မွားတတ္ေသာစကားလံုးမ်ား (Commonly Confused Words by Guy Perring)

အဂၤလိပ္ဘာသာမွာ စကားလံုးေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ဆင္တူရိုးမွားျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ မၾကာခဏ ေရာေထြးျပီး မွားတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ အေနာက္တိုင္းက ပ်ိဳရြယ္သူတို႕သဘာ၀ နွစ္ေယာက္တည္း အျပင္ထြက္လည္ပတ္ၾကတဲ့အခါ (ရိုးရိုးသားသားပါ) ရုပ္ရွင္သြားၾကည့္ျဖစ္တယ္ဆိုပါစို႕။ ရုပ္ရွင္က ပ်င္းစရာေကာင္းလို႕ ဒို႕ေတာ့ ပ်င္းလိုက္တာလို႕ ေျပာခ်င္တာနဲ႕ “I’m boring” လို႕ ေျပာမိတယ္ဆိုပါစို႕။ boring ဆိုတာ ပ်င္းစရာေကာင္းတယ္ လို႕ အဓိပၸါယ္ထြက္ပါတယ္။ ဒို႕က ပ်င္းစရာေကာင္းတဲ့လူလို႕မွားေျပာမိပါျပီ။ ဒီအခိ်န္မွာ တစ္ဖက္သားက ေဖးေဖးမမ မေျပာဘဲ “Yes, you are” ''ဟုတ္တယ္၊ ပ်င္းစရာေကာင္းသူဘဲ'' လို႕ အေငၚတူးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒီဆက္ဆံေရးဟာ အနည္းဆံုး အဲဒီေန႕ လူခ်င္းမခဲြမခ်င္း အဆင္ေျပေတာ့မယ္ မထင္ဘူး။

 

ဒီေနရာမွာ မွတ္သားထားရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းက စိတ္ခံစားမႈကို ေျပာခ်င္ရင္ “-ed” ပံုစံကို သံုးရမယ္၊ တစ္ခုခုအေၾကာင္းကို ေျပာျပခ်င္ရင္ “-ing” ပံုစံကို သံုးရမယ္ ဆိုတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရုပ္ရွင္က ပ်င္းစရာေကာင္းတယ္ boring၊ အဲဒီေတာ့ ဒို႕ ပ်င္းတယ္ bored လို႕ သံုးမွမွန္ပါမယ္။ ရုပ္ရွင္က ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္ frightening ဆိုရင္ေတာ့ ဒို႕ေၾကာက္မွာေပါ့ frightened ျဖစ္မွာ။ အဲဒီစည္းမ်ဥ္းအတိုင္း အဓိပၸာယ္ခဲြထားတဲ့ စကားလံုးအတဲြေတြ အမ်ားၾကီး ရိွတယ္။ ဥပမာ fascinating/fascinated (ညိႈ႕ယူဖမ္းစားနိုင္ေသာ/ညိႈ႕ယူဖမ္းစားခံရေသာ)၊ exciting/excited (စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းေသာ/စိတ္လႈပ္ရွားေသာ)၊ relaxed/relaxing (သက္ေတာင့္သက္သာ ရိွေသာ/ သက္ေတာင့္သက္သာရိွေစေသာ) surprised/surprising (အံ့ၾသေသာ/ အံအားသင့္ဖြယ္ေသာ) စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။


