၄၁။ Ow (အျခား ဆင္တူစကားလုံး - oww, ouch, yeow)

အဲဒါက နာတယ္။ နာက်င္မႈကို "Ow" ဟုသံုးႏိုင္ပါတယ္။

  • E.g. Oww, I hit my thumb. (Oww၊ လက္မကို ခိုက္မိသြားၿပီ။)


၄၂။ Oy (အျခား ဆင္တူစကားလုံး - oi, oyh)

ေဟး၊ မင္း။ အဓိကအားျဖင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔က သံုးပါသည္။ တန္စံုတစ္ေယာက္၏ အာ႐ံုကို ဖမ္းယူရာ၌ အသံုးျပဳပါသည္။ "ေဟး"ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ဆင္ပါသည္။ ၄င္းကို မႏွစ္သက္ေသာ သေဘာျဖင့္လည္း အသံုးျပဳပါသည္။

  • E.g. Oy! You forgot your wallet! (Oy၊ မင္းပိုက္ဆံအိတ္ က်န္ခဲ့ၿပီ။)


၄၃။ Oy (အျခား ဆင္တူစကားလုံး - oy vay)

အိုး…ဒုကၡပဲ။ အမ်ားအားျဖင့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔က အသံုးျပဳပါသည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္သနားျခင္းကို ေဖာ္ျပပါသည္။ "woe is me!" (ငါေတာ့ ဒုကၡပဲ) ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ဆင္ပါသည္။

  • E.g. The bills are biling up. Oy... (ေငြေတာင္းခံလႊာေတြက စုပံုလာၿပီ" Oy…..")


၄၄။ Pew (အျခား ဆင္တူစကားလုံး - pee-yew)

ပုပ္ေစာ္နံလိုက္တာ။ မေကာင္းေသာ အနံ႔အသက္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည္။

  • E.g. Pew, that smells so gross! Oy... (Pew အန႔ံႀကီးကလည္း အလြန္ဆိုးပါ့လား။)


၄၅။ Pff (အျခား ဆင္တူစကားလုံး - pffh, pssh, pfft)

အဲဒါ ဘာမွ မဟုတ္ပါဘူး။ အထင္မႀကီးျခင္းကို "Pff" ဟုသံုးႏိုင္ပါတယ္။

  • E.g. Pff, I once caught a fish twice that size. (pff၊ တစ္ခါက ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီငါး အရြယ္ထက္ (၂)ဆရွိတဲ့ ငါးကို ဖမ္းဘူးတယ္။)


၄၆။ Phew

သီသီကေလး လြတ္သြားတယ္။ စိတ္သက္သာမႈကို ေဖာ္ျပျခင္းကို "Phew" ဟုသံုးႏိုင္ပါတယ္။

  • E.g. I didn't do my homework, but the teacher didn't check. Phew! (ငါ အိမ္စာမလုပ္မိဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ဆရာက မစစ္ေဆးဘူး။ Phew!)


၄၇။ Psst

ေလသံျဖင့္ ဟိတ္ေကာင္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ အာ႐ံုကို တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ရယူရန္ အသံုးျပဳသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကို ေျပာရန္ျဖစ္သည္။

  • E.g. Psst. Let's skip the next class! (ဟိတ္ေကာင္၊ ေနာက္အတန္းကို လစ္ရေအာင္။)


၄၈။ Sheesh (အျခား ဆင္တူစကားလုံး - Jeez)

မယံုႏိုင္စရာပဲ။ စိတ္ကုန္စရာေကာင္းျခင္း၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္း၊ "Jesus" အမည္ကို အလဲြသံုးစားျပဳျခင္းကို "Sheesh" ဟုသံုးႏိုင္ပါတယ္။

  • E.g. Sheesh, now he's drunk again. (Sheesh, သူ အခုမူးေနျပန္ၿပီ။)


၄၉။ Shh (အျခား ဆင္တူစကားလုံး - hush, shush)

တိတ္တိတ္ေန။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို တိတ္တိတ္ေနေအာင္ ျပဳလုပ္ရာ၌ အသံုးျပဳသည္။

  • E.g. Shh, I'm trying to hear what they're saying! (Shh, သူတို႔ဘာေျပာေနတာလဲဆိုတာ ငါႀကိဳးစားနားေထာင္ေနတာ။)


၅၀။ Shoo

သြားစမ္း။ တိရစၦာန္မ်ား (သို႔) ကေလးငယ္မ်ားကို ေမာင္းထုတ္ရာ၌ အသံုးျပဳသည္။

  • E.g. Get out of here! Shoo! (ဒီကထြက္သြားစမ္း! shoo!)

Vidarholen.net မွ Dictionary of interjections ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းသင္ခန္းစာကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။Related Links:
အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၁)
အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၂)
အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၃)
အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၄)
အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၅)
အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၆)
အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၇)


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - 
http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 525

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service