ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြထဲက ၾကားဖူး၊ ေျပာဖူးတဲ့ ထသြားလာသြား စကားေျပာ ေတြကို နည္းနည္း အတြင္းက်က် ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ လြယ္ကူ ႐ိုးစင္းတဲ့ စကားေျပာ ေတြျဖစ္ေပမဲ့ စနစ္တက်နဲ႔ ေျပာတတ္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္ထင္လို႔ပါ။ ဒီေန႕ အပိုင္းမွာ တယ္လီဖုန္း ေျပာရာမွာ အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ အသုံးအႏွုန္း နဲ႕ စကားေျပာေတြကို ဖတ္႐ႈရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားေျပာကို အသံထြက္ျပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။

 

A telephone call


(Phone rings)

Barbara : Hello.

Fred : Hello. May I speak to Alice Weaver, please?

Barbara : Just a minute ... Alice, it's for you.

Alice : Hello.

Fred : Hi, Alice. This is Fred. Would you like to go to a movie tonight?

Alice : Thanks, I'd love to. I haven't been to a movie for a long time.

Fred : Good. I’ll pick you up around seven – thirty, then. The movie starts at eight.

Alice : Fine, I’ll be ready. 
(Phone clicks down)

 

Hello ကို တယ္လီဖုန္း ထူးတဲ့အခါမွာ သုံးတယ္။ ကုမၸဏီ အဖြဲ႕အစည္းေတြက်ေတာ့ တယ္လီဖုန္း ထူးတဲ့အခါ Hello အစား သူတို႕ အဖြဲ႕အစည္းရဲ့ နာမည္ကို ထည့္ေျပာၾကတယ္။

 

ဥပမာ

  • Jones construction company…
  • Good morning, Jones construction company…
  • Jones speaking. Construction company, Mr Smith…

 

May I speak to Alice Weaver, please?

 

May I speak to… ကို ဒီလိုလည္း ေျပာခ်င္ရင္ရတယ္။ "I would like to speak to Alice Weaver." ဒါမွမဟုတ္ ဖုန္းေခၚဆိုသူဟာ သူ႕ကိုယ္သူ ဘယ္သူဆိုတာ အရင္ မိတ္ဆက္ ျပီး စကားေျပာလိုသူကို ေမးရတယ္။ ဥပမာ "Hello, this is Fred Young. May I speak to Alice Weaver, please?"


Would you like to
go to a movie tonight?


ဒီစကားက Would you like to … ဟာ Do you want to… ထက္ပိုမို ယဥ္ေက်းတဲ့ အသုံးအႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Do you like to ဆိုတာနဲ႕ေတာ့ မေရာပါေစနဲ႕ အဓိပၸါယ္ မတူေတာ့လို႕ပါ။

  

Thanks, I'd love to.

 

I'd love to = I would love to ဆိုတာ I would like to ထက္ပိုျပီး စိတ္အားထက္သန္တဲ့ phrase    ျဖစ္ပါတယ္။ (အဲ့ဒါေတြဟာ I want to..  ရဲ့ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕တဲ့ အစားထိုး phrase ေတြျဖစ္ပါတယ္။) အဲ့ဒီ expression ေတြကို ေရးသားေျပာဆိုတဲ့အခါ ('d ) ပါေစဖို႔ ဂရုစိုက္ပါ။ ဒါမွသာ အဲ့ဒါေတြနဲ႔  အဓ္ိပၸါယ္နွင့္ ပံုစံကြဲျပားတဲ့ I love to… နွင့္ I like to.. တု႔ိနဲ႔ ကဲြျပားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

I haven't been to a movie for a long time.

 

Be ရဲ့ အသံုးက "ေရာက္သည္၊ သြားသည္" စတဲ့ အဓိပၸါယ္ ရတဲ့ ေခတ္ေပၚအသံုးအနႈန္းျဖစ္ျပီး perfect tense နွင့္ ပံုမွန္တြဲသံုးေလ့ရွိပါတယ္။ (Have + been+ to+ place)

 

I haven't been to... = I haven't gone to. . .

 

တျခားဥပမာမ်ား ကိုေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

 

  • I haven't been to England yet, but I hope to go there soon.
  • Have you been out today?
  • We've been to the theatre three times this week.
  • We hadn't been there at all until last weekend.

 

Good. I’ll pick you up around seven – thirty, then.

 

Pick up ကေတာ့ ခြဲေရးလို႕ရတဲ့ စကားလံုးနွစ္လံုးပါ two-word verb ျဖစ္ပါတယ္။  

  • I'll pick you up... = I'll come to your house so that we can go together.
  • Around seven-thirty = about seven thirty

 

Around seven-thirty ၇ နာရီမခြဲခင္ေလာက္ အခ်ိန္ကို ေျပာတာျဖစ္တယ္။ ပိုျပီးတိက်တဲ့အခ်ိိန္ကို ေျပာမယ္ဆိုရင္ At seven-thirty လို႕ေျပာမွာျဖစ္ျပီး အခ်ိန္အရမ္းတိက်ျပီးေတာ့ အခ်ိန္မွန္မႈ ကို ေျပာခ်င္တယ္ဆိုရင္ seven-thirty sharp စသည္ျဖင့္ ေျပာမွာျဖစ္ပါတယ္။ (ဒီ expression      ေတြထဲမွာ o'clock က္ို ျဖဳတ္ေျပာရတယ္ဆိုတာ သတိျပဳပါ။)

 

ဒီ Dialogue မွာ "Fine, I’ll be ready." နွင့္ အဆံုးသတ္ေသာ္လည္း တယ္လီဖုန္းစကားေျပာ အဆံုးသတ္ေတြမွာ နွစ္ဦးစလံုးက ပံုမွန္အားျဖင့္ good bye လို႕ေျပာျပီးအဆံုးသတ္ၾကပါတယ္။


Julia M. Dobson ႏွင့္ Dean Curry ၏ Dialogs for Everyday Use စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

Related Links

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃၀)


LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons

 


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 4580

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service