ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြထဲက ၾကားဖူး၊ ေျပာဖူးတဲ့ ထသြားလာသြား စကားေျပာ ေတြကို နည္းနည္း အတြင္းက်က် ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ လြယ္ကူ ႐ိုးစင္းတဲ့ စကားေျပာ ေတြျဖစ္ေပမဲ့ စနစ္တက်နဲ႔ ေျပာတတ္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္ထင္လို႔ပါ။

ဒီေန႕ အပိုင္း (၂၃) မွာေတာ့ စာတိုက္မွတဆင့္ စာပို႕ရာတြင္ သုံးတဲ့ အသုံးအႏွုန္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ  စကားေျပာ သင္ခန္းစာ ကို အသံထြက္ျပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။

 

Mailing Letters

 

Dean:   Do you mind if we stop by the post office? I have to mail these letters and I don't have any stamps.

Carol:   Oh, I have some. We don't need to go all the way to the post office.

Dean:   That would save time. Can you let me have two airmail stamps and one regular one?

Carol:   Here you are. Are you sure that's enough?

Dean:   Yes, that's fine. Now all we have to do is find a mailbox.

 

အေပၚက dialogue ထဲက မွတ္သားဖြယ္ရာမ်ားကို ေလ့လာရေအာင္။

 

Do you mind ...? = Is it all right with you . . . ? Or do you have any objection . . .?

ဒီ phrase က would you mind. . .? နဲ႕ သုံးပံုသေဘာတရား တူတယ္ဆိုေပမဲ့ ပိုျပီးေတာ့ တိုက္႐ိုက္ က်ျပီး ပိုပြင့္လင္းတဲ့သေဘာရွိပါတယ္။ (အပိုင္း ၁၀ မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး) ဒီ phrase မွာ if clause လိုက္တာနဲ႕ V-ing လိုက္တာ စတဲ့ အသုံး ၂ မ်ိဳး ရွိပါတယ္။

 

If clause လိုက္တာ

ေျပာသူက သူေရာ နားေထာင္သူပါ ႏွစ္ေယာက္စလုံး လုပ္ရေအာင္လို႕ သေဘာပါရင္ if clause နဲ႕ေျပာတယ္။

Do you mind if we stop by the post office? (we = you and me)


ေျပာသူက နားေထာင္သူကိုဘဲ လုပ္ခိုင္းခ်င္တဲ့ သေဘာ ပါရင္ V-ing နဲ႕ေျပာတယ္။

Do you mind stopping by the post office? ( can you do it for me?)

 

ေအာက္မွာ "if" type ရဲ့ ဥပမာ တစ္ခ်ိဳ႕ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

  • Do you mind if Mary and Fred come with us? (Mary နဲ႕ Fred ကို ငါတို႕နဲ႕ ေပးလိုက္လို႕ အဆင္ေျပမလား။)
  • Do you mind if we talk about that later, when we have more time? (ခင္ဗ်ား စိတ္မရွိဘူးဆိုရင္ ဒီကိစၥကို ေနာက္အခ်ိန္ရွိမွပဲ ေျပာလို႕ ရမလားဗ်ာ။)
  • Do you mind very much if I don't come to see you today? (ဒီေန႕ ကြၽန္မ ရွင့္ကို လာမေတြ႕လို႕ ရပါလား။)

 

'-ing'' type ရဲ့ ဥပမာ တစ္ခ်ိဳ႕ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

  • Do you mind asking Mary and Fred to come with us?
  • Do you mind discussing that later, when we have more time?
  • Do you mind very much postponing our visit until tomorrow?

 

Post office (A compound noun)

Compound noun ျဖစ္တဲ့အတြက္ principal stress ကို Post ေပၚမွာထည့္ေျပာရတယ္။

 

That would save time

Dean က stress ကို would အေပၚမွာ ထည့္ေျပာျပီး time အေရာက္မွာ intonation ကိုခ်ပစ္လိုက္တယ္။ Carol ကကူညီတာကို အားနာနာ နဲ႕လက္ခံတဲ့ေလသံပါ။

 

Can you let me have... = can you give me . . .

 

Two airmail stamps and one regular one.

airmail ႏွင့္ regular တို႕အေပၚ မွာက်တဲ့ ၊ two ႏွင့္ one (နံပါတ္ေတြ) တို႕အေပၚ မွာက်တဲ့ contrastive stress ေတြကိုသတိျပဳပါ။ stamps ႏွင့္ one (pronoun) တို႕အေပၚမွာေတာ့ weak stress က်တယ္။

 

mailbox (A compound noun)

Compound noun ျဖစ္တဲ့အတြက္ principal stress ကို mail ေပၚမွာထည့္ေျပာရတယ္။

 

All we have to do is... = the only thing that we must do is. . ., (or)  the one thing that remains to be done is. . . (…ေလးလုပ္႐ုံပါဘဲ တို႕ …ဘဲလုပ္ဖို႕ဘဲက်န္ေတာ့တယ္ တို႕ေျပာခ်င္ရင္)

 

ေအာက္ပါ ဥပမာ ေတြမွာေလ့လာပါ။

  • I’ve finished writing the story; now all I have to do is think of a title. (ဇာတ္လမ္းေတာ့ ေရးျပီးျပီ။ ေခါင္းစဥ္စဥ္းစားဖို႕ပဲ လိုေတာ့တယ္။)
  • He's finished all his courses; now all he has to do is pass the examination. (သူ သင္တန္းေတာ့တက္ျပီးျပီ။ စာေမးပြဲေအာင္ဖို႕ပဲ လိုေတာ့တယ္။)
  • We've got the decorations all ready for the party; now all we have to do is prepare the food. (ပါတီပြဲအတြက္ အဆင္အျပင္ေတြေတာ့ အားလုံးျပီးျပီ။ အစားအေသာက္စီမံဖို႕ပဲ လိုေတာ့တယ္။)

 

Julia M. Dobson ႏွင့္ Dean Curry ၏ Dialogs for Everyday Use စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Related Links

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃၀)

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

 

Views: 5353

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank
Thanks a lot
thanks.
hi
Thank you

thank

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service