[ Zawgyi ]


ထိေရာက္ေသာ CV (The Successful CV)

ေအာင္ျမင္ေသာ CV တစ္ေစာင္သည္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားျခင္းႏွင့္ စီစဥ္ျခင္းတို႔မွ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ရလဒ္ျဖစ္ပါ တယ္။ အလုပ္ရွင္တစ္ဦးဟာ အလုပ္အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳ စြမ္းရည္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းမ်ားရွိတဲ့ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာရွင္ကို ရွာေဖြေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ရသြားတဲ့ သူဟာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြအားလံုးကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အျပင္ ၄င္းတို႔ကို ဆဲြေဆာင္မႈအရွိဆံုးေသာ နည္းနဲ႔ တင္ျပႏိုင္ခဲ႔လို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုလုပ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုယ္ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ငါဟာ အရင္က ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ?။ သင့္ေတာ္တဲ့ အခြင့္အေရးသာရမယ္ဆိုရင္ ငါ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲ?။ ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကိုပဲေပါ့။

ျပင္ဆင္ျခင္း (Preparation)

CV တစ္ခုကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နယ္ပယ္ေလးခုကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။

 • အေတြ႕အႀကံဳ (Experience)
 • ၀ါသနာမ်ား (Interests)
 • ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား (Skills)
 • ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းမ်ား(Personal Qualities) 


ဒီလိုလုပ္ႏိုင္ဖို႔ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ရရွိလာမဲ့ ရလာဒ္ကေတာ့ တစ္ခုတည္းေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ပါ။ ဘယ္ခ်ဥ္းကပ္နည္းကိုပဲသံုးသံုး သင့္ရဲ႕စိတ္ကူးေတြကို မွတ္စုအျဖစ္ေျပာင္းေရးတဲ့အခါမွာ အေသးစိတ္ဖို႔ မေမ့ပါႏွင့္။ သင့္အေနနဲ႔ အလုပ္နဲ႔မဆီေလ်ာ္ဘူးလို႔ ထင္ထားတဲ့ အခ်က္ေတြကိုေတာင္မွ ထည့္ေရးျဖစ္ေအာင္ေရးပါ။

ဒါ့အျပင္ သင့္ရဲ႕ စာရင္းေတြ၊ မွတ္စုေတြကို ကိုယ့္အနီးအနားမွာ ျမင္သာေအာင္ ဖြင့္ထားပါ။ ၄င္းတို႔ကို မၾကာခဏ ျပန္ျပန္ၾကည့္ရင္းနဲ႔ ဘယ္အခ်က္မွ ေမ႔မက်န္ခဲ့ဘူးဆို တာကို ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ ဒီလိုျပင္ဆင္မႈအဆင့္က ဦးေႏွာက္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားေအာင္ လုပ္ခိုင္းျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ျခင္းနဲ႔ စီစဥ္ျခင္းတို႔က ေနာက္ကလိုက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

အေတြ႕အႀကံဳမ်ား(experience)

ေလွ်ာက္လႊာရွင္အမ်ားစုက သူတို႔ရဲ႕ CV ေတြကို အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ စရတာလြယ္တယ္လို႔ ယူဆထား ၾကပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင္လဲဆိုေတာ့ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏိုင္လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ဘ၀ကို အဆင့္ဆင့္ ပိုင္းျခားၿပီး စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။ ဒီအဆင့္ေတြဟာ ဘာေတြလဲဆိုတာကေတာ့ သင့္အေပၚမွာပဲ မူတည္ပါ တယ္။ အဆင့္ေတြရဲ႕ ပိုင္းျခားမႈေတြကို အလုပ္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ သင့္ဘ၀ရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ား (ဥပမာ-အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ သားသမီးရရွိျခင္း၊ အိမ္၀ယ္ျခင္း)နဲ႔ ခဲြျခားႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳမွတ္စုေတြမွာပါ၀င္သင့္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ-့

 • ပညာေရး (education)
 • ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား (professional training)
 • အလုပ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ကာလမ်ား (periods of employment) (ဒီထဲမွာ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ေတြ၊ ၾကာၾကာမခံခဲ့တဲ့အလုပ္ေတြ၊ မည္မည္ရရအလုပ္ေတြ အားလံုးပါ၀င္ပါတယ္။)
 • လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္မ်ိဳးတည္းအေပၚ အာ႐ံုစိုက္ခဲ့ရတဲ့ သင့္ဘ၀မွာ အက်ံဳး၀င္ခဲ့တဲ့ တျခားအခ်ိန္ ကာလမ်ား (other extended periods in which your life focused on a particular activity)
 • လုပ္ခဲ့ဖူးေသာ လုပ္အားေပးအလုပ္မ်ား (any volunteer work you have done) တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

၀ါသနာမ်ား (interests)

အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာျပင္ဆင္တဲ့အခါမွာ ဘာ့ေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္၀ါသနာေတြကို ထည့္စဥ္းစားရပါ လိမ့္-ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို သင့္အေနနဲ႔ ေမးေကာင္းေမးႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ၀ါသနာဆိုတာ သင္အလုပ္ အားတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ လုပ္တဲ့အရာေတြပဲ မဟုတ္ပါလား? ၀ါသနာေတြကို ေအာက္ေဖၚျပပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင္႔ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ ျပင္ဆင္တဲ႔အခါမွာ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၀ါသနာေတြဟာ_
သင့္ရဲ႕ ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္ကို ပံုေဖာ္ျပတဲ့ နည္းလမ္းေတြထဲက တစ္ခုပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ သင့္ပင္ကိုယ္ စ႐ိုက္ဆိုတာကလည္း အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာအတြက္ အလြန္ဆီေလ်ာ္လွပါတယ္။
လတ္တေလာ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အသံုးမျပဳရတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပေနပါတယ္။
တစ္စံုတစ္ရာေသာအလုပ္မ်ိဳးကိုမွ သင္ဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားေနရတာလဲဆိုတဲ့အခ်က္ကို လည္း ဆက္စပ္ျပေနပါတယ္။
အရင္က သင္ မစဥ္းစားခဲ့ဖူးေသာ အလုပ္ေတြကိုလည္း ညႊန္ျပေနတတ္ပါတယ္။

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား (Skills)

သင့္ရဲ႕ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကို စီတန္းေရးခ်တဲ့အခါမွာ အရင္အေတြ႕အႀကံဳေတြကို စဥ္းစားၿပီး ထုတ္ ထားတဲ့ မွတ္စုေလးေတြက အေထာက္အကူေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ဘ၀ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို စဥ္းစားရင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးၾကည့္ပါ။
ငါ့မွာ ရွိၿပီးသား ကၽြမ္းက်င္မႈေတြထဲက ဘယ္တစ္ခုကို ဒီေနရာမွာ အသံုးျပဳခဲ့တာလဲ?။
ဘယ္ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကို တိုးတက္ေအာင္ (သို႔) ခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သလဲ?။
ဘယ္ကၽြမ္းက်င္မႈ အသစ္ေတြကို သင္ယူခဲ့သလဲ?။

ထို႔အျပင္ သင့္ရဲ႕ အားလပ္ခ်ိန္မွာ လုပ္တဲ့ ၀ါသနာေတြကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဒါေတြကလည္း အလုပ္ေလွ်ာက္ျခင္းနဲ႔ ဆီေလ်ာ္ၿပီး အသံုး၀င္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈစာရင္းထဲမွာ အသက္ေမြးမႈပညာ၊ အလုပ္အကိုင္ေတြနဲ႔ပဲ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈ မ်ားသာမက မိမိရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုပါ ထည့္ေရးဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။

ဥပမာ-

 • ပဲြမ်ားစီစဥ္ျခင္း (organizing events)
 • ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္း (training staff)
 • လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း (interviewing)
 • အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးျခင္း (giving advice)
 • အစည္းအေ၀းမ်ား၌ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း (chairing meetings)
 • တင္ဆက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း (making presentations)
 • ႀကီးၾကပ္ျခင္း (supervising)
 • ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းေပးျခင္း (trouble - shooting)
 • လူစုလူေ၀းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း (meeting the public)

ဒီလို စာရင္းျပဳစုေနတဲ့အခါမွာ ကိုယ္ေရးခ်လိုက္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြဟာ ဆီေလ်ာ္မႈရွိရဲ႕လားဆိုတာ ကို ေတြးၿပီး သိပ္စိတ္ပူမေနပါနဲ႔။ ရွိသမွ် အကုန္သာခ်ေရးပါ။
ေရးလို႔ၿပီးၿပီဆိုေတာ့မွ စာရင္းကို ျပန္စစ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ္ေရးထားတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြဟာ သီးျခား ကၽြမ္းက်င္မႈတစ္ခုစီလား (သို႔)သီးျခားခဲြထုတ္ပစ္သင့္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈအစုလားဆိုတာကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ မယ္။ ဥပမာ- ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သီးျခားကၽြမ္းက်င္မႈ (၃)ခုအျဖစ္ ေရးခဲ့ရမွာကို communicating (ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းျခင္း)လို႔ပဲေရးခဲ႔တာမ်ိဳးပဲေပါ႔၊။

 • နည္းပညာဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွင္းလင္းလြယ္ကူေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း (simplifying technical subject matters)
 • ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာလက္ဆဲြစာေဆာင္မ်ားေရးသားျခင္း (writing simple technical manuals)
 • ကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိေသးေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္း(training non–specialist workers)

ကုိယ္ပုိင္အရည္အခ်င္းမ်ား (Personal Qualities)

