ထိေရာက္သည့္ တိုင္ၾကားစာ ေရးပံုေရးနည္း

[Zawgyi]

ေဖာ္ျပပါေဆာင္းပါးတြင္ မေက်နပ္မႈမ်ားကို စာျဖင့္တိုင္ၾကားရာတြင္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ားကို အေလးေပး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။


မွားယြင္းသည့္ တိုင္ၾကားစာ အမ်ိဳးအစား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာတြင္ စာသားအခ်ိဳ႕ကို ထင္ရွားေအာင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထင္ရွားေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ စကားလံုးမ်ားသည္ ဘာေၾကာင့္ မွားယြင္းေနသည္ကို စာ၏ ေအာက္၌ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားကို ဖတ္ၾကည့္ျပီး အေျဖရွာပါ။ ထိုသို႕ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္ မွားေလ့ရွိသည့္ အမွားမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


The Manager
Helpful Trading Co
Smalltown
2 March 2008


Dear Sir,

I am really very disappointed by your shop.

I recently bought a sofa and it just was not right. It was terribly made and a complete waste of money. When I went back to complain, a shop assistant was very rude to me and she said she couldn't deal with the complaint there and then. She said I should write to the manager.
I think that I am entitled to my money back, so what I want is a full refund or if you cannot manage that, a credit note for the full ammount. I also want an apology, plus an explanation of why I was treated so badly.

Thank you for your attention. Sorry to bring this matter up.

Yours sincerely,
A Citizen


သုိ႕ ....


ကၽြန္ေတာ္သည္ လူၾကီးမင္း၏ ဆုိင္ ကို အေတာ္ပင္ စိတ္ပ်က္မိပါသည္။


ကၽြန္ေတာ္ မၾကာေသးမီကပင္ ဆိုဖာ တစ္လံုး၀ယ္လာခဲ့သည္။ ၎သည္ တကယ့္ကုိ အဆင္မေျပပါ။ ထို ဆိုဖာကုိ လုပ္ထားေသာ လက္ရာသည္ အေတာ္ညံ့ဖ်င္းသည့္အတြက္ ပိုက္ဆံမွာ လံုး၀ အလဟႆ ျဖစ္သြားပါသည္။ မေက်နပ္ေၾကာင္းေျပာဖို႕ ျပန္လာေသာအခါ ဆိုင္အကူ၀န္ထမ္းက ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ ေတာ္ေတာ္ ရိုင္းပ် ခဲ့ပါသည္။ သူမက မေက်နပ္မႈနဲ့ ပါတ္သက္ျပီးေတာ့ ခ်က္ခ်င္းမေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါဟု ေျပာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ မန္ေနဂ်ာထံ စာေရးသင့္ေၾကာင္း သူမက ေျပာခဲ့ပါသည္။


ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ပိုက္ဆံ ျပန္ရသင့္တယ္လို႕ ထင္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ပိုက္ဆံအျပည့္ ျပန္အမ္းတာကိုပဲ အလိုရွိပါသည္။ ထိုသို႕ စီစဥ္ေပးဖုိ႕ မျဖစ္ႏိုင္ပါက ၀ယ္ထားတဲ့ ပစၥည္းနဲ႕ တန္ဘိုးတူ ပစၥည္း တစ္ခုခုနဲ႔ လဲလွယ္ခြင့္ ကတ္ျပားကို ရယူလို္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ ေတာင္းပန္မႈ ႏွင့္အတူ အဘယ္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ ဆိုးဆိုးရြားရြား ဆက္ဆံခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကိုလည္း သိလိုပါသည္။


အေလးထားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ေျပာျပရတဲ့အတြက္ေတာ့ စိတ္မေကာင္းပါဘူး ခင္ဗ်ာ


