ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြထဲက ၾကားဖူး၊ ေျပာဖူးတဲ့ ထသြားလာသြား စကားေျပာ ေတြကို နည္းနည္း အတြင္းက်က် ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ လြယ္ကူ ႐ိုးစင္းတဲ့ စကားေျပာ ေတြျဖစ္ေပမဲ့ စနစ္တက်နဲ႔ ေျပာတတ္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္ထင္လို႔ပါ။

ဒီေန႕ အပိုင္း (၂၅) မွာေတာ့ ေစ်းဝယ္ထြက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ သုံးႏိုင္တဲ့ အသုံးအႏွုန္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ  စကားေျပာ သင္ခန္းစာ ကို အသံထြက္ျပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။

 

Shopping

 

Saleslady : Can I help you?

Gloria : Yes, I’m looking for a pair of white gloves. I think I wear size six.

Saleslady : The white gloves are on this counter. Let’s see… here’s a size six. These are very nice, and they’re washable, too.

Gloria : Oh, I’ll try them on. Hmmm……… they seem to fit. How much are they?

Saleslady : Five dollars.

Gloria : All right. I’ll take them.

Saleslady : That’ll be five-twenty with the tax.

 

အေပၚက စကားေျပာထဲက မွတ္သားဖြယ္ရာမ်ားကို ေလ့လာရေအာင္။

ေစ်းေရာင္းတဲ့ အခါ၊ ကုန္တိုက္ေတြမွာ အေရာင္းေကာင္တာက salesclerk ေခၚတဲ့ ေစ်းေရာင္းသူေတြဟာ ဝယ္သူလာရင္ Can I help you? ဒါမွမဟုတ္ May I help you? စသည္ျဖင့္ေမးျပီး အကူအညီေပးရပါတယ္။ ဗဟုသုတ အေနနဲ႕ေျပာရရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ဆိုဒ္ ၆ ႏွင့္ ၈ ၾကား လက္အိတ္ ကိုဝတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ လက္အိတ္ေတြဟာလည္း quarter size ေတြနဲ႕ (6, 6 ¼ , 6 ½ , 6 ¾ ) စသျဖင့္ ရွိပါတယ္။

 

The white gloves are on this counter.

ဒီစကားကို saleslady ကေျပာတဲ့ပံုစံနဲ႕ မိမိကိုယ္တိုင္ white နဲ႕ this အေပၚ stress ထဲ့ျပီး ဆိုၾကည့္ပါ။ Saleslady က အျဖဴေရာင္ လတ္အိတ္ကို အျခားအေရာင္ေတြကေန ခြဲျခား ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာေနတာကို ၾကားရပါမယ္။

 

Let's see . . .

တစ္စံုတစ္ေရာက္က တစ္ခုခုကို ၾကည့္ရင္းနဲ႕ေရြးခ်ယ္ ေနတဲ့အခါတို႕၊ စဥ္းစားေနတဲ့အခါတို႕၊ တစ္ခုခုကို ရွာေနတဲ့အခါတို႕ မွာ ဒီလိုမ်ိဳး Let's see… ကို တစ္လုံးခ်င္းေျပာတယ္။ အဓိပၸါယ္ မည္မည္ရရ မရွိပါဘူး။

 

I’ll try them on.

Try on ဆိုတာ two word verb (try + on) ျဖစ္ျပီး စမ္းဝတ္ၾကည့္မယ္ လို႕ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။  အဝတ္ဆိုင္ ဖိနပ္ဆိုင္ ေတြ မွာ ဝယ္သူေတြက စမ္းဝတ္ၾကည့္မယ္ လို႕ေျပာရင္ I'll try them on. လ႔ိုေျပာၾကတယ္။

 

How much are they?

ဒီေမးခြန္းမွာ primary sentence stress ကို 'are' အေပၚမွာ ထည့္ေျပာရတယ္။ လက္အိပ္အျဖဴေတြက (တစ္ျခားအေရာင္ေတြ မဟုတ္ဘဲ) ဘယ္ေလာက္လဲဆိုတာကို သိခ်င္လို႔ ေမးတာ။


Five-twenty = five dollars and twenty cents ($5.20)

ေငြေၾကးကို ေျပာတဲ့အခါ ယူနစ္ေတြကို ထည့္မေျပာဘဲ သဘာဝက်က် ဂဏန္းေတြခ်ည္း ေျပာရတယ္။

 

Julia M. Dobson ႏွင့္ Dean Curry ၏ Dialogs for Everyday Use စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Related Links

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃၀)


LESSONS FROM OUR ARCHIVE


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - 
http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

 

Views: 4777

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank u...

Thanks,

I take copy of lessons.

Best,

Ei Kay

nice conversations
I try them on!
many thanks
thank

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service