ဒီနယ္ပယ္ကိုေတာ့ လူမ်ားကအခက္ခဲဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ကုိယ့္အေၾကာင္းနဲ႔၊ ကုိယ္ရဲ႕အရည္အခ်င္းေတြအေၾကာင္းကုိ မေျပာခ်င္ၾကလို႔ပါပဲ။။ အေၾကာင္းကေတာ့ မိမိကုိ ဘ၀င္ျမင့္သူ၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေရွ႕တန္းတင္သူအျဖစ္ အထင္ခံရမွာ စုိးလို႔ပါပဲ။ ဒါ႔အျပင္ ေျခတစ္လွမ္း ေနာက္ဆုတ္ၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကို ဓမၼဓိဌာန္က်က် ၾကည့္ရမွာ ခက္ခဲေနလို႔လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ တဖက္ကၾကည့္ေတာ့လည္း အလားအလာရွိေသာ အလုပ္ရွင္ တစ္ဦးကုိ ကုိယ့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းေတြ အေၾကာင္း ကုိယ္မွမေျပာရင္ ဘယ္သူကေျပာမွာလဲ?
ကုိယ္ပုိင္အရည္အခ်င္းေတြရဲ႕စာရင္းကို အစပ်ဳိး ရာတြင္ အခက္အခဲေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္အတြက္ အကူအညီရေစရန္ ကုိယ္ပုိင္အရည္အခ်င္းတခ်ဳိ႕ရဲ႕စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ ၄င္းမွ သင္နဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ အရည္အခ်င္းေတြကို ေရြးၿပီး ေရးခ်ပါ။ စာရင္းထဲ၌မပါေသာ တျခား အရည္အခ်င္း ေတြကိုလည္း ျဖည့္စြက္ပါ။ သင္ေရြးလုိက္တဲ့အရည္ အခ်င္းတစ္ခုစီကုိ ေထာက္ခံေပးမဲ့ သင့္ဘ၀ထဲက အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ အလုပ္အေတြ႕အႀကံဳေတြကိုလည္း ႀကိဳတင္စဥ္းစားၿပီး ျပင္ဆင္ထားပါ။

 • မွန္ကန္တိက်ေသာ (accurate)
 • အလုိက္သင့္ ျပဳမူေနထုိင္တတ္ေသာ (adaptable)
 • လာဘ္ျမင္တတ္ေသာ (astute)
 • ဖိအား/တြန္းအားေအာက္၌ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာ (can work under pressure)
 • ဂ႐ုတစိုက္ လုပ္တတ္ေသာ (careful)
 • ကၽြမ္းက်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ (competent)
 • မိမိရဲ႕အခ်ိန္နဲ႔ အားေတြပံုေပးၿပီးအလုပ္ကို လုိလုိလားလားလုပ္တတ္ေသာ (committed)
 • ပါ၀င္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ (cooperative)
 • ယဥ္ေက်းေသာ (courteous)
 • တိက်ျပတ္သားေသာ (decisive)
 • စိတ္ေရာကုိယ္ပါ အလုပ္ထဲ၌ ႏွစ္ျမဳပ္ထားေသာ (dedicated)
 • ဘြင္းဘြင္းေပ်ာ္ေပ်ာ္သမား (extrovert)
 • အေျခအေနကိုလုိက္၍ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ေသာ (flexible)
 • ေဖာ္ေရြေသာ (friendly)
 • တျခားသူမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေျပေနတတ္ေသာ (get on well with other people)
 • အေဟာအေျပာေကာင္းသူ (good communitor)
 • ဟာသဥာဏ္ရွိေသာ (good sense of humor)
 • အခ်ိန္တိက်သူ (good timekeeper)
 • အလုပ္ႀကိဳးစားေသာ (hardworking)
 • စိတ္ကူးဥာဏ္ရွိေသာ (imaginative)
 • ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိးေသာ (independent)
 • ျမဴးျမဴးၾကြၾကြရွိေသာ (lively)
 • ဆင္ျခင္တံုတရားရွိေသာ (logical)
 • သစၥာရွိေသာ (loyal)
 • နည္းစနစ္က်ေသာ (methodical)
 • ေစ့စပ္တိက်ေသာ (meticulous) 
 • ေသသပ္ေသာ (orderly)
 • စနစ္ဇယားရွိေသာ (organized)
 • အေကာင္းဘက္ျမင္ေသာ (positive)
 • လက္ေတြ႔က်ေသာ (practical)
 • သေဘာေပါက္လကၡံလြယ္ေသာ (receptive)
 • စိတ္သက္ေသာင့္သက္သာ ေနတတ္ေသာ (relaxed)
 • ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ (reliable)
 • ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယံုၾကည္မႈရွိေသာ (self-confident)
 • စိတ္အားထက္သန္ေသာ (self-motivated)
 • သိတတ္ေသာ (sensitive)
 • ေစ့စပ္ေသခ်ာေသာ (thorough)
 • ေထာက္ထားစာနာေသာ (thoughtful)
 • သတိ၀ီရိယရွိေသာ (vigilant)
 • အျခားသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏုိင္ေသာ (works well with others)


မွတ္စုမ်ားမွ CV အသြင္သို႔ေျပာင္းျခင္း (Turning your notes into a CV)

ဒီအခ်ိန္မွာဆုိရင္ သင့္လက္ထဲမွာ အခ်က္အလက္ျပည့္စံုတဲ့ မွတ္စုအၾကမ္းတစ္စံုရွိေနေလာက္ပါၿပီ။ ဘယ္ေလာက္ပဲၾကမ္းၾကမ္းပါ။ အေသးစိတ္ဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။ ေနာက္တဆင့္ကသင့္CV ကုိဘယ္လိုစီစဥ္ခ်င္ပါသလဲ?

