ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြထဲက ၾကားဖူး၊ ေျပာဖူးတဲ့ ထသြားလာသြား စကားေျပာ ေတြကို နည္းနည္း အတြင္းက်က် ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ လြယ္ကူ ႐ိုးစင္းတဲ့ စကားေျပာ ေတြျဖစ္ေပမဲ့ စနစ္တက်နဲ႔ ေျပာတတ္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္ထင္လို႔ပါ။

 

ဒီေန႕ အပိုင္း (၂၉) မွာေတာ့ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္း၊ မဂၤလာေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ အသုံးအႏွုန္းမ်ားကို ေလ့လာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ  စကားေျပာ သင္ခန္းစာ ကို အသံထြက္ျပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။

 

Weddings

Bonnie : Guess what! Paul and Susan are engaged!

Janice : Really? When did that happen?

Bonnie : A week ago. They met last summer and now. Just think . . . They'll be married soon.

Janice : Have they set a date for the wedding?

Bonnie : No, not yet. But Susan says they'd like to get married in November or December. Then they'll go to Hawaii for their honeymoon.

 

အေပၚက စကားေျပာထဲက မွတ္သားဖြယ္ရာမ်ားကို ေလ့လာရေအာင္။

 

Guess what! = I have something important to tell you.

တစ္စုံ တစ္ခု သတင္းဦး သတင္းထူး ကိုေျပာတဲ့ အခါ Guess what နဲ႕စေျပာတယ္။ "ငါ့မွာေျပာစရာရွိတယ္" လို႕အစပ်ိဳးတဲ့သေဘာေပါ့။

 

Really?

Really? ဆိုတာ ေမးခြန္းပံုစံ နဲ႕ really ကို question mark (?) ထည့္ေျပာတာ ျဖစ္ေပမဲ့ ေမးခြန္း မမည္ပါဘူး။ Really? က အံ့ဩ ဝမ္းသာျခင္း ကိုျပျပီး rejoinder meaning ရွိတဲ့ Oh, that's interesting! လို႕ေျပာတာပါ။ သတင္းေကာင္းလာေျပာသူ ရဲ့မွတ္ခ်က္ ကို အရမ္းစိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ျပတဲ့ အသုံး ျဖစ္ပါတယ္။

 

Just think ...

ဒီ phrase က စကားေျပာသူဟာ အေရွ႕ကေျပာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ ေနာက္မွာ ထပ္ေျပာမဲ့ အေၾကာင္းအရာကို "Just think…" နဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။

"ေတြးၾကည့္လိုက္စမ္းပါ။ မေန႕တစ္ေန႕ကမွ ေတြ႕တယ္ မနက္ျဖန္ လက္ထပ္ေတာ့မယ္တဲ့။"

 

Set a date = decided on a day when it will take place.

မဂၤလာေဆာင္မဲ့ ရက္သတ္မွတ္တယ္ လို႕ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။

 

They’d like = they would like = they want

Would like to က want to ထက္ ပိုမိုေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ သေဘာကို ေဆာင္ပါတယ္။ ႏိုဝင္ဘာ သို႕မဟုတ္ ဒီဇင္ဘာ မွာ ေဆာင္ခ်င္တယ္ ဆိုေတာ့ "ေဆာင္မယ္" လို႕ အေသအခ်ာ ေျပာတာထက္စာရင္ ပိုျပီ

 ေပ်ာ့ေပ်ာင္းပါတယ္။

 

Julia M. Dobson ႏွင့္ Dean Curry ၏ Dialogs for Everyday Use စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


Related Links

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃၀)

 

LESSONS FROM OUR ARCHIVE


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - 
http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 3321

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks
Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service