ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြထဲက ၾကားဖူး၊ ေျပာဖူးတဲ့ ထသြားလာသြား စကားေျပာ ေတြကို နည္းနည္း အတြင္းက်က် ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ လြယ္ကူ ႐ိုးစင္းတဲ့ စကားေျပာ ေတြျဖစ္ေပမဲ့ စနစ္တက်နဲ႔ ေျပာတတ္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္ထင္လို႔ပါ။ ဒီတစ္ပတ္ အပိုင္း (၇) မွာ ေပ်ာ္တယ္၊ စိတ္ညစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေျပာရာမွာ သုံးႏိုင္တဲ့ အသုံးအႏွုန္းကို ဖတ္႐ႈရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားေျပာကို အသံထြက္ျပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။

 

Happiness


Linda : You look happy today!        

Frank : I am happy. I just heard I passed my physics exam.

Linda : Congratulations! I'm glad somebody's happy.

Frank : Why? What’s the matter?

Linda : Oh, I’m just worried, I guess. I have to take a history exam next week.

 

အထက္ပါ dialogue က I am happy. လို႕ ေျပာတဲ့အခါ stress ကိုထည့္ေျပာတယ္။ အဲဒီလို အထူးသျဖင့္ am အေပၚ မွာ stress ထည့္ေျပာတာ တစ္စုံတစ္ခုကို သံေယာင္လိုက္ျပီး ေထာက္ခံ ေျပာဆိုတဲ့အခါ emphatic, confirmation form (အခု dialogue ကလိုမ်ိဳး) သုံးတယ္။

 

You look happy today! (ေပ်ာ္ေနပံုဘဲ) (Statement)

I am happy.(သိပ္ေပ်ာ္တာေပါ့) (confirmation)

 

တစ္ခါတစ္ေလ "I am." လို႕လည္း ခပ္တိုတို am အေပၚ မွာ stress ထည့္ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။

 

I just heard I passed… ဒီစကား မွာ reported speech ျဖစ္ေပမဲ့ that ကို ျဖဳတ္ေျပာတယ္ written Englishမွာေတာ့ that ကို ထည့္ေရးရတယ္။ I just heard that I passed…

 

Exam = examination ရဲ့အတိုေကာက္ ျဖစ္တယ္္။

Physics Exam (compound noun ျဖစ္ျပီး ပဌမ စကားလုံး physics ေပၚမွာ stress ထည့္ေျပာပါ။)

 

I'm glad somebody's happy.

 

ဒီမွာလည္း ေနာက္တစ္ခု reported speech ျဖစ္ျပီး that ကိုျဖဳတ္ေျပာတယ္။ ျပီးေတာ့ somebody မွာ some အေပၚ stress ထည့္ေျပာတယ္။ (ဆိုလိုတာက ဒီစကားကို ေျပာသူကိုယ္တိုင္က မေပ်ာ္ႏိုင္ဘူးေပါ့။) ျမန္မာလို ေတြးၾကည့္ရင္ ဒီလိုျဖစ္မလားဘဲ။ "သူမ်ားေတြကသိပ္ ေပ်ာ္ေနတယ္ေပါ့။ (မနာလိုလိုက္တာ။)"

 

What’s the matter?

 

ဒါကေတာ့ ျမင္ေတြ႕ေနက် idiom ျဖစ္ျပီး What's troubling you? What's wrong? လို႕ဆိုပါတယ္။

 

I’m just worried,…

 

ဒီေနရာမွာ just က merely, only စတဲ့ အဓိပၸါယ္ ရွိတဲ့ (ေလာက္ပါဘဲ/ မွ်သာ) ကိုေျပာတာ။

Frank ေျပာတဲ့ I just heard မွာေတာ့ just က မၾကာေသးခင္က လို႕အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။

 

Have to = must (have to ကို အသံထြက္ရင္/f/ အသံ ထြက္ ရန္သတိျပဳရမယ္။ have to /hft/ )

 

History Exam (အေပၚမွာ ေျပာခဲ့သလို compound noun ျဖစ္ျပီး ပဌမ စကားလုံး history ေပၚမွာ stress ထည့္ေျပာပါ။)

Julia M. Dobson ႏွင့္ Dean Curry ၏ Dialogs for Everyday Use စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

Related Links

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃၀)LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons

 


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 4401

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks for knowing

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service