ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြထဲက ၾကားဖူး၊ ေျပာဖူးတဲ့ situational dialogues ေတြကို နည္းနည္း အတြင္းက်က် ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ လြယ္ကူ ႐ိုးစင္းတဲ့ dialogues ေတြျဖစ္ေပမဲ့ စံနစ္တစ္က်နဲ႕ ေျပာတတ္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္ထင္လို႕ပါ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ situational dialogue ကို အသံထြက္ျပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။


Birthdays

Patty : How old are you?
Susan : Nine.. . But I’ll be ten on May sixteenth.
Patty : I’m older than you! I'll be ten on May fourteenth.
Susan : Are you going to have a birthday party?
Patty : Maybe. I'll have to ask my mother.


Patty နဲ႕ Susan တို႕ စကားေျပာတဲ့အေၾကာင္းထဲက ဂဏန္းေတြကို စိတ္နဲ႕ နားေထာင္ ၾကည့္ရေအာင္။
Susan က သူ႕အသက္ဘယ္ေလာက္လဲ လို႕ေမးေတာ့ Nine လို႕တစ္လုံးတည္းပဲျပန္ေျပာတယ္။
English လို သဘာဝက်က် ေျပာရင္ I'm nine years old. လို႕ေျပာမဲ့အစား Nine ပဲေျပာရတယ္။ ျမန္မာစကားမွာလည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ကို အသက္ေမးလာရင္ ကိုယ့္အသက္ကို ဂဏန္း တစ္လုံးတည္းနဲ႕ ျပန္ေျပာ႐ုံပဲမဟုတ္လား။ အျပည့္အစံုေျပာရင္သဘာဝမက်ဘူး။


"Sixteenth"
ဒီစကားလုံးရဲ့ second syllable မွာ strong stress ထည့္ေျပာတယ္။ (ဒါမွ stress pattern နဲ႕ ေနာက္ဆုံး consonant အသံ /n/ က sixteen နဲ႕sixty မေရာေအာင္ ခြဲျခားေပးမွာေပါ့။) sixteenth နဲ႕ sixtieth ကို စာဖတ္သူတို႕ အသံထြက္ဖတ္ၾကည့္ပါ။ အျခားသူ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို နားေထာင္ခိုင္း။ နားေထာင္သူက ကိုယ္အသံထြက္တာကို ခြဲသိႏိုင္ရင္ OK ျပီ။

တစ္ခ်ိဳ႕ေတြဟာ date ေျပာရင္ လ နဲ႕ ရက္ ၾကားမွာ article 'the' ကို ထည့္ေျပာၾကတယ္။ ဥပမာ - May the sixteenth, June the fourteenth စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကတယ္ေနာ္။


"I'll be ten on May fourteenth."
Patty ျပန္ေျပာတဲ့ အခါမွာေတာ့ fourteenth ရဲ့ first syllable မွာ contrastive stress ထည့္ေျပာတယ္။ Susan ေျပာတဲ့ ရက္စြဲ နဲ႕မတူေအာင္ခြဲေျပာလို႕ပါ။ (တစ္ကယ္ေတာ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ second syllable မွာ strong stress ထည့္ေျပာတယ္။) ဒါေပမဲ့ ေျပာသူက date ႏွစ္ခု ကြဲျပားေစဖို႕အတြက္ four ကို emphasise လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။


"Going to…"
အဂၤလိပ္မွာ going to ဟာ အသံေပ်ာ့ ၃ သံ ပါတဲ့ စကားလုံး ျဖစ္ေပမဲ့ စကားေျပာမွာ consonant အသံတစ္ခ်ိဳ႕ ေပ်ာက္သြားတာ ဒါမွမဟုတ္ ေျပာင္းသြားတာ ျဖစ္ျပီး vowel အသံက ေပ်ာ့ေပ်ာ့ပဲထြက္ေတာ့တယ္။ အဲဒီေတာ့ going to က အျမန္အသံထြက္ရင္ gonna ျဖစ္သြားတယ။္


"Birthday party (birth + day)"
Compound noun ေတြကို အသံထြက္ရင္ ပထမ စကားလုံး first element ေပၚမွာပဲ stress ထည့္ေျပာရမယ္ေနာ္။

"Maybe"
မေသခ်ာတဲ့ဟာ တစ္ခုကိုေျပာရင္ maybe ကိုသုံးတယ္။ (indicating doubt, indecision or lack of completion)

Julia M. Dobson ႏွင့္ Dean Curry ၏ Dialogs for Everyday Use စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

Related Links

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃၀)

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 5889

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you so much!

Thanks a lot.

 Thank a lot

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service