ေရာတတ္ရႈပ္တတ္တဲ့ ေနာက္စကားလံုး နွစ္လံုး တစ္တဲြကေတာ့ borrow/lend အတဲြ ျဖစ္ပါတယ္။ နွစ္လံုးစလံုး ငွားတဲ့ အဓိပၸာယ္ပါဘဲ။ သို႕ေသာ္ ဥပမာ မိုးရြာလာျပီ၊ မင္းရဲ႕ ထီးကို ငါ့ကို ငွားနိုင္မလား၊ ငါက မင္းရဲ႕ ထီးကို ငွားလို႕ ရမလား ဆိုရင္ It has started to rain. Could you _________me your umbrella? / Could I _________ your umbrella? ငွားတာကိုဘဲ borrow နဲ႕ lend ကဲြျပားေအာင္ ခဲြျခားသံုးရေတာ့မယ္။ ငွားျပီးရင္ ကိုယ္က ယူသြားမွာလား၊ ေပးလိုက္ရမွာလား။ သတိထားဖို႕လိုတယ္ေနာ္။ ပထမကြက္လပ္က ေပးလိုက္တဲ့ အဓိပၸာယ္နဲ႕ သင့္ေတာ္တယ္ဆိုေတာ့lend၊ ဒုတိယ အကြက္က ယူသြားတဲ့ အဓိပၸာယ္နဲ႕ သင့္ေတာ္တယ္ဆိုေတာ့ borrow ထည့္ရမယ္။ အလြယ္ဆံုး သဒၵါရႈေထာင့္က ခဲြျခားနည္းတစ္နည္း ေပးလိုက္ဦးမယ္။ ေပးလိုက္တဲ့ အငွား lend မွာ အေပးခံ တိုက္ရိုက္ကံပုဒ္ direct object (umbrella) နဲ႕ လက္ခံယူသူ သြယ္၀ိုက္ကံပုဒ္ indirect object (me) ဆိုျပီး ကံပုဒ္နွစ္ခု ရိွတယ္။ ျမန္မာသဒၵါမွာေတာ့ ကံပုဒ္နွစ္ခုလို႕ မေခၚဘဲ ကံပုဒ္နဲ႕ ဆိုက္ေရာက္ရာပုဒ္လို႕ ေခၚတယ္။ ယူသြားဖို႕ ငွားတဲ့ borrow ကေတာ့ အငွားခံ တိုက္ရိုက္ကံပုဒ္ direct object (umbrella) ဆိုတဲ့ ကံပုဒ္ တစ္ခုဘဲ ရိွတယ္။ သဒၵါနည္းအျပင္ Ambrose Bierce ရဲ့ အသိအကြ်မ္း ဆိုတာ ဘာလဲ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို မွတ္ထားရင္လည္း borrow နဲ႕ lend ကဲြျပားသြားပါလိမ့္မယ္။ အသိအကြ်မ္း ဆိုတာ “A person who we know well enough to borrow from, but not well enough to lend to” ျဖစ္ပါသတဲ့။ ကိုယ္က လိုတာရိွရင္ အသိအကြ်မ္းဆီမွာ သြားေခ်းငွားမယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူကလိုလို႕ လာေခ်းငွားရင္ေတာ့ ေပးရေလာက္ေအာင္မခင္တဲ့သူပါတဲ့။


Bring/take စကားလံုးအတဲြကလည္း ေရာတတ္ပါတယ္။ ေခၚလာ/ေခၚသြား သို႕မဟုတ္ ယူလာ/ယူသြား အဓိပၸာယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အခုစထြက္မယ္ဆိုရင္ ေလဆိပ္ကို ပို႕ေပးနိုင္တယ္ လို႕ ေျပာဖို႕ ရည္ရြယ္ျပီး If we leave now, I can bring you to the airport လို႕ မွားေျပာမိတတ္တယ္။ bring အစား take လို႕ သံုးမွ မွန္ပါတယ္။ ေခၚလာတာ မဟုတ္ဘဲ ေခၚသြားတာ ျဖစ္လို႕ပါ။ ေျပာသူဘက္ကို ဦးတည္ေရႊ႕လ်ားမွ bring ကို သံုးရပါတယ္။ ဥပမာ “Come here and bring me your homework”. ''ဒီကိုလာ၊ အိမ္စာပါယူလာခဲ့'' လို႕ သံုးရင္ မွန္ပါတယ္။ come/go လာသည္/သြားသည္ အတဲြဆိုရင္လည္း အလားတူ မွားတတ္ပါတယ္။ သံုးနည္းလမ္းညႊန္ကေတာ့ အထက္မွာ ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္းပါဘဲ။ လမ္းညႊန္လို႕ ေျပာရတာကေတာ့ ဘယ္ စည္းမ်ဥ္းမဆိုခြ်င္းခ်က္ရိွတတ္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေနာက္ထပ္ မွားတတ္တဲ့ စကားလံုးအတဲြအခ်ဳိ႕ကို ဥပမာ ေဖာ္ျပပါဦးမယ္။


advice/advise (အၾကံဥာဏ္္၊ အသိေပးခ်က္/အၾကံေပးသည္၊ အသိေပးသည္)


a) He gave me some good ________ about investing.
ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး အၾကံေကာင္း ဥာဏ္ေကာင္းအခ်ဳိ႕ သူက ကြ်န္ေတာ့္ကို ေပးခဲ့တယ္။


b) We will ________you of any changes later. ေနာက္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲရိွရင္ အသိေပးပါ့မယ္။


Economic/economical (စီးပြားေရးနွင့္ဆိုင္ေသာ/ေခြ်တာေသာ)


a) The new model of car is very __________. ေမာ္ဒယ္အသစ္ ကားက အလြန္ (ဆီစား) သက္သာတယ္။

b) The latest __________ forecast for Malaysia is very positive. မေလးရွားနိုင္ငံအတြက္ ေနာက္ဆံုး စီးပြားေရး ခန္႕မွန္းခ်က္ကေတာ့ အလြန္ေကာင္းေနပါတယ္။


