ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြထဲက ၾကားဖူး၊ ေျပာဖူးတဲ့ ထသြားလာသြား စကားေျပာ ေတြကို နည္းနည္း အတြင္းက်က် ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ လြယ္ကူ ႐ိုးစင္းတဲ့ စကားေျပာ ေတြျဖစ္ေပမဲ့ စနစ္တက်နဲ႔ ေျပာတတ္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္ထင္လို႔ပါ။ ဒီေန႕ အပိုင္း (၅) မွာ အခ်ိန္ကို ေဖာ္ျပရာမွာ အသုံးဝင္မယ့္ အသုံးအႏွုန္းေတြကို ဖတ္႐ႈရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားေျပာကို အသံထြက္ျပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။

 

Time


Margaret : What time is it ?

Tom : It’s a quarter to five.

Margaret : Aren’t we supposed to be at Jim’s house by five o’clock?

Tom : Five or five – thirty. He said it didn’t make any difference.

Margaret : Then maybe we could pick your suit up at the cleaners .

Tom : Sure , we have plenty of time .

 

It’s a quarter to five.

အဂၤလိပ္လို အခ်ိန္ေျပာတဲ့အခါ သဘာဝက်ျပီး အမ်ားဆုံးသုံးၾကတဲ့ ေျပာဆိုပံုျဖစ္ပါတယ္။ အျခားဒီလိုလည္းေျပာႏိုင္ပါတယ္။ It’s a quarter of five. (စကားေျပာမွာ It’s four forty-five. လို႕မေျပာပါဘူး။) ထိုးျပီး ၁၅ မိနစ္ ကို ဒီလိုေျပာၾကတယ္။ It’s a quarter after five. It’s a quarter past five. တစ္ခါတစ္ေလ ဒီလိုေျပာတာလည္း ၾကားရပါတယ္။ It’s five-fifteen. (စကားေျပာေတြမွာေတာ့ ၾကားရခဲပါတယ္။) ထိုးျပီး နာရီဝက္ ဥပမာ ၅ နာရီခြဲ ကို It’s half past five. လို႕ ေျပာတယ္။

 

အဂၤလိပ္ မွာအခ်ိန္ေျပာရင္ ထိုးဖို႕ ၁၅ မိနစ္၊ ထိုးျပီး ၁၅ မိနစ္၊ နာရီဝက္ ေတြကို နံပါတ္နဲ႕ ထည့္ေျပာ ေလ့မရွိဘူး လို႕ အလြယ္မွတ္လို႕ရတယ္။

  • quarter to five (or) quarter of five
  • quarter past five (or) quarter after five
  • half past five


အဲဒါေတြက လြဲလို႕ က်န္တဲ့ အခ်ိန္ေတြကို နံပါတ္ထည့္ ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ ဥပမာ ၅ နာရီ ၂၀ မိနစ္ကို twenty past five (သို႕မဟုတ္) twenty after five ၊  ၅ နာရီ ထိုးဖို႕၁၀ မိနစ္ကို ten to five (သို႕မဟုတ္) ten till five စသည္ျဖင့္ ေျပာတယ္။

 

အခ်ိန္ေျပာရင္ အေရွ႕က It's ကိုထည့္ေျပာရတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႕က It's ကို ျဖဳတ္ ေျပာၾကတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ a ကိုလည္း ထပ္ျပီး ျဖဳတ္ေျပာၾကတယ္။

 

  • It’s a quarter to five.
  • ..…a quarter to five.
  • …….quarter to five.

 

Aren’t we supposed to be at Jim’s house by five o’clock?

 

ဒီေနရာမွာ negative question သုံးထားတာက ေမးတဲ့သူရဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္ ေသခ်ာတယ္လို႕ ယူဆရင္ သုံးတယ္။ ဒီေမးခြန္းရဲ့ အေျဖကလည္း ဒါေၾကာင့္ affirmative response ေခၚ ေမးသူရဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေထာက္ခံတဲ့ အေျဖမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ Supposed to ဆိုတာက expected to တို႕ oblidged to တို႕ စတဲ့ မလုပ္မေနရ လုပ္ရန္ဆိုတဲ့ စကားစုနဲ႕ အဓိပၸါယ္ တူပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ required to (လုံးဝ လုပ္ကို လုပ္ရမယ္) ေလာက္ မတင္းၾကပ္ပါဘူး။ Suppose to မွာ suppose ကို passive voice နဲ႕ပဲသုံးပါတယ္။ ေအာက္ပါ ဥပမာ တစ္ခ်ိဳ႕ကို ၾကည့္ပါ။

  • I am supposed to prepare a programme for our English club next week.
  • They were supposed to be here an hour ago- I don't know where they can be.
  • We are supposed to practice the dialogues at home, too.
  • Children are supposed to obey their parents.


By five o'clock ဆိုတာ not later than five o'clock ႏွင့္အတူတူပါဘဲ။ (၅ နာရီ ထက္ ေနာက္ မက် ေစရ။)

He said it didn’t make any difference.


ဒီစကားကို written English မွာ reported speech နဲ႕ ေရးရင္ ဒီလိုေရးမယ္။ He said that it didn’t make any difference. ဒါေပမဲ့ conversation စကားေျပာမွာ reported speech ကို conjunction 'that'  ျဖဳတ္ေျပာရတယ္။

Julia M. Dobson ႏွင့္ Dean Curry ၏ Dialogs for Everyday Use စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Related Links

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃၀)


LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons

 


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 5960

Reply to This

Replies to This Discussion

I h'd just reading that dialogues.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service