ျပႆနာမ်ားကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းကုိ ေဖာ္ျပေသာ ဓေလ့သုံးစကားမ်ား

ဒီေန႕ေဆာင္းပါးမွာေတာ့ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းပုံေျဖရွင္းနည္း(သုိ႔) မေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း တုိ႔ကုိေဖာ္ျပေသာ ဓေလ့သုံးစကားမ်ားကုိ ေလ့လာမွာျဖစ္ပါသည္။

 

အေကာင္းဘက္အျမင္ျဖင့္ စၾကရေအာင္ အကယ္၍ သင္သည္ ခက္ခဲေသာအေျခအေနတစ္ခုထဲမွာ က်ေရာက္ေနၿပီး ဟန္မပ်က္ ေနႏုိင္ပါက take it all in your stride (UK) သုိ႔မဟုတ္ take it in stride (US) ဟုေျပာပါသည္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဒီအေျခအေနေၾကာင့္ သင္သည္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ျခင္း(သိုိ႔) စိတ္ပူပန္ျခင္းမရွိပါဟု ဆုိလုိပါသည္။

 

  • e.g. Sarah often has problems with the staff but she takes it all in her stride. (ဆယ္ရာက ၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႔ မၾကာခဏျပႆနာရွိေပမဲ့ သူမကေတာ့ ဟန္မပ်က္ပါ။)

 

တစ္စုံတစ္ေယာက္သည္ ခက္ခဲေသာ အခ်ိန္အတြင္း ထိခုိက္နစ္နာျခင္းမရွိခဲ့ပါက weathers the storm (သုိ႔) rides the storm  ဟူေသာအသုံးအႏႈန္းကုိ အသုံးျပဳပါသည္။ ၎အသုံးအႏႈန္းကုိ အခက္အခဲေတြၾကားက ဂုဏ္သိကၡာမပ်က္ခဲ့ေသာသူမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳပါသည္။

 

  • e.g. For a while, the scandal threatened to destroy the president, but somehow he weathered the storm. (တစ္ခဏေတာ့ မေကာင္းသတင္းေတြက သမၼတႀကီးကုိ ပ်က္စီးေစမဲ့အလားအလာရွိခဲ့ေပမဲ့ သူက တစ္နည္းနည္းနဲ႔ အႏၱရာယ္ကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။)

 

ခက္ခဲေသာ အေျခအေန(သုိ႔) လုပ္ငန္းတာ၀န္တစ္ခုခုကုိ ေျဖရွင္းရန္စတင္ ႏုိင္ခဲ့ၿပီဆုိ ပါက get come to grips with ဟု အသုံးျပဳပါ သည္။

 

  • e.g. This is a problem that the government really needs to get to grips with. (ဒီျပႆနာကေတာ့ အစိုးရအေနျဖင့္ တကယ့္ကို စတင္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီ။)

 

လူအမ်ားစုသည္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမ်ားႏွင့္ စာေမးပဲြမ်ားကို ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူထား ၾကပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကုိ လြယ္ကူစြာျဖင့္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္သူကို ၄င္းအေျခအေနကို ေက်ာ္လႊား ျဖတ္သန္းႏိုင္သည္။ Sail through ဟူ၍ အသံုးျပဳပါသည္။

 

  • e.g. She’s very impressive – I’m sure she’ll sail through the interview. (သူက အရမ္းကို အထင္ႀကီးစရာေကာင္းတာပဲ။ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းကို သူ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။)

 

တခ်ိဳ႕ေသာ ဓေလ့သံုးစကားေတြက တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း (သို႔) မေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းထက္ ၄င္းျပႆနာေပၚ၌ ထားရွိေသာ ထိုသူ၏ သေဘာထားကို ေဖာ္ျပပါသည္။ Grit your teeth ဟု ေျပာလွ်င္ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္တြင္ စိတ္ဓာတ္ႀကံ့ခိုင္မႈရွိျခင္းကို ေဖာ္ျပပါသည္။ To grit your teeth ၏ တိုက္႐ိုက္အဓိပၸာယ္ကေတာ့ အေပၚသြားနဲ႔ ေအာက္သြားတို႔ကို ဖိ၍ အံႀကိတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဒါသထြက္သည့္အခါ၌ ျဖစ္ပါသည္။

 

  • e.g. The next few weeks will be tough but he’ll just have to grit his teeth and get on with it. (လာမဲ့ ရက္သတၱပတ္ေတြက ခက္ခဲမွာျဖစ္ေပမဲ့ သူ႕အေနနဲ႔ အံႀကိတ္ၿပီး ဆက္လုပ္ရမွာပဲ။)

 

ေျပာင္းလဲ၍ မရမွန္းသိေနေသာ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္လက္ခံေသာ သူကို grin and bear it (ႀကိတ္မွတ္ခံသည္) ဟု ေျပာပါသည္။

 

  • e.g. I don’t want to do it but I don’t have much choice so I guess I’ll just have to grin and bear it. (ကၽြန္ေတာ္ မလုပ္ခ်င္ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ေရြးခ်ယ္စရာလည္း သိပ္မရွိဘူးေလ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အံႀကိတ္ၿပီး ခံရမယ္လို႔ထင္တယ္။)

 

အမွန္တကယ္ကေတာ့ အေျခအေနေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေကာင္းေသာ ႐ႈေထာင့္နဲ႔ မေကာင္းေသာ ႐ႈေထာင့္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည္။ အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္၏ မေကာင္းေသာ (သို႔) မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာေကာင္းေသာ အပိုင္းႏွင့္အတူ ေကာင္းေသာ အပိုင္းေတြကိုပါ လက္ခံရန္အတြက္ take the rough with the smoth (ေဒါင္က်က်ျပားက်က်ေနသည္) ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို အသံုးျပဳပါသည္။

 

  • e.g. No long-term relationship is perfect, and to some extent, you have to take the rough with the smooth. (ဘယ္ေရရွည္ဆက္ဆံေရးမွ ၿပီးျပည့္စံုတယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ပါ။ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိေတာ့ ေဒါင္က်က်ျပားက်က်ေနရမွာပဲ။)

 

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ မိမိခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးသူတစ္ေယာက္ကို ဆံုး႐ံႈးလိုက္ရတဲ့ အေျခအေနထက္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ ပိုခက္ခဲေသာ အေျခအေနသိပ္မရွိပါ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာေကာင္းေသာ အေျခအေနကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ စိတ္ကို ေျဖ၍ လက္ခံသြားသည့္ ျဖစ္စဥ္ကို Come to terms with (လက္ခံၿပီး ရင္ဆိုင္ႏိုင္ပါၿပီ) ဟု ေျပာပါသည္။

 

  • e.g. His wife died two years ago and he’s still coming to terms with it. (သူ႕ဇနီးက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္က ဆံုးသြားၿပီး သူကေတာ့ အခုအထိ လက္ခံႏိုင္ေအာင္ စိတ္ကို ေျဖေနတုန္းပဲ။)

Dictionaryblog.cambridge.org မွ Kate Woodford​ ၏ Take the rough with the smooth (Idioms to describe dealing with problems) ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 2499

Reply to This

Replies to This Discussion

myanmar network ကအမ်ားျကီးျပည့္ဝေစပါတယ္
​ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္​ပါတယ္​ရွငိ့
I´m so glad to read this article. It gives
me many knowledge. Thanks!
Really useful.

thank alot

Thank you so much for your sharing knowledge.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service