ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြထဲက ၾကားဖူး၊ ေျပာဖူးတဲ့ ထသြားလာသြား စကားေျပာ ေတြကို နည္းနည္း အတြင္းက်က် ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ လြယ္ကူ ႐ိုးစင္းတဲ့ စကားေျပာ ေတြျဖစ္ေပမဲ့ စနစ္တက်နဲ႔ ေျပာတတ္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္ထင္လို႔ပါ။

ဒီေန႕ အပိုင္း (၂၇) မွာေတာ့ အရာ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ႏိႈင္းယွဥ္ ေျပာဆိုရာတြင္ သုံးႏိုင္တဲ့ အသုံးအႏွုန္းမ်ားကို ဖတ္႐ႈရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ  စကားေျပာ သင္ခန္းစာ ကို အသံထြက္ျပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။

 

Comparing

Jean : I think this material is much prettier than that, don't you?

Lois : Well, I don't know. I like them both. Why do you like that one better?

Jean : Well, the design is more interesting and the colors are brighter. And it's not as expensive, either.

Lois : Oh, I see what you mean. And besides, these colors are more becoming to you.

Jean : Do you really think so? I’ll buy it then.

 

အေပၚက dialogue ထဲက မွတ္သားဖြယ္ရာမ်ားကို ေလ့လာရေအာင္။

 

I think this material...

အဂၤလိပ္ လို ပိတ္စကို material လို႕ ေခၚပါတယ္။ ဒီ မွာ conjunction "that" ကို casual conversation လိုသဘာဝက်က် ေျပာတဲ့ အခါ ျဖဳတ္္ေျပာရတယ္။ အေရးအသား မွာဆိုရင္ေတာ့ ဒီလိုေရးၾကတယ္။ I thank that this material is much prettier…

 

Much prettier

Much (intensifier) ဆိုတာကို အမ်ားၾကီး ပိုသာတယ္ လို႕ ေျပာခ်င္တဲအခါ comparative adjective ေတြနဲ႕ တြဲသုံးရတယ္။ Much လိုဘဲ a lot ကိုလည္း သုံးလို႕ရပါတယ္။

 

  • much harder,
  • much more dif­ficult,
  • much less useful
  • a lot prettier,
  • a lot more practical,
  • a lot more expensive

 

That = that material. (…is much prettier than that)

ဒီမွာေတာ့ that က that material ကိုဆိုလိုတာ။ casual conversation လိုသဘာဝက်က် ေျပာတဲ့ အခါ နားလည္ျပီးသားျဖစ္လို႕ ျဖဳတ္္ေျပာရတယ္။

 

Don't you? 

Don't you? မွာ Don't ကိုအသံ ျမႇင့္ေျပာရတယ္။ Sentence အဆုံးမွာထည့္ေျပာတဲ့ don't you ဟာ true question ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အေမးခံရသူက ျပန္ေျဖဖို႕လိုပါတယ္။

 

I like them both = I like both of them.
That one refers to a piece of material apparently near the first speaker, who referred to it as "this material."

ႏွစ္ခုစလုံး ကိုၾကိဳက္တယ္ လို႕ေျပာရင္ အေပၚက အတိုင္း ၂ မ်ိဳးစလုံးေျပာလို႕ရတယ္။ အရာဝထၳဳေတြကို ညႇြန္ျပတဲ့အခါ စကားေျပာသူက သူနဲ႕အနီးဆုံးမွာရွိတဲ့ အရာကို this နဲ႕ ေျပာျပီး အေဝးမွာ ရွိတဲ့အရာကို that နဲ႕ေျပာရတယ္။

(I think this material is…/ Why do you like that one better?)

 

I see what you mean = I understand (why you like it).

မင္းဘာကိုဆိုလိုသလဲ ဆိုတာငါသိျပီ။ သေဘာေပါက္ျပီ လို႕ဆိုလိုတာ။

 

These colors are more becoming to you.  

Becoming to (adjective) ဆိုတာ လိုက္ဖက္တယ္ လို႕ေျပာတာ။ "are" အေပၚမွာ strong stress ထည့္ေျပာတာဆိုရင္ ဒါကမွ မင္းနဲ႕လိုက္တာ လို႕ေျပာခ်င္တာေပါ့။

  • Her new hairstyle was very becoming to her.

 

Julia M. Dobson ႏွင့္ Dean Curry ၏ Dialogs for Everyday Use စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Related Links

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃၀)

 

LESSONS FROM OUR ARCHIVE


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - 
http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 3449

Reply to This

Replies to This Discussion

thank.
Thanks
Thank a lot.
I get the uses of the words that I don't know before.

Thanks a lot for your explanation.

Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service