အဂၤလိပ္စာေရးနည္းအျဖာျဖာ အပိုင္း-၂ (CV/ British style)

အဂၤလိပ္စာေရးနည္းအျဖာျဖာ အပိုင္း-၂ (CV/ British style)

လုုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကမည့္သူမ်ားအားလံုးသည္ Curriculum Vitae ကိုမျဖစ္မေနေရးၾကရပါမည္။ CV ဆိုသည္မွာမိမိ၏ ပညာေရးေနာက္ခံ၊ လုပ္ငန္းေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလက္ရွိေလွ်ာက္ထားမည့္ ေနရာ၊ ရာထူးအတြက္ ေဝေဝဆာဆာတင္ျပေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိ CV အေပၚတြင္ မူတည္၍ လုပ္ငန္းရွင္၏ အာ႐ုံကိုဖမ္းစား ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ပါ၍ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ဝင္ၾကမည့္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သလိုအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ ေဝမွ်လိုက္ပါသည္။

Name Pamela Janet Mason
Address 29 Greenlands Avenue, London, SW3 6RF
Telephone 01924786512 Mobile 07799238182
e-mail pam_mason@scapenet.com

Objective To find a role in a film or TV production company that will enable me to acquire and develop the skills required for a career in film or television.

Profile An outgoing and articulate graduate with wok experience in both television and teaching.

Education and qualifications
2009- MA in Media Studies, Bristol University. Expected 2010
2005 – 2009 BA in Media Studies, with French (2:1) Bristol University
1997 – 2004 Beacon School, London
3 A levels: Drama (A); French (A); German (B)
5 AS levels 9 GCSEs
Work experience
October 2007 – June 2008: Language assistant in secondary school in France.Taught English to large classes and small groups.Ran a film club and a holiday dance and drama club.Assisted with school drama productions.
September 2004 – August 2005: Production assistant at Oordman and Associates Filmmakers, London N16. Performed office and on-set duties.
June – September 2004: Tutor for Jacaranda Drama Workshops. Led groups of teenagers of different backgrounds in dance and drama activities.
July – August 2003: host at Adventure Camping holiday campsite in France. Led the children's club for 4-10 year olds and perform various practical duties on the campsite.

Skill
Languages: French – near native speaker fluency (CEF C1); German (B2)
Good keyboard skills. Familiarity with Word, Excel and film editing packages.

Interests
Drama, both acting and directing; singing (was member of university choral society).Regular volunteer at a local center for the homeless.

References– attached

CV မေရးသားမီမိမိေလွ်ာက္ထားေသာေနရာ၊ ရာထူးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ။ တိုတိုႏွင့္ လိုရင္းကိုသာေရးသားေဖာ္ျပပါ၊ ျဖစ္ႏိုင္လ်င္ ၂ မ်က္ႏွာထက္ မပိုပါေစႏွင့္။ ပကတိအေျခအေန ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာတင္ျပပါ။ ဖတ္႐ႈရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္ အေရးအသားပိုင္းသာမကစာပိုဒ္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ “အကၡရာအႀကီး၊ စာလံုးအမည္း၊ စာသားမ်ားျခားထားျခင္း၊ မ်ဥ္းသားျခင္းမ်ား” ကိုလိုအပ္သလိုအသံုးျပဳေပးပါ။ စာလံုး font မ်ားကို“Times New Roman, Arial, Berdana”မ်ားကိုသာအသံုးမ်ားၿပီးစာလံုးဆိုဒ္ကိုအနည္းဆံုး“10” ျဖင့္ ေရးသားပါ။
ပထမဦးဆံုးမိမိ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုေဖာ္ျပေပးရပါမည္။ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုေရးသားရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုခ်န္လွပ္ထားခဲ့ ႏိုင္ပါသည္။ အသက္၊ က်ား/မ၊ ႏိုင္ငံသား၊ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ အိမ္ေထာင္ ရွိ/ မရွိစသည္မ်ားကိုခ်န္လွပ္ထား ႏိုင္ပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ Profile ႏွင့္ Objective တို႔ကိုေဖာ္ျပေလ့ မရွိပါ၊ သို႔ရာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္ကမိမိအေၾကာင္းသိႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပ ေပးရန္လိုပါသည္။
ပညာအရည္အခ်င္းကိုေရးသားရာတြင္ မိမိ၏ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမွ စတင္ကာေဖာ္ျပ ရပါမည္။ ေက်ာင္းတက္စဥ္ ရရွိခဲ့ေသာထူးခၽြန္ဆုမ်ားရွိပါကထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးပါ။ မူလတန္းအဆင့္ ပညာေရးအေၾကာင္းကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ မလိုအပ္ပါ။ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာအလုပ္မ်ားအတြက္ ပညာအရည္အခ်င္းေဖာ္ျပခ်က္ကို British ပံုစံႏွင့္ ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ (ဥပမာ - 9 GCSEs)
လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳကိုေဖာ္ျပရာတြင္လည္းေနာက္ဆံုးအေျခအေနမွသာစတင္ ေရးသားရပါမည္။ သို႔မွသာလက္ရွိေလွ်ာက္ထားေသာအလုပ္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးလုပ္ခဲ့ေသာ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ေနဆဲအလုပ္ မည္မွ် ဆက္စပ္သည္ကိုလုပ္ငန္းရွင္ကသိရွိ ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳတြင္ တာဝန္၊ ဝတၱရား (Duties & Responsibility) မ်ားကိုလည္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ႏိုင္ပါသည္။
အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာကိုေရးသားေသာအခါ မိမိတတ္ကၽြမ္းေသာပညာရပ္မ်ား၊ ၎ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာစာေမးပြဲမ်ားကိုပါ ျပည့္ျပည့္စံုစံုထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးပါ။
မိမိစိတ္ဝင္စားသည့္ အေၾကာင္းအရာကိုတင္ျပျခင္းသည္ မိမိ၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုတစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းေဖာ္ျပရာေရာက္သည့္ အတြက္ တိုတိုႏွင့္ လိုရင္းကိုသာေဖာ္ျပေပးပါ။ အထူးသျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈဆိုင္ရာ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုဦးစားေပးေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ မေရရာမျပတ္သားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား (ဥပမာ-ခရီးသြားျခင္း) စသည္မ်ားကိုမေဖာ္ျပသင့္ပါ။
ရည္ညႊန္းခ်က္ကိုေဖာ္ျပရာတြင္ မိမိေပးပို႔လိုေသာသူ၏ အမည္၊ ရာထူး၊ လိပ္စာမ်ားကိုထည့္သြင္းေရးသားႏိုင္ပါသည္။
လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ၾကမည့္ သူမ်ားအားလံုးအတြက္ လိုအပ္သလိုအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ ေရးသားလုိက္ပါသည္။

ေအာင္ကိုဦး (UMK)
Phone: (95) 9 421752568
Email: siraungkou.umk@gmail.com
Facebook:http://www.facebook.com/aungkou
Website: www.siraungkou-umk.webs.com

Views: 658

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service