ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြထဲက ၾကားဖူး၊ ေျပာဖူးတဲ့ ထသြားလာသြား စကားေျပာ ေတြကို နည္းနည္း အတြင္းက်က် ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ လြယ္ကူ ႐ိုးစင္းတဲ့ စကားေျပာ ေတြျဖစ္ေပမဲ့ စနစ္တက်နဲ႔ ေျပာတတ္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္ထင္လို႔ပါ။

 

ဒီေန႕ အပိုင္း (၁၅) မွာေတာ့ လမ္းေၾကာင္း (direction) ေမးရာမွာ သုံးႏိုင္တဲ့ အသုံးအႏွုန္းေတြကို ေလ့လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ situational dialogue ကို အသံထြက္ျပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။

 

Asking Directions

 

Marilyn : Excuse me. Could you tell me which way Dobson’s bookstore is?

Nancy : Yes, it’s that way. You go two blocks, then turn left. It's on the corner opposite the post office.

Marilyn : Thanks. I've only been in town a few days, so I really don't know my way around yet.

Nancy : Oh, I know how you feel. We moved here a year ago, and I still don't know where everything is.

အေပၚက dialogue မွာ direction ေမးတဲ့အခါ ေျပာဆိုသုံးႏႈန္းပံု ေတြကို ေလ့လာရပါမယ္။ အဂၤလိပ္ စကားေျပာမွာ indirect question ေမးခြန္းေတြ ထည့္ေျပာတဲ့အခါ ေမးခြန္းပံုစံ မဟုတ္ဘဲ စာေၾကာင္းပံုစံ နဲ႕ေျပာရတာ ဒီစကားေျပာမွာ သတိျပဳမိၾကလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။

 

Could you tell me…?

'Can you tell me…?' နဲ႕အတူတူပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္နဲ႕မသိတဲ့ သူေတြနဲ႕ စကားေျပာတဲ့အခါ 'Could you…' လို႕သုံးတာ ပိုယဥ္ေက်းပါတယ္။

 

…which way Dobson’s bookstore is

Indirect Question မွာ subject က verb အရင္လာတယ္ direct question မွာေတာ့ verb က subject အေရွ႕မွာ သုံးရပါတယ္။

 

Indirect Question:

Could you tell me which way Dobson’s bookstore is?

(Donson's bookstore =sub / is =verb)

 

Direct Question:

Which way is Dobson’s bookstore? 

 

အလြယ္မွတ္ရရင္ စာေၾကာင္း တစ္ခုမွာ ေမခြန္း ႏွစ္ခု ပါေနရင္ ေနာက္က ေမးခြန္းဟာ indirect ျဖစ္တဲ့ အတြက္ sub + verb နဲ႕ ေရးရ ေျပာရတယ္ေနာ္။


Q1. Could you tell me? + Q2. Which way is Dobson's bookstore? = Could you tell me which way Dobson’s bookstore is?

 

Post office


Compound noun ျဖစ္တဲ့အတြက္ principal stress ကို ပဌမ စာလုံး ေပၚမွာ ထည့္ရပါတယ္။

 

I… don't know my way around ဆိုတာ I don't know how to find things တို႕ I don't know how to go to various places. တို႕နဲ႕အဓိပၸါယ္ ဆင္တူတယ္။ ဒါေပမဲ့ အသုံးေတာ့ ကြဲျပားတယ္။

 

I know how you feel.

ဒီမွာလည္း indirect question ျဖစ္တဲ့ (how you feel) က direct question ျဖစ္တဲ့ (how do you feel?) နဲ႕ကြာျခားပံုကိုသတိျပဳပါ။ ဒီအသုံးမွာ ေမးခြန္းအစား စာေၾကာင္းပံုစံနဲ႕ သုံးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ sub + V order နဲ႕ေရးတယ္၊ ေျပာတယ္။

 

I don't know where everything is.

ဒီမွာလည္း "where everything is" က indirect question ျဖစ္ပါတယ္။

 

I don’t know. Where is everything? (Statement + Question) = I don't know where everything is. (indirect question)


Julia M. Dobson ႏွင့္ Dean Curry ၏ Dialogs for Everyday Use စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

Related Links

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃၀)

 

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 3411

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service