ေလးစားစြာျဖင့္

ျပည္သူတစ္ဦး


အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

 • The Manager : မန္ေနဂ်ာ - စာေရးတဲ့အခါမွာ လူနာမည္တပ္ အျမဲေရးပါ။ လူနာမည္၊ ရာထူးတုိ႕ကို အျမဲေမးပါ ထို႔ေနာက္ ၎တို႕ မည္သူ႕ကို အစီရင္ခံရသည္ကို စံုစမ္းပါ။
 • Disappointed : စိတ္ပ်က္မိပါသည္ - မည္မွ်ပင္ ထုိက္တန္သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပင္းထန္တဲ့ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈကို ေရွာင္ရွားပါ။
 • Shop assistant : ဆိုင္အကူ၀န္ထမ္း - ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ မေက်နပ္ေၾကာင္း တိုင္ၾကားမယ္ ဆိုပါက ထိုထက္ပိုျပီး တိက်ေအာင္ ေဖာ္ျပပါ။ သူတို႕၏ နာမည္ကို စံုစမး္ပါ (သို႔မဟုတ္) ပံုပန္းသဏၰာန္ကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဖာ္ျပပါ။
 • Rude : ရိုင္းပ်သည္ - ေယဘူယ်အားျဖင့္ေတာ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးမေက်နပ္မႈကို တုိင္ၾကားျခင္းမလုပ္တာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က တကယ္ကို ဆိုးဆိုးရြားရြားျပဳမူတာမ်ိဳး ဆုိရင္ေတာ့ တစ္မ်ိဳးေပါ့။ ဥပမာအားျဖင့္ - လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ (သို႕မဟုတ္) လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားသည့္ စကားေျပာဆိုျခင္း။
 • Think : ထင္ပါတယ္ - ဘယ္ေတာ့မွ “ထင္ပါတယ္” မလုပ္ပါနဲ႕။ သင့္ရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာ သိေအာင္လုပ္ပါ။ ျပီးေတာ့မွ ေဖာ္ျပပါ။ လိုအပ္တယ္ဆိုရင္ သင့္ေတာ္တဲ့ ဥပေဒမ်ားကို ကိုးကားပါ။)
 • Manage : တာ၀န္ယူမႈ - ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူကို ျပႆနာ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးေပးရပါမယ္။ ၎အေနျဖင့္ ထိုသို႕ မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက အျခားေပးသြင္းသူကို ေခၚယူႏုိင္ျပီး ကုန္က်စရိတ္ကို မူလ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံလႊာမွ ႏႈတ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း “စားသံုးသူဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္…….. ကို ခံစားခြင့္ရွိပါတယ္” ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကို အသံုးျပဳျပီး အေၾကာင္းအရာေတြကို ေယဘုယ် ျပဳလုိက္ျခင္းက ပို၍ ေကာင္းပါတယ္။
 • ဘာကို အလိုရွိတယ္ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ပါ။ - ဥပမာ - ျပန္အမ္းေငြ၊ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေပးျခင္း (သို႕မဟုတ္) ပစၥည္း အစားထိုးေပးျခင္း စသည္ျဖင့္ပါ။ အျပစ္အနာအဆာရွိေနတဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုအတြက္ ျပန္အမ္းေငြကို အျပည့္အ၀ လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ လုပ္စရာရွိတာကို ျမန္ျမန္ေဆာင္ရြက္ပါ။
 • Amount : ပမာဏ - စာလံုးေပါင္းကို စစ္ပါ (amount ပါ ‘ammount’ မဟုတ္ပါဘူး)။ စာလံုးေတြကို မွားယြင္းေပါင္းမိပါက တိုင္ၾကားစာကို ထိေရာက္မႈ အားနည္းေစပါတယ္။)
 • Want : လိုခ်င္ပါတယ္ - ဘယ္ေလာက္ပဲ လိုခ်င္စိတ္ ျပင္းျပေနပါေစ ေတာင္းပန္တာ (သို႕မဟုတ္) ေျဖရွင္းခ်က္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေတာင္းဆိုပါနဲ႕။ ဘယ္လိုအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္းဆိုတာကို မသိရေပမဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟာ ထိုကဲ့သို႕ ျပဳလုပ္ေပးဖို႕ ခက္ခဲၾကပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္တာကေတာ့ သင့္မေက်နပ္မႈကို ေျဖရွင္းေပးေနသူသည္ မူလပထမက သင့္ျပႆနာကို ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့သူ မဟုတ္လို႕ပါဘဲ။
 • Sorry : စိတ္မေကာင္းပါဘူး - ဘယ္ေတာ့မွ သင့္အတြက္ မေတာင္းပန္ပါနဲ႕။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို မေက်နပ္မႈ တိုင္ၾကားျခင္းသည္ ထို လုပ္ငန္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၎ကို ေစ်းကြက္ သုေတသန လို႕ ေခၚပါတယ္။


