ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြထဲက ၾကားဖူး၊ ေျပာဖူးတဲ့ ထသြားလာသြား စကားေျပာ ေတြကို နည္းနည္း အတြင္းက်က် ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ လြယ္ကူ ႐ိုးစင္းတဲ့ စကားေျပာ ေတြျဖစ္ေပမဲ့ စနစ္တက်နဲ႔ ေျပာတတ္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္ထင္လို႔ပါ။


ဒီေန႕ အပိုင္း (၂၁) မွာ ရာသီဥတု အေၾကာင္းေျပာရာတြင္ သုံးေသာ အသုံးအႏွုန္းမ်ားကို ဖတ္႐ႈရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားေျပာ သင္ခန္းစာ ကို အသံထြက္ျပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။


Weather

(wind noises)

Karen: Brrrr! I'm cold. I thought it was supposed to get warmer today.
Ed: Yeah, I thought so, too. That's what the weatherman said.
Karen: It must be the wind that makes it so cold. I'm freezing!
Ed: Me, too. Let's go inside.
Karen: O.k. It's no fun standing out here, even if the sun is shining.


အေပၚက dialogue ထဲက မွတ္သားဖြယ္ရာမ်ားကို ေလ့လာရေအာင္။

Brrrr!

ေျပာသူက အရမ္းခ်မ္း ေနေၾကာင္းျပသတဲ့ အေနနဲ႕ ျမည္သံ Brrrr! အသံထြက္က/ r / အသံ ကိုလိပ္ျပီး တုံခါ၍ ထြက္ရတယ္။


Was supposed to = was expected to.

ဒီမွာသုံးတဲ့ supposed to က ဘာ sense of obligation မွမရွိပါဘူး။ ဟိုအရင္ အပိုင္း ၅ မွာတုန္းက ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ supposed to နဲ႕သေဘာထား နည္းနည္း ကြာပါတယ္။ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လို႕ရေအာင္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။


(Supposed to ဆိုတာက expected to တို႕ oblidged to တို႕ စတဲ့ မလုပ္မေနရ လုပ္ရန္ဆိုတဲ့ စကားစုနဲ႕ အဓိပၸါယ္ တူပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ required to (လုံးဝ လုပ္ကို လုပ္ရမယ္) ေလာက္ မတင္းၾကပ္ပါဘူး။ Suppose to မွာ suppose ကို passive voice နဲ႕ပဲသုံးပါတယ္။ ေအာက္ပါ ဥပမာ တစ္ခ်ိဳ႕ကို ၾကည့္ပါ။)

 • I am supposed to prepare a programme for our English club next week. (ကြၽန္မ ေနာက္အပတ္ အဂၤလိပ္ဘာသာ ကလပ္အတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခုဆြဲရပါမယ္။)
 • They were supposed to be here an hour ago- I don't know where they can be. (သူတို႕ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္နာရီထဲက ဒီကိုေရာက္သင့္ေနျပီ။ သူတို႕ ဘယ္ေရာက္ေနျပီလဲမသိဘူး။)
 • We are supposed to practice the dialogues at home, too. (စကားေျပာ အခ်ီအခ်ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႕ အိမ္မွာလဲ ေလ့က်င့္ရမွာပါ။)
 • Children are supposed to obey their parents. (ကေလးမ်ားသည္ မိဘမ်ား၏ စကားကို နားေထာင္ရမည္။)


To get warmer = to become warmer

Casual conversation စကားေျပာမွာ get warmer လို႕ပဲေျပာရတယ္။ become warmer လို႕ေျပာရင္ အဂၤလိပ္နားထဲမွာ သိ္ပ္သဘာဝမက်ဘူးေပါ့။


That's what the weather-man said.
(အသုံးမ်ားတဲ့ ဝါက်တည္ေဆာက္ပံုျဖစ္ပါတယ္။) "မိုးေလဝသ ေၾကျငာသူကေတာ့ ဒီလိုေျပာတာဘဲ"

မိမိရဲ့ ကိုယ္ပိုင္သေဘာထား မပါဘဲ အျခားသူတစ္ေယာက္ေယာက္ေျပာတာကို ကိုးကားေျပာတာ ဆိုရင္ ဒီက expression အသုံးဝင္ပါတယ္။ ဥပမာ တစ္ခ်ိဳ႕ကိုေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

 • That's what the teacher told us. (ဆရာမကကေျပာတာဘဲ)
 • That's what Mr. Johnson said. (Mr Johnson ကေျပာတာဘဲ)
 • That's what my father always says. (အေဖကေတာ့ အျမဲကေျပာတာဘဲ)
 • That's what the students say. (ေက်ာင္းသားေတြက ဒီလိုေျပာတာဘဲ)


Weatherman. (compound noun)

Compound noun ျဖစ္လို႕ primary stress ကို first syllable ျဖစ္တဲ့ဲ Weather မွာထည့္ရတာ ျဖစ္ေပမဲ့ third syllable ျဖစ္တဲ့ man အေပၚမွာလည္း tertiary stress ထည့္ျပီး ေျပာရတယ္။ man ရဲ့အသံ ကိုၾကားေအာင္ထြက္ရတယ္။ အလားတူ man ရဲ့အသံကို ထြက္ဖတ္ေပးရတဲ့ စကားလုံးေတြကေတာ့ mailman, milkman, superman, snowman တို႕ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ suffix -man ေတြမွာေတာ့ man အေရွ႕က စာလုံး ရဲ့ obscuring of the vowel sound အသံေၾကာင္႔႔ man အေပၚမွာ stress မထည့္ရဘူး။ အဲဒီ စာလုံးတစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ fireman, gentleman, postman, salesman, Englishman တို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ postman နဲ႕ mailman တို႕ ဟာ အဓိပၸါယ္ တူေသာ္လည္း stress pattern မတူဘူးေနာ္။


It must be the wind... (ေလတိုက္လို႕ ျဖစ္ရမယ္…)

ဒီမွာသုံးသြားတဲ့ must က (ျဖစ္ရမယ္ / တူတယ္) စတဲ့ probability or supposition ျဖစ္တဲ့ must ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ usage ရဲ့အျခား ဥပမာ ေတြကေတာ့

 • It must be going to rain—it's so dark outside. (အျပင္မွာ ေမွာင္မဲေနျပီ - မိုးရြာေတာ့မယ္။)
 • They must not be home yet—they didn’t answer the telephone. (သူတို႕ ဖုန္းမကိုင္ဘူးဆိုေတာ့ အိမ္ျပန္မေရာက္ၾကေသးဘူးျဖစ္မယ္။)
 • That tree must be thirty feet tall—it's higher than the roof of the house. (ဒီသစ္ပင္က အိမ္ေခါင္မိုးထက္ျမင့္တယ္ဆိုေတာ့ ေပ သံုးဆယ္ေလာက္ ရွိမယ္။)

Julia M. Dobson ႏွင့္ Dean Curry ၏ Dialogs for Everyday Use စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။Related Links

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃၀)

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 4452

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks
Really useful!
thz.

Thanks

Thanks very much ...

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service