ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြထဲက ၾကားဖူး၊ ေျပာဖူးတဲ့ ထသြားလာသြား စကားေျပာ ေတြကို နည္းနည္း အတြင္းက်က် ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ လြယ္ကူ ႐ိုးစင္းတဲ့ စကားေျပာ ေတြျဖစ္ေပမဲ့ စနစ္တက်နဲ႔ ေျပာတတ္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္ထင္လို႔ပါ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားေျပာကို အသံထြက္ျပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။


Formal Greetings and Farewells

Paul: Hello. How are you?
Don: Fine, thank you. How are you?
Paul: Fine, thanks, oh, excuse me- here's my bus. Good-bye.
Don: Good bye.


အထက္က dialogue မွာ Paul ေျပာတဲ့ "Hello" အစား "Good morning." "Good afternoon." စတဲ့ ႏႈတ္ဆက္စကားလည္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီစကားရပ္ေတြ အားလုံး ပိုမိုေလးနက္တဲ့ သေဘာရွိ တဲ့ formal စကားရပ္ ေတြျဖစ္တယ္။


ျပီးေတာ့ Paul ေျပာတဲ့ "How are you?" ကိုအသံထြက္ျပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။ အဲဒီ How နဲ႕စတဲ့ ေမးခြန္းေတြမွာ verb to be ျဖစ္တဲ့ are အေပၚမွာ အသံကို stress ထည့္ျပီး ေျပာရတယ္။ အလားတူဘဲ ေမးခြန္းေတြမွာ verb to be ဟာ စာေၾကာင္း ေနာက္ဆုံးမွာ ရွိရင္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႕မဟုတ္ non-demonstrative pronoun ရဲ့ အေရွ႕မွာရွိေနရင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ question word ေမးခြန္း စကားလုံး တာဝန္ကိုယူရတဲ့အခါ အဲဒီ verb to be အေပၚမွာ stress ထည့္ေျပာရတယ္။

ဥပမာ ေအာက္ပါ sentences ေတြကိုၾကည့္ရင္ …

What is it?
Where is he?
When was it?
Where will it be?
Where have you been? စသည္တို႕မွ is, was, be, been တို႕အေပၚ stress ထည့္ျပီး အသံထြက္ဖတ္ရတယ္။


အေပၚက Situational dialogue မွာ John ေျပာတဲ့ How are you? ႏွင့္ Don ေျပာတဲ့ How are you? မွာ ေမးခြန္းက အတူတူ ျဖစ္ေသာ္လည္း stress ထည့္ေျပာရတဲ့ ေနရာမတူပါဘူး။ John ေျပာတဲ့ How are you? မွာ are အေပၚမွာ stress ထည့္ေျပာျပီး Don ျပန္ေျပာတဲ့ How are you? မွာေတာ့ you အေပၚမွာ stress ထည့္ေျပာတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ Don က John ကို responsive question အေနနဲ႕ ေမးတာျဖစ္လို႕ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေမးခြန္းရဲ့ အဓိပၸါယ္လည္း နည္းနည္း ေျပာင္းသြားပါတယ္။ သူတို႕ ေမးခြန္းေတြရဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြကို ျမန္မာလို စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။

John: How are you? (ေဟာင္အားယူ) ေနေကာင္းလား?
Don: Fine. Thank you. How are you? (ေဟာင္အာယူး) ေကာင္းပဗ်ာ ။ ခင္းဗ်ားေကာ?

တစ္ခါတစ္ေလ ျပန္ေျဖသူက ဒီလိုလည္း ေျပာႏိုင္တယ္။ "Fine, thank you and you?"
You တစ္လုံးနဲ႕တင္ အဓိပၸါယ္ျပည့္စုံေတာ႔ How are you လို႕ အျပည့္အစုံ ေျပာစရာ မလိုေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ you ကိုေတာ့ stress ထည့္ေျပာရမယ္ေနာ္္။

Julia M. Dobson ႏွင့္ Dean Curry ၏ Dialogs for Everyday Use စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Related Links

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃၀)LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 23433

Reply to This

Replies to This Discussion

I hope that it will be most effective to me for learning English.
Thanks
Very useful!

thanks

thanks
i want to learning about the grammer. can i get a link?
Thank , I really enjoy this.
thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service