အေသးအဖြဲ႕ အခ်က္ကေလး တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း အကယ္၍ သင္သည္ သင့္ရဲ႕ စာအစမွာ “Dear Sir” လိုက လိပ္မူခဲ့ရင္ “Yours faithfully” ျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္သင့္ပါတယ္။ လူအမည္ျဖင့္ လိပ္တပ္ထားေသာ စာ၏ အဆံုး၌သာ “Yours sincerely” ကို အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။


မွန္ကန္သည့္ တိုင္ၾကားစာ အမ်ိဳးအစား


ေအာက္မွာေတာ့ မွန္မွန္ကန္ကန္ေရးထားတဲ့ စာကို ဥပမာအေနနဲ႕ေပးထားပါတယ္။ ၎ကို ဥပမာထားျပီး သင့္ကိုယ္ပိုင္ တိုင္ၾကားစာအျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ထင္ရွားေအာင္ျပထားတဲ့ စာသားေတြအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ကို ေအာက္ဖက္တြင္ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။


Frances Archer
Retail support manager
Helpful Trading Co
Smalltown
2 March 2008

Dear Ms Archer,

I recently bought ...(give a precise description of what you bought, including colour, model and price) in your shop in Smalltown. When I tried to use this item, I discovered that... (say what went wrong and what the product did not do).

I went back to your shop and the shop assistant, Steve Helpful, said that complaints were dealt with by your department. I have... (say what evidence you have got)
I would like you to... (tell them exactly what you want)
I believe I am entitled to this under consumer law.
I look forward to your reply within 14 days and hope this matter can be sorted out quickly.

Yours sincerely,
Jane Doe


သို႕ မစၥ အာခ်ာ

ကၽြန္မသည္ မၾကာေသးမီကပင္ … (ဘာ၀ယ္ခဲ့တယ္ဆိုတကို ေသေသခ်ာခ်ာေဖာ္ျပေပးပါ၊ အေရာင္၊ အမ်ိဳးကြဲအမည္/နံပါတ္ ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းတို႕ အပါ၀င္) ကို စေမာေတာင္းျမိဳ႕နယ္ရွိ အမၾကီးတို႕၏ ဆိုင္တြင္ ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ၎ပစၥည္းကို အသံုးျပဳရန္လုပ္ေသာအခါ … (ဘာအမွားျဖစ္သြားတယ္ ျပီးေတာ့ ပစၥည္းက ဘာမလုပ္ဘူးလဲဆုိတာကို ေျပာပါ) ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ကၽြန္မ ဆိုင္ကို ျပန္သြားခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ဆိုင္အကူ၀န္ထမ္း စတိဗ္ ဟတ္ဖူး က မေက်နပ္မႈ အတြက္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို အမၾကီးတို႕၏ ဌာနက ကိုင္တြယ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မမွာ … (သင့္တြင္ မည္သည့္အေထာက္အထား ရရွိထားသည္ကို ေျပာပါ။) ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မသည္ … (သူတို႕ကို ဘာလိုခ်င္တယ္ဆိုတာ အတိအက်ေျပာပါ) ရယူလိုပါသည္။ ဒီစားသံုးသူဥပေဒ အရ ကၽြန္မအေနျဖင့္ ၎ကို ရပိုင္ခြင့္ရွိတယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါသည္။

အစ္မထံမွ အေၾကာင္းျပန္ခ်က္ကို ၁၄ ရက္အတြင္း ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါမည္။ ဤကိစၥကို ျမန္ျမန္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ဂ်ိန္းဒိုးအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

