ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂)


ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြထဲက ၾကားဖူး၊ ေျပာဖူးတဲ့ ထသြားလာသြား စကားေျပာ ေတြကို နည္းနည္း အတြင္းက်က် ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ လြယ္ကူ ႐ိုးစင္းတဲ့ စကားေျပာ ေတြျဖစ္ေပမဲ့ စနစ္တက်နဲ႔ ေျပာတတ္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္ထင္လို႔ပါ။ ဒီေန႕ မွာေတာ့ အခန္႔သုံး နဲ႕ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏွုတ္ဆက္စကားမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားေျပာ ၂ ခု ကို အသံထြက္ျပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။


(Dialogue 1) Formal Greetings and Farewells

Paul : Hello. How are you?
Don : Fine, thank you. How are you?
Paul : Fine, thanks, oh, excuse me—here's my bus. Good-bye.
Don : Good-bye.

(Dialogue 2) Informal Greetings and Farewells

Dick : Hi! How are you?
Helen : Fine, thanks – and you?
Dick : Just fine. Where are you going?
Helen : To the library.
Dick : O.k. I’ll see you later.
Helen : So long.

စကားေျပာဆိုရာမွာ ရင္းႏွီးမႈကို လိုက္ျပီး formal (တည္တည္တံ့တံ့) ႏွင့္ informal (ရင္းရင္းႏွီးႏွီး) တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို သုံးၾကတယ္။ အေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ dialogue ၂ ခုမွာ Dialogue 1 က formal ျဖစ္ျပီး Dialogue 2 က informal ျဖစ္တယ္။

'Hi' ကို 'Hello' အစား ရင္းရင္း ႏွီးႏွီး informl အေနနဲ႕ သုံးႏိုင္တယ္္။ "How are you?" ကို စတင္ေမးသူ ေနရာကဆိုရင္ verb to be "are" အေပၚမွာ stress ထည့္ေျပာရတယ္။

"Fine, thanks and you?” ဒီဝါက်မွာ "you" အေပၚကို stress ထည့္ေျပာရတယ္။ အရင္တစ္ေခါက္ ရွင္းျပခဲ့သလိုဘဲ "How are you?" လို႕ျပန္မေမးေတာ့ဘဲ "and you?" လို႕ေျပာလိုက္တာပါဘဲ။

Dialogue 2 က "Where are you going?" ဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို ျပန္ေျဖတဲ့ ပံုစံကို သတိျပဳမိလား။ "I am going to the library." လို႕အရွည္ၾကီး ျပန္ေျဖ မဲ့အစား "To the library." လို႕ျပန္ေျဖလိုက္တယ္။ ဒါဟာ မွတ္သားစရာဘဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ (အဂၤလိပ္) စကားေျပာရာမွာ ေမးခြန္းထဲမွာပါတဲ့ information ကို ျပန္ေျဖတဲ့ အေျဖမွာ repeat မလုပ္ေတာ့ဘဲ လိုအပ္တဲ့ information ကိုသာ ျပန္ေျဖတာ ပိုသဘာဝက်တယ္။ information အျပည့္ျပန္ေျပာတာ သဘာဝမက်ဘူး။

ျမန္မာလို ဥပမာေလး ေတြးၾကည့္ရေအာင္။

ေမး ။ ကိုလွ ထမင္းစား ေနျပီလား။
ေျဖ ။ ဟုတ္ကဲ။့ ("ကြၽန္ေတာ္ ထမင္းစားေနပါျပ ီ" လို႕အရွည္ၾကီး ျပန္ေျဖတာ ထက္ "ဟုတ္ကဲ့" လို႕ေျဖတာ ပိုျပီး သဘာဝ က်သလိုမ်ိဳးေပါ့။)

OK ဆိုတာ all right အစား informal အေနနဲ႕ေျပာသလို See you later. ဆိုတာလည္း I'll see you later. ကို ေျပာတာပါ (I'll ဆိုတာ understood ျဖစ္လို႕ ထည့္မေျပာလဲရတယ္။) အလားတူ ႏႈတ္ဆတ္ လမ္းခြဲတဲ့အခါလည္း Good bye အစား So long ကို informal အေနနဲ႕ သုံးပါတယ္။


Julia M. Dobson ႏွင့္ Dean Curry ၏ Dialogs for Everyday Use စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Related Links

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃၀)LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 13432

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks
အႏုစိတ္​သိစရာ​ေလ​း​ေတြပါ သင္​ျပ​ေပးလို႔ ​ေက်းဇူးတင္​ပါတယ္​ တကယ္​့မွတ္​သားစရာပါ

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service