 • ႏွစ္ကာလအပုိ္င္းအျခားအလုိက္ (chronologically) လား?

ဒါမွမဟုတ္

 • လက္ေတြ႔က်က် အသံုး၀င္ (functionally) ေအာင္လား?

ႏွစ္ကာလအလုိက္ပုိင္းျခား စီစဥ္ထားေသာ CV (Chronological CV)

ဒီအမ်ဳိးအစားမွာဆုိရင္ သင္ သင္ယူခဲ႔ရတဲ႔ ပညာအရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ေတြကုိ ႏွစ္အလုိက္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ- ေစာေစာပုိင္းႏွစ္ေတြကစၿပီး ယခုလက္ရွိႏွစ္အထိ (သုိ႔) ေျပာင္းျပန္ျဖစ္တဲ့ ယခုလက္ရွိႏွစ္ေတြကစၿပီး ေစာေစာပုိင္းႏွစ္ေတြဆီျပန္သြားတာဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ အလုပ္ရွင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ကေတာ့ ေလွ်ာက္လႊာရွင္ရဲ႕ လက္တေလာ အေတြ႕အႀကံဳေတြ ကိုသာ စိတ္၀င္စားတတ္တာေၾကာင့္- ဒုတိယနည္းျဖစ္တဲ့ ႏွစ္ေတြကိုေနာက္ျပန္ျပန္စီတဲ့ နည္းကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳေနၾကပါၿပီ။ ဒီလုိမ်ဳိးႏွစ္ကာလအပို္င္းအျခားလုိက္ စီစဥ္ထားတဲ့ CV ေတြရဲ႕အားသားခ်က္ကေတာ့ သင္အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ကုမၸဏီေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ၎တုိ႔တြင္ လုပ္ခဲ့တဲ့ကာလအပိုင္းအျခားေတြကုိ ထင္သာျမင္သာေအာင္ ေဖာ္ျပေပးတဲ့အျပင္ သင့္ရဲ႕အလုပ္ အဆက္မျပတ္မႈ (continuity of employment) ကိုပါ ေပၚလြင္ေစပါတယ္။

၎ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ သင့္ရဲ႕အလုပ္သက္တမ္းတေလွ်ာက္မွာ အေကာင္းအဆုိးေတြရွိေနပါက (အထူးသျဖင့္အလုပ္လက္မဲ့ကာလမ်ား)ထုိအရာေတြကိုထင္ထင္ရွားရွားေဖာ္ျပေနမွာျဖစ္ပါတယ္။တည္ၿငိမ္ယံုၾကည္ စိတ္ခ် ရတဲ့၀န္ထမ္းကို ရွာေဖြေနတဲ့အလုပ္ရွင္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီCV မ်ဳိးကုိႏွစ္သက္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။

လက္ေတြ႔က်က်အသံုး၀င္ေသာ CV (Functional CV)

လက္ေတြ႔က်ၿပီး အသံုး၀င္ေအာင္စီစဥ္ေရးသားထားတဲ့ CV မွာေတာ့ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ၊ အရည္အခ်င္းေတြကုိ စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္ဟာ-ကားပစၥည္း အေရာင္း အ၀ယ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖူးတယ္ ဆုိပါစုိ႔။ ထုိလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေခါင္းစဥ္ အေနနဲ႔ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

 • ထုတ္ကုန္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း (presenting the product range)
 • ၀ယ္ယူသူအေပၚ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း (customer care)
 • သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ (information technology)

အထက္ပါေခါင္းစဥ္တစ္ခုစီ၏ ေအာက္တြင္သင့္အေနျဖင့္ တိက်ေသာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ထပ္ၿပီး အေသး စိတ္ျဖည့္စြက္ႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဒီခ်ဥ္းကပ္နည္းရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးကေတာ့ သင့္မွာအေတြ႕ အႀကံဳမရွိျခင္းႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ကာလေတြရဲ႕ အေၾကာင္းေတြကုိ ရွင္းျပေနစရာမလိုဘဲ သင့္ရဲ႕အားသာခ်က္မ်ားကုိ ေပၚလြင္ေစပါတယ္။ ၎ရဲ႕ဆုိးက်ဳိးကေတာ့ လူအမ်ား၏အထင္ႀကီးမႈကို ရရွိထားတဲ့ အလုပ္ရွင္တစ္ဦးဦးထံမွာ သင္အလုပ္ လုပ္ခဲ႔တဲ႔ အေရးႀကီးတဲ့ ကာလအပုိင္းအျခားေတြကို ျမင္သာေအာင္ မေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးကၽြမ္း က်င္မႈေတြ လုပ္ႏုိင္စြမ္းေတြကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့၀န္ထမ္းကုိ ရွာေဖြေနတဲ့ အလုပ္ရွင္ အတြက္ဆုိရင္ ဒီ functional CV က chronological CV ထက္ပုိအသံုး၀င္ပါလိမ့္မယ္။