 • Dear Ms Archer : သို႕ မစၥအာခ်ာ - အကယ္၍ သင္စာေရးသားေနသူသည္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေနပါက Mrs. (အိမ္ေထာင္သည္) လား၊ Miss (အိမ္ေထာင္မျပဳရေသးသူ) လား (သို႕) Ms လား ဆိုတာကို သိေအာင္လုပ္ပါ။ မသိပါက Ms. ကို အသံုးျပဳတာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။
 • I have : ကၽြန္မမွာ…….ရွိသည္ - ေငြလက္ခံရရွိေၾကာင္း ေျပစာသည္ အသံုး၀င္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ဆိုင္က ပစၥည္း တစ္ခုခု ၀ယ္ခဲ့ေၾကာင္းကို တျခားနည္းျဖင့္ ၀ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္ပါက ၎ကို မလိုအပ္ပါ။ ဥပမာ - အေၾကြး၀ယ္ကတ္ျပား၊ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ ေျပစာ။ ကုန္ပစၥည္းသည္ ေၾကာ္ျငာသလို မဟုတ္ေၾကာင္း တိုင္ၾကားတာဆုိရင္ေတာ့ ၎ ပစၥည္းအေၾကာင္း သရုပ္ေဖာ္ေရးသားခ်က္ မိတၲဴတစ္ေစာင္ လိုအပ္ပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႕ကုိေတာ့ မူရင္း သက္ေသကို မေပးလိုက္ပါႏွင့္။ မူရင္းကို လံုျခံဳေအာင္ သိမ္းထားျပီး မိတၱဴကို ေဆာင္ထားပါ။
 • I would like you to : ကၽြန္မအေနျဖင့္ သင့္ကို ….. ေစလိုပါသည္။ - သင့္အေနျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ရင္ - အျပစ္ရွိတဲ့ ပစၥည္းကို ပစ္ပယ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့အျပင္ အမ္းေငြအျပည့္ပါ ျပန္ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ သင့္အေနျဖင့္ အနာရွိတဲ့ ပစၥည္းကို ျပန္ျပင္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) အစားထိုးျခင္း ခံရပါလိမ့္မယ္။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ဒီေျဖရွင္းမႈေတြက အဆင္မေျပဘူးဆို ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျပန္အမ္းေငြကို ရခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ကုန္ပစၥည္းရဲ႕ ယုိယြင္းပ်က္စီးမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • I believe I am entitled : ကၽြန္မသည္ …. ခံစားခြင့္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည့္ပါသည္။ - တိက်ေသာ ဥပေဒသကို အေသအခ်ာမသိပါက သင့္အေနျဖင့္ သင့္ဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို သိရွိေၾကာင္း အရိပ္အျမြက္ေျပာျပီး ၎တို႕မွ သင့္ေတာ္ေသာ တံု႕ျပန္မႈကို မျပဳလုပ္ပါက ၎ ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျခင္းက ပိုမိုေကာင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • Reply within 14 days : ၁၄ရက္ အတြင္း အေၾကာင္းျပန္ပါ။ - သူတုိ႕ကို ေနာက္ဆံုးရက္ သတ္မွတ္ေပးလိုက္ပါ။ (၁၄) ရက္က အသင့္ေတာ္ဆံုးပါပဲ။ သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္အတြင္း အေၾကာင္းျပန္ျခင္းမရွိပါက ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ထိုေနာက္ဆံုးရက္ကို သင့္ေန႕စဥ္မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ ေရးမွတ္ထားပါ။
 • Jane Doe : ဂ်ိန္းဒိုး - သင့္ရဲ႕လံုျခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္စရာမရွိဘူးဆိုရင္ သင့္နာမည္ အျပည့္အစံုႏွင့္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္တို႕ကို ေပးလိုက္ပါ။ အခ်င္းခ်င္း ပထမ နာမည္နဲ႕ ေခၚေခၚေျပာေျပာ ေစာေစာလုပ္ႏုိင္ေလ သင့္တိုင္ၾကားခ်က္လည္း ေစာေစာေျဖရွင္းျပီး ျဖစ္ပါမယ္။ အရာရာကိုလည္း ပိုျပီး အားရေက်နပ္ဖြယ္ ျဖစ္ေစပါတယ္။


bbc.co.uk မွ The wrong and right kind of letter ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဒီေနရာမွာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။


LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons

 


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

[Unicode]

