အသံုးဝင္ေသာ အဂၤလိပ္စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား (Doubt/Enough/Joke/Like/Not)

No doubt (ေသခ်ာပါတယ္)


 No doubt " ေသခ်ာပါတယ္" ကို သင့္အေနျဖင့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္ (သို႔) ေသခ်ာသေလာက္ ရွိသည္ဟု ယူဆေသာအခါ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 • No doubt Jack will be late as usual.  
  Jack ဟာ ခါတိုင္းလိုပဲ ေနာက္က်မွာ ေသခ်ာပါတယ္။
 • That shop has some beautiful clothes.
  အဲဒီဆိုင္မွာ လွတဲ့အ၀တ္အစားေတြရွိတယ္။
  'No doubt it has, but they will be far too expensive for me.
  ရွိမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါေတြဟာ ငါ့အတြက္ေတာ့ အရမ္းေစ်းႀကီးလိမ့္မယ္။Fair enough ( ရပါတယ္)


အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခုခု (သို႔) အႀကံဉာဏ္တစ္ခုခုသည္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည္ (သို႔) လက္ခံႏိုင္စရာရွိသည္ဟု သင္ယူဆပါက fair enough - ရပါတယ္ ဟု အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 • I could meet you tomorrow night, but not tonight.
  မင္းကို ငါ မနက္ျဖန္ည ေတြ႕ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီညေတာ့ မရဘူး။
  'Fair enough. I'll see you then.' 
  ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့မွ ေတြ႕ၾကမယ္။
 • 'I'd like to come to the party, but I can't get there until quite late.' 
  ပါတီကို လာခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္က်မွ ေရာက္ႏိုင္မယ္။
  'Fair enough. Come when you like.' 
  ရပါတယ္။ လာခ်င္တဲ့အခ်ိန္လာပါ။You must be joking (လာေနာက္ေနျပန္ပါၿပီ)


တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေျပာလိုက္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္စံုတစ္ခုကို သင့္အေနျဖင့္ ရယ္စရာေကာင္းသည္ (သို႔) သိပ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိဟု ယူဆေသာအခါတြင္ you must be joking (လာေနာက္ေနျပန္ပါၿပီ)ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 • 'Is it true that you're going to marry Bob?' 
  မင္း Bob နဲ႔ လက္ထပ္ေတာ့မယ္ဆိုတာ အမွန္ပဲလား။
  'You must be joking! I stopped going out with him last year and I haven't spoken to him since then.' 
  လာေနာက္ေနျပန္ပါၿပီ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကတည္းက ငါ သူနဲ႔မတဲြေတာ့တာ။ အဲဒီကတည္းက သူနဲ႔စကားမေျပာေတာ့ဘူး။
 • 'You should try on that dress. I'm sure it would suit you.' 
  အဲဒါ ဂါ၀န္ကို မင္း၀တ္ၾကည့္သင့္တယ္။ မင္းနဲ႔လိုက္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။
  'You must be joking. It costs more than my monthly salary.' 
  လာေနာက္ေနျပန္ပါၿပီ။ ဒါက ငါ့တစ္လစာထက္ေတာင္ ပိုေပးရဦးမယ္။
   

If you like (မင္းသေဘာတူရင္) 


သင့္အေနျဖင့္ အႀကံျပဳခ်က္တစ္စံုတစ္ရာေပးေသာအခါ (သို႔) တစ္စံုတစ္ရာကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းေသာအခါ If you like မင္း သေဘာတူရင္ ယူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို အသံုးျပဳပါသည္။
 

 • Jill's having a party. We could go to it if you like.
  Jill က ပါတီလုပ္မလို႔တဲ့။ မင္း သေဘာတူရင္ ငါတို႔သြားမယ္ေလ။
 • 'I've just missed the bus.' 
  ငါ အခုေလးတင္ ဘတ္(စ)ကား လြတ္သြားတယ္။
  I’ll take you to the railway station in my car if you like.
  မင္း သေဘာတူရင္ ငါ့ကားနဲ႔ ဘူတာရံုကို ပို႔ေပးမယ္ေလ။


Like it or not (ႀကိဳက္ႀကိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳက္)


Like it or not ႀကိဳက္ႀကိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳက္)ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္အား အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုသည္ ထိုသူ သေဘာမတူသည့္တိုင္ (သို႔) သေဘာမက်သည့္တိုင္ ျဖစ္လာမွာပဲဆိုတာကို ေဖာ္ျပလိုသည့္အခါ သံုးပါသည္။

 • Like it or not, you will have to stay at school until the end of term. 
  ႀကိဳက္ႀကိဳက္မႀကိဳက္ႀကိဳက္ စာသင္ႏွစ္ကုန္တဲ့အထိေတာ့ ေက်ာင္းမွာ မင္းေနရမွာပဲ။
 • Like it or not, we're going to have to move to a smaller house. 
  ႀကိဳက္ႀကိဳက္မႀကိဳက္ႀကိဳက္ ဒီထက္ငယ္တဲ့အိမ္ကို ငါတို႔ေျပာင္းေရႊ႕ရလိမ့္မယ္။                             You can read other lessons posted by me here.


Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.
Language Republic

Views: 4676

Reply to This

Replies to This Discussion

It is so useful for me...

No doubt. It's very useful. Thank you so much

Thank you..........................

thanks

Oh! very valuable lessons

Thanks so much

thank you

 How can I copy this lesson?

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service