ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ယူေကႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဖန္တီးေပးရင္း ၄င္းတုိ႔အၾကား ကမၻာအႏွံ႕ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္လာႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ မတူညီကြဲျပားေသာ သူမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္စြာ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ျခင္းမွာ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပဓာနက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။


ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ စီစဥ္သည့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေဟာေျပာပြဲ၊ ရုပ္ရွင္ျပပြဲႏွင့္ ပေဟဠိျပိဳင္ပြဲမ်ားပါဝင္ေသာ Diversity Day အား ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႕) တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းရွိ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္၌ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။


၁) Know your Value; Build your Nation ေဟာေျပာပြဲ

ေဟာေျပာမည့္သူ - ဒၚထားထား (တည္ေထာင္သူႏွင့္ ဒါရုိက္တာ၊ အခရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႕အစည္း)
အခ်ိန္ - ညေန ၄ နာရီမွ ၄:၄၅ နာရီ


ေဒၚထားထားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးဆုိင္ရာညီမွ်မႈႏွင့္ အေရးဆုိတင္ျပမႈမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူ၊ ပညာေပးသူအျဖစ္ တက္ႂကြစြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ သူမသည္ မိသားစုအတြင္း၊ ရပ္ရြာအတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း အမ်ုိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈတုိ႕ကုိ အဟန္႕အတားျဖစ္ေစေသာ လူမႈေရးပုိင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈပုိင္းဆုိင္ရာတုိ႕ကို ေလွ်ာ့ခ်ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထူးစိတ္ဝင္စားမႈရွိသည္။ အမ်ိုးသမီးမ်ား ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္လာမႈကို ေလ်ာ့က်ေစရန္ ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္တြင္ ‘The Whistle for Help Campaign’ ကို တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။


ဤေဟာေျပာပြဲတြင္ အမ်ုိးသမီးငယ္မ်ား၊ အမ်ုိးသားငယ္မ်ားမွ ၄င္းတုိ႕၏ ကုိယ္ပုိင္ခႏၶာကုိယ္၊ ေမြးရာပါ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ယုံၾကည္မႈတုိ႕၏ တန္ဖုိးမ်ားကုိ သိရွိနားလည္ကာ ပုိမုိဖြံ႕ျဖုိးတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ေစႏုိင္ရန္ ခြန္အားေပးေျပာျကားသြားမည္။


၂) ပေဟဠိျပိဳင္ပြဲ


အေမးက႑ - ညေန ၄:၄၅ နာရီမွ ၅ နာရီ
ဆုေၾကညာမည့္အစီအစဥ္ - ညေန ၆:၃၀ နာရီမွ ၆:၄၅ နာရီ


လြယ္ကူေသာ ပေဟဠိေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆုိ၍ အမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိပါက ဆုလက္ေဆာင္မ်ား ရယူႏုိင္ပါသည္။


ဥပမာ - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူေနအထူထပ္ဆုံး ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသျကီးမွာ ရန္ကုန္ျဖစ္ျပီး လူဦးေရအနည္းဆုံးမွာ ___ ျဖစ္သည္။
၁။ ရခုိင္ ၂။ ကယား ၃။ တနသၤာရီ


မွတ္ခ်က္။ ေမးခြန္းမ်ားကို ကြဲျပားျခားနားမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေကာက္ယူထားေသာ သန္းေခါင္းစာရင္းႏွင့္ ကမၻာ့အခ်က္အလက္မ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ထားသည္။


၃) ‘ငါတို႔စြမ္းတယ္’ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ျပပြဲ


အခ်ိန္ - ညေန ၅ နာရီမွ ၆:၃၀ နာရီ


ဤမွတ္တမ္းရုပ္ရွင္အား ျဗိတိသွ်ေကာင္စီျမန္မာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕အတူ ပူးေပါင္းပံ့ပိုးျပီး ဦးမင္းထင္ကိုကိုၾကီးမွ ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။


“ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အနဂၣေရာင္စဥ္ ျမန္မာမသန္စြမ္းသူမ်ားအႏုပညာပြဲေတာ္”တြင္ တင္ဆက္ျပသခဲ့သည့္ မသန္စြမ္း အႏုပညာရွင္ေလးဦး၏ မည္သည့္ခြန္အားမ်ုိးႏွင့္ စိတ္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္မႈ တုိ႕မွတဆင့္ အခက္အခဲမ်ားေက်ာ္လႊာကာ ၄င္းတုိ႕၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားကို ေရာက္ရွိလာပုံကို ေဖာ္က်ဴးႏုိင္ရုံသာမက မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႕၏ မိသားစုမ်ား ေန႕စဥ္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ ခြန္အားျဖစ္ေစသည့္ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္တစ္ခု ျဖစ္သည္။


ဤမွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ကို အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ လူငယ္ ေလးဦးတို႕မွ ရိုက္ကူးဖန္တီးခဲ့ျပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ လူ႕အခြင့္အေရးလူ႕ဂုဏ္သိကၡာရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ျပသခဲ့ကာ ၿမန္မာ႔ရုပ္ၿမင္သံၾကားမွလည္း ထုတ္္လႊင့့္္ၿပသခဲ့ပါသည္။


စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆို အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္ျပီး ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသို႕ လာေရာက္ရာတြင္ စာၾကည့္တိုက္ အသင္းဝင္ကဒ္ျပား (သို႕) မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား တစ္ခုခုအား ယူေဆာင္လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။


အေသးစိတ္သိလိုပါက ဖုန္း ၀၁ ၃၇၀၉၃၃၊ ၃၇၀၉၄၄ ႏွင့္ အီးေမးလ္ enquiries@mm.britishcouncil.org သို႕ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

<Unicode>

ဗြိတိသျှကောင်စီသည် ယူကေနှင့် အခြားနိုင်ငံများမှ ပြည်သူများအတွက် နိုင်ငံတကာ အခွင့်အရေးများကို ဖန်တီးပေးရင်း ၄င်းတို့အကြား ကမ္ဘာအနှံ့ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်လာနိုင်ရန် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ မတူညီကွဲပြားသော သူများနှင့် ထိရောက်စွာ လက်တွဲလုပ်ကိုင်ခြင်းမှာ ဤလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပဓာနကျသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။

ဗြိတိသျှကောင်စီမှ စီစဉ်သည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဟောပြောပွဲ၊ ရုပ်ရှင်ပြပွဲနှင့် ပဟေဠိပြိုင်ပွဲများပါဝင်သော Diversity Day အား ၂၀၁၇ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက် (ကြာသပတေးနေ့) တွင် ရန်ကုန်မြို့ ကမ်းနားလမ်းရှိ ဗြိတိသျှကောင်စီ စာကြည့်တိုက်၌ အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။


၁) Know your Value; Build your Nation ဟောပြောပွဲ


ဟောပြောမည့်သူ - ဒါ်ထားထား (တည်ထောင်သူနှင့် ဒါရိုက်တာ၊ အခရာ အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့အစည်း)
အချိန် - ညနေ ၄ နာရီမှ ၄:၄၅ နာရီ

ဒေါ်ထားထားသည် အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များအတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာညီမျှမှုနှင့် အရေးဆိုတင်ပြမှုများတွင် ဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူ၊ ပညာပေးသူအဖြစ် တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ သူမသည် မိသားစုအတွင်း၊ ရပ်ရွာအတွင်းနှင့် နိုင်ငံအတွင်း အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှုတို့ကို အဟန့်အတားဖြစ်စေသော လူမှုရေးပိုင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုပိုင်းဆိုင်ရာတို့ကို လျှော့ချစေရန် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထူးစိတ်ဝင်စားမှုရှိသည်။ အမျိုးသမီးများ ခရီးသည်တင်ယာဉ်များပေါ်တွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများ မြှင့်တင်လာမှုကို လျော့ကျစေရန် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် ‘The Whistle for Help Campaign’ ကို တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်။


