မသိသာေသာျခားနားခ်က္မ်ား - data ႏွင့္ information, college ႏွင့္ university, vegetable ႏွင့္ fruit

Data ႏွင့္ information ဘာကြာျခားပါသလဲ။ 

Data ဆိုတဲ့ အေခၚအေ၀ၚကေတာ့ အျဖစ္မွန္အခ်က္အလက္ကို ရည္ညႊန္းပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေတြးေခၚဆင္ျခင္မႈႏွင့္ တြက္ခ်က္မႈေပၚ တြင္ အေျခခံၿပီး စိစစ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳေသာ အျဖစ္မွန္အခ်က္အလက္ျဖစ္ပါတယ္။ Data ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ အဓိပၸာယ္ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ၄င္းကို သ႐ုပ္ေဖာ္လိုက္တဲ့အခါ information ျဖစ္သြားပါတယ္။ Information သည္ သတင္းေပးပို႔လာေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား (သို႕) data မ်ားကို စုစည္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ အေျခအေနအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ၄င္းတို႔ ၂-ခုကို အနက္တူစကားလံုးမ်ား(synonyms) အျဖစ္ ယူဆၿပီး အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ စကားမစပ္ data ဆိုတာကေတာ့ datum ရဲ႕ အမ်ားကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ Information ကေတာ့ အယူအဆ(concept)၊ ထင္ျမင္ခ်က္(idea) (သို႔) အႏွစ္ခ်ဳပ္ (outline) လို႔ အဓိပၸာယ္ရေသာ "informationem" ဆိုတဲ့ လက္တင္စကားက လာတာျဖစ္ပါတယ္။

College ႏွင့္ University ဘာျခားနားပါသလဲ။

College ၏ ပထမဦးဆံုးေသာ အဓိပၸာယ္တစ္ခုကေတာ့ ေလ့လာရန္ (သို႔) ညႊန္ၾကားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေထာင္ထားေသာ university (တကၠသိုလ္) တစ္ခုႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားေသာ (သို႔) ေပါင္းစပ္လ်က္ရွိေသာ ပညာရွင္မ်ား၏ အသင္းအဖဲြ႕ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းအဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္အရ သမိုင္းေၾကာင္းအရ college သည္ university ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာ တကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ college ကို တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း (သို႔) က်န္ရစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ university ႏွင့္ college တို႔သည္ သဟဇာတျဖစ္လာတဲ့အတြက္ Scotland ႏွင့္ United State မွာကဲ့သို႔ college ဆိုတဲ့အေခၚအေ၀ၚကို university ႏွင့္ ဖလွယ္ႏိုင္ၿပီး "university ၏ လုပ္ငန္းမ်ားရွိေသာ College" လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ US တြင္ college သည္ အမ်ားသံုးအေ၀ၚအေ၀ၚျဖစ္ၿပီး "အေသးစား university" (သို႔) သင္ယူမႈသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းတစ္မ်ိဳးတည္းရွိၿပီး ဘဲြ႕ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ပညာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္ပါ တယ္။ University ဆိုတဲ့ နာမည္ကိုေတာ့ မဟာဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳးခဲြထားေသာ ပို၍ ႀကီးမားၿပီး ဥေရာပရွိ university မ်ားႏွင့္ ဆင္တူေသာ တကၠသိုလ္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို ေခၚပါတယ္။

Vegetable ႏွင့္ fruit ၾကား ဘာျခားနားပါသလဲ။

Fruit ဆိုတာကေတာ့ အေစ့ပါေသာ အပင္၏ ခ်ိဳၿပီးမွည့္ေနေသာ အေစ့အိမ္ (မ်ား)ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ကေတာ့ vegetable ဆိုတာကေတာ့ ၄င္း၏ စားသံုး၍ ရေသာ အစိတ္အပိုင္း (အေစ့မ်ား၊ အျမစ္မ်ား၊ ႐ိုးတံမ်ား၊ အရြက္မ်ား၊ အဖူးမ်ား၊ ဥျမစ္မ်ား (သို႔) မခ်ိဳေသာ အသီးမ်ား)အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးရေသာ ေဆးဖက္၀င္အပင္ႏွင့္တူေသာ အပင္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အတြက္ေၾကာင့္ အတိအက်ေျပာရရင္ေတာ့ fruit က vegetable ျဖစ္ႏိုင္ေပမဲ့ vegetable ကေတာ့ fruit မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ ကုန္စံုဆိုင္ကို သြားပါက fruit ဆိုတာကေတာ့ အသုတ္မ်ား၌ အသံုးျပဳလို႔မရႏိုင္တဲ့အျပင္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမဟုတ္ေသာ အရာမ်ားဟု သေဘာထားၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ကို အသံုးျပဳပံု (ခ်က္ျပဳတ္ရာ၌ ႏွင့္ အသုတ္သုတ္ရာ၌)ေၾကာင့္ vegetable အဖဲြ႕ထဲ၌ ပါ၀င္ပါသည္။

မူလ အေမးအေျဖမ်ားကို http://dictionary.reference.com မွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

Views: 1859

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks!

Thanks a lot!
thanks
Thanks
Thanks!

Thanks a lot. I wanna know difference between University and Institute.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service