ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြထဲက ၾကားဖူး၊ ေျပာဖူးတဲ့ ထသြားလာသြား စကားေျပာ ေတြကို နည္းနည္း အတြင္းက်က် ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ လြယ္ကူ ႐ိုးစင္းတဲ့ စကားေျပာ ေတြျဖစ္ေပမဲ့ စနစ္တက်နဲ႔ ေျပာတတ္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္ထင္လို႔ပါ။ ဒီေန႕အပိုင္းမွာ စားေသာက္ဆိုင္မွာ အစားအစာေတြကို မွာရာမွာ ေျပာတဲ့ စကားေျပာေတြကို ေလ့လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားေျပာကို အသံထြက္ျပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။

 

Ordering a meal


(Restaurant sounds)

Waiter : Are you ready to order now, sir?                     

Ralph : Yes. I'll have tomato soup, roast beef, mashed potatoes, and peas.

Waiter : That's tomato soup…, roast beef.. . Mashed potatoes ... And peas. How do you want the beef—rare, medium, or well done?

Ralph : Well done, please.

Waiter : Anything to drink?

Ralph : Hmmm .. . Just water. I'll have coffee with my dessert.

 

အေပၚက dialogue မွာ ဘာသတိထားမိသလဲ?  Subject ေတြ verb ေတြ ျဖဳတ္ေျပာတာ သတိထားမိလား။ Natural conversation မွာ information အျပည့္ ျပန္ျပန္ေျပာရင္ သဘာဝ မက်ဘူး။ လိုအပ္တဲ့ information ကိုဘဲ ေျပာတာသဘာဝက်တယ္။


I'll
have tomato soup, roast beef, mashed potatoes, and peas.

အခုလို အမယ္ေတြ တန္းစီ ျပီးရြတ္ျပတဲ့အခါ item တစ္ခုခ်င္းစီရဲ့ ေနာက္ဆုံး syllable တိုင္းမွာ stress ထည့္ေျပာရတယ္။

 • tomato soup,
 • roast beef,
 • mashed potatoes,
 • and peas


ဒီမွာလည္း အစားအေသာက္ နဲ႕ တြဲေျပာတဲ့ idiom က have ျဖစ္တယ္။ take တို႕ eat တို႕ မသုံးဘူး။ Waiter က လည္း တစ္ခုခ်င္း ေျဖးေျဖး ရြတ္သြားျပီး (အေပၚမွာေဖာ္ျပတဲ့အတိုင္း item တစ္ခုခ်င္းစီရဲ့ ေနာက္ဆုံး syllable တိုင္းမွာ stress ထည့္ေျပာကာ) ေအာ္ဒါစာရြက္မွာ ေရးမွတ္ေနတယ္။

 

rare, medium, or well done?

ဒီမွာေတာ့ ေျပာတဲ့အခါ ေရွ႕က ၂ လုံး အေပၚ intonation အသံျမႇင့္ေျပာကာ ေနာက္ဆုံး အလုံး အေပၚ အသံေပ်ာ့ေပ်ာ့နဲ႕ ေျပာရတယ္။

 • rare = slightly cooked က်က္တယ္ဆို႐ုံဘဲ ခ်က္ထားတာ
 • medium= မက်က္တစ္က်က္ ခ်က္ထားတာ
 • well-done= က်က္က်က္ေလးခ်က္ထားတာ

 

ေအာက္မွာေဖာ္ျပတာေတြကေတာ့ natural conversation ျဖစ္တဲ့အတိုင္း subject ေတြ verb ေတြ ျဖဳတ္ေျပာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

 • Well done, please. (လိုအပ္တဲ့ information ကိုဘဲ ေျပာတာ ။)
 • Anything to drink? (ဒီစကားကို sentence အျပည့္ေျပာရင္ Do you want anything to drink? Would you like anything to drink? Will you have anything to drink? စသျဖင့္ေျပာႏိုင္ေပမဲ့ လိုတဲ့ information ကိုဘဲေျပာတယ္။)
 • Just water. (ဒီမွာsubject ေတြ verb ေတြ ျဖဳတ္ေျပာတယ္။)

တစ္ကယ္ေတာ့ လိုအပ္တဲ့ အေျဖကိုဘဲ လိုတိုရွင္း ေျပာတာ။ က်န္တဲ့ အရာေတြ ကို context က ျဖည့့္ဆည္းေပးလိုက္တာဘဲ။ structure ျဖဳတ္ေျပာလည္း အဓိပါၸယ္က ထြက္သကိုး။


I'll
have coffee with my dessert.

ဒီေနရာ မွာ take တို႕ drink တို႕ မသုံးဘဲ have ကို သုံးရမယ္ေနာ္။ ဥပမာ

 • I'll have coffee.
 • I'll have tea.
 • I'll have milk.
 • I'll have a coke. စသျဖင့္ေပါ့။


Julia M. Dobson ႏွင့္ Dean Curry ၏ Dialogs for Everyday Use စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

Related Links

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃၀)

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons

 


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 3777

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service