ဖော်ပြပါဆောင်းပါးတွင် မကျေနပ်မှုများကို စာဖြင့်တိုင်ကြားရာတွင် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို အလေးပေး ဖော်ပြထားပါတယ်။


မှားယွင်းသည့် တိုင်ကြားစာ အမျိုးအစား


အောက်ဖော်ပြပါစာတွင် စာသားအချို့ကို ထင်ရှားအောင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ထင်ရှားအောင် ပြုလုပ်ထားသည့် စကားလုံးများသည် ဘာကြောင့် မှားယွင်းနေသည်ကို စာ၏ အောက်၌ ဖော်ပြထားသည်များကို ဖတ်ကြည့်ပြီး အဖြေရှာပါ။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သင်သည် မှားလေ့ရှိသည့် အမှားများကို ရှောင်ရှားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။


The Manager
Helpful Trading Co
Smalltown
2 March 2008


Dear Sir,

I am really very disappointed by your shop.

I recently bought a sofa and it just was not right. It was terribly made and a complete waste of money. When I went back to complain, a shop assistant was very rude to me and she said she couldn't deal with the complaint there and then. She said I should write to the manager.
I think that I am entitled to my money back, so what I want is a full refund or if you cannot manage that, a credit note for the full ammount. I also want an apology, plus an explanation of why I was treated so badly.

Thank you for your attention. Sorry to bring this matter up.

Yours sincerely,
A Citizen


သို့ ....


ကျွန်တော်သည် လူကြီးမင်း၏ ဆိုင် ကို အတော်ပင် စိတ်ပျက်မိပါသည်။


ကျွန်တော် မကြာသေးမီကပင် ဆိုဖာ တစ်လုံးဝယ်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် တကယ့်ကို အဆင်မပြေပါ။ ထို ဆိုဖာကို လုပ်ထားသော လက်ရာသည် အတော်ညံ့ဖျင်းသည့်အတွက် ပိုက်ဆံမှာ လုံး၀ အလဟဿ ဖြစ်သွားပါသည်။ မကျေနပ်ကြောင်းပြောဖို့ ပြန်လာသောအခါ ဆိုင်အကူဝန်ထမ်းက ကျွန်တော့်အပေါ် တော်တော် ရိုင်းပျ ခဲ့ပါသည်။ သူမက မကျေနပ်မှုနဲ့ ပါတ်သက်ပြီးတော့ ချက်ချင်းမဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါဟု ပြောပါသည်။ ကျွန်တော့် အနေဖြင့် မန်နေဂျာထံ စာရေးသင့်ကြောင်း သူမက ပြောခဲ့ပါသည်။


ကျွန်တော် ကတော့ ကျွန်တော့်ပိုက်ဆံ ပြန်ရသင့်တယ်လို့ ထင်ပါသည်။ ထို့ကြောင် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ပိုက်ဆံအပြည့် ပြန်အမ်းတာကိုပဲ အလိုရှိပါသည်။ ထိုသို့ စီစဉ်ပေးဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါက ဝယ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ တန်ဘိုးတူ ပစ္စည်း တစ်ခုခုနဲ့ လဲလှယ်ခွင့် ကတ်ပြားကို ရယူလိုပါသည်။ ထို့အပြင် တောင်းပန်မှု နှင့်အတူ အဘယ်ကြောင့် ကျွန်တော့်အပေါ် ဆိုးဆိုးရွားရွား ဆက်ဆံခဲ့ရသည့် အကြောင်းရင်းကိုလည်း သိလိုပါသည်။


အလေးထားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို ပြောပြရတဲ့အတွက်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး ခင်ဗျာ