Sensible/sensitive (အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစားတတ္ေသာ/စိတ္ဆိုးလြယ္ အာရံုခံစားလြယ္ေသာ)


a) Be careful when you comment about his fashion sense. He’s very ________. သူ့ကို ၀တ္တာစားတာ လိုက္မလိုက္ သတိထားေျပာ၊ သူက အင္မတန္အထိမခံျဖစ္တတ္တယ္။

b) It is _________ to keep note of your passport number. နိုင္ငံကူးလက္မွတ္နံပါတ္ကို မွတ္ထားရင္ ေကာင္းလိမ့္မယ္။

အေျဖတိုက္ၾကည့္နိုင္ဖို႕ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။


1 - a)advice
1 - b)advise
2 - a)economical
2 - b)economic
3 - a)sensitive
3 - b)sensible

 

(Guy Perring ၏ Commonly Confused Words အားဆီေလ်ာ္သလို ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္ ေရးသားထားေသာ မူလေဆာင္းပါးႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေဆာင္းပါးမ်ားအား ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)

 

အထက္ပါ ေဆာင္းပါးအားကူးယူ၍ အျခား website ႏွင့္ blog မ်ားတြင္ တင္မည္ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/commonly-confused-words-by မွကူးယူေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးပါရန္။

 

Views: 2752

Reply to This

Replies to This Discussion

I think the number 3 answers are wrong. Or am I wrong? :D

 

I think the same way, it should be a) sensitive   b) sensible.    Could be typo error.  Hope admin can correct sooner.

Morning Susie,

 

Sorry for the inconvenience. We have corrected the answers.

 

Thank you!

Dear TNT, sorry for my late reply.

a) correct answer is 'sensitive' because......It is a warning about critizing a (sensitive) man.  Author suggests that man can get angry easily if someone critized him.

b) correct answer is 'sensible'.  'Sensible'  (=make sense)  has a positive meaning.  Author suggests ' it is good to take note of passport number' and you should do it.

 

Did I make it clear enough?  If you are still in doubt, please try to change the answer and translate again.  It will sound a bit odd, especially for sentence (b).

 

best wishes, susie

ကို TNT

 

အထက္က ေျပာျပခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

က်မအျမင္ကေတာ့ အေျဖႏွစ္မ်ိဴးလံုးဟာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွျပီး  စာပိုဒ္တခုလံုးအေနနဲ႕ တျခား၀ါက်ေတြနဲ႕ ဆက္စပ္ျပီးတြဲဖတ္မွ clear-cut answer ရမွာပါ။ ခုေမးခြန္းေပးထားတာက သူ႕တေၾကာင္းတည္း ဆိုေတာ့ (ပိုေကာင္းတဲ့) အေျဖကိုဘဲ ေရြးရမွာပါ။

 

 က်မကေတာ့ အခုထိ  a)sensitive - b)sensibleကို ေရြးဆဲပါ။  ဘာလို႕လဲ ဆုိေတာ့.........

၁) အေပၚက article မွာ စာေၾကာင္းကို ျမန္မာလို ျပန္ထားတဲ့ အဓိပၼါယ္ေၾကာင့္ပါ။ ဒါကလည္း ျမန္မာျပန္သူရဲ့  bias ေၾကာင့္လို႕ ျပန္ေခ်ပမယ္ဆိုရင္ ဒီ (၁) အခ်က္ကို ပယ္လိုက္ပါ။

၂) ကို TNT ေျပာသလို Be careful when you comment on his fashion, he is sensible about it.

ဆိုျပီး စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။ ( သူ႔ဖက္ရွင္ကုိ သြားမေဝဖန္နဲ႔ သူက ဖက္ရွင္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေတာ္ေတာ္ သိတယ္  )  က်မကေတာ့ ဒီစာေၾကာင္းအေပၚမွာ သံသယ ရိွပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေတာ္တဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္ အေ၀ဖန္ခံႏိုင္မွ တိုးတက္တာ မဟုတ္လား။  (သူ သိပ္ေတာ္တယ္၊ သြားမေ၀ဖန္နဲ႕) လို႕ ေျပာမလား ( သူ သိတ္စိတ္ဆတ္တယ္၊ သြားမေ၀ဖန္နဲ႕) လို႕ ေျပာမလား။

