ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြထဲက ၾကားဖူး၊ ေျပာဖူးတဲ့ ထသြားလာသြား စကားေျပာ ေတြကို နည္းနည္း အတြင္းက်က် ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ လြယ္ကူ ႐ိုးစင္းတဲ့ စကားေျပာ ေတြျဖစ္ေပမဲ့ စနစ္တက်နဲ႔ ေျပာတတ္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္ထင္လို႔ပါ။


ဒီေန႕ အပိုင္း (၂၆) မွာေတာ့ တစ္ေနရာနဲ႕ တစ္ေနရာ သြားလာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သုံးႏိုင္တဲ့ အသုံးအႏွုန္းမ်ားကို ဖတ္႐ႈရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ  စကားေျပာ သင္ခန္းစာ ကို အသံထြက္ျပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။

 

Transportation

(Street noise)

Joyce:   Shall we take a taxi or a bus to the meeting?

Bill:       We'd better take a bus. It's almost impossible to find a taxi during rush hour.

Joyce:   Isn't that a bus stop over there?

Bill:       Yes.. . Oh, oh! There's a bus now. We'll have to run to catch it.

Joyce:   O.k .... Oh, no! We just missed it.

Bill:       Never mind. There'll be another one in ten minutes.

 

 

အေပၚက စကားေျပာထဲက မွတ္သားဖြယ္ရာမ်ားကို ေလ့လာရေအာင္။

 

Shall we...? = do you think we should. . .? (Will ကို ဒီလိုအဓိပၸါယ္နဲ႕ ဘယ္တို႕မွ မသုံးပါဘူး။)

ဒီေနရာမွာ Shall we.. ကိုသုံးထားတာဟာ တစ္ဖက္သူရဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေတာင္းတာေၾကာင္႔ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ရင္ေကာင္းမလားေပါ့။ အထူးသျဖင့္ ေျပာသူရဲ့ဆႏၵကို နားေထာင္သူဆီက အတည္ျပဳခ်က္ရယူတာပါဘဲ။

Will we take a taxi.. ? လို႕သုံးရင္မွားတယ္ေနာ္။

 

Take a taxi or a bus...?

ေရြးစရာ ၂ ခု ကို or ႏွင့္ ေျပာတဲ့အခါ ပထမ item (taxi) ေပၚမွာ rising intonation ထည့္ေျပာရ ျပီး ေနာက္ကလိုက္လာတဲ့ bus အေပၚမွာ falling intonation ျဖစ္သြားတယ္။

(taxi နဲ႕ bus ေပၚမွာ intonation ထဲ့ျပီး အသံ က်ယ္က်ယ္နဲ႕ဖတ္ၾကည့္ပါ။)

 

We’d better... = we ought to . . .; it would be wise to ....

လုပ္ရင္ေကာင္းမယ္လို႔ ေျပာခ်င္တဲ့အခါ သံုးလို႔ရတဲ့ phrases ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအထဲက common အျဖစ္ဆံုးက We'd better ျဖစ္ပါတယ္။ We အေနာက္က လိုက္တဲ့ 'd က had ျဖစ္ပါတယ္။ would မဟုတ္ဘူးေနာ္။

 

Rush hour — ေန႔တစ္ေန႔ရဲ့ အရႈပ္ေထြးဆံုးအခ်ိန္ (အမ်ားအားျဖင့္ ရံုးတက္ရံုးဆင္းခ်ိန္) ၊ ယာဥ္ေၾကာ အရႈပ္အေထြးဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိ္န္အားျဖင့္ မနက္ ၇ နာရီခြဲမွ ၁၁ နာရီအခ်ိန္  ညေန ၄ နာရီမွ ၆ နာရီခြဲအခ်ိန္ အထိျဖစ္တတ္ပါတယ္။ Rush hour သည္ compound noun ျဖစ္ျပီး rush အေပၚ primary stress ထည့္ဖတ္ရပါတယ္။

 

Isn’t that... ?

ဒီေမးခြန္းဟာ affirmative answer ကို ေတာင္းတဲ့ negative question ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာစကားမွာလည္း "မဟုတ္လား" နဲ႔ဆံုးတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ အတူတူပါဘဲ။

 

Bus stop

Bus stop သည္ compound noun ျဖစ္ျပီး bus အေပၚ primary stress ထည့္ဖတ္ရပါတယ္။

 

Oh, oh!

ဒီအာေမဋိတ္အသံသည္ အံ့ၾသျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ ရုတ္တရက္သတိေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္တဲ့အခါ သဘာဝအတိုင္း ထြက္္လာတဲ့ အသံျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ Oh မွာ အသံျမွင့္ျပီီး ဒုတိယ oh မွာ အသံ တိမ္ဝင္သြားပါတယ္။ (အို႔…အို)

 

Oh, no!

ဒီအာေမဋိတ္အသံသည္ ရုတ္တရက္ စိတ္ပ်က္လတ္ပ်က္ ျဖစ္ျခင္း၊ ထိပ္လန္႕ျခင္း ျဖစ္ေပၚတဲ့အခါ သဘာဝအတိုင္း ထြက္္လာတဲ့ အသံျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ Oh မွာ အသံ ျပတ္ျပီီး no မွာintonation ျမင့္သြားပါတယ္။ (အို႔… ႏိုး)

 

We just missed it = we arrived a moment too late to catch the bus.

Just ဆိုတဲ့ အထူးျပဳစကားလံုးက တစ္ခုခုကို အခုေလးတင္ ျပီးသြားခဲ့တယ္ ဆိုတာကို ေျပာခ်င္တဲ့အခါ သံုးပါတယ္။ ဘတ္စ္ကားက ကပ္လြတ္သြားတယ္လို႔ ေျပာတာပါ။

 

Never mind = it doesn't matter; don't concern yourself.

ကိစၥမရွိပါဘူးလို႔ေျပာတာ၊ ဒီစကားက အဂၤလိပ္ စကားေျပာ မွာ common  ျဖစ္ျပီး အေရးအသား အေနနဲ႕တို႕ သံုးေလ့ မရွိပါဘူး။

 

Julia M. Dobson ႏွင့္ Dean Curry ၏ Dialogs for Everyday Use စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Related Links

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃၀)

 

LESSONS FROM OUR ARCHIVE


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - 
http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 3224

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service