လေးစားစွာဖြင့်
ပြည်သူတစ်ဦး


အကြံပြုချက်များ

The Manager : မန်နေဂျာ - စာရေးတဲ့အခါမှာ လူနာမည်တပ် အမြဲရေးပါ။ လူနာမည်၊ ရာထူးတို့ကို အမြဲမေးပါ ထို့နောက် ၎င်းတို့ မည်သူ့ကို အစီရင်ခံရသည်ကို စုံစမ်းပါ။
Disappointed : စိတ်ပျက်မိပါသည် - မည်မျှပင် ထိုက်တန်သည်ဖြစ်သော်လည်း ပြင်းထန်တဲ့ ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုကို ရှောင်ရှားပါ။
Shop assistant : ဆိုင်အကူဝန်ထမ်း - ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ယောက်နှင့် ပါတ်သက်၍ မကျေနပ်ကြောင်း တိုင်ကြားမယ် ဆိုပါက ထိုထက်ပိုပြီး တိကျအောင် ဖော်ပြပါ။ သူတို့၏ နာမည်ကို စုံစမ်းပါ (သို့မဟုတ်) ပုံပန်းသဏ္ဏာန်ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖော်ပြပါ။
Rude : ရိုင်းပျသည် - ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမကျေနပ်မှုကို တိုင်ကြားခြင်းမလုပ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က တကယ်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွားပြုမူတာမျိုး ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ ဥပမာအားဖြင့် - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ (သို့မဟုတ်) လူမျိုးရေးခွဲခြားသည့် စကားပြောဆိုခြင်း။
Think : ထင်ပါတယ် - ဘယ်တော့မှ “ထင်ပါတယ်” မလုပ်ပါနဲ့။ သင့်ရဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ သိအောင်လုပ်ပါ။ ပြီးတော့မှ ဖော်ပြပါ။ လိုအပ်တယ်ဆိုရင် သင့်တော်တဲ့ ဥပဒေများကို ကိုးကားပါ။)
Manage : တာဝန်ယူမှု - ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူကို ပြဿနာ ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် အခွင့်အရေးပေးရပါမယ်။ ၎င်းအနေဖြင့် ထိုသို့ မပြုလုပ်နိုင်ပါက အခြားပေးသွင်းသူကို ခေါ်ယူနိုင်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကို မူလ ကျသင့်ငွေ တောင်းခံလွှာမှ နှုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း “စားသုံးသူဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ကျွန်တော့်အနေဖြင့်…….. ကို ခံစားခွင့်ရှိပါတယ်” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို အသုံးပြုပြီး အကြောင်းအရာတွေကို ယေဘုယျ ပြုလိုက်ခြင်းက ပို၍ ကောင်းပါတယ်။
ဘာကို အလိုရှိတယ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ - ဥပမာ - ပြန်အမ်းငွေ၊ ပြန်လည် ပြုပြင်ပေးခြင်း (သို့မဟုတ်) ပစ္စည်း အစားထိုးပေးခြင်း စသည်ဖြင့်ပါ။ အပြစ်အနာအဆာရှိနေတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် ပြန်အမ်းငွေကို အပြည့်အ၀ လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်စရာရှိတာကို မြန်မြန်ဆောင်ရွက်ပါ။
Amount : ပမာဏ - စာလုံးပေါင်းကို စစ်ပါ (amount ပါ ‘ammount’ မဟုတ်ပါဘူး)။ စာလုံးတွေကို မှားယွင်းပေါင်းမိပါက တိုင်ကြားစာကို ထိရောက်မှု အားနည်းစေပါတယ်။)
Want : လိုချင်ပါတယ် - ဘယ်လောက်ပဲ လိုချင်စိတ် ပြင်းပြနေပါစေ တောင်းပန်တာ (သို့မဟုတ်) ဖြေရှင်းချက်ကို ဘယ်တော့မှ မတောင်းဆိုပါနဲ့။ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်လည်းဆိုတာကို မသိရပေမဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဟာ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ပေးဖို့ ခက်ခဲကြပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ သင့်မကျေနပ်မှုကို ဖြေရှင်းပေးနေသူသည် မူလပထမက သင့်ပြဿနာကို ဖြစ်စေခဲ့တဲ့သူ မဟုတ်လို့ပါဘဲ။
Sorry : စိတ်မကောင်းပါဘူး - ဘယ်တော့မှ သင့်အတွက် မတောင်းပန်ပါနဲ့။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို မကျေနပ်မှု တိုင်ကြားခြင်းသည် ထို လုပ်ငန်းအတွက် ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို ဈေးကွက် သုတေသန လို့ ခေါ်ပါတယ်။

