ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြထဲက ၾကားဖူး၊ ေျပာဖူးတဲ့ ထသြားလာသြား စကားေျပာ ေတြကို နည္းနည္း အတြင္းက်က် ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ လြယ္ကူ ႐ိုးစင္းတဲ့ စကားေျပာ ေတြျဖစ္ေပမဲ့ စနစ္တက်နဲ႔ ေျပာတတ္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္ထင္လို႔ပါ။

ဒီေန႕ အပိုင္း (၂၂) မွာေတာ့ အလုပ္တစ္ခုျပီးေျမာက္ဖို႕ ၾကိဳးစားရာတြင္ သုံးတဲ့ အသုံးအႏွုန္းမ်ားကို ဖတ္႐ႈရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ေအာက္ေဖာ္ျပပါ  စကားေျပာ သင္ခန္းစာ ကို အသံထြက္ျပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။

 

Having Things Done

  • Excuse me; I wonder if you can help me.
  • Sure, what is it?
  • I want to have my hair cut but I can’t find the barber shop.
  • I know where one is. Come on, I’ll show you.

 

အေပၚက dialogue ထဲက မွတ္သားဖြယ္ရာမ်ားကို ေလ့လာရေအာင္။


I wonder if...
(A polite introduction to a request for assistance.- e.g. I wonder if you can help me.)

ယဥ္ယဥ္ ေက်းေက်း နဲ႕အကူအညီ ေတာင္းရင္ I wonder if နဲ႕ေျပာရင္အဆင္ေျပပါတယ္။ ေလ့လာလို႕ရေအာင္ အျခား ဥပမာေလးေတြ အခ်ိဳ႕ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

  • I wonder if you could show us how to get there. (ကြၽန္ေတာ္တို႕ အဲဒီကို ဘယ္လိုသြားရမယ္ဆိုတာ ေက်းဇူးျပဳျပီး လမ္းျပေပးႏိုင္မလားဗ်ာ။)
  • I wonder if you would mind moving over one, so my friend and I can sit together. (ကြၽန္မနဲ႕ ကြၽန္မ သူငယ္ခ်င္း တူတူထိုင္ခ်င္လို႕ အစ္ကို ဟိုဖက္တစ္ခံုကို ေရႊ႕ေပးလို႕ ရပါမလား။)
  • I wonder if you can tell me where I can find a barber shop. (ေက်းဇူးျပဳျပီး ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္ ဘယ္နားမွာလဲဆိုတာ ေျပာျပလို႕ ရပါမလား။)


Sure.

Sure (informal) = Yes, of course, certainly (formal)

 

What is it? = what is it you would like me to do?

"ဘာမ်ားပါလိမ့္" လို႕အဓိပၸါယ္ ရျပီး is အေပၚမွာ stress ထည့္ေျပာရပါတယ္။


Have my hair cut = have someone cut my hair. (have + obj + V3)

ဆံပင္ညႇပ္တဲ့ ဟာလိုမ်ိဳး  ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္မလုပ္ႏိုင္တာ / မလုပ္တဲ့ဟာ ဆိုရင္ ဒီ pattern နဲ႕သုံးပါတယ္။ ဒီ pattern ကို causative "have" လို႕လည္းေခၚပါတယ္။ ဥပမာ အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

  • I had my shoes shined just before I came.  (ငါ မလာခင္ေလးမွာပဲ ဖိနပ္ကို တိုက္ခိုင္းခဲ့တယ္။)
  • We're going to have our house painted next year. (ေနာက္ႏွစ္ေတာ့ ငါတို႕ အိမ္ကို ေဆးသုတ္ခိုင္းမယ္။)
  • You should have that window repaired before the rainy season begins. (ခင္ဗ်ား မိုးမက်ခင္ေတာ့ ဒီျပတင္းေပါက္ကို ျပင္ခိုင္းသင့္တယ္။)


Barber shop

Compound noun ျဖစ္လို႕ primary stress ကို first syllable ျဖစ္တဲ့ဲ Barber မွာထည့္ရပါတယ္။

 

I know where one is

Indirect question ျဖစ္တဲ့ word order ကိုသတိျပဳပါ။  pronoun ျဖစ္တဲ့ one အေပၚမွာ stress မထည့္ဘဲ verb ျဖစ္တဲ့ is အေပၚမွာ stronger stress ထည့္တယ္။ (အပိုင္း ၂၀ မွာလည္း ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး)

  

Julia M. Dobson ႏွင့္ Dean Curry ၏ Dialogs for Everyday Use စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


Related Links

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃၀)

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 3578

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks alot
Good!
Save ထားခ်င္တယ္

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service