး/ ပါးမို႔မို႔။

The tears ran down her cheeks. (မ်က္ရည္မ်ား ပါးေပၚလိမ့္က်သည္)

He embraced her, kissing her on both cheeks. (ပါးႏွစ္ဘက္ကို နမ္း႐ိႈက္လ်က္ သူ႔ကို ေပြ႕ဖက္သည္)

Dancing cheek to cheek (ပါးျခင္းအပ္လ်က္ ကျခင္း)

***************************************************************************

Cheek (n) = မ႐ိုမေသစကား/ မ႐ိုမေသ အျပဳအမႈ

He told me off for being late when he arrived half an hour after me. What a cheek!

(ကၽြန္ေတာ္က သူေရာက္ၿပီး နာရီဝက္ေလာက္ ေနာက္က်မွေရာက္လို႔ ဆူတယ္)

***************************************************************************

Cheek (v) = မ႐ိုမေသ ေျပာသည္/ မ႐ိုမေသ ျပဳမူသည္။

He was punished for cheeking the teacher. (ဆရာ့ကို မ႐ိုမေသ ေျပာဆိုျပဳမူသည့္အတြက္ အျပစ္ေပးခံရသည္)

***************************************************************************

ပါး(Cheek)ကို အီဒီယမ္ အျဖစ္သံုးေသာ ေဝါဟာရပံုစံမ်ား

cheek by jowl [IDM] – ပူးပူးကပ္ကပ္၊ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး

We always live cheek by jowl. (ကၽြန္ေတာ္တို႔က အၿမဲတမ္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေနသည္)

turn the other cheek [IDM] – သည္းခံသည္။

She turns the other cheek whatever I blame her. (ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လိုပဲ အျပစ္တင္တင္ သူကေတာ့ သည္းခံတယ္)

***************************************************************************

 

ပါး(Cheek)ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျခားေဝါဟာရပံုစံမ်ား

Cheeky (adj) - လူပါးဝေသာ၊ မ႐ိုမေသလုပ္ေသာ

A cheeky boy (လူးပါးဝေသာ ေကာင္ေလး)

 

Cheek-bone (n) - ပါး႐ိုး

 

***************************************************************************

 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသူတိုင္း ေဝါဟာရ ၾကြယ္ဝကာ လိုသလို အသံုးျပဳႏိုင္ၾကပါေစ ……

 

ေအာင္ကိုဦး(UMK)

Views: 1609

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks a lot sir

Thank you, Sir.
ပါးမွာပါးခ်ိဳင့္ပါတာဘယ္လိုေျပာရမလဲသိခ်င္လို႔ပါဆရာ။thanks!

She has a dimple in her cheek. လို႔ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

:)

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service