ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြထဲက ၾကားဖူး၊ ေျပာဖူးတဲ့ ထသြားလာသြား စကားေျပာ ေတြကို နည္းနည္း အတြင္းက်က် ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ လြယ္ကူ ႐ိုးစင္းတဲ့ စကားေျပာ ေတြျဖစ္ေပမဲ့ စနစ္တက်နဲ႔ ေျပာတတ္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္ထင္လို႔ပါ။ ဒီေန႕ အပိုင္း (၃) မွာေတာ့ အခန္႕သုံး မိတ္ဆက္စကားေျပာေတြမွာ သုံးတဲ့ အသုံးအႏွုန္းေတြကို ေလ့လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားေျပာကို အသံထြက္ျပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။


Formal Introductions


Margaret 
: Mr. Wilson, I’d like you to meet Dr. Edward Smith.

Mr. Wilson How do you do, Dr. Smith.

Dr .Smith How do you do

Margaret : Dr. Smith is an economist. He’s just finished writing a book on international trade.

Mr. Wilson : Oh? That’s my field, too. I work for the United Nations.

Dr.  Smith : In the development program, by any chance?

Mr. Wilson : Yes. How did you guess?

Dr.  Smith I’ve read your articles on technical assistance. They’re excellent.  


အထက္ပါ ေဖာ္ျပပါ မွာ လူ ၃ ဦးပါဝင္ပါတယ္။ Margaret ၊ Mr Wilson ၊ Dr Smith တို႕ျဖစ္ပါတယ္။ Mr Wilson ႏွင့္ Dr Smith တ႔ို ကို Margaret က ၾကားကေန မိတ္ဆက္ေပးတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ Dr Smith ဆိုသူကို Mr Wilson ထံေခၚလာျပီး မိတ္ဆက္ေပးတာပါ။ Margaret ေျပာပံုကို စိတ္ထဲမွာ နားေထာင္ၾကည့္လိုက္ပါ။


Mr. Wilson, (pause for one second) I’d like you to meet Dr. Edward Smith.


Margaret က Mr Wilson ရဲ့ နာမည္ကို အသံျမင္႔ျပီး intonation နဲ႕ ေျပာရပါမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဂၤလိပ္စကားနဲ႕ မိတ္ဆက္တဲ့အခါ မိတ္ဆက္ခံရသူရဲ့ နာမည္ကို အသံႏွိမ္႔ျပီးေခၚရင္ စိတ္မပါတဲ့ သေဘာပါလို႕ မယဥ္ေက်းဘူးလို႕ခံယူၾကလို႕ပါ။ 


ေနာက္ျပီး I'd like to  ဆိုတဲ့ phrase မွာ /d / အသံကို ၾကားေအာင္ အသံထြက္ ေျပာရတယ္။ မဟုတ္ရင္  


I like
ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ မတူတဲ့ အျခား phrase တစ္ခုနဲ႕ ေရာသြားလိမ္႔မယ္။
(I would like = I'd like = I want)


How do you do
ကေတာ့ ေမးခြန္းပံုစံ ျဖစ္ေပမဲ့ ေမးခြန္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကေတာ့ ယဥ္ယဥ္ ေက်းေက်း ေလးမိတ္ဆက္တဲ့အခါ သုံးတဲ့ expression ျဖစ္ျပီးေမးသူေရာ ေျဖသူပါ ေျပာၾကတယ္။ How do you do ကို ျပန္ေျဖသူက ေျပာတဲ့အခါ ပထမ စေျပာတဲ့ သူရဲ့ intonation အတိုင္း လိုက္ေျပာလိုက္႐ုံပါဘဲ။ တစ္ကယ္ေတာ့ How do you do ဟာ ေမးခြန္းမဟုတ္ အေျဖလည္းမဟုတ္ expression ျဖစ္ျပီး မိတ္ဆက္သူ ၂ ဦး က အျပန္အလွန္ ဒါမွ မဟုတ္ တစ္ျပိဳင္နက္ ေျပာၾကပါတယ္။


He's just finished writing
a book on International Tradejust + finished + V3  ကို သုံးတာက တစ္စုံတစ္ခုကို ပူပူေႏြးေႏြးလုပ္ျပီးသြားတာကို ေျပာတာပါ။ He's just finished writing a book ဆိုေတာ့ စာအုပ္ တစ္အုပ္ ေရးျပီးျပီလို႕ေျပာတာ။ (has+ finished+ writing)


ေနာက္ထပ္ has finished+V3 အသုံး တစ္ခ်ိဳ႕ကို ၾကည့္ရေအာင္။

 • I've just finished reading ...
 • I’ve just finished cleaning ...
 • She's just finished correcting ...
 • They've just finishing putting ...

ေနာက္တစ္ခု က Finished ေနရာမွာ start/ begin တို႕ကို V-ing နဲ႕ တြဲသုံးရင္ တစ္ခုခုကို စတင္႐ံုေလးရွိ ေသးတယ္လို႕ဆိုလိုပါတယ္။  (just + start/ begin + V-ing )

ဥပမာ-

 • He's just started writing ... 
 • I've just started reading ...
 • She's just started correcting ...


Just + V3
ကို သုံးရင္ေတာ့ မၾကာေသးခင္က ျပီးဆုံးသြားတဲ့ action ကို ေျပာတယ္။ ဥပမာ-

 • He's just written …
 • I've just read ...
 • We've just eaten ...
 • I've just heard ...
 • They've just returned ...


ေနာက္ျပီး I've read ဆိုတဲ့ phrase မွာ /v/ အသံ ကို ၾကားေအာင္ အသံထြက္ ေျပာရတယ္။ မဟုတ္ရင္  

I read ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္မတူတဲ့ အျခား phrase တစ္ခု နဲ႕ ေရာသြားလိမ္႔မယ္။

Julia M. Dobson ႏွင့္ Dean Curry ၏ Dialogs for Everyday Use စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Related Links

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃၀)LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons

 


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 9775

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks

write ရဲ ့ V3 က written မပာုတ္ဘူးလား!  finished + V3 ဆိုျပီး Ving ေတြၾကီးပဲသံုးထားတယ္။ တခ်က္ေလာက္ရွင္းျပေပးပါလား!!

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service