[ Unicode ]

ထိရောက်သော CV (The Successful CV)

အောင်မြင်သော CV တစ်စောင်သည် သေချာစွာ စဉ်းစားခြင်းနှင့် စီစဉ်ခြင်းတို့မှ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရလဒ်ဖြစ်ပါ တယ်။ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးဟာ အလုပ်အတွက် သင့်တော်တဲ့ အတွေ့အကြုံ စွမ်းရည်နှင့် ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းများရှိတဲ့ အလုပ်လျှောက်လွှာရှင်ကို ရှာဖွေနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ရသွားတဲ့ သူဟာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေအားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အပြင် ၄င်းတို့ကို ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးသော နည်းနဲ့ တင်ပြနိုင်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။

ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သေသေချာချာစဉ်းစားကြည့် ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ငါဟာ အရင်က ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ?။ သင့်တော်တဲ့ အခွင့်အရေးသာရမယ်ဆိုရင် ငါ ဘာတွေလုပ်ဆောင်နိုင်မလဲ?။ ဆိုတဲ့ အချက်တွေကိုပဲပေါ့။

ပြင်ဆင်ခြင်း (Preparation)

CV တစ်ခုကို ပြင်ဆင်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ နယ်ပယ်လေးခုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
အတွေ့အကြံု (Experience)
၀ါသနာများ (Interests)
ကျွမ်းကျင်မှုများ (Skills)
ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းများ(Personal Qualities) 

ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့ နည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ရရှိလာမဲ့ ရလာဒ်ကတော့ တစ်ခုတည်းသော ဖြစ်နိုင်ချေပါ။ ဘယ်ချဉ်းကပ်နည်းကိုပဲသုံးသုံး သင့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကို မှတ်စုအဖြစ်ပြောင်းရေးတဲ့အခါမှာ အသေးစိတ်ဖို့ မမေ့ပါနှင့်။ သင့်အနေနဲ့ အလုပ်နဲ့မဆီလျော်ဘူးလို့ ထင်ထားတဲ့ အချက်တွေကိုတောင်မှ ထည့်ရေးဖြစ်အောင်ရေးပါ။

ဒါ့အပြင် သင့်ရဲ့ စာရင်းတွေ၊ မှတ်စုတွေကို ကိုယ့်အနီးအနားမှာ မြင်သာအောင် ဖွင့်ထားပါ။ ၄င်းတို့ကို မကြာခဏ ပြန်ပြန်ကြည့်ရင်းနဲ့ ဘယ်အချက်မှ မေ့မကျန်ခဲ့ဘူးဆို တာကို သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဒီလိုပြင်ဆင်မှုအဆင့်က ဦးနှောက်ကို သေသေချာချာ စဉ်းစားအောင် လုပ်ခိုင်းခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ စီစဉ်ခြင်းတို့က နောက်ကလိုက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။

အတွေ့အကြံုများ(experience)

လျှောက်လွှာရှင်အများစုက သူတို့ရဲ့ CV တွေကို အတွေ့အကြံုနဲ့ စရတာလွယ်တယ်လို့ ယူဆထား ကြပါတယ်။ ဘာ့ကြောင်လဲဆိုတော့ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ဘဝကို အဆင့်ဆင့် ပိုင်းခြားပြီး စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီအဆင့်တွေဟာ ဘာတွေလဲဆိုတာကတော့ သင့်အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါ တယ်။ အဆင့်တွေရဲ့ ပိုင်းခြားမှုတွေကို အလုပ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ သင့်ဘဝရဲ့ အဓိကကျတဲ့ အဖြစ်အပျက်များ (ဥပမာ-အိမ်ထောင်ပြုခြင်း၊ သားသမီးရရှိခြင်း၊ အိမ်ဝယ်ခြင်း)နဲ့ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အတွေ့အကြံုမှတ်စုတွေမှာပါ၀င်သင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော-့

ပညာရေး (education)
ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းများ (professional training)
အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကာလများ (periods of employment) (ဒီထဲမှာ အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေ၊ ကြာကြာမခံခဲ့တဲ့အလုပ်တွေ၊ မည်မည်ရရအလုပ်တွေ အားလုံးပါ၀င်ပါတယ်။)
လုပ်ဆောင်ချက်တစ်မျိုးတည်းအပေါ် အာရုံစိုက်ခဲ့ရတဲ့ သင့်ဘဝမှာ အကျံုးဝင်ခဲ့တဲ့ တခြားအချိန် ကာလများ (other extended periods in which your life focused on a particular activity)
လုပ်ခဲ့ဖူးသော လုပ်အားပေးအလုပ်များ (any volunteer work you have done) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။