အသေးအဖွဲ့ အချက်ကလေး တစ်ခု ဖြစ်သော်လည်း အကယ်၍ သင်သည် သင့်ရဲ့ စာအစမှာ “Dear Sir” လိုက လိပ်မူခဲ့ရင် “Yours faithfully” ဖြင့် နိဂုံးချုပ်သင့်ပါတယ်။ လူအမည်ဖြင့် လိပ်တပ်ထားသော စာ၏ အဆုံး၌သာ “Yours sincerely” ကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်။


မှန်ကန်သည့် တိုင်ကြားစာ အမျိုးအစား


အောက်မှာတော့ မှန်မှန်ကန်ကန်ရေးထားတဲ့ စာကို ဥပမာအနေနဲ့ပေးထားပါတယ်။ ၎င်းကို ဥပမာထားပြီး သင့်ကိုယ်ပိုင် တိုင်ကြားစာအဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထင်ရှားအောင်ပြထားတဲ့ စာသားတွေအတွက် ဖြေရှင်းချက်ကို အောက်ဖက်တွင် တွေ့နိုင်ပါတယ်။


Frances Archer
Retail support manager
Helpful Trading Co
Smalltown
2 March 2008

Dear Ms Archer,

I recently bought ...(give a precise description of what you bought, including colour, model and price) in your shop in Smalltown. When I tried to use this item, I discovered that... (say what went wrong and what the product did not do).

I went back to your shop and the shop assistant, Steve Helpful, said that complaints were dealt with by your department. I have... (say what evidence you have got)
I would like you to... (tell them exactly what you want)
I believe I am entitled to this under consumer law.
I look forward to your reply within 14 days and hope this matter can be sorted out quickly.

Yours sincerely,
Jane Doe


သို့ မစ္စ အာချာ

ကျွန်မသည် မကြာသေးမီကပင် … (ဘာဝယ်ခဲ့တယ်ဆိုတကို သေသေချာချာဖော်ပြပေးပါ၊ အရောင်၊ အမျိုးကွဲအမည်/နံပါတ် နှင့် ဈေးနှုန်းတို့ အပါဝင်) ကို စမောတောင်းမြို့နယ်ရှိ အမကြီးတို့၏ ဆိုင်တွင် ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။ ၎င်းပစ္စည်းကို အသုံးပြုရန်လုပ်သောအခါ … (ဘာအမှားဖြစ်သွားတယ် ပြီးတော့ ပစ္စည်းက ဘာမလုပ်ဘူးလဲဆိုတာကို ပြောပါ) ဖြစ်နေတာ တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျွန်မ ဆိုင်ကို ပြန်သွားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဆိုင်အကူဝန်ထမ်း စတိဗ် ဟတ်ဖူး က မကျေနပ်မှု အတွက် တိုင်ကြားမှုများကို အမကြီးတို့၏ ဌာနက ကိုင်တွယ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျွန်မမှာ … (သင့်တွင် မည်သည့်အထောက်အထား ရရှိထားသည်ကို ပြောပါ။) ရှိပါတယ်။ ကျွန်မသည် … (သူတို့ကို ဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာ အတိအကျပြောပါ) ရယူလိုပါသည်။ ဒီစားသုံးသူဥပဒေ အရ ကျွန်မအနေဖြင့် ၎င်းကို ရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ပါသည်။

အစ်မထံမှ အကြောင်းပြန်ချက်ကို ၁၄ ရက်အတွင်း စောင့်မျှော်နေပါမည်။ ဤကိစ္စကို မြန်မြန်ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။

