ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြထဲက ၾကားဖူး၊ ေျပာဖူးတဲ့ ထသြားလာသြား စကားေျပာ ေတြကို နည္းနည္း အတြင္းက်က် ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ လြယ္ကူ ႐ိုးစင္းတဲ့ စကားေျပာ ေတြျဖစ္ေပမဲ့ စနစ္တက်နဲ႔ ေျပာတတ္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္ထင္လို႔ပါ။


ဒီေန႕ အပိုင္း (၁၄) မွာေတာ့ အားကစားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရာမွာ သုံးႏိုင္တဲ့ အသုံးအႏွုန္းေတြကို ေလ့လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။


ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားေျပာကို အသံထြက္ျပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။


Sports


Phil : Say, what's your favorite sport?
Jack : Hmmm ... It's hard to say. I like golf a lot but I guess I like tennis better.
Phil : Do you play much tennis?
Jack : Yes, quite a bit. How about a game sometime?
Phil : Sorry. I'm strictly a spectator—football, baseball, basketball, golf... I watch them all.


အေပၚက dialogue မွာ sport နဲ႕ဆိုင္တဲ့ ေျပာဆို သုံးႏႈန္းပံု ေတြကိုေတြ႕ရပါမယ္။ အဂၤလိပ္ စကားေျပာမွာ native speakers ေတြ စကားေျပာတဲ့အခါ attention ေခၚ နားေထာင္သူရဲ့ အာ႐ံုကိုရဖို႕ အသံတစ္ခ်ိဳ႕ကို လုပ္ေလ့ရွိတယ္။ အဲဒီ အသံေတြဟာ သူ႕ခ်ည္းဘဲ တစ္လုံးပဲသုံးရင္ ဘာအဓိပါၸၸယ္ မွမရွိပါဘူး။


Say, what's your favorite sport?

Say = an interjection (အပိုင္း ၁၂ တြင္ေဖၚျပျပီး)
Phil က Jack ကို အားကစား အေၾကာင္း ေမးခ်င္လို႕ "Say.." နဲ႕စေျပာပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ "Say" ကတစ္လုံးတည္း ဆိုရင္ ဘာအဓိပါၸၸယ္ မွမရွိပါဘူး။ Phil က Jack ရဲ့ attention ကိုရ ဖို႕ စကားကို say နဲ႕စလိုက္တာဘဲ။


Hmmm…

Pause sound လို႕ေခၚတဲ့့ စကားေျပာသူက သူေျပာသည့္စကားကို စဥ္းစားျပီး အခ်ိန္ယူေနတုန္း ျပဳလုပ္တဲ့ အသံျဖစ္တယ္။ ျမန္မာစကားမွာလဲ "အင္း…၊ အဲ… ၊ ဒါနဲ႔၊ ဘယ္လိုေျပာမလဲ" စသည္ျဖင့္ စဥ္းစားေနတဲ့ အခါေျပာၾကတယ္ေနာ္။

Hmmm ... It's hard to say. I like golf a lot but I guess I like tennis better.

It's hard to say.


ျမန္မာလိုေတာ့ " ေျပာရခက္တယ္" လို႕ အဓိပါၸၸယ္ ရတယ္။
It's hard to say = that's a difficult decision to make; it's difficult to make a clear-cut choice.

…but I guess I like tennis better

I guess ဆိုတာက "ထင္တာဘဲ" လို႕အဓိပါၸယ္ ရတယ္။ တစ္ခုခုကို ျပတ္ျပတ္သားသား မဆုံးျဖတ္ႏိုင္တဲ့အခါ I guess ကို ထည့္ေျပာတယ္။

It's hard to say. I like golf a lot—but I guess I like tennis better.
I guess= I think (that)…

Quite a bit.

'ေတာ္ေတာ္ေလး' လို႕ေျပာခ်င္တာ။

Phil က Jack ကို "Do you play much tennis?" လို႕ ေမးလိုက္ေတာ့ Jack က "Yes, quite a bit." "ေတာ္ေတာ္ေလး ကစားျဖစ္ပါတယ္" လို႕ျပန္ေျပာ လိုက္တယ္။

How about a game some¬time? = Would you like to play sometime?

How about နဲ႕ေမးရင္ လုပ္ခ်င္သလား၊ လုပ္ၾကမလား လို႕ဖိတ္ေခၚတာပါ။

Sorry.


Sorry ကို No အဓိပါၸၸယ္ နဲ႕ဒီေနရာမွာ ေျပာတာပါ။ တစ္ခုခု ကမ္းလွမ္း ဖိတ္ေခၚတာကို မလုပ္ခ်င္ေၾကာင္း ျငင္းဆန္တဲ့ အခါ ယဥ္ယဥ္ ေၾကးေၾကး ျပန္ေျပာတာေပါ့။

Sorry. I'm strictly a spectator..
I’m sorry, but I don't play tennis.

Julia M. Dobson ႏွင့္ Dean Curry ၏ Dialogs for Everyday Use စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

Related Links

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃၀)

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 3748

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service