သင္၏ ကေလးငယ္ကို Dulwich College Yangon တြင္ ပညာသင္ယူေစၿပီး ျပည္ပထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားတက္ေရာက္ရန္ ျပင္ဆင္လိုက္ပါ

IGCSE ႏွင့္ အျခားတူညီေသာတကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပဲြမ်ားကို ယူေကသို႔သြားေရာက္သင္ယူရန္မလိုပဲ ထူးခြ်န္ေအာင္ျမင္စြာ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဝင္ခြင့္ရ႐ွိလိုၿပီး အဂၤလိပ္အမ်ိဳးသားသင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ယူေက႐ွိ အေကာင္းဆံုးေသာ ေဘာ္ဒါေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ရသကဲ့သို႔ေသာ ပာတ္ဝန္းက်င္တြင္ သင္ယူလိုေသာ အသက္ ၂ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္ၾကား ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိဘမ်ားအတြက္ Dulwich College Yangon (DCY) မွပံ့ပိုးေပးၿပီး ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီျမန္မာမွ ပညာေရး ေဆြးေႏြးပဲြကို က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။


ေန့စြဲ - ၂၀၁၇ မတ္လ ၁၁ ရက္ (စေနေန႕)
အခ်ိန္ - ေန႕လည္ ၁၀ နာရီမွ ၁၂ နာရီ အထိ
ေနရာ - Self-Access Centre ၊ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္ (၇၈ ကမ္းနားလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ့နယ္၊ ၇န္ကုန္ၿမိဳ႕)


တက္ေရာက္လိုပါက http://svy.mk/2lOMUIc တြင္ အြန္လိုင္းမွ စာရင္းေပးႏိုင္ပါသည္။


၁၆၁၉ ခုနစ္တြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ Dulwich College သည္ ၿဗိတိန္၏ ဂုဏ္သတင္း ႀကီးမား၍ လြတ္လပ္ေသာေက်ာင္းမ်ားအနက္တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ Dulwich College သည္ တ႐ုတ္၊ ကိုးရီးယားႏွင့္ စကၤာပူတို႔တြင္လည္း ေက်ာင္းခဲြမ်ားဖြင့္လွစ္ထားကာ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ ေက်ာင္းခြဲအမ်ားဆံုးကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ယက္႐ွိသည့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလည္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါ Dulwich College Yangon (DCY) ကို ပန္းလႈိင္ႏွင့္ၾကယ္စင္ၿမိဳ႕ေတာ္တို႕တြင္ ေက်ာင္းခဲြသစ္ ႏွစ္ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ထားသည့္အျပင္ ယူေက႐ွိအရည္အေသြးျမင့္ေဘာ္ဒါေက်ာင္းမ်ားႏွင့္အညီ ကမၻာအဆင့္မွီ အေဆာက္အဦး စာသင္ခန္း အသံုးအေဆာင္ႏွင့္ ယူေကအရည္အေသြးတူညီေသာ ပညာသင္ခြင့္ကိုရ႐ွိေစရန္ အတန္းအသစ္မ်ားကို ထပ္မံ၍ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤေဆြးေႏြးပြဲကို Dulwich College International မွ တကၠသိုလ္ႏွင့္အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံဒါရိုက္တာ Heather Pineda မွ ေဟာေျပာမည္ျဖစ္ျပီး Dulwich ကြန္ယက္သည္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းပုရဝုဏ္အတြင္း ေျခခ်သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားမွ မည္သို႔မည္ပံု ပံ့ပိုးျပင္ဆင္ေပးသြားသည္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္မိဘမ်ားအား အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးေဟာေျပာသြားပါမည္။ Dulwich College Yangon (DCY) မွ ၄င္းတို႔၏ ကမၻာတစ္ဝွမ္း႐ွိ ေက်ာင္းခြဲမ်ားတြင္ အသံုးျပဳလ်က္႐ွိေသာ အဓိကသင္ရိုးညႊန္းတမ္းအျပင္္ အပိုသင္ရိုးလႈပ္ရွားမႈ အားကစားမ်ားစြာ ထည့္သြင္းထားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဘက္စံုထူးခြ်န္ထက္ျမက္ကာ ၂၁ ရာစုႏွစ္၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ တံု႔ျပန္ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေသာ ဘြဲ႔ရတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာႏုိင္ေစရန္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေဟာေျပာပြဲအျပီးတြင္ Dulwich College Yangon ေက်ာင္းကိုတည္ေထာင္သူေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Daryl Orchard မွလည္း အနည္းငယ္ စကားေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ DCY ေက်ာင္းသည္ လက္႐ွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမဦးဆံုးႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ ယူေကအေျခစိုက္ ဂုဏ္သတင္းႀကီးမားေသာ ေက်ာင္းမွ တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသည့္ ေက်ာင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ၎၏ဆရာ/မမ်ားသည္လည္း ပင္လယ္ရပ္ျခားမွ အေတြ႔အၾကံဳရွိၿပီး ကြၽမ္းက်င္၍ အရည္အေသြး ျပည့္ဝေသာ ဆရာ/မမ်ားျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၇/၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ Dulwich College ၏ အျခားေက်ာင္းခြဲမ်ားမွ ဆရာ/မမ်ားသည္လည္း ရန္ကုန္ေက်ာင္းသို႔ေရႊ႔ေျပာင္း ပို႔ခ်ေပးျဖစ္သည္။ DCYသည္ ယခု အခ်ိန္မွစ၍ အသက္ ၂ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ထိ ကေလးမ်ား၏ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို လက္ခံလ်က္႐ွိ၍ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ဤေဟာေျပာပြဲသို႕ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း ၀၁ ၃၇၀၉၃၃၊ ၃၇၀၉၄၄ လိုင္းခြဲ ၃၃၆၃၊ ၃၃၁၁ သို႕ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Views: 239

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service