၃) ေနာက္တခု ( It is sensitive to keep note of your passport number.)   ( မင္းရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြား လက္မွတ္နံပါတ္ကုိ ေရးခ်ဖုိ႔ဆုိတာ သိပ္အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္ ) ..... keep note of ရဲ့ အဓိပၼါယ္က  note down/ take a note of  တို႕လို လူျမင္သူျမင္ လူၾကားသူၾကားခ်ေရးတယ္လို႕ က်မ မယူဆပါ။  ကိုယ့္ဖာသာ လံုလံုျခံဳျခံဳ ေရးမွတ္ထားမယ္၊သို႕မဟုတ္ mental note အေနနဲ႕ စိတ္ထဲမွာ အလြတ္က်က္ ထားခ်င္ထားမယ္။ အေရးၾကီးတာက document ကိုယ္နဲ႕ တပါတည္း မပါတဲ့အခါမွာ ေရးသြင္းရမဲ့ နံပါတ္ ေမ့မသြားဖို႕ပါ။   ဒါေၾကာင့္မို႕  (It is sensible  to keep note of your passport number. နိုင္ငံကူး လက္မွတ္နံပါတ္ကို မွတ္ထားရင္ ေကာင္းလိမ့္မယ္။) ကို ေရြးခ်ယ္မိတာပါ။ 

 

စကားႏိုင္လုတာ မဟုတ္ပါ။ က်မလည္း မွားေကာင္းမွားႏိုင္ပါတယ္။ ကို TNT နဲ႕ ေဆြးေႏြးရတဲ့အတြက္ ပညာလည္းရပါတယ္။  Native speaker တေယာက္ေယာက္နဲ႕ တိုက္ဆိုင္ၾကည္႕ရင္ ပိုေကာင္းလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။

 

susie


ကို သက္ႏိုင္ထြန္း

နည္းနည္းျပန္ေျဖရွင္းရမယ္ဆိုရင္ (က်ဳိးေၾကာင္းမခုိင္လုံဘဲနဲ႔) ဆိုတဲ့ စကားလံုးက မူရင္းစာေၾကာင္းမွာ မပါလို႕ တမင္ ခ်န္ထားခဲ့တာပါ။   က်မကေတာ့  တေယာက္ေယာက္ comment လုပ္တယ္ဆိုကတည္းက သူ႕အတြက္ က်ိဴးေၾကာင္းခိုင္လံုလို႕ လုပ္တယ္လို႕ ယူဆထားတာပါ။  အရမ္းကာေရာ ေ၀ဖန္တာမ်ိဴးကိုေတာ့ making silly/cheap comment လို႕ တကူးတက သံုးသင့္သလားလို႕ ထင္တာပါ။

 

keep note of ဆိုတာကို ( ကိုယ့္ဖာသာ ေရးခ်တယ္) လို႕ ကိုသက္ႏိုင္ထြန္း ယူဆသလို ဘာသာျပန္ရမလားဆိုတာ က်မ အမွန္တကယ္ မသိပါ။  လက္လွမ္းမီသမ်ွ dictionary ထဲမွာ keep note of ဆိုတာကို ရွာမေတြ႕ေသးပါဘူး။  ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ( စိတ္နဲ႕ျဖစ္ေစ စာနဲ႕ျဖစ္ေစ အမွတ္အသားျပဳသည္ ) ဆိုတဲ့ အဓိပၼါယ္မ်ိဴးနဲ႕ sensible to keep note of passport number သံုးခဲ့ပါတယ္။  အဲဒီလို ေတြးျဖစ္သြားတာကလည္း ကိုယ့္ ပတ္စ္ပို႕နံပါတ္ကို ကိုယ္ မမွတ္မိတတ္တဲ့လူမ်ိဴးထဲမွာ က်မ ပါေနလို႕ပါ။

 

ဒီရက္အတြင္း ခရီးထြက္ရမွာမို႕ တျခားသူမ်ားနဲ႕ ေမးျမန္းၾကည့္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ကိုသက္ႏိုင္ထြန္းရဲ့ ေမးျမန္းေတြ႕ရိွခ်က္နဲ႕ ေနာက္ဆံုးအေျဖကိုဘဲ ေစာင့္ဖတ္ပါေတာ့မယ္...။

 

member အသစ္မို႕ ဒီလို discussion မ်ိဴးမွာ ဗမာလိုေတြ တအားေရးလို႕ သင့္မွသင့္ရဲ့လားမသိပါဘူး။ ေထာက္ျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။

 

Thanks for discussion, susie

 

 

Thank you very much! :)
thz ..
The topic is not used to. It's very useful for me.
Thanks a lot.

thank

 

ေက်းဇူးပါ

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service