၀ါသနာများ (interests)

အလုပ်လျှောက်လွှာပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာ ဘာ့ကြောင့် ကိုယ်ပိုင်ဝါသနာတွေကို ထည့်စဉ်းစားရပါ လိမ့်-ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို သင့်အနေနဲ့ မေးကောင်းမေးနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ၀ါသနာဆိုတာ သင်အလုပ် အားတဲ့အချိန်တွေမှာ လုပ်တဲ့အရာတွေပဲ မဟုတ်ပါလား? ၀ါသနာတွေကို အောက်ဖေါ်ပြပါအကြောင်းများကြောင့် အလုပ်လျှောက်လွှာ ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၀ါသနာတွေဟာ_
သင့်ရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်ကို ပုံဖော်ပြတဲ့ နည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ ဒါ့အပြင် သင့်ပင်ကိုယ် စရိုက်ဆိုတာကလည်း အလုပ်လျှောက်လွှာအတွက် အလွန်ဆီလျော်လှပါတယ်။
လတ်တလော လုပ်ငန်းခွင်မှာ အသုံးမပြုရတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုလည်း ဖော်ပြနေပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ရာသောအလုပ်မျိုးကိုမှ သင်ဟာ ဘာ့ကြောင့် စိတ်ဝင်စားနေရတာလဲဆိုတဲ့အချက်ကို လည်း ဆက်စပ်ပြနေပါတယ်။
အရင်က သင် မစဉ်းစားခဲ့ဖူးသော အလုပ်တွေကိုလည်း ညွှန်ပြနေတတ်ပါတယ်။

ကျွမ်းကျင်မှုများ (Skills)

သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို စီတန်းရေးချတဲ့အခါမှာ အရင်အတွေ့အကြံုတွေကို စဉ်းစားပြီး ထုတ် ထားတဲ့ မှတ်စုလေးတွေက အထောက်အကူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဘဝရဲ့ အစိတ်အပိုင်းများကို စဉ်းစားရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို အောက်ပါ မေးခွန်းများကို မေးကြည့်ပါ။
ငါ့မှာ ရှိပြီးသား ကျွမ်းကျင်မှုတွေထဲက ဘယ်တစ်ခုကို ဒီနေရာမှာ အသုံးပြုခဲ့တာလဲ?။
ဘယ်ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို တိုးတက်အောင် (သို့) ခိုင်မာအောင် ပြုလုပ်ခဲ့သလဲ?။
ဘယ်ကျွမ်းကျင်မှု အသစ်တွေကို သင်ယူခဲ့သလဲ?။

ထို့အပြင် သင့်ရဲ့ အားလပ်ချိန်မှာ လုပ်တဲ့ ၀ါသနာတွေကိုလည်း စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဒါတွေကလည်း အလုပ်လျှောက်ခြင်းနဲ့ ဆီလျော်ပြီး အသုံးဝင်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုစာရင်းထဲမှာ အသက်မွေးမှုပညာ၊ အလုပ်အကိုင်တွေနဲ့ပဲ ဆက်စပ်နေတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု များသာမက မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုပါ ထည့်ရေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။

ဥပမာ-
ပွဲများစီစဉ်ခြင်း (organizing events)
၀န်ထမ်းများကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်း (training staff)
လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း (interviewing)
အကြံဉာဏ်များပေးခြင်း (giving advice)
အစည်းအဝေးများ၌ သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း (chairing meetings)
တင်ဆက်မှုများပြုလုပ်နိုင်ခြင်း (making presentations)
ကြီးကြပ်ခြင်း (supervising)
ပြဿနာများဖြေရှင်းပေးခြင်း (trouble - shooting)
လူစုလူဝေးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း (meeting the public)

ဒီလို စာရင်းပြုစုနေတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရေးချလိုက်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေဟာ ဆီလျော်မှုရှိရဲ့လားဆိုတာ ကို တွေးပြီး သိပ်စိတ်ပူမနေပါနဲ့။ ရှိသမျှ အကုန်သာချရေးပါ။
ရေးလို့ပြီးပြီဆိုတော့မှ စာရင်းကို ပြန်စစ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေဟာ သီးခြား ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီလား (သို့)သီးခြားခွဲထုတ်ပစ်သင့်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုအစုလားဆိုတာကို ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ မယ်။ ဥပမာ- အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော သီးခြားကျွမ်းကျင်မှု (၃)ခုအဖြစ် ရေးခဲ့ရမှာကို communicating (ဆက်သွယ်ရေးကောင်းခြင်း)လို့ပဲရေးခဲ့တာမျိုးပဲပေါ့၊။

နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ရှင်းလင်းလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ခြင်း (simplifying technical subject matters)
ရှင်းလင်းလွယ်ကူသော နည်းပညာဆိုင်ရာလက်ဆွဲစာဆောင်များရေးသားခြင်း (writing simple technical manuals)
ကျွမ်းကျင်မှု မရှိသေးသော ၀န်ထမ်းများကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်း(training non–specialist workers)

ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းများ (Personal Qualities)

ဒီနယ်ပယ်ကိုတော့ လူများကအခက်ခဲဆုံးဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့၊ ကိုယ်ရဲ့အရည်အချင်းတွေအကြောင်းကို မပြောချင်ကြလို့ပါပဲ။။ အကြောင်းကတော့ မိမိကို ဘဝင်မြင့်သူ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှေ့တန်းတင်သူအဖြစ် အထင်ခံရမှာ စိုးလို့ပါပဲ။ ဒါ့အပြင် ခြေတစ်လှမ်း နောက်ဆုတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ ကြည့်ရမှာ ခက်ခဲနေလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တဖက်ကကြည့်တော့လည်း အလားအလာရှိသော အလုပ်ရှင် တစ်ဦးကို ကိုယ့်ရဲ့အရည်အချင်းတွေ အကြောင်း ကိုယ်မှမပြောရင် ဘယ်သူကပြောမှာလဲ?
ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတွေရဲ့စာရင်းကို အစပျိုး ရာတွင် အခက်အခဲတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အတွက် အကူအညီရစေရန် ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတချို့ရဲ့စာရင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၄င်းမှ သင်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် အရည်အချင်းတွေကို ရွေးပြီး ရေးချပါ။ စာရင်းထဲ၌မပါသော တခြား အရည်အချင်း တွေကိုလည်း ဖြည့်စွက်ပါ။ သင်ရွေးလိုက်တဲ့အရည် အချင်းတစ်ခုစီကို ထောက်ခံပေးမဲ့ သင့်ဘဝထဲက အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ အလုပ်အတွေ့အကြံုတွေကိုလည်း ကြိုတင်စဉ်းစားပြီး ပြင်ဆင်ထားပါ။

မှန်ကန်တိကျသော (accurate)
အလိုက်သင့် ပြုမူနေထိုင်တတ်သော (adaptable)
လာဘ်မြင်တတ်သော (astute)
ဖိအား/တွန်းအားအောက်၌ အလုပ်လုပ်နိုင်သော (can work under pressure)
ဂရုတစိုက် လုပ်တတ်သော (careful)
ကျွမ်းကျင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သော (competent)
မိမိရဲ့အချိန်နဲ့ အားတွေပုံပေးပြီးအလုပ်ကို လိုလိုလားလားလုပ်တတ်သော (committed)
ပါ၀င်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်သော (cooperative)
ယဉ်ကျေးသော (courteous)
တိကျပြတ်သားသော (decisive)
စိတ်ရောကိုယ်ပါ အလုပ်ထဲ၌ နှစ်မြုပ်ထားသော (dedicated)
ဘွင်းဘွင်းပျော်ပျော်သမား (extrovert)
အခြေအနေကိုလိုက်၍ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သော (flexible)
ဖော်ရွေသော (friendly)
တခြားသူများနှင့် အဆင်ပြေပြေနေတတ်သော (get on well with other people)
အဟောအပြောကောင်းသူ (good communitor)
ဟာသဉာဏ်ရှိသော (good sense of humor)
အချိန်တိကျသူ (good timekeeper)
အလုပ်ကြိုးစားသော (hardworking)
စိတ်ကူးဉာဏ်ရှိသော (imaginative)
ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးသော (independent)
မြူးမြူးကြွကြွရှိသော (lively)
ဆင်ခြင်တုံတရားရှိသော (logical)
သစ္စာရှိသော (loyal)
နည်းစနစ်ကျသော (methodical)
စေ့စပ်တိကျသော (meticulous) 
သေသပ်သော (orderly)
စနစ်ဇယားရှိသော (organized)
အကောင်းဘက်မြင်သော (positive)
လက်တွေ့ကျသော (practical)
သဘောပေါက်လက္ခံလွယ်သော (receptive)
စိတ်သက်သောင့်သက်သာ နေတတ်သော (relaxed)
ယုံကြည်စိတ်ချရသော (reliable)
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိသော (self-confident)
စိတ်အားထက်သန်သော (self-motivated)
သိတတ်သော (sensitive)
စေ့စပ်သေချာသော (thorough)
ထောက်ထားစာနာသော (thoughtful)
သတိ၀ီရိယရှိသော (vigilant)
အခြားသူများနှင့် အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်သော (works well with others)

မှတ်စုများမှ CV အသွင်သို့ပြောင်းခြင်း (Turning your notes into a CV)

ဒီအချိန်မှာဆိုရင် သင့်လက်ထဲမှာ အချက်အလက်ပြည့်စုံတဲ့ မှတ်စုအကြမ်းတစ်စုံရှိနေလောက်ပါပြီ။ ဘယ်လောက်ပဲကြမ်းကြမ်းပါ။ အသေးစိတ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ နောက်တဆင့်ကသင့်CV ကိုဘယ်လိုစီစဉ်ချင်ပါသလဲ?
နှစ်ကာလအပို်င်းအခြားအလိုက် (chronologically) လား?
ဒါမှမဟုတ်
လက်တွေ့ကျကျ အသုံးဝင် (functionally) အောင်လား?

