အဂၤလိပ္ သဒါၵကို ေလ့လာရင္ မရွိမျဖစ္ သိသင့္ တဲ့ နာမ္ညႊန္းပုဒ္ ( Determiners )  ကို မျဖစ္မေန သိရပါမယ္။ Determiners  အလုံးေပါင္း (၃၈) လုံး ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ စာေရးရင္ ေက်ာင္းသားေတြ ေရာေႏွာပီး မွားတတ္တဲ့ Determiners အေၾကာင္းေလးေတြကို ထုတ္ႏုတ္ျပခ်င္ပါတယ္။

1) some, any , no - မတိက်ေသာ ပမာဏကို သုံးပါတယ္။ C.N / U.N တို ့နဲ ့ တြဲႏိုင္ပါတယ္။

example  - some students, any teacher, no classes

                  some money, any butter, no milk

 

2) a few, a little = some ( U.N/ C.N) = (အခ်ိဳ ့ေသာ)

example - a few friends, a few teachers, a few students ( C.N )

                 a little money, a little coffee, a little sugar ( U.N )

 

3) few, little = not any = no (U.N/C.N) = (မရွိေသာ၊ မရွိသေလာက္)

example - few visitors, few doctors, few nurses

                 little money, little beer, little rice

 

4) all (C.N/U.N), every (C.N), each (C.N) = အသီးသီး

example - all the subjects, classes tourists

                 each/every day, boy, girl

 

5) a lot of, lots of ( C.N/ U.N) = အေျမာက္အျမား

example - a lot of / lots of people, workers, children

                 a lot of / lots of money, oil, petrol

 

6) a great deal of, plenty of (U.N) / a large number of (C.N) = ေျမာက္မ်ားစြာေသာ

example - a large number of people, workers, travellers

                 a great deal of / plenty of money, wine, jinger

 

7) many ( C.N ), much ( U.N ) = မ်ားစြာေသာ ( Statement, Negative, Question) တြင္ သုံးပါ။

example - many nationalities, foreigners, guides

                 much money, news, informations

 

ဆရာဦးလွစိုးဧ။္ အေျခခံသဒါၵ စာအုပ္မွ ကူးယူတင္ျပပါသည္။

 

 

 

 

 

Views: 1204

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks.

thanks

 

thanks

Thank you very much.

Thank You

Thanks

thanks..

Nice

Thz for your sharing.

thank

Thanks

nice posts.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service