ဤဟောပြောပွဲတွင် အမျိုးသမီးငယ်များ၊ အမျိုးသားငယ်များမှ ၄င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာကိုယ်၊ မွေးရာပါ အရည်အသွေးများနှင့် ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုတို့၏ တန်ဖိုးများကို သိရှိနားလည်ကာ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတည်ဆောက်ရာတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်စေနိုင်ရန် ခွန်အားပေးပြောကြားသွားမည်။


၂) ပဟေဠိပြိုင်ပွဲ


အမေးကဏ္ဍ - ညနေ ၄:၄၅ နာရီမှ ၅ နာရီ
ဆုကြေညာမည့်အစီအစဉ် - ညနေ ၆:၃၀ နာရီမှ ၆:၄၅ နာရီ


လွယ်ကူသော ပဟေဠိမေးခွန်းများကို ဖြေဆို၍ အမှတ်အများဆုံးရရှိပါက ဆုလက်ဆောင်များ ရယူနိုင်ပါသည်။


ဥပမာ - မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူနေအထူထပ်ဆုံး ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးမှာ ရန်ကုန်ဖြစ်ပြီး လူဦးရေအနည်းဆုံးမှာ ___ ဖြစ်သည်။
၁။ ရခိုင် ၂။ ကယား ၃။ တနင်္သာရီ


မှတ်ချက်။ မေးခွန်းများကို ကွဲပြားခြားနားမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များဖြစ်သော ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကောက်ယူထားသော သန်းခေါင်းစာရင်းနှင့် ကမ္ဘာ့အချက်အလက်များမှ ကောက်နှုတ်ထားသည်။


၃) ‘ငါတို့စွမ်းတယ်’ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ပြပွဲ


အချိန် - ညနေ ၅ နာရီမှ ၆:၃၀ နာရီ


ဤမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အား ဗြိတိသျှကောင်စီမြန်မာမှ မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့အတူ ပူးပေါင်းပံ့ပိုးပြီး ဦးမင်းထင်ကိုကိုကြီးမှ ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။


“ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အနဂ္ဃရောင်စဉ် မြန်မာမသန်စွမ်းသူများအနုပညာပွဲတော်”တွင် တင်ဆက်ပြသခဲ့သည့် မသန်စွမ်း အနုပညာရှင်လေးဦး၏ မည်သည့်ခွန်အားမျိုးနှင့် စိတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု တို့မှတဆင့် အခက်အခဲများကျော်လွှာကာ ၄င်းတို့၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို ရောက်ရှိလာပုံကို ဖော်ကျူးနိုင်ရုံသာမက မသန်စွမ်းသူများနှင့် ၄င်းတို့၏ မိသားစုများ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရသော စိန်ခေါ်မှုများအတွက် ခွန်အားဖြစ်စေသည့် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တစ်ခု ဖြစ်သည်။


ဤမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကို အရည်အချင်းပြည့်ဝသော လူငယ် လေးဦးတို့မှ ရိုက်ကူးဖန်တီးခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ခုနှစ် လူ့အခွင့်အရေးလူ့ဂုဏ်သိက္ခာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ပြသခဲ့ကာ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားမှလည်း ထုတ််လွှင့့််ပြသခဲ့ပါသည်။


စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို အခမဲ့ တက်ရောက်နိုင်ပြီး ဗြိတိသျှကောင်စီသို့ လာရောက်ရာတွင် စာကြည့်တိုက် အသင်းဝင်ကဒ်ပြား (သို့) မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြား တစ်ခုခုအား ယူဆောင်လာရန် လိုအပ်ပါသည်။


အသေးစိတ်သိလိုပါက ဖုန်း ၀၁ ၃၇၀၉၃၃၊ ၃၇၀၉၄၄ နှင့် အီးမေးလ် enquiries@mm.britishcouncil.org သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

Views: 143

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service