ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြထဲက ၾကားဖူး၊ ေျပာဖူးတဲ့ ထသြားလာသြား စကားေျပာ ေတြကို နည္းနည္း အတြင္းက်က် ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ လြယ္ကူ ႐ိုးစင္းတဲ့ စကားေျပာ ေတြျဖစ္ေပမဲ့ စနစ္တက်နဲ႔ ေျပာတတ္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္ထင္လို႔ပါ။


ဒီေန႕ အပိုင္း မွာ လမ္းသြားရင္း၊ ေနရာတစ္ခုကိုရွာရင္း အသုံးျပဳေသာ အသုံးအႏွုန္းမ်ားကို ရွင္းျပထားပါတယ္။


ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားေျပာသင္ခန္းစာကို အသံထြက္ျပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။


Safety

(Street noises)

Peter :
There's the shoe store we've been looking for. It's just across the street.
Gail : Wait! You can't cross the street in the middle of the block! You have to cross at the corner.
Peter : Oh, come on. Let's go across here.

(Sound of car screeching)

Gail : Look out! You nearly got hit by that car! Now do you see why you should cross at the corner?
Peter : I guess you're right. I'll be more careful after this.


အေပၚက dialogue ထဲက မွတ္သားဖြယ္ရာမ်ားကို ေလ့လာရေအာင္။


There’s the ...

ဒီမွာသုံးတဲ့ there ကို ညႇြန္ျပတဲ့ အရာအေနနဲ႕ သုံးထားတာတယ္။ ( adverb တစ္ခု အေနနဲ႕ပါ introductory function word အေနနဲ႕ မဟုတ္ပါဘူး။) ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ there အေပၚမွာ strong stress ထည့့္ေျပာရတယ္။


Shoe store.

Compound noun ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပဌမစာလုံး shoe အေပၚ primary stress ထည့္ေျပာတယ္။ အဲဒီ ပဌမ စာလုံး ကိုလည္း singular (shoe) ႏွင့္ေရးတယ္ (ပံုမွန္အားျဖင့္ shoes (plural) ျဖင့္ေရးရတယ္။)


The shoe store we've been looking for.

ဒီလို relative pronoun "that/which" ကို ျဖဳတ္ျပီး preposition ကို sentence ေနာက္ဆုံး ပို႕ျပီး ေျပာတာဟာ သဘာဝက်တယ္။

The shoe store that we've been looking for. လို႕လည္းေျပာလို႕ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ The shoe store for which we've been looking. လို႕ေျပာရင္ grammar မွန္ေပမဲ့လည္း သဘာဝက်တဲ့ conversation မဟုတ္ေတာ့ ၾကားရတာ အူေၾကာင္ေၾကာင္ၾကီးေပါ့ေနာ္။

ဆိုင္ကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ရွာလာတာ အခုမွဘဲေတြ႕ေတာ့တယ္ ဆိုတဲ့ perfect progressive (have been + V3) ကို သုံးထားတာ သတိျပဳမိတယ္မဟုတ္လား။

Just across the street = directly across the street, exactly across the street.
လမ္းရဲ့ တစ္ဖက္ကမ္း မွာရွိတာကို္ေျပာတာ။


Oh, come on.

ဒီမွာသုံးထားတဲ့အသုံးက "Oh, don't be so careful and scrupulous!" "သိပ္လည္းေၾကာက္မေနစမ္းပါနဲ႕"တို႕ " ရဲရဲလုပ္စမ္းပါ"တို႕ နဲ႕ဆင္တူပါတယ္။ ဒီ come on ဆိုတဲ့ verb က ပံုမွန္အားျဖင့္ "ျမန္ျမန္လာ" " ျမန္ျမန္လုပ္" စသျဖင့္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုရာမွာသုံးတယ္။ ဒီ two-word verb မွာ stronger stress က adverbial element ျဖစ္တဲ့ 'on' အေပၚမွာ က်တယ္ေနာ္။


Julia M. Dobson ႏွင့္ Dean Curry ၏ Dialogs for Everyday Use စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။Related Links

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃၀)

 

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 3318

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service