လေးစားစွာဖြင့်
ဂျိန်းဒိုး

အကြံပြုချက်များ

Dear Ms Archer : သို့ မစ္စအာချာ - အကယ်၍ သင်စာရေးသားနေသူသည် အမျိုးသမီးဖြစ်နေပါက Mrs. (အိမ်ထောင်သည်) လား၊ Miss (အိမ်ထောင်မပြုရသေးသူ) လား (သို့) Ms လား ဆိုတာကို သိအောင်လုပ်ပါ။ မသိပါက Ms. ကို အသုံးပြုတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
I have : ကျွန်မမှာ…….ရှိသည် - ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း ပြေစာသည် အသုံးဝင်ပါတယ်။ သို့သော် ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုင်က ပစ္စည်း တစ်ခုခု ဝယ်ခဲ့ကြောင်းကို တခြားနည်းဖြင့် ဝယ်ခဲ့ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ပါက ၎င်းကို မလိုအပ်ပါ။ ဥပမာ - အကြွေးဝယ်ကတ်ပြား၊ အကြွေးဝယ်ကတ် ပြေစာ။ ကုန်ပစ္စည်းသည် ကြော်ငြာသလို မဟုတ်ကြောင်း တိုင်ကြားတာဆိုရင်တော့ ၎င်း ပစ္စည်းအကြောင်း သရုပ်ဖော်ရေးသားချက် မိတ္တူတစ်စောင် လိုအပ်ပါမယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကိုတော့ မူရင်း သက်သေကို မပေးလိုက်ပါနှင့်။ မူရင်းကို လုံခြုံအောင် သိမ်းထားပြီး မိတ္တူကို ဆောင်ထားပါ။
I would like you to : ကျွန်မအနေဖြင့် သင့်ကို ….. စေလိုပါသည်။ - သင့်အနေဖြင့် လျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်ရင် - အပြစ်ရှိတဲ့ ပစ္စည်းကို ပစ်ပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အပြင် အမ်းငွေအပြည့်ပါ ပြန်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် သင့်အနေဖြင့် အနာရှိတဲ့ ပစ္စည်းကို ပြန်ပြင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အစားထိုးခြင်း ခံရပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဒီဖြေရှင်းမှုတွေက အဆင်မပြေဘူးဆို ဈေးနှုန်းလျော့ချခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြန်အမ်းငွေကို ရခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
I believe I am entitled : ကျွန်မသည် …. ခံစားခွင့်ရှိသည်ဟု ယုံကြည့်ပါသည်။ - တိကျသော ဥပဒေသကို အသေအချာမသိပါက သင့်အနေဖြင့် သင့်ဥပဒေဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးကို သိရှိကြောင်း အရိပ်အမြွက်ပြောပြီး ၎င်းတို့မှ သင့်တော်သော တုံ့ပြန်မှုကို မပြုလုပ်ပါက ၎င်း ဥပဒေအတိုင်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောခြင်းက ပိုမိုကောင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Reply within 14 days : ၁၄ရက် အတွင်း အကြောင်းပြန်ပါ။ - သူတို့ကို နောက်ဆုံးရက် သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါ။ (၁၄) ရက်က အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။ သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်အတွင်း အကြောင်းပြန်ခြင်းမရှိပါက ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ထိုနောက်ဆုံးရက်ကို သင့်နေ့စဉ်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် ရေးမှတ်ထားပါ။
Jane Doe : ဂျိန်းဒိုး - သင့်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးဆိုရင် သင့်နာမည် အပြည့်အစုံနှင့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တို့ကို ပေးလိုက်ပါ။ အချင်းချင်း ပထမ နာမည်နဲ့ ခေါ်ခေါ်ပြောပြော စောစောလုပ်နိုင်လေ သင့်တိုင်ကြားချက်လည်း စောစောဖြေရှင်းပြီး ဖြစ်ပါမယ်။ အရာရာကိုလည်း ပိုပြီး အားရကျေနပ်ဖွယ် ဖြစ်စေပါတယ်။

bbc.co.uk မှ The wrong and right kind of letter ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

မူရင်းဆောင်းပါးကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။

Views: 3203

Reply to This

Replies to This Discussion

အခုလုိတင္​ျပ​ေပးတဲ့အတြက္​​ေက်းဇူးတင္​ပါတယ္​
ဒီ Myanmar network net မွာအသင္​း၀င္​ တစ္​ဦးျဖစ္​လာၿပီး ဗဟုသုတ ဆံုတဲ့ အဂၤလိပ္​သင္​ခန္​းစာ​ေတြကို ​ေလ့လာဆည္​းပူး​ေလ့လာဆည္​းပူးႏိုင္​တဲ့ အတြက္​ အထူး​ေက်းဇူးတင္​ရိွပါတယ္​။

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service