ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြထဲက ၾကားဖူး၊ ေျပာဖူးတဲ့ ထသြားလာသြား စကားေျပာ ေတြကို နည္းနည္း အတြင္းက်က် ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ လြယ္ကူ ႐ိုးစင္းတဲ့ စကားေျပာ ေတြျဖစ္ေပမဲ့ စနစ္တက်နဲ႔ ေျပာတတ္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္ထင္လို႔ပါ။


ဒီေန႕ အပိုင္း (၁၃) မွာေတာ့ က်န္းမာေရး အေၾကာင္း ေျပာဆိုရာမွာ သုံးႏိုင္တဲ့ အသုံးအႏွုန္းေတြကို ေလ့လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။


ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားေျပာကို အသံထြက္ျပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။


Health

Jane : I hear you've been ill.
Cathy : Well, I had the flu for a couple of weeks, but I'm fine now.
Jane : You're looking well. By the way, did you hear about Mrs. Jackson?
Cathy : No, what about her?
Jane : She had such a bad case of the flu that they had to take her to the hospital.
Cathy : Oh, I'm sorry to hear that!


အေပၚက စကားေျပာမွာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ဒီတစ္ေခါက္ ေလ့လာၾကမယ္။

"I hear you've been ill."

ဒီအေျပာမွာ casual conversation မွာသံုးတဲ့ reported speech ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ that ကိုျဖဳတ္ထားတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အေရးမွာဆိုရင္ I hear that you are ill. လို႔ေရးတယ္။


Well….

Interjection တစ္ခုျဖစ္ျပီး ဒီစကားေျပာမွာ မိတ္ဆက္စကားလံုး အေနနဲ႔ သံုးထားတယ္။
ျမန္မာစကားမွာလည္း "အဲ" တို႕ "အင္း" တို႕နဲ႕ စကားစဖို႕အတြက္ သုံးၾကတယ္။

ဥပမာ - "ခင္ဗ်ား ေဆး႐ုံး တက္ရတယ္ဆို။" "အဲ၊ တစ္ရက္ ေလာက္ပါဘဲ။"


You are looking well.

ဒီေနရာမွာ well ဟာ healthy ဆိုတဲ့ ေနေကာင္းတယ္ဲ၊ က်န္းမာတယ္ ဆိုတဲ့ adjective တစ္ခုပါ။ ဒီစာေၾကာင္းမွာ are looking ကေတာ့ linking verb တစ္ခုသာျဖစ္တယ္။
By the way ဆိုတာက "ဒါနဲ႔ စကားမစပ္"လို႔ အဓိပၸါယ္ရတယ္။ incidentally ေပါ့ေနာ္။


You're looking well. By the way, did you hear about Mrs. Jackson?

အမ်ားအားျဖင့္ အေၾကာင္း အရာ တစ္ခု အေၾကာင္း ေျပာေနရာက တစ္ခုခုကို သတိရသြားျပီး ၾကားျဖတ္ ေျပာတဲ့အခါ by the way ကို သုံးတယ္။ ဒီ မွာ Jane က Cathy ကို ေနေကာင္းလား လို႕ေမးေနရာမွ Mrs Jackson အေၾကာင္းသတိရသြားျပီး ၾကားျဖတ္္ေျပာလိုက္တယ္ေပါ့။


Such a … that က so… that နဲ႔ အသံုးျခင္း တူတဲ့ "result" sentence ျဖစ္ပါတယ္။


She had such a bad case of the flu that they had to take her to the hospital.
(Cause= bad case of flu > result= take her to hospital)


They had to take her.

They ဆိုတာကို general အေနနဲ႔ သုံုးထားတာပါ။ ဒီစာစုဟာ "She had to be taken…" လို႔ passive voice နဲ႔ သံုးရတဲ ့အသံုးျခင္း တူပါတယ္။

Julia M. Dobson ႏွင့္ Dean Curry ၏ Dialogs for Everyday Use စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Related Links

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃၀)

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 4719

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks sir
thz

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service