နှစ်ကာလအလိုက်ပိုင်းခြား စီစဉ်ထားသော CV (Chronological CV)

ဒီအမျိုးအစားမှာဆိုရင် သင် သင်ယူခဲ့ရတဲ့ ပညာအရည်အချင်းတွေနဲ့ ကြံုတွေ့ခဲ့ရတဲ့ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြံု တွေကို နှစ်အလိုက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ- စောစောပိုင်းနှစ်တွေကစပြီး ယခုလက်ရှိနှစ်အထိ (သို့) ပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့ ယခုလက်ရှိနှစ်တွေကစပြီး စောစောပိုင်းနှစ်တွေဆီပြန်သွားတာဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးအနေနဲ့ကတော့ လျှောက်လွှာရှင်ရဲ့ လက်တလော အတွေ့အကြံုတွေ ကိုသာ စိတ်ဝင်စားတတ်တာကြောင့်- ဒုတိယနည်းဖြစ်တဲ့ နှစ်တွေကိုနောက်ပြန်ပြန်စီတဲ့ နည်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုနေကြပါပြီ။ ဒီလိုမျိုးနှစ်ကာလအပို်င်းအခြားလိုက် စီစဉ်ထားတဲ့ CV တွေရဲ့အားသားချက်ကတော့ သင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ၎င်းတို့တွင် လုပ်ခဲ့တဲ့ကာလအပိုင်းအခြားတွေကို ထင်သာမြင်သာအောင် ဖော်ပြပေးတဲ့အပြင် သင့်ရဲ့အလုပ် အဆက်မပြတ်မှု (continuity of employment) ကိုပါ ပေါ်လွင်စေပါတယ်။

၎င်းရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ သင့်ရဲ့အလုပ်သက်တမ်းတလျှောက်မှာ အကောင်းအဆိုးတွေရှိနေပါက (အထူးသဖြင့်အလုပ်လက်မဲ့ကာလများ)ထိုအရာတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားဖော်ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်။တည်ငြိမ်ယုံကြည် စိတ်ချ ရတဲ့ဝန်ထမ်းကို ရှာဖွေနေတဲ့အလုပ်ရှင်ဆိုရင်တော့ ဒီCV မျိုးကိုနှစ်သက်မှာ သေချာပါတယ်။

လက်တွေ့ကျကျအသုံးဝင်သော CV (Functional CV)

လက်တွေ့ကျပြီး အသုံးဝင်အောင်စီစဉ်ရေးသားထားတဲ့ CV မှာတော့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ၊ အရည်အချင်းတွေကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် သင်ဟာ-ကားပစ္စည်း အရောင်း အဝယ်ကိုယ်စားလှယ်တစ် ယောက်ဖြစ်ပြီး ရုံးချုပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးတယ် ဆိုပါစို့။ ထိုလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အောက်ပါတို့ကို ခေါင်းစဉ် အနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။

ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခြင်း (presenting the product range)
၀ယ်ယူသူအပေါ် ၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်း (customer care)
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ (information technology)

အထက်ပါခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီ၏ အောက်တွင်သင့်အနေဖြင့် တိကျသောအတွေ့အကြံုများကို ထပ်ပြီး အသေး စိတ်ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီချဉ်းကပ်နည်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကတော့ သင့်မှာအတွေ့ အကြံုမရှိခြင်းနှင့် အလုပ်လက်မဲ့ကာလတွေရဲ့ အကြောင်းတွေကို ရှင်းပြနေစရာမလိုဘဲ သင့်ရဲ့အားသာချက်များကို ပေါ်လွင်စေပါတယ်။ ၎င်းရဲ့ဆိုးကျိုးကတော့ လူအများ၏အထင်ကြီးမှုကို ရရှိထားတဲ့ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးဦးထံမှာ သင်အလုပ် လုပ်ခဲ့တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ကာလအပိုင်းအခြားတွေကို မြင်သာအောင် မဖော်ပြနိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးကျွမ်း ကျင်မှုတွေ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းကို ရှာဖွေနေတဲ့ အလုပ်ရှင် အတွက်ဆိုရင် ဒီ functional CV က chronological CV ထက်ပိုအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။

Views: 8792

Reply to This

Replies to This Discussion

ီDear Teacher Soe Soe Win

ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္

thanks.

Thanks a lot

:)

Thanks a lot , Sir.

I like it. it can help my life a lot. Thank you so much.

Thank you so much.

အဲဒီ CV ကိုဘယ္လိုရနိုင္မလဲဗ်ာ

Dear Sir,

Thank alot your successful CV Form.

Thanks, let me know about CV.

thanks a lot.

Thank u very much.

thanks a lots!

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service